Usnesení z jednání rady města 2. 6. 2008Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Milan Bauer, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Vladimír Kučírek, JUDr. Vít Fikar

 

383/08 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 328/08 - výpůjčka hřiště Plovárenská v Havlíčkově Brodě z důvodu odstoupení zájemce o pronájem od svého záměru.

 

384/08 Rozpracovaná usnesení zastupitelstva

Rada města  ukládá ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města 2009 finanční prostředky na zpracování komplexní dokumentace k regeneraci parku Budoucnost (cestní síť, mobiliář, zeleň - včetně lesoparku Vlkovsko) a to pro dvě fáze předpokládaného čerpání finanční podpory z regionálních operačních programů: ROP JV - cestní síť a mobiliář a OP ŽP - zeleň.  

 

385/08 Rozpracovaná usnesení zastupitelstva

Rada města ukládá hospodářskému odboru dále jednat o řešení problému v lokalitě ulice 5. května se zástupci Bytového družstva 5.května a Společenstvím vlastníků bytů Nádražní 309. 

  

386/08 Dodatek č.1 smlouvy o spolupráci

Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o spolupráci číslo SNKL 1/2007/SOM s Bohumírem K. Havlíčkův Brod ve znění přílohy podkladového materiálu s účinností od 1.6.2008.

 

387/08 Dodatek č. 1 smlouvy o dodávce vody

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. 5005066 o dodávce vody z vodovodu a odvádění vod kanalizací s Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., Žižkova 832, Havlíčkův Brod ve znění přílohy podkladového materiálu s účinností od 1.5.2008.

 

388/08 Smlouva o dílo Vodovody a kanalizace a.s.

Rada města schvaluje oproti vnitřní směrnici zadávání veřejných zakázek města Havlíčkův Brod malého rozsahu, schváleného RM dne 7.4.2008 pod číslem usnesení 242/06, uzavření  smlouvy o dílo číslo SNKL 24/2008/SOM s Vodovody a kanalizacemi a.s. Havlíčkův Brod, Žižkova 832, Havlíčkův Brod, ve znění přílohy podkladového materiálu s účinností od 1.5.2008.

 

389/08 Návrh na rozdělení zisku společnosti Teplo HB s.r.o. dosaženého za účetní období roku 2007

Rada města schvaluje na doporučení dozorčí rady a ekonomického odboru rozdělení zisku Teplo, s.r.o. za rok 2007. Rada města doporučuje úpravu rozpočtu města jejíž předmětem je snížení příjmů z podílu na zisku společnosti Teplo, s.r.o. Havlíčkův Brod ve výši 250 000 Kč.

 

390/08 Souhlas s přijímáním daňových dokladů v elektronické podobě

Rada města s odkazem na ustanovení § 102, odst.3 a § 102, odst. 2) písm. p) zákona 128/2000 Sb. deleguje Ekonomickému odboru městského úřadu v Havlíčkově Brodě pravomoc k udělování souhlasu s příjmem elektronických daňových dokladů definovaných § 27, odst.4) zákona 235/2004 Sb.

 

391/08 Pohledávka:  Hlaváč Miloslav, Vrchlického 2504, H. Brod (IČ: 11010843)

Rada města, v návaznosti na Konečnou zprávu o průběhu konkursního řízení č.j. 48K 1063/99, schvaluje pro nedobytnost odpis  pohledávky za Miloslavem H., H. Brod (IČ: 11010843). Daňový dlužník se o rozhodnutí nevyrozumí, jeho dluh trvá dále, pohledávka bude převedena do podrozvahové evidence města Havlíčkův Brod na dobu, dokud není vybrání dlužné částky promlčeno.

 

392/08 Jihovýchodní obchvat

Rada města bere na vědomí informaci o přípravě stavby jihovýchodního obchvatu a ukládá odboru rozvoje města předložit zastupitelstvu návrh na úpravu rozpočtu města na rok 2008 ve prospěch vyhotovení projektu stavby dle podkladového materiálu vyjma lávky pro pěší u Hypernovy a rozšíření komunikace při výjezdu z Novotnova Dvora.

 

393/08 Oprava části komunikace U Traplů

Rada města se seznámila se žádostí společnosti Výtahy - elektro s.r.o. o provedení opravy části povrchu komunikace U Traplů a ukládá odboru rozvoje města zajistit zpracování projektové dokumentace řešící úpravu odvodnění této komunikace a úpravu mostku přes náhon.

 

394/08 Dohoda o provedení stavby - Krejčí, Perknov

Rada města souhlasí se zněním předložené dohody o provedení stavby s majitelem pozemku stp.č.7 katastrální území Perknov panem Jaroslavem Krejčím, Dlouhá 1953, Havlíčkův Brod ve prospěch výstavby chodníku.

 

395/08 Vypracování územně analytických podkladů

Rada města se seznámila s výsledky výběrového řízení na zpracování územně analytických podkladů a ukládá odboru rozvoje města  uzavřít s vybraným zhotovitelem, projektovou kanceláří Ing. Eduard Žaluda, Lukavská 806, Žamberk smlouvu o dílo.

 

396/08 Zpracování plánu územního systému ekologické stability

Rada města se seznámila s postupem odboru rozvoje města při zadávání zpracování nového plánu systému ekologické stability a dále s výsledky výběrového řízení na tuto zakázku a rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít s vybraným zhotovitelem, společností Ageris s.r.o., Jeřábkova 5, Brno smlouvu o dílo.

 

397/08 Účelové katastrální mapy obcí ve správním území ORP Havlíčkův Brod

Rada města bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na vypracování účelové katastrální mapy všech obcí ve správním území obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod a ukládá odboru rozvoje města jednat s vybranou firmou DIGIS, spol. s r.o., gen.Sochora 6176, Ostrava-Poruba o uzavření smlouvy o dílo.

 

398/08 Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 11 v Poděbabech

Rada města schvaluje zrušení provozu místní knihovny v objektu čp. 11 v obci Poděbaby u Havlíčkova Brodu s účinností od 1. července 2008.

 

399/08 Obnova katastrálního operátu novým mapováním - udělení plné moci

Rada města zplnomocňuje v plném rozsahu pí Jitku Pruknarovou, Havlíčkův Brod zastupováním města a jednáním za město Havlíčkův Brod při šetření hranic v rámci procesu obnovy katastrálního operátu novým mapováním v dané části katastrálního území Havlíčkův Brod.

 

400/08 Pronájem bezbariérového bytu v domě pečovatelské služby Na Výšině

Rada města schvaluje pronájem bezbariérového bytu č. 7 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Haně B., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B 1, počínaje dnem 1.7. 2008. Před uzavřením nájemní smlouvy  bude uhrazena kauce nájemného ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

401/08 Výpověď nájmu bytu

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 38 Husova ul. čp. 1872, Havlíčkův Brod, Jiřímu B.

 

402/08 Výpůjčka části pozemku v k.ú. Perknov ppč. 564/1

Rada města revokuje své usnesení č. 155/08 takto:
Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku v katastrálním území Perknov pozemková parcela číslo 564/4 o výměře 340 m2 oddělené geometrickým plánem č. 444-1/2007 z pozemku č. 564/1 Sboru dobrovolných hasičů  Perknov, se sídlem 580 01  Havlíčkův Brod, Perknov (Perknovská) IČ: 60126094 za účelem cvičiště sboru dobrovolných hasičů, zpětně od 1.1.2008 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. V případě odnětí lesních pozemků z LPF veškeré náklady s tímto procesem spojené hradí vypůjčitel. V opačném případě bude výpůjčka ukončena a z pozemku budou odstraněny veškeré stavby na náklady žadatele.

 

403/08 Prodloužení splatnosti nájemného - Lesní družstvo ve Štokách

Rada města schvaluje prodloužení splatnosti nájemného u nájemní smlouvy č. HO 001/2006 z 31.12.2008 na 30.6.2009 s úrokem z prodlení 4,2% p.a.

 

404/08 Prodloužení nájemní smlouvy č. HO 067/2008/Kre

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 067/2008/Kre uzavřené se Společenstvím pro dům Žižkov II 1205, 1206 se sídlem Žižkov II 1206, Havlíčkův Brod na pronájem částí pozemků ppč. 1777/26 o výměře 87,5 m2, ppč. 1777/27 o výměře 22,5 m2, ppč. 1777/28 o výměře 10,5 m2 a ppč 1777/64 o výměře 16,5 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod, kterým bude prodloužena doba nájmu od 1.7. 2008 na dobu určitou do 30.10.2008. Nájemné bude činit 183 Kč.

 

405/08 Horní Papšíkov, p. Dočkal, příp. do 50 m - knn

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 606/1 v k.ú. Poděbaby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

406/08 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - letní kino

Rada města schvaluje výpůjčku Havlíčkova náměstí o výměře 400 m2 Antonínu A., Havlíčkův Brod za účelem konání letního kina od 15. 6. 2008 do 21. 6. 2008. Antonín A. provede propagaci městu Havlíčkův Brod umístěním propagační tabule se znakem města Havlíčkův Brod a s nápisem „Tato akce se koná za přispění města Havlíčkův Brod“.

 

407/08 Výpůjčka tribuny na Havlíčkovo náměstí - Ústřední bramborářský svaz

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, vypůjčit tribunu včetně přepravy a instalace, Ústřednímu bramborářskému svazu České republiky, zastoupené Ing. Josefem Králíčkem, Havlíčkův Brod, IČ: 46484388 při příležitosti konání 18. ročníku bramborářských dnů. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 9.000 Kč spočívající ve výpůjčce, přepravě a instalaci tribuny a stánku.

 

408/08 Výpůjčka skateparku včetně zařízení

Rada města neschvaluje výpůjčku hřiště pro skateboard v Havlíčkově Brodě včetně zařízení Martinu P., Uherské Hradiště, za účelem uspořádání skateboardových závodů na den 19. července 2008 v čase od 8:00 do 22:00 hodin.

 

409/08 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - 31. etapa - 2. část - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí, parc. č. 752/60, 2259/68, 127/2, 720/1, 745/8, 745/9, 745/10, 752/1, 752/3, 752/8, 752/10, 752/11, 752/12, 752/13, 752/15, 752/16, 752/25, 752/31, 752/32, 752/34, 752/39, 752/49, 752/53, 752/71, 752/72, 752/81, 752/84, 752/85, 752/86, 752/87, 752/92, 752/96, 759/1, 759/4, 930/2, 930/5, 930/12, 930/31, 933/1 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parc. č. 760/7 vše v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu. Rada města souhlasí s provedením vnitřních rozvodů v budovách čp. 2754, čp. 2782, čp. 2799, čp. 2795 a čp. 2763 (vlastnický podíl je 9631/9870) vše k. ú. Havlíčkův Brod. 

 

 

410/08 Oprava zateplení podkroví a střešního pláště objektu Havlíčkův dům, Havlíčkovo náměstí čp. 19 - požadavek nájemce k provedení prací navíc

Rada města souhlasí s provedením prací navíc na akci Oprava zateplení podkroví a střešního pláště objektu Havlíčkův dům, Havlíčkovo náměstí čp. 19 ve znění podkladového materiálu.

 

411/08 Výročí založení nemocnice

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dar ve výši 111.000 Kč Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, Husova 2624, Havlíčkův Brod, na pořízení moderního přístrojového vybavení.

 

412/08 Český pohár ve slalomu na skateboardu - žádost o věcný dar

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést úklid Dolní ulice před závody Českého poháru ve slalomu na skateboardu, které se konají 14.6.2008, a souhlasí s výpůjčkou plochy zimního stadionu a dopravního značení organizátorům této akce.

 

413/08 Český pohár ve slalomu na skateboardu - žádost o věcný dar

Rada města schvaluje nákup 3 pohárů pro vítěze jednotlivých kategorií závodů Českého poháru ve slalomu na skateboardu dne 14.6.2008 do celkové výše 3.500 Kč.

 

414/08 Spoluúčast města na vydání kalendářů Fitness aerobic SRC Fanatic

Rada města souhlasí s finanční spoluúčastí města při vydání kalendářů, které prezentují mistryně světa ve step aerobiku ve výši 10.000 Kč z rozpočtu kapitoly 16 - kultura a cestovní ruch.

 

415/08 Příprava žádostí o dotace ze SF EU - průběžná zpráva

Rada města schvaluje další postup přípravy žádostí o dotace ze Strukturálních fondů EU a jiných dotačních zdrojů dle podkladu č. 403/08.

 

416/08 Odměny ředitelů PO  (Technických služeb Havlíčkův Brod, Sociální služby města Havlíčkův Brod) a Teplo s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod Jiřímu Vorlíčkovi.

 

417/08 Odměny ředitelů PO  (Technických služeb Havlíčkův Brod, Sociální služby města Havlíčkův Brod) a Teplo s.r.o.

Rada města schvaluje odměnu řediteli Teplo, s.r.o. Havlíčkův Brod Milanu Bauerovi.

 

418/08 Odměny ředitelů PO  (Technických služeb Havlíčkův Brod, Sociální služby města Havlíčkův Brod) a Teplo s.r.o. a školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje odměny ředitelům základních škol a mateřské školy.

 

419/08 Vyjádření k výzvám  - byty Výšina, Na Spravedlnosti

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 12 Na Výšině 3233, Havlíčkův Brod Leoši N. a Kateřině N. pro hrubé porušení nájemní smlouvy, podle ustanovení § 711, písm. c) a d) občanského zákoníku.

 

420/08 Vyjádření k výzvám  - byty Výšina, Na Spravedlnosti

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 14 v domě čp. 3207 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, Karlu Stehlíkovi, pro hrubé porušení nájemní smlouvy, podle ustanovení § 711, písm. d).
Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka