Usnesení z jednání rady města 18.7.2022



Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slávka, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Šrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, MgA. Martin Domkář, Paed Dr. Veronika Prchalová, PhDr. Václav Lacina, LL.M., JUDr. Vít Fikar, Ing. Jana Deveci, Ing. Eva Prodělalová, Ing. Josef Jukl, Ing. Josef Beneš

 

447/22 Lex Ukrajina - zvýšení kapacity ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v Rejstříku škol a školských zařízení v souvislosti se vzděláváním a poskytováním školských služeb cizincům podle § 7 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění, která se týká:

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v Základní škole Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 ze současných 512 na počet  522 a zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní škola ze současných 512 na počet 522. Rada města zároveň pověřuje odbor sociálních věcí a školství k provedení potřebných úkonů pro změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení.

(Podklad jednání č. 369)

 

448/22 Změna závazných ukazatelů hospodaření pro rok 2022 - příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města revokuje část 2) usnesení číslo 66/22 ze dne 24.1.2022 ve znění usnesení číslo 123/22 ze dne 28.2.2022 a nahrazuje ho tímto textem: 

2) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb., činí 2.000 tis. Kč (z toho 1.950 tis. Kč oprava sociálního zařízení pro žáky; 50 tis. Kč statický posudek stability objektu ŠJ Prokopa Holého).

(Podklad jednání č. 370)

 

449/22 Prodej přebytečných kamenných výrobků

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zrealizovat prodej nepotřebných kamenných výrobků specifikovaných v podkladové příloze č. 71682.

(Podklad jednání č. 379)

 

450/22 Program "Trenéři ve škole"

Rada města se seznámila s vyhodnocením pilotního programu "Trenéři do škol" a schvaluje pokračování realizace tohoto programu od září 2022 na všech zřizovaných základních školách, a to v možné účasti tříd nultých, prvních a druhých ročníků ZŠ.

(Podklad jednání č. 390)

 

451/22 Projekt "Stavební úpravy Základní školy V Sadech"

Rada města schvaluje udělení plné moci Ing. Marii Kudrnové  pro projekt „Stavební úpravy Základní školy V Sadech" v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 71677.

(Podklad jednání č. 376)

 

452/22 Projekt "Stavební úpravy Základní školy V Sadech"

Rada města schvaluje udělení plné moci Ing. Markovi Jokšovi  pro projekt „Stavební úpravy Základní školy V Sadech" v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 71678.

(Podklad jednání č. 376)

 

453/22 Projekt "Stavební úpravy Základní školy V Sadech"

Rada města schvaluje udělení plné moci Artory - Consulting, s.r.o. Evaldova 2099/34 a Šumperk  pro projekt „Stavební úpravy Základní školy V Sadech" v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 71679.

(Podklad jednání č. 376)

 

454/22 Schválení plné moci_projekt "Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Havlíčkův Brod"

Rada města schvaluje udělení plné moci Ing. Markétě Míškové pro projekt „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Havlíčkův Brod" v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 71700.

(Podklad jednání č. 389)

 

455/22 Petice - nesouhlas osady Občiny s variantou JZ obchvatu města

Rada města se seznámila s peticí občanů osady Občiny proti variantám 2 a 3 jihozápadního obchvatu města Havlíčkův Brod a konstatuje, že o výběru vhodné varianty obchvatu rozhodne zastupitelstvo města svým hlasováním.

(Podklad jednání č. 371)

 

456/22 Žádost o bezplatnou výpůjčku vestibulu a foyer na výstavu Štáflova paleta

Rada města schvaluje bezplatnou výpůjčku vestibulu a foyer na staré radnici pro uspořádání výstavy Štáflova paleta v termínu od 29. 7. 2022 do 15. 8. 2022 dle podkladové přílohy č. 71680.

(Podklad jednání č. 377)

 

457/22 Výpůjčka části pozemku č. 674/45 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Tolmanova

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku č. 674/45 o výměře 60 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod M. K., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem údržby pozemku. Smluvní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

(Podklad jednání č. 385)

 

458/22 Výpůjčka části pozemku č. 674/45 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Tolmanova

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku č. 674/45 o výměře 63 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod P. U., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem údržby pozemku. Smluvní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

(Podklad jednání č. 385)

 

459/22 Veřejná obchodní soutěž - pronájem míst pro stání motorových vozidel - Patrové parkoviště Husova ulice

Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné obchodní soutěže na pronájem míst pro stání motorových vozidel v 1. nadzemním podlaží Patrového parkoviště v Husově ulici v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č. 71713.

Rada města zároveň svěřuje dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona o obcích ekonomickému odboru pravomoc uzavřít s vybranými zájemci, kteří podají nejvýhodnější nabídku, smlouvu o nájmu parkovacího stání. Minimální nabídková cena je 600 Kč včetně DPH/stání/měsíc.

(Podklad jednání č. 386)

 

460/22 Rozpočtová opatření EO - 07/2022 za 06/2022

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 07/2022 dle podkladové přílohy č. 71681. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 221/21 ze dne 13.12.2021.

(Podklad jednání č. 387)

 

461/22 Změna nájemce - byt č. 1128/31, Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy typu DK s G. D., trvale bytem Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, na dobu určitou půl roku, od 1.8.2022 do 31.1.2023, maximálně však do 31.7.2026. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 70,72 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 388)

 

462/22 Disgolfové hřiště v parku Budoucnost

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit realizaci discgolfového hřiště v severní části parku Budoucnost a to v počtu 12  jamek a předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů tohoto záměru.

(Podklad jednání č. 372)

 

463/22 Disgolfové hřiště v parku Budoucnost

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod poskytnout nezbytné kapacity při realizaci discgolfového hřiště v severní části parku Budoucnost.

(Podklad jednání č. 372)

 

464/22 Jihovýchodní obchvat - valorizace nákladů stavby

Rada města ukládá odboru rozvoje města hradit Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390 podíl na inflaci stavebních prací při realizaci zakázky „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat“ u stavebních objektů spolufinancovaných městem Havlíčkův Brod na základě uzavřené smlouvy o spolupráci a dodatků této smlouvy.

(Podklad jednání č. 373)

 

465/22 Rekonstrukce Dvořácké ulice

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 71666 se zhotovitelem stavby „Oprava komunikace ul. Dvořácká Havlíčkův Brod“ společností PORR a.s., IČO 43005560.

(Podklad jednání č. 374)

 

466/22 Opěrná zeď ul. Humpolecká a odvodnění komunikace I/34 - věcné břemeno

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 12PO-001184 dle podkladové přílohy č. 71676 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390.

(Podklad jednání č. 375)

 

467/22 Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 3 dle podkladové přílohy č. 71688 se zhotovitelem stavby „Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod – SO01 Dům dostupného bydlení“ společností RONELI Stavby SE, IČO 29316731.

(Podklad jednání č. 381)

 

468/22 Úsekové měření - dodatky smluv

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy č. 1 dle podkladové přílohy č. 71660 s dodavatelem úsekového měření rychlosti, ORP Havlíčkův Brod společností DOSIP servis s.r.o., IČO 27720713.

(Podklad jednání č. 382)

 

469/22 Úsekové měření - dodatky smluv

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy č. 2 dle podkladové přílohy č. 71661 s dodavatelem úsekového měření I/38 Svatý Kříž, Havlíčkův Brod společností DOSIP servis s.r.o., IČO 27720713.

(Podklad jednání č. 382)

 

470/22 Rekonstrukce Chotěbořské ulice

Rada města ruší svá usnesení č. 315/22 a 316/22.

(Podklad jednání č. 383)