Usnesení z jednání rady města 20.12.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Nepřítomni:

Ing. Václav Stejskal, Bronislava Čechová, Mgr. Jana Beránková, Edita Ondráčková, Ing. Renata Horáčková, Ing. Eva Prodělalová,  Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

714/21 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města projednala usnesení zastupitelstva města č. 217/21 a ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů zadat grafické zpracování návrhů loga města, které bude základem pro tvorbu nového grafického manuálu jednotného vizuálního stylu pro veškeré vnitřní a vnější materiály města.

(Podklad jednání č. 643)

 

715/21 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru provést neprodleně po schválení rozpočtu v souladu s § 14 z. 250/2000 Sb. podrobný věcný a odpovědnostní rozpis rozpočtu navazující na schválené a platné plánovací dokumenty a rozhodnutí samosprávy města (strategický plán, plán oprav a obnovy, generely, podporované projekty), závěry a deklarace v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 219/21, 220/21.

(Podklad jednání č. 643)

 

716/21 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru řídit a aktualizovat změny rozpočtu a hospodaření města v souladu se schváleným dokumentem - Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2023-24 dle usnesení zastupitelstva města č. 224/21.

(Podklad jednání č. 643)

 

717/21 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města řídit a aktualizovat Plán obnovy a rozvoje majetku města v souladu se schváleným dokumentem - Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2023-24 dle usnesení zastupitelstva města č. 224/21.

(Podklad jednání č. 643)

 

718/21 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 343/21 ze dne 21.6.2021. Důvodem je skutečnost, že dárce odstoupil od svého záměru obdarovat příspěvkovou organizaci Sociální služby města.

(Podklad jednání č. 633)

 

719/21 Odpis nedobytné pohledávky klienta SSM HB

Rada města schvaluje odpis nedobytné pohledávky klienta Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu pí M. Z.ve výši 2 832,- Kč.

(Podklad jednání č. 642)

 

720/21 Darovací smlouva - příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 66453 darovací smlouvu č. 1/2022 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 242 31 509, se sídlem 140 00 Praha 4, Vlastislavova 152/4, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 3.480 Kč, který je účelově určen na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro 1 žáka základní školy splňující podmínky projektu "Obědy pro děti" na období od 1.1.2022 do 30.06.2022.

(Podklad jednání č. 618)

 

721/21 Darovací smlouva - příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 66454 darovací smlouvu č. 2/2022 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 242 31 509, se sídlem 140 00 Praha 4, Vlastislavova 152/4, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 3.120 Kč, který je účelově určen na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro 1 žáka základní školy splňující podmínky projektu "Obědy pro děti" na období od 1.1.2022 do 30.06.2022.

(Podklad jednání č. 618)

 

722/21 Žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 - zvýšené náklady na elektrickou energii

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. OSVŠ 9/2021 dle podkladové přílohy č. 66472. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 246/20 ze dne 14.12.2020.

(Podklad jednání č. 641)

 

723/21 Darovací smlouva - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 66455 darovací smlouvu č. 5/2021 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 242 31 509, se sídlem 140 00 Praha 4, Vlastislavova 152/4, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 3.480 Kč, který je účelově určen na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro1 žákyni základní školy splňující podmínky projektu "Obědy pro děti" na období od 1.1.2022 až 30.06.2022.

(Podklad jednání č. 619)

 

724/21 Schválení dodatku č. 7 ke smlouvě o ukládání odpadu na skládce města Přibyslavi

Město Havlíčkův souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o podmínkách ukládání odpadu na skládce v Ronově nad Sázavou s provozovatelem - městem Přibyslav, IČO 00268097, sídlo Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav dle podkladové přílohy č. 66497 a bere na vědomí nový ceník dle podkladové přílohy č. 66498.

(Podklad jednání č. 632)

 

725/21 Petice - nesouhlas se změnou územního plánu

Rada města se seznámila s peticí proti změně územního plánu na pozemcích parc.č. 1757, 537/19, 537/27 v k.ú. Havlíčkův Brod a konstatuje, že zastupitelstvo města přijalo na svém jednání dne 13.12.2021 usnesení č. 301/21 ve znění: 

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 66402, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „OV – Plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura“ na „SM - Plocha smíšená obytná – městská“.

(Podklad jednání č. 638)

 

726/21 Splátky dotací poskytnutých dle Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2022

Rada města na základě čl. VII odst. 5 „Zásad“ schvaluje níže uvedeným příjemcům finančních podpor čtvrtletní splátky dotací pro rok 2022:

- ADIVADLO z. s., IČO 682 13 972, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 195.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 48.750,- Kč)

- Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s., IČO 005 28 951, Horní Papšíkov 125, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 155.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 38.750,- Kč)

- BK Havlíčkův Brod, z. s., IČO 005 27 734, U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 3.750.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 937.500,- Kč)

- BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o., IČO 082 75 416, U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 700.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 175.000,- Kč)

- BM FITNESS Havlíčkův Brod, z.s., IČO 226 11 878, Zahradnického 3311, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 150.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 37.500,- Kč)

- CENTRUM VYSOČINA, o.p.s., IČO 274 70 148, Beckovského 1874, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 140.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 35.000,- Kč)

- FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s., IČO 265 85 162, Ledečská 2848, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 2.300.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 575.000,- Kč)

- Jezdecký spolek Havlíčkův Brod, IČO 601 27 848, Novotnův Dvůr 169, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 150.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 37.500,- Kč)

- KD Ostrov s.r.o., IČO 269 51 444, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 760.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 190.000,- Kč)

- „Lyžař Havlíčkův Brod z.s.“, IČO 270 38 840, Klášterská 3327, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 150.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 37.500,- Kč)

- Oblastní charita Havlíčkův Brod, Mateřské centrum Zvoneček, IČO 150 60 233, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 140.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 35.000,- Kč)

- Orel jednota Havlíčkův Brod (pořádání kulturních akcí), IČO 751 05 586, Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 900.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 225.000,- Kč) 

- STAMIC CREATIVE, s.r.o., IČO 284 20 721, V Rohožníku 519, 107 00 Praha 10 - Dubeč - schválená dotace ve výši 130.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 32.500,- Kč)

- Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod, IČO 150 59 146, Beckovského 2179, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 250.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 62.500,- Kč)

- Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO 005 29 672, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 4.300.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 1.075.000,- Kč)

- Tenisový klub Havlíčkův Brod, z.s., IČO 028 80 741, Ledečská 4069, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 320.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 80.000,- Kč)

- TJ SOKOL MÍROVKA, z.s., IČO 464 85 465, Mírovka 66, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 140.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 35.000,- Kč)

- TSM Fanatic, IČO 013 55 708, Žižkov II. 1293, 580 01 Havlíčkův Brod – schválená dotace ve výši 140.000,- Kč (čtvrtletní splátka ve výši 35.000,- Kč).

 

Splátky finančních podpor budou vyplaceny ve čtvrtletních platbách následovně:

- 1. splátka bude vyplacena do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, nejdříve však do 30 dnů po 1. lednu 2022,

- 2. splátka do 15.4.2022,

- 3. splátka do 15.7. 2022, 

- 4. splátka do 15.10.2022.

(Podklad jednání č. 639)

 

727/21 Novostavba tréninkové haly - dohoda o převodu práv ze smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o převodu práv a povinností ze smlouvy č. Z_S14_12_8120079650 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle podkladové přílohy č. 66500 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 636)

 

728/21 Letní koupaliště - reklamace, dohoda o provedení zkoušky

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení zkoušky na díle „Rekonstrukce bazénových van koupaliště Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 66494 se společností ROBRO s.r.o., IČO 26099837.

(Podklad jednání č. 637)

 

729/21 Stezka k židovskému hřbitovu p.č. 900/15

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 66516 se zhotovitelem stavby Stezka k židovskému hřbitovu p.č. 900/15, Havlíčkův Brod“ společností Stavební firma Balcar s.r.o., IČO 25261126.

(Podklad jednání č. 646)

 

730/21 Pojistná smlouva č. 8602630012 - pojištění majetku města - navýšení pojistné částky

Rada města Havlíčkův Brod schvaluje uzavření dodatku č. 23 k pojistné smlouvě č. 8602630012 s pojišťovnou Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 471 16 617, se sídlem Pobřežní 665/1, 186 00, Praha 8, dle podkladové přílohy č. 66466.

(Podklad jednání č. 620)

 

731/21 Prodloužení smlouvy o výpůjčce - byt č. 2754/3, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. EK 197/2021/Bre uzavřené s R. K. a I. K., oba trvale bytem Havlíčkův Brod, na výpůjčku bytu číslo 3, Sídliště Pražská 2754, Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba výpůjčky do 28.2.2022.

(Podklad jednání č. 621)

 

732/21 Pronájem bytu č. 1128/14, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 14, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod M. H., trvale bytem Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou tří měsíců. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu 7 let. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 622)

 

733/21 Pronájem bytu č. 1128/25, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 25, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod M. V., trvale bytem Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu 3 let. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 622)

 

734/21 Pronájem sociálních bytů - byt č. 2503/3, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. EK 277/2020/Bre uzavřené s M. S., trvale bytem Havlíčkův Brod, na pronájem bytu číslo 18, Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod, jehož předmětem bude výměna bytové jednotky č. 18, Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod za bytovou jednotku č. 3, Reynkova 2503, Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 623)

 

735/21 Pronájem sociálních bytů - byt č. 2475/18, Kokořínská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 18, Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod A. H., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 42,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 623)

 

736/21 Pronájem sociálních bytů - byt č. 2577/19, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 19, Reynkova 2577, Havlíčkův Brod P. Z., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 42,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 623)

 

737/21 Pronájem sociálních bytů - byt č. 2577/4, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4, Reynkova 2577, Havlíčkův Brod M. M., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 42,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 623)

 

738/21 Pronájem sociálních bytů - byt č. 3504/1, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod J. A., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 42,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 623)

 

739/21 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/9, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 9, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod M. B., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 624)

 

740/21 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/29, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 29, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod A. B., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 624)

 

741/21 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/84, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 84, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod F. B., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 624)

 

742/21 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/28, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 28, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod M. H., trvale bytem Tis. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 624)

 

743/21 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/25, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 25, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod J. K., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou do 30.4.2022. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 624)

 

744/21 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/50, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 50 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod N. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou do 30.4.2022. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 625)

 

745/21 Pronájem pozemku č. 692/1 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem pozemku č. 692/1 o celkové výměře 9.708 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu společnosti Dvořáková - stavební firma s.r.o., IČ: 08776270, se sídlem Dvorce 62, 580 01 Kyjov, za účelem umístění zařízení staveniště v rámci realizace stavby vodovodního přivaděče Havlíčkův Brod - Štoky. Nájem bude sjednán na dobu určitou s účinností od 1.1.2022 do 30.10.2022. Cena za pronájem činí 0,45 Kč/m2/rok, tj. 3.641 Kč.

(Podklad jednání č. 626)

 

746/21 Žádost o souhlas k umístění pamětní destičky "Bojovníci boží - 600 let"

Rada města souhlasí s umístěním pamětní destičky "Bojovníci boží - 600 let" na pozemek č. 15/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod (dle podkladové přílohy č. 66462) v místě vyznačeném jako č. 1.

(Podklad jednání č. 631)

 

747/21 Rozpočtové opatření č. 4 období 12/2021 kapitoly 22_35_39_41

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření EO č. 4. 12/2021 dle podkladové přílohy č. 66486, jehož součástí je:

-investiční transfer ve výši 15 mil. Kč do Fondu investic PO Technické služby Havlíčkův Brod na financování pořízení technologie a dopr. prostředků pro provoz systému sběru separovaného odpadu D2D a financování výstavby překladiště směsného kom. odpadu v areálu TS HB

- investiční transfer ve výši 3,4 mil. Kč do Fondu investic PO Technické služby Havlíčkův Brod na financování opatření pro zajištění bezpečnosti stromů a stromořadí na pozemcích města

- doplněk 1 mil Kč ke schváleným provozním transferů na sanaci finančních dopadů zvýšení cen vstupů ve 4.Q.2021

(Podklad jednání č. 634)

 

748/21 Mimořádný transfer do Fondu investic PO technické služby Havlíčkův Brod

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod (TS HB) evidovat odděleně mimořádné transfery rozpočtových prostředků ve výši 18,4 mil. Kč poskytnuté do Fondu investic ve 12/2021. Dále ukládá vést evidenci o jejich zapojení do financování (investičního plánu) ve výhledovém období. Prostředky jsou účelově vázány a určeny výhradně na financování pořízení technologie a dopr.prostředků pro provoz systému sběru separovaného odpadu D2D a financování výstavby překladiště směsného kom. odpadu v areálu TS HB a zajištění provozní bezpečnosti stromů a stromořadí.

(Podklad jednání č. 634)

 

749/21 Rozpočtové opatření č. 11/2021 kapitoly 41 EO

Rada města podle podkladové přílohy č. 66506 projednala a schvaluje rozpočtové opatření na kapitole 41 EO č. 11/2021.

(Podklad jednání č. 634)

 

750/21 Odstranění objektu čp. 3295, ulice Ledečská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o odstranění nadzemní části objektu čp. 3295, ulice Ledečská, Havlíčkův Brod se společností WIAD CZ s.r.o., IČ: 09283641, se sídlem Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové, dle konceptu v podkladové příloze č. 66518.

(Podklad jednání č. 648)

 

751/21 Plán jednání rady města na I. pololetí roku 2022

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání na I. pololetí roku 2022 v termínech:

10.1., 24.1., 14. 2., 28.2., 14.3.,28.3., 19.4., 25.4., 16.5., 30.5., 20.6., 27.6.

(Podklad jednání č. 647)

 

752/21 Změna usnesení č. 638/18 Doplnění schválených vzorových (typových)smluv

Rada města ruší své usnesení č. 638/18 a ukládá městskému úřadu zapracovat do všech nově vzniklých smluv a současně doplnit do všech platných vzorových smluv článek následujícího znění:

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to vyjma údajů, které jsou údaji chráněnými podle zvláštních zákonů (zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství). Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv.

(Podklad jednání č. 627)

 

753/21 Monitoring ovzduší - ZŠ Nuselská

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření OVVV 14/2021 dle podkladové přílohy č. 66476. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 246/20 ze dne 14.12.2020.

(Podklad jednání č. 628)

 

754/21 Výběrové řízení na pozici ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod

Rada města doporučuje Kraji Vysočina Mgr. Jana Tecla, MBA jako zástupce Města Havlíčkův Brod do komise pro výběrové řízení na obsazení místa ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Jako náhradníka doporučuje Bc. Libora Honzárka.

(Podklad jednání č. 645)

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta