Usnesení z jednání rady města 17.7.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jan Matějka

Omluveni:

Mgr.et Mgr. Jan Sojka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PhDr. Václav Lacina, LL.M., Mgr. Jana Beránková, Ing. Miroslav Sommer, JUDr. Vít Fikar, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

 420/23 AZ Centrum - Festival volného času - žádost o součinnost

Rada města projednala žádost AZ centra Havlíčkův Brod a souhlasí s bezplatným zapůjčením a instalací mobilního pódia, 4 ks dřevěných stánků a bezplatný výlep plakátů v MHD v rámci akce Festival volného času, který se bude konat 31.5 - 2.6.2024.

(Podklad jednání č. 369)

 

421/23 Charita HB - žádost o bezplatný vstup do areálu letního koupaliště

Rada města souhlasí s bezplatným vstupem pro max. tři zaměstnance Charity Havlíčkův Brod do areálu letního koupaliště za účelem terénní práce.

(Podklad jednání č. 370)

 

422/23 Provozní řád tržiště a tržních míst

Rada města schvaluje Provozní řád tržiště a tržních míst v Havlíčkově Brodě.

(Podklad jednání č. 371)

 

423/23 TJ Jiskra Havlíčkův Brod - Sportovní den - žádost o bezplatnou zápůjčku

Rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením 10 ks stánků, kontejnerů na SKO a bezplatné využití reklamních ploch v MHD pro TJ Jiskra v rámci akce Sportovní den, konaný 27. srpna 2023.

(Podklad jednání č. 372)

 

424/23 Dorostová unie, z.s. - žádost o zapůjčení areálu Plovárenská

Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem areálu "Plovárenská" včetně zpřístupnění WC, poskytnutí elektrické energie a odpadových nádob na plasty v rámci akce celostátního setkání studentů dne 27. října 2023, který pořádá Dorostová unie, z.s.

(Podklad jednání č. 374)

 

425/23 Aktualizace č. II okruhu účelových ukazatelů hospodaření pro rok 2023 - příspěvková organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a příspěvková organizace MŠ Korálky Havlíčkův Brod

Rada města ruší své usnesení č. 390/23 ze dne 26.6.2023 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 241 až  244/22 ze dne 12.12.2022 provedla rozpis schváleného rozpočtu města na rok 2023 a stanovuje školským příspěvkovým organizacím závazné ukazatele hospodaření v podrobnostech přílohy číslo 79751.

(Podklad jednání č. 353)

 


426/23 Náhradní prostory pro vzdělávání žáků ZŠ příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 79753 Smlouvu o výpůjčce č. 1/2023 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času.

(Podklad jednání č. 354)

 

427/23 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 pro školní rok 2023/2024 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 4.A dle podkladové přílohy č. 79764. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 356)

 

428/23 Řešení místní energetické koncepce Havlíčkova Brodu

Rada města ukládá jednateli společnosti Teplo HB s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi jednat se společností MOORE Czech Republic s.r.o. a připravit smlouvu mezi městem Havlíčkův Brod a výše uvedenou společností ve věci řešení místní energetické koncepce Havlíčkova Brodu.

(Podklad jednání č. 362)

 

429/23 Pracovní skupina pro systém odpadového hospodářství města

Rada města ruší z důvodu úmrtí Kamilu Tesárkovi členství v pracovní skupině pro systém odpadového hospodářství města a jmenuje novou členkou této pracovní skupiny Ditu Blažkovou.

(Podklad jednání č. 349)

 

430/23 Doplnění zahradních kompostérů 2023

Rada města schvaluje darovací smlouvu k předání kompostérů občanovi dle podkladové přílohy č. 79739 a zároveň pověřuje podepisováním těchto smluv za město Havlíčkův Brod Ing. Martu Gerthnerovou a Ing. Renatu Horáčkovou a ukládá odboru životního prostředí kompostéry v rámci možností co nejrychleji vydat za stanovených podmínek výhradně občanům Havlíčkova Brodu včetně všech jeho katastrálních území.

(Podklad jednání č. 351)

 

431/23 Žádost o poskytnutí finanční podpory na provoz rodinné poradny Jimedis, z. s.

Rada města projednala a schvaluje darovací smlouvu mezi městem Havlíčkův Brod, IČO: 002 67 449, Havlíčkovo náměstí 57., 580 61 Havlíčkův Brod a rodinnou poradnou JIMEDIS, z. s., IČO: 043 31 702, Evropská 3693, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 79591.

(Podklad jednání č. 376)

 

432/23 Most HB-X09 přes Břevnický potok - dodatek smlouvy o dílo

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 79763 se zhotovitelem stavby „Most HB-X09 přes Břevnický potok“ společností Pkbau s.r.o., IČO 08757127.

(Podklad jednání č. 352)

 

433/23 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města  č. 2/2023

Rada města schvaluje rozpočtová opatření odboru rozvoje města  č. 2/2023 dle podkladové přílohy č. 79772. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 241/22 ze dne 12.12.2022.

(Podklad jednání č. 358)

 

434/23 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení, veřejné prostranství Masarykova - Pražská

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120087187dle podkladové přílohy č. 79777 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 360)

435/23 Jídelna a výdejna stravy u Základní školy Konečná

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo dle podkladové přílohy č. 97981 se společností KEROSIN s.r.o., IČO 09095861 na realizaci záměru „Kontejnerová jídelna a výdejna stravy Základní školy Konečná“ a ukládá odboru rozvoje města předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdejů tohoto záměru.

(Podklad jednání č. 361)

 

436/23 Jídelna a výdejna stravy u Základní školy Konečná

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit zpracování projektové dokumentace jídelny a výdejny stravy Základní školy Konečná.

(Podklad jednání č. 361)

 

437/23 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení  - odběrné místo park Budoucnost

Rada města ruší své usnesení 368/23 a ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)
č. 23_SOP_01_4122190161 dle podkladové přílohy č. 79782 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 363)

 

438/23 Výměna střešní krytiny, Domov pro seniory, Havlíčkův Brod - dodatečné práce

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 79802 se zhotovitelem stavby „Výměna střešní krytiny, Domov pro seniory, Havlíčkův Brod“ společností PETRAlaan s.r.o., IČO 04157010.

(Podklad jednání č. 375)

 

439/23 Rozpočtová opatření EO 07/2023 - za 06/2023

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 07/2023 za 06/2023 dle podkladové přílohy č. 79792. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 241/22 ze dne 12.12.2022.

(Podklad jednání č. 342)

 

440/23 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/1, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 1, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod M.K. a Z.K., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva dle schválených podmínek pro tento dům na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 359)

 

441/23 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2795/9, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi městem Havlíčkův Brod a L.H., trvale bytem Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 79754.

(Podklad jednání č. 365)

 

442/23 Daňové milostivé léto 2023

Na základě provedené analýzy pohledávek za rozpočtovými příjmy po splatnosti rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení, kterým se město Havlíčkův Brod pro oblast místních poplatků připojí k akci “Daňové milostivé léto 2023“  vyhlášené zákonem č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů.

(Podklad jednání č. 366)

 

443/23 Ochrana oznamovatelů - změna v nastavení pravidel

Rada města pověřuje Městský úřad Havlíčkův Brod vedením vnitřního oznamovacího systému pro zřízené příspěvkové organizace a založené právnické osoby, na které dopadá povinnost zavést vnitřní oznamovací systém v souladu s ustanovením § 8 odst. 2  zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

(Podklad jednání č. 355)

 

444/23 Ochrana oznamovatelů - změna v nastavení pravidel

Rada města ruší své usnesení RM 697/21 a nahrazuje jej následujícím textem:

Rada města určuje pověřenými osobami pro činnost vnitřního oznamovacího systému dle platné právní úpravy Ing. Ivanu Zukalovou a jako zástupce v případě nepřítomnosti Petru Dolejšovou.

Pověřené osoby vykonávají činnost v rámci vnitřního oznamovacího systému pro Město Havlíčkův Brod a zřízené nebo založené právnické osoby dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 171/2023 Sb.,
o ochraně oznamovatelů, případně včetně subjektů, které tento systém zavedou dobrovolně.

(Podklad jednání č. 355)

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta