Usnesení z jednání rady města 2.10.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová, Marie Rothbauerová, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Ing. Jan Matějka

Omluveni:

Ing. Vladimír Slávka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, MgA. Martin Domkář, Ing. Miroslav Sommer, PhDr. Václav Lacina, LL. M., Ing. Pavel Sláma

 

550/23 Aktualizace údajů v Rejstříku škol a školských zařízení - rozšíření míst poskytování zájmového vzdělávání - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod

Rada města  schvaluje podání žádosti o aktualizaci údajů v Rejstříku škol a školských zařízení v případě míst poskytování zájmového vzdělávání  realizovaného příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, a to:

- zápis místa poskytování zájmového vzdělávání na adrese 580 01 Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a  na adrese 580 01 Havlíčkův Brod, Konečná 1884.

(Podklad jednání č. 471)

 

551/23 Rozšíření míst poskytování zájmového vzdělávání v Rejstříku škol a školských zařízení

Rada města pověřuje odbor sociálních věcí a školství k provedení potřebných úkonů ve věci změny údajů v Rejstříku škol a školských zařízení v případě aktualizace míst poskytování zájmového vzdělávání realizovaného příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času.

(Podklad jednání č. 471)

 

552/23 Žádost o dotaci na FVE na střechy

Rada města uděluje plnou moc společnosti Anylopex plus s.r.o., Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24826651 k veškerým jednáním se Státním fondem životního prostředí, Krajským úřadem a dalšími dotčenými orgány, která se týkají žádosti o podporu z programu Modernizačního fondu, Výzva RES+ č. 4/2022 - Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství) s názvem „FVE Město Havlíčkův Brod", zejména k jednáním souvisejícím s podáním žádosti o podporu (zahrnující podepisování elektronickým certifikátem v systému AIS SFŽP) a s přípravou podkladů k uzavření smlouvy.

(Podklad jednání č. 483)

 

553/23 Projednání nové nájemní smlouvy s BK Havlíčkův Brod, z.s.

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem ledové plochy a příslušenství s nájemcem BK Havlíčkův Brod, z.s. a zároveň souhlasí s cenami za krátkodobé pronájmy dle podkladové přílohy č. 81168.

(Podklad jednání č. 479)

 

554/23 Žádost okresního fotbalového svazu o bezplatný pronájem hřiště s umělou trávou

Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem fotbalového hřiště s umělou trávou pro pořádání turnaje v kopané, který pořádá okresní fotbalový svaz Havlíčkův Brod dne 10. října 2023 dle podkladové přílohy č. 81170.

(Podklad jednání č. 480)

 

555/23 Žádost o bezplatné využití fotbalového hřiště s umělou trávou

Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem fotbalového hřiště s umělou trávou pro okresní kolo kopané středních škol, které pořádá OR AŠSK Havlíčkův Brod dne 3. října 2023 dle podkladové přílohy č. 81169.

(Podklad jednání č. 481)

 

556/23 Návrh na likvidaci majetku města 18/2023 - Software - SSL školení ORP a obce

Rada města schvaluje návrh na likvidaci majetku - software SSL školení ORP a obce, dle podkladové přílohy č. 80079.

(Podklad jednání č. 473)

 

557/23 Návrh na likvidaci majetku města 17/2023 - server IBM

Rada města schvaluje návrh na likvidaci majetku - server IBM, dle podkladových příloh č. 80080 a 80081.

(Podklad jednání č. 474)

 

558/23 Návrh na likvidaci majetku města 20/2023 - speciální vozidlo PRESKO 20

Rada města schvaluje návrh Technických služeb Havlíčkův Brod na likvidaci majetku - speciální vozidlo PRESKO 20, dle podkladových příloh č. 80082 a 80083.

(Podklad jednání č. 475)

 

559/23 Návrh na likvidaci majetku města 20/2023 - montážní plošina P20-08T

Rada města schvaluje návrh Technických služeb Havlíčkův Brod na likvidaci majetku - montážní plošina P20-08T, dle podkladových příloh č. 80084 a 80085.

(Podklad jednání č. 476)

 

560/23 Návrh na likvidaci majetku města - nízkopodlažní autobus CITY BUS

Rada města schvaluje návrh na likvidaci majetku - nízkopodlažní autobus CITY BUS dle podkladových příloh č. 81172 a 81173.

(Podklad jednání č. 484)

 

561/23 Oprava lesní cesty Mírovka

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy dílo č. 4 dle podkladové přílohy č. 81159 se zhotovitelem stavby „Oprava lesní cesty p.č. 1154/5 v k.ú. Mírovka“ společností

M – SILNICE a.s., IČO 42196868.

(Podklad jednání č. 477)

 

562/23 Autobusové zastávky na silnici II/150 - Ledečská

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace záměru na zřízení autobusových zastávek na silnici II150 – Ledečská ulice.

(Podklad jednání č. 478)

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta