Usnesení z jednání rady města 21.8.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Ing. Jan Matějka

Omluveni:

PhDr. Ivana Štrossová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Štěpánka Sýkorová, MgA. Martin Domkář, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Magdaléna Kufrová, PhDr. Václav Lacina, LL.M., Ing. Miroslav Sommer, Ing. Markéta Firychová, Ing. Josef Beneš

 

445/23 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší svá usnesení č. 918/13 ze dne 21.10.2013, č. 550/22 ze dne 19.9.2022 a 36/23 ze dne 23.1.2023.

(Podklad jednání č. 380)

 

446/23 Nová smlouva o výpůjčce (vzdělávání žáků - cizinců v určené škole)

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 79897. Smlouvu o výpůjčce č. 2/2023 uzavřenou mezi  příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času.

(Podklad jednání č. 393)

 

447/23 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod pro školní rok 2023/2024 výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Havlíčkův Brod, Nádražní 1329, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832 a Mateřské škole Havlíčkův Brod, Zahradnického 2864 dle podkladové přílohy č. 79866. Výjimka se v uvedených mateřských školách povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídách nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 388)

 

448/23 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 pro školní rok 2023/2024 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 8. A dle podkladové přílohy číslo 79819. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 378)

 

449/23 Poskytnutí věcného daru

Rada města schvaluje přijetí věcných darů příspěvkové organizaci Sociálním službám města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 79883. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 389)

 

450/23 Žádost o schválení dílčích změn jízdních řádech v rámci Optimalizace MHD

Rada města schvaluje dílčí změny v jízdních řádech MHD dle podkladových příloh č. 79918, 79919, 79920 s platností od 3. září 2023.

(Podklad jednání č. 405)

 

451/23 Zrušení schválené změny organizačního řádu Technických služeb

Rada města revokuje svoje usnesení č. 74/23 ze dne 13.2.2023 a ponechává v platnosti původní organizační řád Technických služeb Havlíčkův Brod ve znění poslední změny č. 3.

(Podklad jednání č. 410)

 

452/23 Výměna oken administrativní budovy Na Valech 3523

Rada města schvaluje společnosti Teplo HB s.r.o. uzavření smlouvy o dílo se společností WH Develop s.r.o., IČ: 28116992, Hlavní 456, Lázně Toušeň, ve znění podkladové přílohy č. 79879.

(Podklad jednání č. 385)

 

453/23 Rekonstrukce střešního pláště objektu dílen Sídliště Pražská 3551

Rada města schvaluje společnosti Teplo HB s.r.o. uzavření smlouvy o dílo se společností FAST střechy s.r.o., IČ: 27537676, Smetanova 2065, Náchod, ve znění podkladové přílohy č.79881.

(Podklad jednání č. 386)

 

454/23 Řešení místní energetické koncepce města

Rada města uzavření smlouvy o dílo mezi městem Havlíčkův Brod a společností MOORE Czech Republic s.r.o., Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ:09692142 ve znění podkladové přílohy č. 79882.

(Podklad jednání č. 387)

 

455/23 FVE Město Havlíčkův Brod pro objekty MÚ V Rámech a ZŠ Wolkerova

Rada města uděluje plnou moc společnosti Anylopex plus s.r.o., Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24826651 k veškerým jednáním se Státním fondem životního prostředí, Krajským úřadem a dalšími dotčenými orgány, která se týkají žádosti o podporu z Modernizačního fondu pro projekt „FVE Město Havlíčkův Brod“, zejména k jednáním souvisejícím s podáním žádosti o podporu (zahrnující podepisování elektronickým certifikátem v systému AIS SFŽP ČR), s přípravou Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí dotace.

(Podklad jednání č. 406)

 

456/23 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/20, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 20, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod M. K., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle schválených podmínek pro tento dům na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 390)

 

457/23 Výpůjčka části pozemku č. 162/42 v k.ú. Poděbaby - letiště

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku č. 162/42 o výměře 300 m2 v katastrálním území Poděbaby J. Č., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem údržby pozemku - zeleného pásu mezi plotem a komunikací. Smluvní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

(Podklad jednání č. 391)

 

458/23 Změna nájemní smlouvy č. HO 018/2006/Miš - ZD Okrouhlička

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. HO 018/2006/Miš se Zemědělským družstvem Okrouhlička, IČ: 00122726, se sídlem Okrouhlička 48, kterým se aktualizuje předmět nájmu - seznam pronajímaných pozemků dle podkladové přílohy č. 79834.

(Podklad jednání č. 392)

 

459/23 Pronájem bytu - byt č. 1200/4, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 4, Žižkov II 1200, Havlíčkův Brod O. K. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu určitou půl roku. Nájemné je stanoveno ve výši 123 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 403)

 

460/23 Provozní řád parkoviště Na Nebi

Rada města schvaluje Provozní řád parkoviště Na Nebi dle podkladové přílohy č. 79896.

(Podklad jednání č. 411)

 

461/23 Rozpočtová opatření EO 08/2023 za 07/2023

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 08/2023 dle podkladové přílohy č. 79892. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 241/22 ze dne 12.12.2022.

(Podklad jednání č. 412)

 

462/23 Žádost o finanční dar - Jezdecký klub Vysoká z.s.

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Jezdeckému klubu Vysoká, z.s., IČO: 26592207, se sídlem Vysoká 6, 580 01.

(Podklad jednání č. 382)

 

463/23 Žádost o finanční dar - Čokoládový festival 2023

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč společnosti ChrisEvents, s.r.o., IČO: 04976525, se sídlem Kovářská 488/16, 190 00 Praha 9.

(Podklad jednání č. 383)

 

464/23 Žádost o finanční dar - Čokoládový festival 2023

Rada města schvaluje převzetí záštity a mediální partnerství nad akcí "Čokoládový festival 2023" pořádanou ve dnech 28. -30. 9. 2023 společností ChrisEvents s.r.o., IČO: 04976525, se sídlem Kovářská 488/16, 190 00 Praha 9.

(Podklad jednání č. 383)

 

465/23 Rodinný festival - Dny Klempíře 2023

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit součinnost v rozsahu požadavků uvedených v podkladové příloze č. 79849 při pořádání rodinného festivalu s názvem Dny klempíře, který se uskuteční ve dnech 25.-27.8.2023.

(Podklad jednání č. 401)

 

466/23 Rodinný festival - Dny Klempíře 2023

Rada města ukládá Odboru vnějších a vnitřních vztahů MěÚ zajistit součinnost v rozsahu požadavků uvedených v podkladovém materiálu č. 401při pořádání rodinného festivalu s názvem Dny klempíře, který se uskuteční ve dnech 25.-27.8.2023.

(Podklad jednání č. 401)

 

467/23 Havlíčkobrodský půlmaraton 2023

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod poskytnout zázemí areálu sportoviště Plovárenská spolku Sport Factory Team, z.s. a zajistit součinnost v rozsahu požadavků uvedených v podkladové příloze č. 79809 při pořádání 11. ročníku běhu pro veřejnost s názvem Havlíčkobrodský půlmaraton, který se uskuteční dne 16. září 2023.

(Podklad jednání č. 402)

 

468/23 Havlíčkobrodský půlmaraton 2023

Rada města ukládá Odboru vnějších a vnitřních vztahů MěÚ zajistit součinnost dle podkladové přílohy č. 79808 při pořádání 11. ročníku běhu pro veřejnost s názvem Havlíčkobrodský půlmaraton, který se uskuteční dne 16. září 2023.

(Podklad jednání č. 402)

 

469/23 Havlíčkobrodský půlmaraton 2023

Rada města ukládá Městské policii Havlíčkův Brod zajistit součinnost v rozsahu požadavků uvedených v podkladové příloze č. 79808 při pořádání 11. ročníku běhu pro veřejnost s názvem Havlíčkobrodský půlmaraton, který se uskuteční dne 16. září 2023.

(Podklad jednání č. 402)

 

470/23 Odborné učebny základní školy Konečná, Havlíčkův Brod - vyhodnocení zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Odborné učebny základní školy Konečná, Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem GEOSAN GROUP a.s., IČO 28169522.

(Podklad jednání č. 384)

 

471/23 Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě, IV. etapa, dodatek smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo  č. 2 dle podkladové přílohy č. 79901 se zhotovitelem stavby „Stará radnice Havlíčkův Brod – 4. etapa rekonstrukce“ společností RONELI Stavby SE, IČO 29316731.

(Podklad jednání č. 394)

 

472/23 Oprava venkovní omítky Havlíčkovo nám. č.p. 19 - dodatek smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 79909 se zhotovitelem stavby „Oprava venkovní omítky Havlíčkovo náměstí 19, Havlíčkův Brod“ společností JVS stavby s.r.o., IČO 03235726.

(Podklad jednání č. 397)

 

473/23 Rekonstrukce P.F.Ledvinky

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce veřejného prostranství prostoru ulice P. F. Ledvinky v Havlíčkově Brodě.

(Podklad jednání č. 398)

 

474/23 Zelená střecha ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod - dodatek smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 79913 se zhotovitelem stavby „Zelená střecha ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod“ společností  H & B delta, s.r.o., IČO 25835661.

(Podklad jednání č. 399)

 

475/23 Fotovoltaické elektrárny - dotační management

Rada města ukládá ekonomickému odboru uzavřít smlouvy dle podkladových příloh č. 79921 a 79922 se společností TEPLO HB s.r.o, IČO 25930354 ve věci projekční přípravy a dotačního managementu záměru fotovoltaických elektráren.

(Podklad jednání č. 407)

 

476/23 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení  - odběrné místo Kyjovská

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 23_SOP_01_4122208990 dle podkladové přílohy č. 79932 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 408)

 

477/23 Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě - jídelna Konečná

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 23_SOP_01_4122208990 dle podkladové přílohy č. 79935 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 409)

 

478/23 Doplatek odměny ředitele TSHB

Rada města schvaluje doplatek odměny za rok 2022 řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod PhDr. Václavu Lacinovi dle podkladové přílohy č. 79828.

(Podklad jednání č. 379)

 

479/23 Mimořádná odměna - ředitelka ZŠ Štáflova

Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy Štáflova PaedDr. Veronice Prchalové dle podkladové přílohy č. 79848.

(Podklad jednání č. 381)

 

480/23 Program jednání zářijového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání zářijového zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 79936.

(Podklad jednání č. 413)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta