Usnesení z jednání rady města 21.11.2022Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Marie Rothbauerová, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jan Matějka

Omluveni:

Ing. Vladimír Slávka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, MgA. Martin Domkář, Mgr. Jana Beránková, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Magdalena Kufrová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Tomáš Hermann, PhDr. Václav Lacina, LL.M, JUDr. Vít Fikar, Ing. Marta Gerthnerová, Petra Dolejšová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

715/22 Žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství provést změnu rozpisu rozpočtu kapitoly školství a poskytnout příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 účelový neinvestiční transfer na nákup učebních pomůcek (hraček a edukačních pomůcek) pro Mateřskou školu Havlíčkův Brod, U Školy 4342, a to ve výši maximálně 42 tis. Kč.

(Podklad jednání č. 590)

 

716/22 Žádost příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - oprava dveřní vstupní stěny

Rada města schvaluje realizaci výměny hlavní vstupní stěny (dveří) v příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a za tím účelem schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s firmou Okna Kučírek, Humpolecká 1089, Havlíčkův Brod, dle cenové nabídky uvedené v podkladové příloze číslo 74307.

(Podklad jednání č. 584)

 

717/22 Žádost příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - oprava dveřní vstupní stěny

Rada města revokuje část 2) svého usnesení číslo 67/22 ze dne 24.1.2022, které nahrazuje tímto textem:

2) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 2 600 tis. Kč (3. etapa rekonstrukce odpadů - ve školní jídelně a kuchyni 2.437 tis Kč; Oprava vstupní dveřní stěny 163 tis. Kč).

(Podklad jednání č. 584)

 

718/22 Žádost příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - oprava dveřní vstupní stěny

Rada města schvaluje použití Investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola  Havlíčkův Brod, V Sadech 560 za účelem finančního dokrytí opravy hlavní vstupní stěny (dveří).

(Podklad jednání č. 584)

 

719/22 Přijetí finančního daru

Rada města schvaluje přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu, dle podkladové přílohy č. 75327. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 580)

 

720/22 Likvidace majetku společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje likvidaci movitého majetku společnosti Teplo HB s.r.o. vedeného v účetnictví společnosti pod inventárním číslem DM-00054 v položce „Fiat Doblo 4J5 2566“ v pořizovací ceně 278.500,00 Kč (zůstatková hodnota majetku 0,00 Kč).

(Podklad jednání č. 585)

 

721/22 Dodávky plynu pro období od 1.1.2023

Rada města ukládá jednateli společnosti Teplo HB s.r.o. a ředitelům příspěvkových organizací uzavřít smlouvu sdružených o službách dodávky plynu se společností ČEZ ESCO, a.s. se sídlem Praha, Duhová 1444/2, PSČ 140 00, IČO: 03592880 v souladu s přílohami tohoto podkladu.

(Podklad jednání č. 586)

 

722/22 Městské divadlo a kino Ostrov – finanční plán 2023

Rada města projednala a schvaluje finanční plán společnosti Městské divadlo a kino Ostrov s.r.o., IČ 47453281 na rok 2023 dle podkladových příloh č. 75365 - 75368.

(Podklad jednání č. 595)

 

723/22 Charita HB: Živý betlém - žádost o součinnost

Rada města projednala žádost oblastní charity Havlíčkův Brod a souhlasí s bezplatným poskytnutím 6 ks prodejních stánků, včetně montáže a demontáže, zajištění elektrické energie, mobilního pódia a WC.

(Podklad jednání č. 573)

 

724/22 Žádost o schválení změn v jízdním řádu MHD Havlíčkův Brod, platného po schválení od 11. 12. 2022

Rada města projednala návrhy změn jízdních řádů MHD Havlíčkův Brod a schvaluje tyto návrhy s platností od 11. prosince 2022.

(Podklad jednání č. 574)

 

725/22 MaMMacentrum: žádost o poskytnutí 2 ks stánků

Rada města projednala žádost MaMMacentra - hudba dětem, z.ú. a souhlasí s bezplatným zapůjčením 2 ks stánků včetně montáže a demontáže na akci "Vánoční příběh" dne 27. listopadu 2022.

(Podklad jednání č. 575)

 

726/22 Policie ČR - žádost o prodloužení polepu autobusů MHD

Rada města projednala žádost Krajského ředitelství Policie ČR a souhlasí s prodloužením bezplatného polepu 2 ks autobusů MHD v rámci náborové kampaně do 31. ledna 2023.

(Podklad jednání č. 587)

 

727/22 Pracovní skupina pro systém odpadového hospodářství města

Rada města revokuje k dnešnímu datu své usnesení 457/16 ze dne 30. 5. 2016 a jmenuje členy pracovní skupiny pro systém odpadového hospodářství města: Zbyňka Stejskala, Bc. Libora Honzárka, Marii Rothbauerovou, Ing. Tomáše Hermanna, PhDr. Václava Lacinu, LL. M., Kamila Tesárka, Ing. Josefa Jukla, MPA, Ing. Martu Gerthnerovou, Ing. Renatu Horáčkovou, Bc. Michaelu Sobotkovou, Beno Trávníčka, DiS. a Ondřeje Holešáka. Vedoucím této skupiny ustanovuje rezortní místostarostku Marii Rothbauerovou.

(Podklad jednání č. 578)

 

728/22 Vyjádření města Havlíčkova Brodu k zahájenému zjišťovacímu řízení koncepce „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“

Rada města schvaluje vyjádření města jako dotčeného územně samosprávného celku k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016–2025 s výhledem do roku 2035“ dle podkladové přílohy č. 74298.

 

(Podklad jednání č. 579)

 

729/22 Finanční dar - Domov se zvláštním režimem

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru Diakonii ČCE - středisku v Myslibořicích, IČO: 00839345, se sídlem Myslibořice 1, 675 60.

(Podklad jednání č. 591)

 

730/22 Finanční dar - Čistá řeka Sázava

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 9.950 Kč společnosti Královská stezka o.p.s., IČO: 27521702, se sídlem Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry.

(Podklad jednání č. 592)

 

731/22 Redakční rada Havlíčkobrodských listů

Rada města jmenuje pracovní skupinu - redakční radu Havlíčkobrodských listů - z řad členů zastupitelstva města ve složení:

Pavel Duben (SPD), Ing. Tomáš Hermann (Společně pro Brod), Mgr. Ondřej Rázl (KDU-ČSL), Jan Schwarz, (Broďáci), Milan Plodík (KSČM), PhDr. Ivana Štrossová (ANO 2011 - Ženy za Brod), Kerber Jan DiS. (Piráti), Ing. Ivana Mojžyšková, (Pro Brod), Zbyněk Stejskal (ODS), Bc. Libor Honzárek (TOP 09).

(Podklad jednání č. 593)

 

732/22 Park Budoucnost

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 74313 se zhotovitelem stavby „Revitalizace parku Budoucnost – část 01 – ETAPA 02“ společností „Společnost Park Budoucnost“ jejíž společníky jsou Gardenline s.r.o., IČO: 27263827 a  SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599.

(Podklad jednání č. 568)

 

733/22 Veřejné osvětlení Za Hrnčírnou - žádost

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace na rozšíření veřejného osvětlení v ulici Hrnčířská.

(Podklad jednání č. 571)

 

734/22 Rozšíření kapacity hřbitova pro urnové hroby

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dohodu o ukončení smluvního vztahu dle podkladové přílohy č. 74288 se společností A6 atelier s.r.o., IČO 03985610.

(Podklad jednání č. 572)

 

735/22 Rekonstrukce Kyjovské ulice - dodatek smlouvy o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 4 dle podkladové přílohy č. 75348 se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy místní komunikace ul. Kyjovská, Havlíčkův Brod“ společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

(Podklad jednání č. 581)

 

736/22 Most HB-X09 přes Břevnický potok - zadávací řízení na dodavatele stavby

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Most HB-X09 přes Břevnický potok“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 75328 až 75335.

(Podklad jednání č. 588)

 

737/22 Most HB-X09 přes Břevnický potok - zadávací řízení na dodavatele stavby

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Most HB-X09 přes Břevnický potok“ komisi ve složení  Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl MPA, Bc. Martin Stehno a jejich náhradníky Marie Rothbauerová, Ing. Jan Matějka, Ing. Josef Beneš, Ing. Pavel Sláma a PhDr. Václav Lacina L.LM.

(Podklad jednání č. 588)

 

738/22 Rekonstrukce staré radnice - zadávací řízení na dodavatele stavby

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Stará radnice Havlíčkův Brod – 4. etapa rekonstrukce“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 75336 až 75344.

(Podklad jednání č. 589)

 

739/22 Rekonstrukce staré radnice - zadávací řízení na dodavatele stavby

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Stará radnice Havlíčkův Brod – 4. etapa rekonstrukce“ komisi ve složení  Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Ing. Václav Janoušek, Ing. Eva Prodělalová, Ing. Marie Kudrnová a jejich náhradníky Marie Rothbauerová, Ing. Jan Matějka, Ing. Josef Beneš, Ing. Markéta Míšková, Tomáš Beránek.

(Podklad jednání č. 589)

 

740/22 Výstavba hromadného parkování, lokalita Na Nebi, Havlíčkův Brod - dodatek smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 75363 se zhotovitelem stavby „Výstavba hromadného parkování, lokalita Na Nebi, Havlíčkův Brod“ společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

(Podklad jednání č. 594)

 

741/22 Pronájem bytu č. 1128/8, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod J. S., Havlíčkův Brod a A. F., Chotěboř. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu pěti let. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 576)

 

742/22 Pronájem bytu č. 1128/32, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 32, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod M. P., Havlíčkův Brod a T. R., Prostějov. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu pěti let. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 576)

 

743/22 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. EK 350/2020/Nov - Galerie výtvarného umění

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. EK 350/2020/Nov s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, IČ 135 82 143, se sídlem Havlíčkovo náměstí 18, 580 01 Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 74296. Předmětem dodatku č. 2 je rozšíření výpůjčky o 2 lunetové obrazy "Svatý Josef před útěkem do Egypta" a "Dvanáctiletý Kristus v Chrámu" k badatelským účelům zpracování baroka na Havlíčkobrodsku.

(Podklad jednání č. 577)

 

744/22 Rozpočtová opatření EO - 11/2022 za 10/2022

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 11/2022 za 10/2022 dle podkladové přílohy č. 75351. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 221/21 ze dne 13.12.2021.

(Podklad jednání č. 583)

 

745/22 Dohoda o vzájemném užívání nemovitostí

Rada města schvaluje uzavření dohody mezi městem Havlíčkův Brod a firmou NestHB spol. s r.o. dle přílohy č. 75369 upravující vzájemné užívání nemovitostí.

(Podklad jednání č. 597)

 

746/22 Pronájem části pozemku č. 674/6 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky Rozkošská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 674/6 o výměře 120 m2 (díl č. 6) v katastrálním území Havlíčkův Brod A. H. a M. N., oba trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 720 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 598)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta