Usnesení z jednání rady města 19.4.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Ing. Vladimír Slávka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Mgr. Miloš Fikar, Mgr. Magdalena Kufrová, Ing. Miroslav Sommer, Petr Honsa, Ing. Eva Prodělalová, Ing. Marta Gerthnerová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

235/22 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města celý přebytek hospodaření vzniklý v roce 2021 ve výši 66,3 mil. Kč.

(Podklad jednání č. 195)

 

236/22 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru provést věcný rozpis nově zapojené alokace výdajů dle schválené podkladové přílohy č. 67921 (usnesení ZM č. 37/22).

(Podklad jednání č. 195)

 

237/22 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru provést v rámci upravených ukazatelů rozpočtu 2022 změnu rozpisu běžných výdajů a vyčlenit rozpočtovou rezervu 2,5 mil. Kč pro financování humanitární pomoci.

(Podklad jednání č. 195)

 

238/22 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá ekonomickému odboru pokračovat v jednání s vlastníky nebytové jednotky č. 28/3 - Na Ostrově 28 o koupi této nemovitosti.

(Podklad jednání č. 195)

 

239/22 Omezení a přerušení provozu mateřských škol o letních prázdninách

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod omezení provozu odloučených pracovišť příspěvkové organizace v měsíci červenci a srpnu 2022 a s tímto souhlasí. Předškolní vzdělávání bude od 1. 7. 2022 do 29. 7. 2022 zajišťovat Mateřská škola Havlíčkův Brod, Zahradnického 2864; předškolní vzdělávání od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022 bude zajišťovat Mateřská škola Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832 a jedna třída Mateřské školy Havlíčkův Brod, Zahradnického 2867. Pro ostatní mateřské školy zřizované Městem Havlíčkův Brod bude předškolní vzdělávání od 18. 7. - 29. 7. 2022 zajišťovat odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Šmolovy 107 a od 1. 8. - 12. 8. 2022 odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Zahradnického 2867. Předškolní vzdělávání od 1. 9. 2022 budou opět zajišťovat všechna pracoviště Mateřské školy Korálky Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 203)

 

240/22 Omezení a přerušení provozu mateřských škol o letních prázdninách

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení provozu odloučeného pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 v měsíci červenci a srpnu 2022, a to od 18. 7. do 26. 8. 2022, a s tímto souhlasí. Předškolní vzdělávání bude zajišťovat od 18. 7. do 29. 7. 2022 příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Šmolovy 107; od 1. 8. do 12. 8. 2022 příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Zahradnického 2867; od 15. 8. do 26. 8. 2022 příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, U Školy 4342. Od 29. 8. 2022 bude předškolní vzdělávání opět zajišťovat Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049.

(Podklad jednání č. 203)

 

241/22 Omezení a přerušení provozu mateřských škol o letních prázdninách

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení provozu odloučeného pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Husova 2119 v měsíci červenci a srpnu 2022, a to od 1. 7. do 26. 8. 2022, a s tímto souhlasí. Předškolní vzdělávání bude zajišťovat od 1. 7. 2022 do 15. 7. 2022 odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049; od 18. 7. do 29. 7. 2022 příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Šmolovy 107; od 1. 8. do 12. 8. 2022 příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Zahradnického 2867; od 15. 8. 2022 do 26. 8. 2022 příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, U Školy 4342. Od 29. 8. 2022 bude předškolní vzdělávání opět zajišťovat odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Husova 2119.

(Podklad jednání č. 203)

 

242/22 Omezení a přerušení provozu mateřských škol o letních prázdninách

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 přerušení provozu odloučeného pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, U Školy 4342 v měsíci červenci a srpnu 2022, a to od 1. 7. do 12. 8. 2022, a s tímto souhlasí. Předškolní vzdělávání bude zajišťovat od 1. 7. do 15. 7. 2022 příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049; od 18. 7. do 29. 7. 2022 příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Šmolovy 107; od 1. 8. do 12. 8. 2022 příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Zahradnického 2867. Od 15. 8. 2022 bude předškolní vzdělávání opět zajišťovat odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, U Školy 4342.

(Podklad jednání č. 203)

 

243/22 Přijetí věcného daru

Rada města schvaluje přijetí věcného daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu, p.o. dle podkladové přílohy č. 69164. Rada města dárci za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 193)

 

244/22 Prodej přebytečného majetku

Rada města schvaluje Sociálním službám města Havlíčkova Brodu, p.o. prodej přebytečného majetku dle návrhu Kupní smlouvy, podkladová příloha č. 69165.

(Podklad jednání č. 194)

 

245/22 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.10.2022 do 31.12.2023

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky: „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.10.2022 do 31.12.2023“ dle podkladové přílohy č. 69159.

(Podklad jednání č. 190)

 

246/22 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.10.2022 do 31.12.2023

Rada města schvaluje smlouvu o společném postupu zadavatelů veřejné zakázky: „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.10.2022 do 31.12.2023“ dle podkladové přílohy č. 69161 a ukládá příslušným odborům města, ředitelům příspěvkových organizací a jednatelům společností Teplo HB s.r.o. a Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o. tuto smlouvu uzavřít.

(Podklad jednání č. 190)

 

247/22 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.10.2022 do 31.12.2023

Rada města jmenuje Zbyňka Stejskala, Mgr.et Mgr. Jana Sojku, Ing. Miroslava Sommera, Ing. Josefa Beneše a Petra Honsu členy hodnotící komise  veřejné zakázky „ Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.10.2022 do 31.12.2023. Jako náhradníky jmenuje Ing. Vladimíra Slávku, Bc. Libora Honzárka, Ing. Jaroslavu Čihákovou a Ing. Pavla Slámu.

(Podklad jednání č. 190)

 

248/22 Rekonstrukce plynových kotelen Sídliště Pražská

Rada města schvaluje společnosti Teplo HB s.r.o. uzavření smlouvy o dílo s Petrem Plíhalem, Hluboká 26, Krucemburk, IČ: 032 85 404, ve znění podkladové přílohy č. 69162.

(Podklad jednání č. 191)

 

249/22 Likvidace majetku společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje likvidaci movitého majetku společnosti Teplo HB s.r.o. vedeného v účetnictví společnosti v položce „počítač PC TROLINE PROF1“ v pořizovací ceně 64 382,00 Kč (zůstatková hodnota majetku 0,00 Kč).

(Podklad jednání č. 192)

 

250/22 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu TS - změna č. 5

Rada města schvaluje změnu č. 5 vnitřního předpisu S 02-13 Technických služeb Havlíčkův Brod - Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle podkladové přílohy č. 69151 s účinností dnem schválení.

(Podklad jednání č. 204)

 

251/22 Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání - restaurace a ubytovna ZS

Rada města souhlasí s návrhem dohody o ukončení nájmu nebytových prostor dle podkladové přílohy č. 69156 a ukládá Technickým službám s nájemcem dohodu uzavřít.

(Podklad jednání č. 205)

 

252/22 Žádost o schválení výjimky ze směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu pro nevyhnutelnou migraci ekonomického systému Helios z verze Helios Green na Helios Nephrite

Rada města schvaluje výjimku ze směrnice k postupu zadávání a hodnocení zakázek malého rozsahu Technických služeb Havlíčkův Brod S 02-13, a to pro zajištění migrace ekonomického systému Helios Green na Helios Nephrite dodavatelem Koncept Hradec Králové, s.r.o., viz nabídka dle podkladové přílohy č. 69174

(Podklad jednání č. 206)

 

253/22 Změna č. 5 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2022

Rada města schvaluje změnu č. 4 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2022, dle podkladové přílohy č. 69152.

(Podklad jednání č. 207)

 

254/22 Schválení ročního zápisu do kronik za rok 2021

Rada města schvaluje podle zákona č. 132/2006 Sb. roční zápisy v kronice Havlíčkova Brodu, Poděbab a osad Svatý Kříž, Mendlova Ves a Ovčín.

(Podklad jednání č. 187)

 

255/22 Povolení parkování - chovatelská přehlídka trofejí 2022

Rada města souhlasí s bezplatným parkováním osobních automobilů zástupců uživatelů honiteb v bezprostřední blízkosti AZ Centra, pouze však na přilehlých komunikacích s parkovacími místy, dne 20.4.2022 od 7.30 do 16.00 hodin z důvodu přijímání a skladování trofejí a na parkovacích plochách Havlíčkova náměstí dne 24.5.2022 v čase od 8:00 do 11:00 hodin z důvodu přebírání trofejí zvěře po ukončené chovatelské přehlídce trofejí. Parkování je povoleno pouze na dobu nezbytnou k manipulaci s trofejemi.

(Podklad jednání č. 201)

 

256/22 Žádost společnosti Sanatorium Topas, s.r.o. - o sponzorský dar

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru společnosti Sanatorium Topas, s.r.o., Masarykovo náměstí 112, IČ: 489 50 165, 250 83 Škvorec, provozovna: Čs. pionýrů 197, 538 07 Seč.

(Podklad jednání č. 202)

 

257/22 Výstavba hromadného parkování lokalita Na Nebi - přeložka distribuční zařízení

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120085272 dle podkladové přílohy č. 69149 se společností ČEZ Distribuce a.s. 24729035.

(Podklad jednání č. 188)

 

258/22 Vodovod Klanečná - smlouva o provozování

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o provozování vodovodu Klanečná dle podkladové přílohy č. 69147se společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČO 48173002.

(Podklad jednání č. 189)

 

259/22 Rekonstrukce Kyjovské ulice

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 69110 se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy místní komunikace ul. Kyjovská, Havlíčkův Brod“ společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171.

(Podklad jednání č. 198)

 

260/22 Oprava komunikací v místních částech

Rada města souhlasí s provedením oprav povrchu komunikací a chodníků v místních částech Mírovka, Svatý Kříž a Perknov a ukládá odboru rozvoje města provedení oprav zajistit.

(Podklad jednání č. 209)

 

261/22 Pronájem pozemků - ulice Lidická

Rada města schvaluje pronájem pozemků č. 421/3 o výměře 65 m2, č. 2280/4 o výměře 76 m2, č. 385/12 o výměře 47 m2 a části pozemku č. 2271/6 o výměře 60 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti HB CAR s.r.o., IČ: 28394925, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000, za účelem umístění autobazaru. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 40 Kč/m2/rok, tj. 9.920 Kč/rok. Rada města nesouhlasí se zřízením výjezdu z pronajatých pozemků přes pozemek č. 2271/6 směrem k silnici I/38.

(Podklad jednání č. 199)

 

262/22 Rozpočtová opatření EO - 04/2022 za 03/2022

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 04/2022 dle podkladové přílohy č. 69163. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 221/21 ze dne 13.12.2021.

(Podklad jednání č. 200)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta