Usnesení z jednání rady města 20.6.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Ing. Vladimír Slávka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Marta Gerthnerová, MgA. Martin Domkář, JUDr. Vít Fikar, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Ing. Jana Smejkalová, Mgr. Miloš Fikar, PhDr. Václav Lacina LL. M., Ing. Miroslav Sommer, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Eva Prodělalová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

360/22 Smlouva o poskytování útulkové péče

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o útulkové péči podle podkladové přílohy č. 70554 se spolkem Kočičí útulek Alfonz Úmonín, z.s., IČO 04 46 42 65.

(Podklad jednání č. 317)

 

361/22 Rozpracování usnesení zastupitelstva

Rada města ukládá odboru rozvoje města zařadit do návrhu rozpočtu investic pro rok 2023 poslední etapu rekonstrukce Staré radnice.

(Podklad jednání č. 330)

 

362/22 Rozpracování usnesení zastupitelstva

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů připravit pro nové zastupitelstvo města podklady pro novou koncepci rozvoje kultury a cestovního ruchu města Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 330)

 

363/22 Rozpracování usnesení zastupitelstva

Rada města ukládá ekonomickému odboru projednat s vybraným uchazečem Oblastní charita Havlíčkův Brod, IČO: 15060233, se sídlem Boženy Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod finální návrh kupní smlouvy a předložit ho ke schválení současně s projektovou dokumentací komplexní revitalizace objektu čp. 2005, vše dle zveřejněného záměru prodeje.

(Podklad jednání č. 330)

 

364/22 Rozpracování usnesení zastupitelstva

Rada města ukládá ekonomickému odboru změnit rozpis rozpočtu a zvýšit plánovaný limit výdajů na mimořádnou finanční podporu Nemocnici Havlíčkův Brod o 500.000 Kč.

(Podklad jednání č. 330)

 

365/22 Rozpracování usnesení zastupitelstva

Rada města ukládá ekonomickému odboru změnit rozpis rozpočtu a zařadit limit výdajů na mimořádnou finanční podporu městu Spišská Nová Ves ve výši 500.000 Kč.

(Podklad jednání č. 330)

 

366/22 Do práce na kole 2022 – ocenění pro účastníky

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, se sídlem Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ 70188041 umožnit vstup do krytého plaveckého bazénu (jedna plavecká hodina a vstup do sauny zdarma) pro vítězné týmy soutěže Do práce na kole 2022, a to do konce měsíce října 2022.

(Podklad jednání č. 315)

 

367/22 Inspekční zpráva ČŠI - příspěvková organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod

Rada města bere na vědomí Inspekční zprávu a Protokol o kontrole ze dne 27.4.2022 České školní inspekce, Inspektorátu v Kraji Vysočina provedenou v příspěvkové organizaci AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a ukládá řediteli příspěvkové organizace: 

- zlepšit kontrolní činnost a zlepšit nastavení pro hodnocení vzdělávacího procesu,

- zajistit systematické další vzdělávání pedagogických pracovníků,

- prokazatelným způsobem seznámit účastníky zájmových útvarů s vnitřním řádem příspěvkové organizace, 

- podat návrh na zápis do Rejstříku škol a školských zařízení v případě údajů u míst poskytování vzdělávání nebo školských služeb = místo vzdělávání u šachového kroužku a elektrotechnických zájmových útvarů.

(Podklad jednání č. 344)

 

368/22 Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne 21. 02. 2022 - Family Point HB

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služby - provoz Family Pointu Havlíčkův Brod, ze dne 21. 02. 2022, mezi městem Havlíčkův Brod a Informačním a poradenským centrem Vysočina, o. p. s., Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 28831101, dle podkladové přílohy č. 70525.

(Podklad jednání č. 342)

 

369/22 Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne 16. 02. 2022 -Senior Point HB

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služby - provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod, ze dne 16. 02. 2022, mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00426164, dle podkladové přílohy č. 70582.

(Podklad jednání č. 343)

 

370/22 Odstávka dodávky elektrického proudu - Havlíčkův Brod, ulice Zahradnického

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod přerušení poskytování předškolního vzdělávání v Mateřské škole Havlíčkův Brod, Zahradnického 2864 a v Mateřské škole Havlíčkův Brod, Zahradnického 2867 dne 28.6.2022 z důvodu odstávky elektrické energie, která znemožňuje řádné poskytování předškolního vzdělávání a školního stravování a toto přerušení schvaluje.

(Podklad jednání č. 314)

 

371/22 Darovací smlouva - příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 89/2022 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a společností ZOK-systém s.r.o., IČO 63220865, se sídlem 141 00 Praha 4, Chodovská 228/3 dle podkladové přílohy č. 70557, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru - stojanu na kola v hodnotě 5.300 Kč.  Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 307)

 

372/22 Okolo Sázavy - žádost o bezplatné zapůjčení mobilního pódia

Rada města projednala žádost spolku Okolo Sázavy, z.s. a ukládá Technickým službám zajistit součinnost v rámci akce Sousedské taneční odpolko – jednodenní akce ve Svatém Kříži dle podkladové přílohy č. 71593.

(Podklad jednání č. 332)

 

373/22 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 01.01.2023 do 31.12.2023

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky: „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2023 do 31.12.2023“ dle podkladové přílohy č. 71591.

(Podklad jednání č. 328)

 

374/22 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 01.01.2023 do 31.12.2023

Rada města ruší veřejnou zakázku: „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.10.2022 do 31.12.2023“ na základě § 127 odst. 2, písmeno h) zákona č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.

(Podklad jednání č. 328)

 

375/22 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 01.01.2023 do 31.12.2023

Rada města jmenuje Zbyňka Stejskala, Ing. Vladimíra Slávku, Mgr.et Mgr. Jana Sojku, Ing. Miroslava Sommera a Ing. Josefa Beneše jako členy hodnotící komise veřejné zakázky „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2023 do 31.12.2023. Jako náhradníky jmenuje, Bc. Libora Honzárka, Ing. Jaroslavu Čihákovou a Ing. Pavla Slámu.

(Podklad jednání č. 328)

 

376/22 Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. - autobus

Rada města schvaluje návrh příspěvkové organizace Technické služby města Havlíčkův Brod na prodej nízkopodlažního autobusu CITY BUS, inv. č. 2260000023, dle podkladové přílohy č. 70535.

(Podklad jednání č. 335)

 

377/22 Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. - fréza na pařezy

Rada města schvaluje návrh příspěvkové organizace Technické služby města Havlíčkův Brod na prodej frézy na pařezy, inv. č. 2240000046, dle podkladové přílohy č. 70537.

(Podklad jednání č. 336)

 

378/22 Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. - sekačka Etesia

Rada města schvaluje návrh příspěvkové organizace Technické služby města Havlíčkův Brod na prodej samochodné sekačky Etesia HYDRO, inv. č. 2240000046, dle podkladové přílohy č. 70539.

(Podklad jednání č. 337)

 

379/22 Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. - Nissan

Rada města schvaluje návrh příspěvkové organizace Technické služby města Havlíčkův Brod na prodej osobního automobilu NISSAN PICK UP, inv. č. 2260000028, dle podkladové přílohy č. 70548.

(Podklad jednání č. 338)

 

380/22 Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. - rolba Zamboni

Rada města schvaluje návrh příspěvkové organizace Technické služby města Havlíčkův Brod na prodej rolby ZAMBONI HDB benzín, inv. č. 2240000068, dle podkladové přílohy č. 70551.

(Podklad jednání č. 339)

 

381/22 Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. - fritéza

Rada města schvaluje návrh příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod na likvidaci majetku města - elektrická  fritéza 2x7 litrů, inventární č. SDHM 75, dle podkladové přílohy č. 70558.

(Podklad jednání č. 340)

 

382/22 Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. - parkovací automat

Rada města schvaluje návrh ekonomického odboru na vyřazení parkovacího automatu, inv. č. 24317, dle podkladové přílohy č. 70553.

(Podklad jednání č. 341)

 

383/22 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, programu "TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2022"

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle podkladové přílohy č. 70550, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s grantovým programem "TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2022" a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 308)

 

384/22 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU od nadace ČEZ

Rada města projednala a souhlasí s obsahem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z Nadace ČEZ " Oranžový přechod 2022", kterou vypracovala nadace ČEZ a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 309)

 

385/22 Směrnice k vyřazování a likvidaci majetku města - změna č. 3

Rada města schvaluje změnu č. 3 vnitřního předpisu, QS 55-21 Směrnice k vyřazování a likvidaci majetku města, dle podkladové přílohy č. 70511 s účinností od 1.7.2022.

(Podklad jednání č. 303)

 

386/22 Vizuální styl města

Rada města se seznámila s návrhem projektu designerské soutěže Jednotný vizuální styl města Havlíčkův Brod a ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2023 finanční prostředky na Jednotný vizuální styl města.

(Podklad jednání č. 304)

 

387/22 Destinační společnost

Rada města se seznámila se záměrem Královské stezky o.p.s. založit destinační společnost.

(Podklad jednání č. 305)

 

388/22 Návrh plánu partnerských aktivit

Rada města schvaluje zahraniční pracovní cestu Ing. Jany Fischerové CSc., Bc. Libora Honzárka, Zbyňka Stejskala a Mgr. et Mgr. Jana Sojky na akci Altstadtfest 2022 do italského partnerského města Brixen v termínu 26.8. - 28.8.2022.

(Podklad jednání č. 313)

 

389/22 Návrh plánu partnerských aktivit

Rada města schvaluje aktivity hrazené z kapitoly číslo 16, čísla organizačního 9809 dle podkladových příloh č. 71573 a 71574.

(Podklad jednání č. 313)

 

390/22 Žádost o finanční dar - Mikeš HB, z.s.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč útulku Mikeš HB z.s., IČO: 03657795, se sídlem Kokořínská 2487, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 318)

 

391/22 Žádost o uspořádání akce: VINNÝ KOŠT & FESTIAL CHUTÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ (2. ročník)

Rada města projednala žádost společnosti VINNÝ KOŠT s.r.o. a ukládá Technickým službám zajistit součinnost v rámci akce VINNÝ KOŠT & FESTIAL CHUTÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ 2023 dle přiložené žádosti uvedené v podkladové příloze č. 71585.

(Podklad jednání č. 327)

 

392/22 Plán jednání rady města na II. pololetí 2022 - do konce funkčního období stávající rady města

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání na 2. pololetí roku 2022 do konce svého funkčního období, a to v termínech: 18.7., 8.8., 29.8., 19.9., 26. 9.

 

(Podklad jednání č. 331)

 

393/22 Splašková kanalizace – Papšíkov, I. Etapa, služebnost

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OM 569/2022 dle podkladové přílohy č. 70517 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

(Podklad jednání č. 299)

 

394/22 Reklamace nátěru lávky stezky pro pěší a cyklisty u hotelu Slunce

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat posouzení impregnace a nátěru dřevěné lávky vybudované v rámci stavby stezky pro pěší a cyklisty podél řeky Sázavy za hotelem Slunce.

(Podklad jednání č. 301)

 

395/22 Revitalizace parku Budoucnost – archeologie

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit záchranný archeologický výzkum při realizaci stavby „Revitalizace parku Budoucnost – část 01 – ETAPA 02“ společností ARCHAIA zapsaný ústav.

(Podklad jednání č. 310)

 

396/22 Rekonstrukce objektu bývalé obchodní akademie Havlíčkův Brod pro potřeby základního a zájmového vzdělávání – projektová dokumentace, zrušení zakázky malého rozsahu

Rada města ruší zadání zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce objektu bývalé obchodní akademie Havlíčkův Brod pro potřeby základního a zájmového vzdělávání – projektová dokumentace“.

(Podklad jednání č. 311)

 

397/22 Rekonstrukce Havlíčkovy ulice – úsek Nerudova, obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod, vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Rekonstrukce Havlíčkovy ulice – úsek Nerudova, obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. IČO 6093171.

(Podklad jednání č. 316)

 

398/22 Rekonstrukce Kyjovská ulice - sanace pláně

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 3 dle podkladové přílohy č. 71597 se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy místní komunikace ul. Kyjovská, Havlíčkův Brod“ společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

(Podklad jednání č. 333)

 

399/22 Prostor u Vymazlené kavárny - vegetace

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit úpravu pozemku parc.č. 1813/1 k.ú. Havlíčkův Brod v rozsahu dle podkladové přílohy č. 71599 a předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů předmětné úpravy pozemku.

(Podklad jednání č. 345)

 

400/22 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 3504/1, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi městem Havlíčkův Brod aj. Č., trvale bytem Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 70531. 

(Podklad jednání č. 319)

 

401/22 Sociální byt č. 2475/9 Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod - přechod na klasické nájemní bydlení

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 9, ulice Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod s E. F., trvale bytem Havlíčkův Brod na dobu určitou s účinností od 1.7.2022 do 31.12.2022. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 320)

 

402/22 Sociální byt č. 2475/14, Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod - přechod na klasické nájemní bydlení

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 14, ulice Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod s M. J., trvale bytem Havlíčkův Brod na dobu určitou s účinností od 1.7.2022 do 31.12.2022. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 320)

 

403/22 Zplnomocnění k zastupování města Havlíčkův Brod - dodávky elektrické energie a plynu

Rada města uděluje plnou moc Štěpánce Balounové k zastupování města Havlíčkův Brod při uzavírání a ukončování smluvních vztahů na připojení a dodávky elektrické energie a plynu k odběrným místům ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 321)

 

404/22 Zplnomocnění k zastupování města Havlíčkův Brod - společenství vlastníků

Rada města uděluje generální plnou moc Heleně Brečkové k zastupování města Havlíčkův Brod ve společenstvích vlastníků, kde má město Havlíčkův Brod majetkový podíl.

(Podklad jednání č. 321)

 

405/22 Podání žádosti o vyhotovení cesty - Suchá

Rada města schvaluje podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o realizaci společných zařízení č. C 105 v rámci pozemkových úprav v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

(Podklad jednání č. 322)

 

406/22 Přístupová cesta - Poděbaby

Rada města schvaluje bezplatné poskytnutí ABS recyklátu k vyspravení přístupové cesty na pozemku č. 441/5 v katastrálním území Poděbaby J. H., trvale bytem Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 323)

 

407/22 Zřízení věcného břemene na pozemku č. 263/6 v k.ú. Havlíčkův Brod - u budovy KD Ostrov

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti užívání části pozemku č. 263/6 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch M. J., trvale bytem Praha a J. P., trvale bytem Praha  jako spoluvlastníků jednotky č. 28/3, vymezené v budově čp. 28, nacházející se na pozemku stavební parcela číslo 4920/4 v katastrálním území Havlíčkův Brod, spočívající v právu umístit stavbu opěrné zdi na části pozemku č. 263/6 a ve zřízení samostatného vstupu do jednotky č. 28/3, dle přiloženého katastrálního situačního výkresu. Náhrada za zřízení věcného břemene činí 1.000 Kč + DPH v zákonné výši.

(Podklad jednání č. 324)

 

408/22 Rozpočtová opatření EO - 06/2022 za 05/2022

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 06/2022 za 05/2022 dle podkladové přílohy č. 70563. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 221/21 ze dne 13.12.2021.

(Podklad jednání č. 325)

 

409/22 Změna rozpočtu - rozpracování usnesení ZM č. 81/22 z 11/4/2022 - financování humanitární pomoci

Rada města projednala a schvaluje návrh změny rozpočtu města 2022, který řeší financování výdajů souvisejících s usneseními zastupitelstva města č. 81/22, 117/22 a 118/22. Věcný rozpis návrhu rozpočtové změny je v odůvodnění podkladu a podkladové příloze č. 70499.

(Podklad jednání č. 326)

 

410/22 Festival sociálních služeb.

Rada města souhlasí s bezplatným poskytnutím 21 prodejních stánků Oblastní charitě Havlíčkův Brod na Havlíčkovo náměstí na akci "Festival sociálních služeb" konané dne 9.6.2022.

(Podklad jednání č. 298)

 

411/22 Festival sociálních služeb.

Rada města souhlasí s bezplatným parkováním označených vozidel Oblastní charity Havlíčkův Brod na Havlíčkově náměstí po dobu konání Festivalu sociálních služeb dne 9.6.2022.

(Podklad jednání č. 298)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                     Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

starosta