Usnesení z jednání rady města 20.9.2021Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Mgr. et Mgr. Jan Sojka,

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Jindřich Macek, Mgr. Jana Beránková, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Milena Popelová, Mgr. Šárka Vaňková, Ing. Karel Milichovský, JUDr. Vít Fikar, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

504/21 Změna závazných ukazatelů hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod pro rok 2021

Rada města revokuje usnesení č. 49/21 ze dne 25. 1. 2021 a nahrazuje ho tímto textem: 

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 244/20 ze dne 14. 12. 2020 stanovuje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod závazné ukazatele hospodaření pro rok 2021 takto:

1) Celkový limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 290,0 tis. Kč 

V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizace v průběhu rozpočtového období 2021 platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená kompetentním orgánem samosprávy pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, státní rozpočet) a účelově určený provozní příspěvek na údržbu dlouhodobého majetku.

2) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. není pro rok 2021 příspěvkové organizaci stanoven.

2a) Limit účelově určeného příspěvku na nákup výpočetní techniky a učebních pomůcek pro zajištění distanční výuky ve školním roce 2020/2021 činí 100 tis. Kč.  

3) Neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použit ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

4) V roce 2021 hospodařit v hlavní činnosti s vyrovnaným nebo zlepšeným výsledkem hospodaření.

5) Závazné ukazatele musí příspěvková organizace vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2021, kterou příspěvková organizace předkládá radě města.

Provozní příspěvek bude transferován měsíčně ve věcném a funkčním členění dle přehledu, který je součástí rozpisu rozpočtu. Žádost o změnu věcné, funkční, druhové klasifikace nebo časování transferů provozního příspěvku musí PO projednat v RM. 

(Podklad jednání č. 459)

 

505/21 Změna závazných ukazatelů hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod pro rok 2021

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření OSVŠ 5/2021 dle podkladové přílohy č. 64808. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 246/20 ze dne 14.12.2020.

(Podklad jednání č. 459)

 

506/21 Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 - Informace o projektu z OP VVV

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 do projektu „Škola hry a objevu II" financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony III).

(Podklad jednání č. 458)

 

507/21 Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 - Informace o projektu z OP VVV

Rada města uděluje souhlas Mgr. Janě Beránkové k výkonu funkce projektového manažera projektu „Škola hry a objevu II " financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony III).

(Podklad jednání č. 458)

 

508/21 Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - Informace o projektu z OP VVV

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 do projektu „Duhová škola III" financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony III).

(Podklad jednání č. 460)

 

509/21 Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - Informace o projektu z OP VVV

Rada města uděluje souhlas PaedDr. Mileně Honsové k výkonu funkce projektového manažera projektu „Duhová škola III" financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony III).

(Podklad jednání č. 460)

 

510/21 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - zvýšení nejvyššího počtu stravovaných školní jídelny v Rejstříku škol a školských zařízení

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 žádost o zvýšení nejvyššího počtu stravovaných v Rejstříku škol a školských zařízení ze současných 560 na 660 stravovaných ve školní jídelně školy.

(Podklad jednání č. 464)

 

511/21 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - zvýšení nejvyššího počtu stravovaných školní jídelny v Rejstříku škol a školských zařízení

Rada města pověřuje odbor sociálních věcí a školství k provedení potřebných úkonů ve věci změny zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení - zvýšení nejvyššího počtu stravovaných příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ze současných 560 na 660.

(Podklad jednání č. 464)

 

512/21 Žádost o zvýšení kapacity školní družiny ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města  schvaluje zvýšení kapacity školní družiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 na 180 žáků s účinností od 1.9.2022.

(Podklad jednání č. 470)

 

513/21 Žádost o zvýšení kapacity školní družiny ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města pověřuje odbor sociálních věcí a školství k provedení potřebných úkonů ve věci změny zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení - zvýšení nejvyššího počtu žáků ve školní družině příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ze současných 148 žáků na 180 žáků.

(Podklad jednání č. 470)

 

514/21 Oddávací dny 2022

Rada města Havlíčkův Brod doplňuje usnesení RM 835/15 a stanovuje v souladu s § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. p zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), že oddávacími dny pro konání občanských svatebních obřadů v obřadní místnosti Městského úřadu, Havlíčkovo náměstí č. p. 57, Havlíčkův Brod v roce 2022 jsou dny dle podkladové přílohy č. 64809.

(Podklad jednání č. 468)

 

515/21 Darovací smlouva a smlouva o podmínkách provozování, v rámci projektu "Taxík Maxík"

Rada města projednala a schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Havlíčkův Brod a Nadací Charty 77, Melantrichova 5, IČ: 00417904, 110 00 Praha 1, dle podkladové přílohy č. 64822.

(Podklad jednání č. 467)

 

516/21 Darovací smlouva a smlouva o podmínkách provozování, v rámci projektu "Taxík Maxík"

Rada města projednala a schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provozování, mezi městem Havlíčkův Brod a Nadací Charty 77, Melantrichova 5, IČ: 00417904, 110 00 Praha 1., dle podkladové přílohy č. 64823.

(Podklad jednání č. 467)

 

517/21 Finanční podpora projektu neziskové organizace

Rada města schvaluje finanční podporu realizace projektu "Světový den diabetiků" z rozpočtu města na rok 2021 ve výši 8.000,-- Kč, který je jednou z aktivit projektu "Zdravé město a místní Agenda 21". Podpora vyplynula z komunitního plánování -  hlasování formou elektronické ankety

(Podklad jednání č. 457)

 

518/21 Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny -  program  "Regionální kultura 2021"

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle podkladové přílohy číslo 64807, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s grantovým programem "Regionální kultura 2021", a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 461)

 

519/21 Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny -  program  "Regionální kultura 2021"

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření dle podkladové přílohy č. 64824. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 246/20 ze dne 14.12.2020.

(Podklad jednání č. 461)

 

520/21 Pumptrack

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 64825 se zhotovitelem stavby „Pumptrack, Havlíčkův Brod“ společností Dirty Parks s.r.o., IČO 06864309.

(Podklad jednání č. 462)

 

521/21 Dům dostupného bydlení

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 64827 se zhotovitelem stavby „Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod – SO01 Dům dostupného bydlení“ společností RONELI Stavby SE, IČO 29316731.

(Podklad jednání č. 463)

 

522/21 Dohoda o postoupení práv a povinností z investorství

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o postoupení práv a povinností z investorství dle podkladové přílohy č. 64828 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035 zastoupené na základě plné moci společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., IČO 26011701.

(Podklad jednání č. 465)

 

523/21 Cyklostezky „R08 Pávov – Střítež“, souhlas majitele dotčeného pozemku

Rada města ukládá odboru rozvoje města vydat souhlas se stavbou cyklostezky „R08 Pávov – Střítež“, kterou budou dotčeny pozemky par.č. 440/4, 441/1 a 445 v k.ú. Pávov a to v souladu ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyznačením na situační výkres projektové dokumentace.

(Podklad jednání č. 469)

 

524/21 reklamní poutač typu A

Rada města souhlasí s umístěním reklamního poutače dle podkladové přílohy č. 64842 a v souladu s usnesením rady města č. 522/20.

(Podklad jednání č. 473)

 

525/21 Pronájem části pozemku č. 1646/89 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Prokopa Holého

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 1646/89 o výměře 50 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod B. K., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrady a údržby pozemku. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 300 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 472)

 

526/21 Změna nájemní smlouvy č. HO 172/2004/Miš - OSIVA

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě č. HO 172/2004/Miš se společností OSIVA a.s., IČ: 48171069, se sídlem Pecháčkova 369, 582 22 Přibyslav, kterým se zúží předmět nájmu o pozemek č. 3232/5 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 474)

 

527/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 813/1, Žižkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, Žižkova 813, Havlíčkův Brod V. V., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 140 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 466)

 

528/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 813/4, Žižkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4, Žižkova 813, Havlíčkův Brod Z. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 158 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 466)

 

529/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1859/23, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 23, Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod J. K., trvale bytem Přibyslav. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 142 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 466)

 

530/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2799/2, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Sídliště Pražská 2799, Havlíčkův Brod K. Z., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 91 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 466)

 

531/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 2781/10, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 10, Sídliště Pražská 2781, Havlíčkův Brod Š. K. trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 103 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 466)

 

532/21 Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného - byt č. 1202/2, Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Žižkov II 1202, Havlíčkův Brod L. V. trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 123 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 5.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

(Podklad jednání č. 466)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta