Usnesení z jednání rady města 19.9.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slávka, Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Šrossová

Omluveni:

Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Iva Petrová, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Edita Ondráčková, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Magdalena Kufrová, Ing. Miroslav Sommer, PhDr. Václav Lacina, LL.M., Mgr. Šárka Vaňková, JUDr. Vít Fikar, Ing. Tomáš Horáček, Ing. Jana Deveci, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

527/22 Rozpracování usnesení zastupitelstva

Rada města ukládá odboru rozvoje města jednat s projektantem a dotčenými obcemi  o vedení trasy č. 4 v optimální trase.

(Podklad jednání č. 472)

 

528/22 Rozšíření míst poskytování zájmového vzdělávání v Rejstříku škol a školských zařízení

Rada města schvaluje podání žádosti o aktualizaci  údajů v Rejstříku škol a školských zařízení v případě míst poskytování vzdělávání realizovaného příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ, a to:

- zápis místa poskytování vzdělávání na adrese 580 01 Havlíčkův Brod, Štáflova 2063.

(Podklad jednání č. 473)

 

529/22 Rozšíření míst poskytování zájmového vzdělávání v Rejstříku škol a školských zařízení

Rada města pověřuje odbor sociálních věcí a školství k provedení potřebných úkonů v případě aktualizace míst poskytování vzdělávání v Rejstříku škol a školských zařízení, které je realizované příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času.

(Podklad jednání č. 473)

 

530/22 Rozšíření míst poskytování zájmového vzdělávání v Rejstříku škol a školských zařízení

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor dle podkladové přílohy číslo 72967 uzavřené mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Gymnáziem Havlíčkův Brod, IČO 60126621, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, zastoupené ředitelem PhDr. Hynkem Bouchalem, Ph.D.

(Podklad jednání č. 473)

 

531/22 Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod - opravy vzniklých závad MŠ

Rada města revokuje část 4) svého usnesení číslo 64/22 ze dne 24.1.2022, které nahrazuje tímto textem:

4) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 1.050 tis. Kč ( z toho OP MŠ Žižkov - Oprava sociálního zařízení ( 250 tis. Kč) + OP MŠ Příčná - Oprava střechy čp. 189 (620 tis. Kč) + OP MŠ Zahradnického čp. 2864 - Oprava revizní šachty (80 tis. Kč) + OP MŠ Šmolovy čp. 107 - Oprava střechy  (100 tis. Kč)) .

(Podklad jednání č. 469)

 

532/22 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě MŠ Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 pro školní rok 2022/2023 výjimku z nejvyššího počtu dětí v dolní třídě Mateřské školy Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 dle podkladové přílohy číslo 72939. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídách nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 466)

 

533/22 Darovací smlouva 4/2022 - příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 73002 darovací smlouvu č. 4/2022 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 242 31 509, se sídlem 140 00 Praha 4, Vlastislavova 152/4, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 1.827,- Kč, který je účelově určen na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro 1 žáka základní školy splňující podmínky projektu "Obědy pro děti" na období od 20.9.2022 do 31.12.2022

(Podklad jednání č. 467)

 

534/22 Darovací smlouva 5/2022 - příspěvková organizace Základní škola a  Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 5/2022 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a Sdružením rodičů a přátel školy v Základní škole Havlíčkův Brod, Konečná 1884, o.s., IČ 270 47 130, zastoupeným Petrou Novákovou, se sídlem Konečná 1884, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 73003, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 38 115 Kč účelově určeného na pořízení dataprojektoru. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 470)

 

535/22 Úprava míst poskytování vzdělávání v Rejstříku škol a školských zařízení

Rada města schvaluje podání žádosti o aktualizaci údajů v Rejstříku škol a školských zařízení v případě míst poskytování vzdělávání realizovaného příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, a to:

- zápis místa poskytování vzdělávání na adrese 580 01 Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí čp. 171.

(Podklad jednání č. 449)

 

536/22 Úprava míst poskytování  vzdělávání v Rejstříku škol a školských zařízení

Rada města pověřuje odbor sociálních věcí a školství k provedení potřebných úkonů v případě aktualizace míst poskytování vzdělávání v Rejstříku škol a školských zařízení, které je realizované příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

(Podklad jednání č. 449)

 

537/22 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - zálohová faktura

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění vzdělávacího pobytového programu a uhrazení zálohové faktury mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Chaloupky o. p. s. a lesní mateřská škola, se sídlem Kněžice 109, 675 29 Kněžice, IČ 255 574 75 dle podkladové přílohy číslo 72991.

(Podklad jednání č. 465)

 

538/22 Věcný dar

Rada města schvaluje přijetí věcného daru pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 73015. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 483)

 

539/22 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.1.2023 do 31.12.2023

Rada města ruší veřejnou zakázku: „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2023 do 31.12.2023“ z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka.

(Podklad jednání č. 471)

 

540/22 Úspory vytápění v objektech ve vlastnictví města

Rada města ukládá společnosti Teplo HB s.r.o. zrealizovat a následně monitorovat osazení dálkově řízených termostatických hlavic v objektu AZ CENTRA, Rubešovo nám. 171.

(Podklad jednání č. 474)

 

541/22 Změna Plánu investic č. 7

Rada města schvaluje změnu č. 7 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2022 dle podkladové přílohy č. 72995.

(Podklad jednání č. 485)

 

542/22 Žádost o bezplatnou součinnost - snowboardové závody

Rada města projednala žádost organizace Show Your Help a souhlasí s bezplatným poskytnutím služeb dle podkladové přílohy č. 73018 na snowboardové závody pořádané ve dnech 18 - 20. listopadu 2022.

(Podklad jednání č. 486)

 

543/22 Prodloužení dodání svozového vozidla - Profi Truck Business, s.r.o.

Rada města schvaluje dodatek smlouvy o dodání svozového vozidla mezi Technickými službami Havlíčkův Brod a firmou PROFI TRUCK BUSINESS s.r.o. dle podkladové přílohy č. 72998  a ukládá Technickým službám tuto dohodu uzavřít.

(Podklad jednání č. 487)

 

544/22 Oddávací dny v obřadní síni města 2023

Rada města Havlíčkův Brod doplňuje usnesení RM 835/15 a stanovuje v souladu s § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. p zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), že oddávacími dny pro konání občanských svatebních obřadů v obřadní místnosti Městského úřadu, Havlíčkovo náměstí č. p. 57, Havlíčkův Brod v roce 2023 jsou dny dle podkladové přílohy č. 73011.

(Podklad jednání č. 488)

 

545/22 Zahraniční pracovní cesta do Brielle

Rada města schvaluje služební zahraniční cestu Ing. Jany Fischerové CSc., Mgr. Jana Tecla, MBA, Bc. Libora Honzárka, Zbyňka Stejskala, Ing. Vladimíra Slávky, Mgr. et Mgr. Jana Sojky, Jana Schwarze, Mgr. Ondřeje Rázla, Ing. Tomáše Hermanna na oslavách 35 let partnerství mezi Havlíčkovým Brodem a Brielle ve dnech 30. 9. - 2.10.2022.

(Podklad jednání č. 491)

 

546/22 Likvidace neupotřebitelného majetku

Rada města schvaluje likvidaci majetku dle podkladového materiálu číslo 52785.

(Podklad jednání č. 455)

 

547/22 Schválení záměru "Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Havlíčkův Brod"

Rada města schvaluje realizaci záměru "Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Havlíčkův Brod" z dotačního programu IROP v souladu se studií proveditelnosti.

(Podklad jednání č. 456)

 

548/22 Integrovaný regionální operační program II

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Stavební úpravy Základní školy V Sadech" v rámci výzvy dotačního programu IROP a jeho realizaci v letech 2023 - 2024.

(Podklad jednání č. 457)

 

549/22 Integrovaný regionální operační program II

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Základní škola Konečná, Havlíčkův Brod" v rámci výzvy dotačního programu IROP.

(Podklad jednání č. 457)

 

550/22 Integrovaný regionální operační program II

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce Staré radnice - TIC Havlíčkův Brod" v rámci výzvy dotačního programu IROP a jeho realizaci v letech 2023 - 2024.

(Podklad jednání č. 457)

 

551/22 Integrovaný regionální operační  program II

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace parku Budoucnost, III - IV. etapa" v rámci výzvy dotačního programu IROP.

(Podklad jednání č. 457)

 

552/22 Výstavba hromadného parkování, lokalita Na nebi, Havlíčkův Brod

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Výstavba hromadného parkování, lokalita Na nebi, Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. IČO 6093171.

(Podklad jednání č. 452)

 

553/22 Úprava návsi v Perknově

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 72940 se zhotovitelem stavby „Úprava návsi v místní části Perknov“ společností PRETOL s.r.o., IČO 25923501.

(Podklad jednání č. 453)

 

554/22 Základní škola Konečná - projektová dokumentace

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu s ustanovením článku IV, bod 4 uzavřené smlouvy o dílo dodavatele projektové dokumentace „Základní škola Konečná, Havlíčkův Brod“ společnost ERPLAN s.r.o. IČO 08082308 k zahájení prací na dokumentaci pro provádění stavby.

(Podklad jednání č. 454)

 

555/22 Zřízení odběrného místa pro dobíjecí stanici Pražská

Rada města souhlasí s uzavřením smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č. 22_SOP_01_4122021912 

dle podkladové přílohy č. 72982 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 458)

 

556/22 Kontejnerové stání Plovárenská

Rada města se seznámila s připraveným záměrem „Zpevněná plocha pro kontejnerové stání v ul. Plovárenská“ a ukládá odboru rozvoje města předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů tohoto záměru a zajistit jeho realizaci.

(Podklad jednání č. 459)

 

557/22 Oprava komunikace v místní části Mendlova Ves

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo na opravu místních komunikaci v Mendlově Vsi v rozsahu dle podkladové přílohy č. 72963 se společností M - SILNICE a.s., IČO 42196868.

(Podklad jednání č. 489)

 

558/22 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/45, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 45, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod J. S., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 460)

 

559/22 Pronájem bytu č. 1128/36, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 36, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod V. M., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu 7 let. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 461)

 

560/22 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/2, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku číslo 2 k nájemní smlouvě č. EK 284/2017/Bre uzavřené se S. B., Havlíčkův Brod na pronájem bytu číslo 2, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu do 8.10.2024.

(Podklad jednání č. 462)

 

561/22 Změna nájemní smlouvy - byt č. 2780/9, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 9, Sídliště Pražská 2780, Havlíčkův Brod s M. L., Havlíčkův Brod na dobu určitou, s účinností od 7.11.2022 do 6.11.2023. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 463)

 

562/22 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2797/2, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi městem Havlíčkův Brod a E. H., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 72964.

(Podklad jednání č. 464)

 

563/22 Pronájem bytů v Domě dostupného bydlení - byt č. 4136/1, Havlíčkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, Havlíčkova 4136, Havlíčkův Brod A. K., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DDB, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení v Domě dostupného bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši aktuální mezní hodnoty nájemného dle podmínek nařízení vlády č. 112/2019/Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální mezní hodnota nájemného činí 73,97 Kč na m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 476)

 

564/22 Pronájem bytů v Domě dostupného bydlení - byt č. 4136/2, Havlíčkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2, Havlíčkova 4136, Havlíčkův Brod K. R., Štoky. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DDB, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení v Domě dostupného bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši aktuální mezní hodnoty nájemného dle podmínek nařízení vlády č. 112/2019/Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální mezní hodnota nájemného činí 73,97 Kč na m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 476)

 

565/22 Pronájem bytů v Domě dostupného bydlení - byt č. 4136/3, Havlíčkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, Havlíčkova 4136, Havlíčkův Brod R. K., Velešovice. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DDB, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení v Domě dostupného bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši aktuální mezní hodnoty nájemného dle podmínek nařízení vlády č. 112/2019/Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální mezní hodnota nájemného činí 73,97 Kč na m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 476)

 

566/22 Pronájem bytu - byt č. 2762/7, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 7, Sídliště Pražská 2762, Havlíčkův Brod Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, IČ: 00179540, se sídlem Husova 2624, Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 147 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 477)

 

583/22 Dodatek č. 6 smlouvy o zemědělském pachtu č. EK 347/2016 - Lesní družstvo ve Štokách

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o zemědělském pachtu č. EK 347/2016 uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a Lesním družstvem ve Štokách, IČ: 64829561, se sídlem Štoky 261, PSČ 582 53, jehož předmětem jsou změny na parcelách ve spoluvlastnictví provedené v roce 2021 a navýšení pachtovného na 1.698.035 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 479)

 

584/22 Výpůjčka pozemku č. 1099/1 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje výpůjčku pozemku č. 1099/1 o celkové výměře 1.062 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu společnosti Highland sport s.r.o., IČ: 26014351, se sídlem Ke Srážku 1185/8, Modřany, 143 00 Praha 4, zastoupené Martinem Kachlířem, za účelem údržby pozemku. Smluvní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

(Podklad jednání č. 480)

 

585/22 Rozpočtové opatření EO - 09/2022 za 08/2022

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 09/22 za 08/22 dle podkladové přílohy č. 72958. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 221/21 te dbe 13.12.2021.

(Podklad jednání č. 481)

 

586/22 Upravený rozpočet 2022 - Org.složka Městská policie - změna závazného ukazatele hospodaření 2022

Rada města mění usnesení č. 60/22 ze dne 24.1.2022 takto:

- Městská policie Havlíčkův Brod (KA 29), druh – mzdové výdaje položka 5011 platy + 5021 ostatní osobní výdaje takto:

- uvedený druh výdajů nepřekročí za rok 2022 v souhrnu limit 16 318 000 Kč.

(Podklad jednání č. 482)

 

587/22 Upravený rozpočet 2022 - Org. složka Městský úřad - změna závazného ukazatele hospodaření 2022

Rada města mění usnesení č. 59/22 ze dne 24.1.2022 takto:

- závazný ukazatel hospodaření Městského úřadu Havlíčkův Brod (MěÚ), kapitola 18 objem výdajů nepřekročí v souhrnu limit 68 235 000  Kč.

(Podklad jednání č. 482)

 

588/22 Upravený rozpočet 2022 - PO Tech. služby H. Brod - změna závazného ukazatele hospodaření 2022

Rada města mění usnesení č. 62/22 ze dne 24.1.2022 takto:

 2b) limit objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady v hlavní činnosti PO max. 60 543 tis. Kč.

(Podklad jednání č. 482)

 

589/22 Změna rozpočtu 3_3/22

Rada města projednala a schvaluje změnu rozpočtu pro rok 2022 č. 3-3/22, která řeší doplnění zdrojů na úhradu zvýšených výdajů za energie, materiál a personální oblast v konsolidovaném celku město Havlíčkův Brod vč. změny závazných ukazatelů transferů pro MDK Ostrov s.r.o. Rozpis změny rozpočtu je v příloze podkladu č. 72949. Celková bilance změny rozpočtu je vyrovnaná a nemá vliv na závazný ukazatel rozpočtového hospodaření schválený pro rok 2022.

(Podklad jednání č. 482)

 

590/22 Mimořádná odměna - ředitelé škol

Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace ZŠ Štáflova PaedDr. Veronice Prchalové a ředitelce MŠ Korálky Mgr. Štěpánce Sýkorové odměnu dle podkladové přílohy č. 72943.

(Podklad jednání č. 450)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                     Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta