Usnesení z jednání rady města 19.12.2022Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Mgr. et Mgr Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jan Matějka

Omluveni:

Marie Rothbauerová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Magdalena Kufrová, PhDr. Václav Lacina, LL.M., Ing. Eva Prodělalová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

800/22 Rozpracování usnesení zastupitelstva

Rada města ukládá ekonomickému odboru provést neprodleně po schválení rozpočtu v souladu s § 14 z. 250/2000 Sb. podrobný věcný a odpovědnostní rozpis rozpočtu 2023 navazující na schválené a platné plánovací dokumenty a rozhodnutí samosprávy města (strategický plán, plán oprav a obnovy, generely, podporované projekty), závěry a deklarace presentované na pracovním jednání zastupitelstva.

(Podklad jednání č. 637)

 

801/22 Přijetí finančního daru

Rada města schvaluje přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu, dle podkladové přílohy č. 75580. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 635)

 

802/22 Změna Plánu investic

Rada města Havlíčkův Brod projednala a schvaluje změnu Plánu investic Technických služeb Havlíčkův Brod č. 8.

(Podklad jednání č. 646)

 

803/22 Splátky dotací poskytnutých dle Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2023

Rada města na základě čl. VII odst. 5 "Zásad“ schvaluje níže uvedeným příjemcům finančních podpor čtvrtletní splátky dotací na rok 2023:

- Adivadlo z. s., IČO 68213972, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 195 000 Kč (čtvrtletní splátka ve výši 48 750 Kč)

- BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s., IČO 22611878, Zahradnického 3311, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 170 000 Kč (čtvrtletní splátka ve výši 42 500 Kč)

- CENTRUM VYSOČINA, o.p.s., IČO 27470148, Beckovského 1874, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 138 000 Kč (čtvrtletní splátka ve výši 34 500 Kč)

- FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s., IČO 26585162, Ledečská 2848, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 2 414 000 Kč (čtvrtletní splátka ve výši 603 500 Kč)

- FIT STUDIO 21, z.s., IČO 11925973, Smetanovo náměstí 3517, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 103 000 Kč (čtvrtletní splátka ve výši 25 750 Kč)

- HB Ostrov z..s.,  IČO 26570068, Žižkova 3329, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 177 000 Kč (čtvrtletní splátka ve výši 44 250 Kč)

- Jezdecký spolek Havlíčkův Brod, IČO 60127848, Novotnův Dvůr 169, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 195 000 Kč (čtvrtletní splátka ve výši 48 750 Kč)

- Kulturní dům Ostrov s.r.o., IČO 26951444, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 856 000 Kč (čtvrtletní splátka ve výši 214 000 Kč)

- Oblastní charita Havlíčkův Brod, Mateřské centrum Zvoneček, IČO 15060233, Boženy Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 156 000 Kč (čtvrtletní splátka ve výši 39 000 Kč)

- Orel jednota Havlíčkův Brod (Klub Oko), IČO 75105586, Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 949 000 Kč (čtvrtletní splátka ve výši 237 250 Kč)

- STAMIC CREATIVE, s.r.o., IČO 28420721, V Rohožníku 519, 107 00 Praha 10 - Dubeč - schválená dotace ve výši 130 000 Kč (čtvrtletní splátka ve výši 32 500 Kč)

- Tenisový klub Havlíčkův Brod, z.s., IČO 02880741, Ledečská 4069, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 648 000 Kč (čtvrtletní splátka ve výši 162 000 Kč)

- Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod, IČO 15059146, Beckovského 2179, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 427 000 Kč (čtvrtletní splátka ve výši 106 750 Kč)

- Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO 00529672, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 4 689 000 Kč (čtvrtletní splátka ve výši 1 172 250 Kč)

- TJ SOKOL MÍROVKA, z.s., IČO 46485465, Mírovka 66, 580 01 Havlíčkův Brod - schválená dotace ve výši 172 000 Kč (čtvrtletní splátka ve výši 43 000 Kč)

- TSM Fanatic, IČO 01355708, Žižkov II 1293, 580 01 Havlíčkův Brod  - schválená dotace ve výši 170 000 Kč (čtvrtletní splátka ve výši 42 500 Kč)

 

Splátky finančních podpor budou vyplaceny ve čtvrtletních platbách následovně:

- 1. splátka bude vyplacena do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, nejdříve však do 30 dnů po 1. lednu 2023,

- 2. splátka do 15. dubna 2023,

- 3. splátka do 15. července 2023,

- 4. splátka do 15. října 2023.

(Podklad jednání č. 636)

 

804/22 Manipulační deponie materiálu

Rada města ukládá odboru rozvoje města vydat souhlas dle § 184a stavebního zákona č. 183/2006 Sb. na realizaci záměru „Zřízení manipulační deponie materiálu pro VaK HB a.s.“ společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČO 48173002 v rozsahu podkladových příloh č. 75569 až 75572.

(Podklad jednání č. 634)

 

805/22 Manipulační deponie materiálu

Rada města ukládá ekonomickému odboru jednat se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČO 48173002 o uzavření nájemní smlouvy o nájmu pozemků parc.č. 651/3 a 2305/7 k.ú. Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 634)

 

806/22 Most HB-X09 přes Břevnický potok - vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Most HB-X09 přes Břevnický potok“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem PKBau s.r.o.,  IČO 08757127.

(Podklad jednání č. 644)

 

807/22 Odvodnění komunikace Novotnův Dvůr

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést na komunikaci parc.č. 1563 k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu příčný odvodňovací žlab usměrněný do přilehlého příkopu.

(Podklad jednání č. 647)

 

808/22 Údržba chodníků - jihovýchodní obchvat

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provádět na následujících objektech vybudovaných v rámci stavby jihovýchodního obchvatu zimní údržbu a to plužením  (III. pořadí důležitosti) - Chodník – trasa směr Futaba, Chodníky u okružní křižovatky  I/38 + podchod směr Novotnův Dvůr, Komunikace U Nové silnice a komunikace Novotnův Dvůr.

(Podklad jednání č. 648)

 

809/22 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/69, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 69, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod E. K. a P. K., oba trvale bytem Pohled. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva dle schválených podmínek pro tento dům na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 640)

 

810/22 Dohoda o zajištění ubytování

Rada města schvaluje uzavření Dohody o zajištění ubytování s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava dle podkladové přílohy č. 75586.

(Podklad jednání č. 641)

 

811/22 čp. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod - Dodatek č. 1

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. EK/176/2021/DSl s nájemcem Ondřejem Včelou, IČ: 73587818, se sídlem Na Bradle 957, 582 91 Světlá nad Sázavou, dle podkladové přílohy č. 75578.

(Podklad jednání č. 639)

 

812/22 Revitalizace areálu PO TS HB -zajištění budoucího financování - změna rozpočtu města 2022

Rada města projednala a schvaluje změnu rozpočtu pro rok 2022 č. 3-5/22, která řeší zajištění zdrojů  pro zahájení plánované revitalizace areálu Tech.služeb Havlíčkův Brod v roce 2023 transferem investičního příspěvku do Investičního fondu uvedené PO v celkovém objemu 15,5 mil. Kč. Použití finančních prostředků je vyhrazeno – vázáno na uvedený účel. Podrobný rozpis změny rozpočtu je v podkladové příloze č. 75568. Celková bilance změny rozpočtu je vyrovnaná a nemá vliv na cílový ukazatel rozpočtového hospodaření města schválený pro rok 2022 (max.deficit -66,3 mil. Kč).

(Podklad jednání č. 642)

 

813/22 Rozpočtová opatření EO -12/2022 za 11/2022

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 12/2022 za 11/2022 dle podkladové přílohy č. 75579. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 221/21 ze dne 13.12.2021.

(Podklad jednání č. 643)

 

814/22 TSHB - lesní pozemky - nová pachtovní smlouva

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s Technickými službami Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, se sídlem Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, na pacht lesních pozemků dle podkladových příloh č. 75594 a 75595.

(Podklad jednání č. 649)

 

815/22 Petice - nesouhlas s úklidem bytového domu úklidovou firmou

Rada města se seznámila s peticí proti zavedení úklidu v domě čp. 1860, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod úklidovou firmou a ukládá ekonomickému odboru připravit odpověď organizátorům petice.

(Podklad jednání č. 650)

 

816/22 GPS lokátory do vozidel městských příspěvkových organizací

Rada města ukládá příspěvkovým organizacím města vybavit služební vozidla GPS lokátory umožňujícími elektronické vedení knihy jízd.

(Podklad jednání č. 631)

 

 

 

817/22 Plán jednání rady města na I. pololetí roku 2023

Rada města schvaluje plán svých řádných zasedání na I. pololetí roku 2023 v termínech:

9.1., 23.1., 13. 2., 27.2., 6.3.,27.3., 3.4., 24.4., 15.5., 29.5., 19.6., 26.6.

(Podklad jednání č. 638)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta