Usnesení z jednání rady města 2.8.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Eva Prodělalová, Ing. Karel Milichovský, JUDr. Vít Fikar, Ing. Pavel Sláma, Ing. Markéta Firychová

 

412/21 Prodej přebytečného majetku

Rada města schvaluje prodej přebytečného majetku PO SSM HB – osobní automobil Opel Astra dle kupní smlouvy - podkladová příloha č. 64546.

(Podklad jednání č. 374)

 

413/21 Přijetí věcných darů

Rada města schvaluje přijetí věcných darů pro PO SSM HB dle podkladových příloh č. 64547 a 64548. Rada města za poskytnuté dary děkuje.

(Podklad jednání č. 375)

 

414/21 Žádost – Lyžař Havlíčkův Brod, z.s.

Rada města schvaluje na základě žádosti (viz podkladová příloha č. 63527) odpuštění části pohledávky Technických služeb Havlíčkův Brod vůči spolku Lyžař Havlíčkův Brod, z.s., Klášterská 3327, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 27038840 ve výši dlužné částky 148.760,- Kč splatné k 30.6.2021 za nájem lyžařského vleku (viz podkladová příloha č. 63528 - dlužná faktura č. 3 FV1700921). To za předpokladu, že spolek uhradí do 11.8.2021 část předmětné pohledávky ve výši 31.240 Kč.

(Podklad jednání č. 383)

 

415/21 Dodávky pracovních oděvů – dodatek smlouvy

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 kupní smlouvy č. 9-2015 na dodávky pracovních oděvů a osobních ochranných prostředků uzavřené mezi Technickými službami Havlíčkův Brod a JIPOSTAV, spol. s r.o., Vilémov 97, 396 01 Humpolec, IČO: 26035359 dle podkladové přílohy č. 64542 a č. 64541.

(Podklad jednání č. 384)

 

416/21 Žádost o změnu termínu vyplacení čtvrté splátky neinvestiční dotace poskytnuté dle Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města pro r. 2021 – TJ Jiskra Havlíčkův Brod z. s.

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. OVVV_FP/85/2020/LK spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z. s., IČO 005 29 672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 64563.

(Podklad jednání č. 385)

 

417/21 Pacht rybníka parc. č. 4 a parc. č. st. 51, oba v k. ú. Jilemník

Rada města schvaluje pacht pozemkových parcel parc. č. 4 a parc. č. st 51 (rybník) o výměře 6 192 m2 v k.ú. Jilemník za pachtovné 7 430,40 Kč ročně M. G., trvalý pobyt 580 01 Havlíčkův Brod k účelu stanovenému v pachtovní smlouvě dle podkladové přílohy č. 64554 (pachtovní smlouva).

(Podklad jednání č. 382)

 

418/21 Žádost o poskytnutí finanční podpory na provoz rodinné poradny JIMEDIS, z.s.

Rada města projednala a schvaluje dle podkladové přílohy č. 63488, Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Havlíčkův Brod, IČO: 00267 449, se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod a rodinnou poradnou JIMEDIS, z.s., IČO: 043 31 702, se sídlem Pávov 11, 586 01 Jihlava, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 5 tis. Kč.

(Podklad jednání č. 364)

 

419/21 Žádost obce Radostín

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství předložit žádost obce Radostín k projednání do zastupitelstva města. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření "Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy".

(Podklad jednání č. 365)

 

420/21 Hřiště pro psy

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace Hřiště pro psy v lokalitě u "Vymazlené kavárny".

(Podklad jednání č. 360)

 

421/21 Úsekové měření rychlosti I/38 Svatý Kříž

Rada města na základě doporučení hodnotící komisí ukládá Městské policii uzavřít kupní smlouvu s vybraným uchazečem zakázky malého rozsahu „Úsekové měření I/38 Svatý Kříž, Havlíčkův Brod“ společností DOSIP Servis, s.r.o., IČO 27720713 a ukládá předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této veřejné zakázky.

(Podklad jednání č. 361)

 

422/21 Dešťová kanalizace Ledečská - připojení sousedních nemovitostí

Rada města souhlasí s napojením dešťových vod přepadů z retenčně vsakovacích nádrží majitelů sousedních pozemků do nově budovaného objektu SO 301 dešťová kanalizace stavby „Stezka pro pěší a cyklisty ul. Ledečská - Perknov, Havlíčkův Brod“ s podmínkou, že majitelé sousedních pozemků si zajistí a doloží veškerá vyjádření a povolení ke své tíži.

(Podklad jednání č. 362)

 

423/21 Vodovod a veřejné osvětlení Občiny

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o evidenci akce "Vodovod Občiny" do vyhlášeného programu Ministerstva zemědělství č. 129 410.

(Podklad jednání č. 366)

 

424/21 Vodovod a veřejné osvětlení Občiny

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Vodovod Občiny, Veřejné osvětlení Občiny, Havlíčkův Brod“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 63515 až 63520.

(Podklad jednání č. 366)

 

425/21 Vodovod a veřejné osvětlení Občiny

Rada města pověřuje k hodnocení nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Vodovod Občiny, Veřejné osvětlení Občiny, Havlíčkův Brod“ komisi ve složení Bc. Libor Honzárek, Zbyněk Stejskal, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl, Ing. Marie Kudrnová a jejich náhradníky Ing. Vladimír Slávka, Ing. Josef Beneš, Ing. Pavel Sláma, Martin Stehno, Ing. Markéta Míšková.

(Podklad jednání č. 366)

 

426/21 Lokalita Na nebi - demolice

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 64529 se zhotovitelem stavby „Lokalita Na nebi – demolice, Havlíčkův Brod“ Františkem Barešem, IČO 76082890.

(Podklad jednání č. 367)

 

427/21 Parkoviště u Krajské knihovny

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 63526 s dodavatelem veřejné zakázky „Sadové úpravy parkoviště u Krajské knihovny“ společností KAVYL, spol. s r.o., IČO 49975358.

(Podklad jednání č. 368)

 

428/21 Oprava umýváren pro děti v MŠ Zahradnického 2864, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 64550 se zhotovitelem stavby „Oprava umýváren pro děti v MŠ Zahradnického 2864, Havlíčkův Brod“ společností ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, IČO 62028081.

(Podklad jednání č. 376)

 

429/21 Rekonstrukce požární nádrže v Termesivech

Rada města v souladu s rozhodnutím poskytovatele dotace o registraci akce a rozhodnutím o poskytnutí dotace identifikační číslo 129D393004204 souhlasí s realizací veřejné zakázky „Rekonstrukce požární nádrže v Termesivech“ a konstatuje, že uzavřená smlouvy o dílo se zhotovitelem BMVstav s.r.o., IČO  09492739 nabývá účinnosti.

(Podklad jednání č. 377)

 

430/21 Stavební úpravy hygienického zázemí pro chlapce v ZŠ Štáflova 2004, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 64557 se zhotovitelem veřejné zakázky „Stavební úpravy hygienického zázemí pro chlapce v ZŠ Štáflova 2004, Havlíčkův Brod“ společností TERMGAS s.r.o., IČO 26007967.

(Podklad jednání č. 379)

 

431/21 Rekonstrukce terasy MŠ Zahradnického č.p. 2867, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 64561 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce terasy MŠ Zahradnického č.p. 2867, Havlíčkův Brod“ společností ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, IČO 62028081.

(Podklad jednání č. 380)

 

432/21 Žádost o zabezpečení svahu

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat odborně způsobilé osobě provedení prověření stability svažitého pozemku parc.č. 1103/2 katastrální území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 381)

 

433/21 Větrná kalamita - přidělení náhradních bytových jednotek

Rada města ukládá ekonomickému odboru jednat s nájemníky bytových jednotek č. 2614/9 a 2614/12, Reynkova, Havlíčkův Brod o přidělení náhradních bytových jednotek stejné kvality i vybavení.

(Podklad jednání č. 370)

 

434/21 Výpůjčka bytu č. 2754/3, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje výpůjčku bytu č. 3 v domě čp. 2754, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod R. K. a I. K., bytem Havlíčkův Brod. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 9.7.2021 do 31.12.2021.

(Podklad jednání č. 370)

 

435/21 Výpůjčka nebytových prostor v čp. 259, ulice Na Valech, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. EK 177/2021/DSl o výpůjčce nebytových prostor v čp. 259, Na Valech, Havlíčkův Brod v přízemí o výměře 62,40 m2.  

Vypůjčitel: Okresní sdružení sportů Havlíčkův Brod z.s., IČ: 004 35 724, Ledečská 3295, 580 01 Havlíčkův Brod.                                    

Účel výpůjčky: zřízení kanceláří pro statutární orgány Okresního sdružení sportů Havlíčkův Brod z.s. 

Smlouva o výpůjčce nebytových prostor bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

(Podklad jednání č. 371)

 

436/21 Pronájem části pozemku č. 1753/24 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Trocnovská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 1753/24 o výměře 9 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod J. J., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem umístění přístřešku pro invalidní vozík. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 40 Kč/m2/rok, tj. 360 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 372)

 

437/21 Pronájem části pozemku č. 3813 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Panských

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 3813 o výměře 200 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod J.H. a M. H., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem uskladnění materiálu. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 10 Kč/m2/rok, tj. 2.000 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 373)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta