Usnesení z jednání rady města 23.1.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová, Mgr. et Mgr Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jan Matějka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Magdalena Kufrová, Ing. Filip Hejkal, Ing. Tomáš Hermann, PhDr. Václav Lacina, LL. M., Ing. Jana Deveci, Ing. Eva Prodělalová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

24/23 Darovací smlouvy - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 77653 darovací smlouvu č. 1/2023 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Spolkem rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, IČO 05805601, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 20 tis. Kč účelově určeného na úhradu části nákladů spojených s "Motivačním programem pro žáky 9. tříd" ve školním roce 2022/2023.

(Podklad jednání č. 21)

 

25/23 Darovací smlouvy - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 677654 darovací smlouvu č. 2/2023 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Spolkem rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, IČO 05805601, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 12.900 Kč účelově určeného na úhradu nákladů spojených s lyžařským výcvikem žáků 7. tříd v měsíci únoru 2023.

(Podklad jednání č. 21)

 

26/23 Darovací smlouvy - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 77655 darovací smlouvu č. 3/2023 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Spolkem rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, IČO 05805601, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 6 tis. Kč účelově určeného na úhradu části nákladů spojených se vstupy a dopravou žáků tříd při školních výletech, kteří se umístí ve školním roce 2022/2023 na 1. až 3. místě při sběru papíru či na úhradu nákladů na odměny žákům těchto tříd a na odměny pro členy pěveckého sboru Oříšek.

(Podklad jednání č. 21)

 

27/23 Darovací smlouvy - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 77656 darovací smlouvu č. 4/2023 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Spolkem rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, IČO 05805601, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 50 tis. Kč účelově určeného na úhradu části nákladů spojených se soustředěním pěveckého sboru Oříšek ve školním roce 2022/2023.

(Podklad jednání č. 21)

 

28/23 Darovací smlouvy - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 77657 darovací smlouvu č. 5/2023 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Spolkem rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, IČO 05805601, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 10 tis. Kč účelově určeného na úhradu části nákladů spojených s programem "Ještě nekončíme" pro žáky 9. tříd ve školním roce 2022/2023.

(Podklad jednání č. 21)

 

29/23 Darovací smlouvy - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 77659 darovací smlouvu č. 6/2023 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Spolkem rodičů a přátel školy při ZŠ V Sadech, IČO 05805601, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 5 tis. Kč účelově určeného na úhradu části nákladů spojených s programem "Pojďte s námi do školy" ve školním roce 2022/2023.

(Podklad jednání č. 21)

 

30/23 Nový sazebník úhrad za sociální služby pobytové, ambulantní, terénní a fakultativní činnosti od 1.2.2023

Rada města schvaluje nový sazebník úhrad za sociální služby pobytové, ambulantní, terénní a fakultativní činnosti, platný od 1.2.2023.

(Podklad jednání č. 35)

 

31/23 Změna výše provozního příspěvku na jednotlivé sociální služby 2022 + vratka nespotřebovaného provozního a investičního příspěvku 2022

Rada města projednala předběžný výsledek hospodaření hlavní činnosti PO SSM HB za rok 2022. V návaznosti na hodnocení vyrovnávacích plateb sociálních služeb a daňovou optimalizaci za uvedené období schvaluje vyrovnání a vratku provozního příspěvku v celkové výši 627 tis. Kč a investičního příspěvku ve výši 6 tis. Kč v podrobnostech přílohy podkladu č. 77769.

(Podklad jednání č. 38)

 

32/23 Dozorčí rada společnosti  Teplo HB s. r.o.

Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Teplo HB s.r.o., IČO: 25930354 odvolává na základě čl. VII, písm. C), odst. 2 zakladatelské listiny společnosti stávající dozorčí radu ve složení: Mgr. Miloš Fikar, Milan Plodík, Mgr. at Mgr. Jan Sojka, zároveň jim děkuje za vykonanou práci a jmenuje na čtyřleté funkční období novou dozorčí radu ve složení: Mgr. at Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová a Ondřej Rázl.

(Podklad jednání č. 26)

 

33/23 Městské divadlo a kino Ostrov – schválení daru

Rada města jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov s.r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady na základě podmínek smlouvy o vytvoření uměleckého díla bere na vědomí informaci o  poskytnutí darů společností Městské divadlo a kino Ostrov s.r.o. v souvislosti s pořádáním představení Čtyři dohody dne 20. 12. 2022.

(Podklad jednání č. 27)

 

34/23 Galerie výtvarného umění - žádost o bezplatný výlep v MHD

Rada města projednala žádost Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod umožnit bezplatné výlepy propagující aktuální výstavy v galerii v rámci volných neobsazených ploch v autobusech MHD.

(Podklad jednání č. 22)

 

35/23 Krajské ředitelství Policie ČR - žádost o prodloužení výlepů

Rada města projednala žádost Krajského ředitelství Policie ČR a souhlasí s prodloužením bezplatného polepu 2 ks autobusů MHD v rámci náborové kampaně do 31. března 2023.

(Podklad jednání č. 34)

 

36/23 Administrace projektů podpořených EU

Rada města schvaluje udělení plné moci Artory - Consulting, s.r.o. Evaldova 2099/34 a Šumperk  pro projekt „Turistické informační centrum, Havlíčkův Brod"  v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 77737.

(Podklad jednání č. 33)

 

37/23 Administrace projektů podpořených EU

Rada města schvaluje udělení plné moci Artory - Consulting, s.r.o. Evaldova 2099/34 a Šumperk  pro projekt „Revitalizace parku Budoucnost Havlíčkův Brod "  v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 77738.

(Podklad jednání č. 33)

 

38/23 Žádost o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet

Rada města souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově úřadu dne 10. března 2023 při konání mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet.

(Podklad jednání č. 24)

 

39/23 Přehled stížností a petic v r. 2022

Rada města bere na vědomí souhrnnou zprávu o stížnostech a peticích podaných na Městský úřad Havlíčkův Brod v roce 2022 dle podkladové přílohy č. 77710.

(Podklad jednání č. 25)

 

40/23 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění:

1. vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 s předpokládaným nástupem 1.7.2023,

2. schvaluje  text oznámení o konkursu dle podkladové přílohy číslo 76653 a ukládá odboru sociálních věcí a školství toto oznámení zveřejnit na úřední desce a internetových stránkách Města Havlíčkův Brod, na internetovém školském portálu Kraje Vysočina, v březnovém čísle Havlíčkobrodských listů a ve škole, kde je konkurs vyhlašován.

(Podklad jednání č. 29)

 

41/23 Smlouva o zajištění služby Family Point Havlíčkův Brod - rok 2023

Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění služby Family Point Havlíčkův Brod pro rok 2023, mezi městem Havlíčkův Brod a Informačním a poradenským centrem Vysočina, o.p.s., Horní ul. 197, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 288 31 101, dle podkladové přílohy č. 77703.

(Podklad jednání č. 31)

 

42/23 Smlouva o zajištění služby Senior Point Havlíčkův Brod - rok 2023

Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění služby Senior Point Havlíčkův Brod pro rok 2023, mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 004 26 164, dle podkladové přílohy č. 77715.

(Podklad jednání č. 32)

 

43/23 Oprava povrchu komunikace ul. Chotěbořská a rekonstrukce mostu přes Cihlářský potok, Havlíčkův Brod - zadávací řízení

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Oprava povrchu komunikace ul. Chotěbořská a rekonstrukce mostu přes Cihlářský potok, Havlíčkův Brod“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 77668 až 77370 a 77672 až 77681.

(Podklad jednání č. 23)

 

44/23 Oprava povrchu komunikace ul. Chotěbořská a rekonstrukce mostu přes Cihlářský potok, Havlíčkův Brod - zadávací řízení

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Oprava povrchu komunikace ul. Chotěbořská a rekonstrukce mostu přes Cihlářský potok, Havlíčkův Brod“ komisi ve složení  Bc. Libor Honzárek, Marie Rothbauerová, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl MPA, Bc. Martin Stehno a jejich náhradníky Ing. Vladimír Slávka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Václav Lacina, LL. M., Ing. Josef Beneš, Ing. Pavel Sláma.

(Podklad jednání č. 23)

 

45/23 Chodník Herlify - smlouva opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina a způsob provedení majetkoprávního vypořádání dle podkladové přílohy č. 77751 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

(Podklad jednání č. 28)

 

46/23 Vodovod Občiny

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů dle podkladové přílohy č. 77766 se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. IČO 48173002.

(Podklad jednání č. 36)

 

47/23 Vodovod Občiny

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít Smlouvu o provozování vodovodu Občiny dle podkladové přílohy č. 77768 se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. IČO 48173002.

(Podklad jednání č. 36)

 

48/23 Program jednání únorového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program únorového jednání zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 77771.

(Podklad jednání č. 48)

 

49/23 Nebytové prostory - přehled nájemních smluv a úprava nájemného

Rada města schvaluje zvýšení nájemného ve smlouvách o nájmu nebytových prostor o inflaci za rok 2022 ve výši 15,1 % s účinností od 1.4.2023 dle podkladové přílohy č. 77759.

(Podklad jednání č. 39)

 

50/23 Úprava nájemného v městských bytech

Rada města schvaluje zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví města Havlíčkův Brod postupem stanoveným v podkladové příloze č. 77749.

(Podklad jednání č. 40)

 

51/23 Základní sazba nájemného pro nově obsazované byty ve vlastnictví města Havlíčkův Brod

Rada města stanovuje základní sazbu nájemného pro nově obsazované byty ve vlastnictví města Havlíčkův Brod ve výši 100 Kč/m2/měsíc.

(Podklad jednání č. 40)

 

52/23 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/69, Na Výšině, Havlíčkův Brod - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 809/22 ze dne 19.12.2022 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 69, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod M. V., trvale bytem Havlíčkův Brod a M. K., trvale bytem Hamry nad Sázavou. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva dle schválených podmínek pro tento dům na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 41)

 

53/23 Pronájem sociálních bytů - byt č. 3504/1, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod L. K., trvale bytem 160 00 Praha 6 – Dejvice. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 42)

 

54/23 Pronájem pozemku č. 560/20 v k.ú. Havlíčkův Brod - tenisové kurty Ledečská

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku č. 560/20 o výměře 987 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od J. a M. R., trvale bytem Havlíčkův Brod a M. P., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání sportoviště - tenisového dvorce, dle podkladové přílohy č. 77763.

(Podklad jednání č. 43)

 

55/23 Rozpočtové opatření EO - 01/2023 za 12/2022

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 01/2023 za 12/2022 dle podkladové přílohy č. 77760. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 241/22 ze dne 12.12.2022.

(Podklad jednání č. 44)

 

56/23 Rozpis schváleného rozpočtu 2023 a závazné ukazatele hospodaření pro účetní jednotky konsolidovaného celku město H. Brod

V souladu s usnesením zastupitelstva města č. 241 až 244/22 z 12.12.2022  o schválení rozpočtu města pro rok 2023 rada města projednala a schvaluje systematický rozpis rozpočtu města v členění:

- odpovědnostně podle kapitol (KA) přiřazených odborům MěÚ a organizačním složkám vymezeným organizačním řádem jednotky

- věcně podle čísel organizačních přiřazených činnostem, projektům, objektům, organizačním jednotkám (ČORG)

- funkčně a druhově dle platné rozpočtové skladby

- rozpis transferů provozního příspěvku zřizovaným příspěvkovým organizacím

Rozpis je formalizován v přílohách podkladu č. 77733 až 77736.

Rada města projednala a schvaluje závazné ukazatele hospodaření organizačních složek a zřizovaných příspěvkových organizací.

Kompetenci k provádění změn rozpisu rozpočtu 2023 deleguje rada města odborům MěÚ a organizačním složkám vymezeným organizačním řádem. Změnu rozpisu rozpočtu za svěřený úsek (KA) musí schválit vedoucí odboru a člen rady města, který má uvedený odbor nebo složku v kompetenci.

(Podklad jednání č. 45)

 

57/23 Rozpis schváleného rozpočtu 2023 - Ukazatel hospodaření – regulace prostředků na platy MěÚ

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 241 až 244/22 z 12.12.2022  stanovuje pro rok 2023 závazný ukazatel hospodaření Městského úřadu Havlíčkův Brod (MěÚ), kapitola 18 Personální a mzdové oddělení takto:

- objem výdajů na platy financovaný z prostředků města nepřekročí v souhrnu limit 71 100 000  Kč

- přepočtený počet zaměstnanců městského úřadu nepřekročí limit 170 zaměstnanců

Regulativ objemu výdajů je sumou limitů výdajů položek rozpočtové skladby 5011 platy + 5021 ostatní osobní výdaje PAR 6171 činnost místní správy financovaný z prostředků města bez objemu výdajů na platy financované z účelově vázaných dotací a transferů..

V případě změny ukazatele v průběhu rozpočtového období 2023, platí poslední hodnota ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy

(Podklad jednání č. 45)

 

58/23 Rozpis schváleného rozpočtu 2022 - Org.složka Městská policie - Závazné ukazatele hospodaření 2023

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. města č. 241 až 244/22 ze dne 12.12.2022 stanovuje pro rok 2023 závazný ukazatel hospodaření organizační složky Městská policie Havlíčkův Brod (KA 29), druh – výdaje na platy položka 5011 platy + 5021 ostatní osobní výdaje takto:

- uvedený druh výdajů nepřekročí v souhrnu limit 17 350 000 Kč

- přepočtený počet zaměstnanců městské policie nepřekročí limit 30 zaměstnance

V případě změny ukazatele v průběhu rozpočtového období 2023, platí poslední hodnota ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy.

(Podklad jednání č. 45)

 

59/23 Rozpis schváleného rozpočtu 2023 - PO SSM HB - závazné ukazatele hospodaření

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 241 až 244/22 z 12.12.2022 stanovuje příspěvkové organizaci Sociální služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2023 takto:

1)   Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 12 386 tis. Kč. Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. Do limitu příspěvku nejsou započteny účelové průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet).

2)   Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2023:

2a) odvod prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele činí 2 097,0 tis. Kč dle odpisového plánu na rok 2023 u majetku svěřeného PO k hospodaření

2b) limit objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady v hlavní činnosti PO max. 54 093,0 tis. Kč. Do limitu nejsou započteny mimořádné (nerozpočtované) průtokové transfery účelové určené na platy a OON pracovníků hrazených z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet)

2c) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnost PO max. 122,0

3)   Splnění a dodržení limitů radou schváleného investičního plánu PO pro rok 2023 (účel, výše):

3a) investiční příspěvek zřizovatele pro rok 2023 činí 230 tis. Kč

4)   V roce 2023 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

5)   Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2023, kterou PO předkládá radě města.

V případě změny ukazatelů v průběhu rozpočtového období 2023, platí poslední hodnota změněného ukazatele určená kompetentním orgánem samosprávy.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM.

(Podklad jednání č. 45)

 

60/23 Rozpis schváleného rozpočtu 2023 - PO TS HB - závazné ukazatele hospodaření

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 241 až 244/22 z 12.12.2022 stanovuje příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2022 takto:

1) celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 176 500 tis. Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace (PO). Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet).

2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2022:

2a) limit objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady v hlavní činnosti PO max. 63 879 tis. Kč

2b) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnost PO max. 157

3) v roce 2022 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření

4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2022, kterou PO předkládá radě města.

Pro hospodaření s energiemi a ostatními medii stanovuje rada města tyto cíle:

Spotřebovaná el. energie                    <2.850 MWh

Spotřebované teplo                             <7 826,85 GJ

Spotřeba pitné vody (vodné)             <23.935,22 m3

 Odkanalizovaná voda (stočné)           <19.213,72 m3

(Podklad jednání č. 45)

 

61/23 Rozpis schváleného rozpočtu 2023 - školské příspěvkové organizace - ukazatele hospodaření

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 241 až 244/22 ze dne 12. 12. 2022 provedla rozpis schváleného rozpočtu města na rok 2023 a stanovuje školským příspěvkovým organizacím závazné ukazatele hospodaření v podrobnostech přílohy podkladu č. 77729.

(Podklad jednání č. 45)

 

62/23 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/1, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města ruší své usnesení č. 809/22 ze dne 19.12.2022 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 1, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Ivaně Havlové, trvale bytem Úsobí 22. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle schválených podmínek pro tento dům na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 47)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta