Usnesení z jednání rady města 19.7.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka

Ostatní:

Ing. Eva Prodělalová, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Miloš Fikar, Mgr. Jana Beránková, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Karel Milichovský, Ing. Jana Deveci, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

385/21 Aktualizace č. II Investičního plánu 2021 a žádost o použití Investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Śtáflova 2004

Rada města schvaluje Aktualizaci č. II Investičního plánu 2021 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a použití Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace dle podkladové přílohy číslo 63417.

(Podklad jednání č. 339)

 

386/21 Darovací smlouva - příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 63388 "Darovací smlouvu č. 88/2021" uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a Krajem Vysočina, IČO 70 89 07 49, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova 57, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 20 tis. Kč.

(Podklad jednání č. 334)

 

387/21 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 - zajištění finančních zdrojů na jednorázové vybavení MŠ a ŠJ MŠ Havlíčkův Brod, U Školy 4342

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření OSVŠ 2/2021 dle podkladové přílohy č. 63396. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 246/20 ze dne 14.12.2020.

(Podklad jednání č. 335)

 

388/21 Městské divadlo a kino Ostrov – zakázka malého rozsahu

Rada města Havlíčkův Brod jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o, IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu „Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod – rekonstrukce toalet pro veřejnost“ ukládá jednateli společnosti zadávací řízení této zakázky zrušit.

(Podklad jednání č. 341)

 

389/21 Zapůjčení mobilního pódia – „Network life aneb emoce zachycené v síti“

Rada města schvaluje bezplatné vypůjčení mobilního pódia včetně dopravy, montáže, demontáže a připojení na el. energii žadateli: Fokus Vysočina, z.ú., 5. Května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 15060306 na akci pořádanou dne 9.9.2021 od 10:00 do 16:00 hod v parku Budoucnost - „Network life aneb emoce zachycené v síti“ dle podkladové přílohy č. 63429 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod bezplatně tyto služby poskytnout.

(Podklad jednání č. 340)

 

390/21 Úprava ceníku výkonů v hlavní činnosti TSHB

Rada města schvaluje úpravu ceníku v hlavní činnosti Technických služeb Havlíčkův Brod za likvidaci  odpadů na sběrném dvoře TSHB pro občany s platností od 1.8.2021 dle podkladové přílohy č. 63450.

(Podklad jednání č. 345)

 

391/21 Veřejná zakázka malého rozsahu – oprava střechy

Rada města uděluje Technickým službám výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schvaluje zadání veřejné zakázky a uzavření  smlouvy na opravu střechy truhlárny v areálu sběrného dvora poškozené vichřicí dne 8.7.2021 se zhotovitelem dle podkladové přílohy č. 63454.

(Podklad jednání č. 346)

 

392/21 Petice - skládka zeminy při stavbě JV obchvatu města

Rada města se seznámila s peticí ve věci provozu skládky přebytečné zeminy vzniklé při stavbě JZ obchvatu města a konstatuje, že společnost Bergasto, a.s., která realizuje úložiště nadbytečné zeminy, se zavázala vyhovět požadavkům petentů a Osadního výboru Mírovka.

(Podklad jednání č. 357)

 

393/21 Likvidace majetku města s hodnotou nad 100 tis. Kč - Pračka odstředivka do 11kg

Rada města schvaluje návrh příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod na likvidaci majetku, pračky odstředivky do 11kg, dle podkladové přílohy č. 63416.

(Podklad jednání č. 358)

 

394/21 Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - Rekonstrukce malé vodní nádrže v Poděbabech

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle podkladové přílohy č. 63405, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s grantovým programem " Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021" a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 337)

 

395/21 Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - Oprava komunikace v Mírovce

Rada města projednala a souhlasí s podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle podkladové přílohy č. 63407, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s grantovým programem Obnova venkova Vysočiny 2021.

(Podklad jednání č. 338)

 

396/21 Žádost Krajského úřadu Kraje Vysočina - nominace do pracovní skupiny

Rada města nominuje na základě žádosti Kraje Vysočina do pracovní skupiny, která se bude zabývat analýzou poskytování služeb ve školských poradenských zařízeních v Kraji Vysočina, PaedDr. Milenu Honsovou, ředitelku příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

(Podklad jednání č. 336)

 

397/21 Žádost Krajského úřadu Kraje Vysočina o nominaci zástupce města Havlíčkův Brod

Rada města nominuje, na základě žádosti Kraje Vysočina, za město Havlíčkův Brod Mgr. Jana Sojku do hodnotící komise pro hodnocení ředitelů škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, dle podkladové přílohy č. 63449.

(Podklad jednání č. 349)

 

398/21 Zřízení odběrného místa elektrické energie - vodovod Občiny

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 21_SOP_01_4121810850 dle podkladové přílohy č. 63427 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 342)

 

399/21 Předzahrádka Žižkova čp. 149

Rada města souhlasí umístěním předzahrádky na Žižkově ulice u domu čp. 149 s tím, že zůstane zachován volný průchod v šíři minimálně 2 m.

(Podklad jednání č. 343)

 

400/21 Rekonstrukce chodníku - lokalita Výšina, dodatek smlouvy o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 63433 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce chodníků – lokalita Výšina, Havlíčkův Brod“ společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČO 25953818.

(Podklad jednání č. 344)

 

401/21 Doprava v klidu ul. Ledečská, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 5 dle podkladové přílohy č. 63458 se zhotovitelem stavby „Doprava v klidu, ul. Ledečská, Havlíčkův Brod“ společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

(Podklad jednání č. 348)

 

402/21 Rekonstrukce Kyjovské ulice - výběr dodavatele

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů při zadání zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy místní komunikace Kyjovská, přeložka kanalizace, rekonstrukce vodovodu, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 63419 se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČO 48173002.

(Podklad jednání č. 350)

 

403/21 Rekonstrukce Kyjovské ulice - výběr dodavatele

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy místní komunikace Kyjovská, přeložka kanalizace, rekonstrukce vodovodu, Havlíčkův Brod“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 63420 až 63425.

(Podklad jednání č. 350)

 

404/21 Rekonstrukce Kyjovské ulice - výběr dodavatele

Rada města pověřuje k hodnocení nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Stavební úpravy místní komunikace Kyjovská, přeložka kanalizace, rekonstrukce vodovodu, Havlíčkův Brod“ komisi ve složení  Bc. Libor Honzárek, Zbyněk Stejskal, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl, Petr Beránek (zástupce zadavatele Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.) a jejich náhradníky Ing. Vladimír Slávka, Ing. Karel Milichovský, Ing. Josef Beneš, Ing. Pavel Sláma, Luboš Jůzl (zástupce zadavatele Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.).

(Podklad jednání č. 350)

 

405/21 Změna nájemní smlouvy - byt č. 2797/14, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 14, Sídliště Pražská 2797, Havlíčkův Brod s Radkem Milfaitem, trvale bytem Sídliště Pražská 2797, Havlíčkův Brod na dobu určitou, s účinností od 21.7.2021 do 20.7.2022. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 352)

 

406/21 Provozní řády placených parkovišť města Havlíčkův Brod - sjednocení provozní doby a úpravy cen

Rada města schvaluje Provozní řády placených parkovišť: Havlíčkovo náměstí, Smetanovo náměstí (u Klubu OKO, ul. Havlíčkova), Svatovojtěšská (u České pošty), Smetanovo náměstí (u Ministerstva zemědělství), Trčkova, Na Ostrově, Štáflova, Boženy Němcové, Na Valech, Horní, Pražská (u MěÚ), Dobrovského, Kalinovo nábřeží, Bělohradská, Jihlavská, Nádražní (u dopravního terminálu, u polikliniky), Sídliště Pražská (u OSSZ), P.F.Ledvinky, dolní parkoviště u plaveckého bazénu Kotlina, parkovací dům Husova, Beckovského, Pobřežní dle podkladové přílohy č. 63453.

(Podklad jednání č. 353)

 

407/21 Rozpočtová opatření EO - 07/2021 (za 06/2021)

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 07/2021 dle podkladové přílohy č. 63448. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 246/20 ze dne 14.12.2020.

(Podklad jednání č. 356)

 

408/21 Smlouva se Státní tiskárnou cenin

Rada města souhlasí s uzavřením "Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti MV" dle podkladové přílohy č. 63460_Smlouva STC 2021.

(Podklad jednání č. 359)

 

409/21 číslo přiděleno omylem

 

410/21 Pronájem bytů č. 1128/6, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod L. R., trvale bytem Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu 5 let. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 351)

 

411/21 Pronájem bytů č. 1128/12, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod J. H., trvale bytem Lučice. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu 7 let. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 351)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta