Usnesení z jednání rady města 16.5.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slávka, Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Hoznárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Jana Beránková, PaedDr. Milena Honsová, Petr Honsa, Ing. Karel Ruč, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Jukl, Ing. Josef Beneš

 

284/22 Aktualizace směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 "Směrnici k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb." s účinností od 17. 5. 2022 - podkladová příloha číslo 70223.

(Podklad jednání č. 230)

 

285/22 Aktualizace směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje aktualizovaný vnitřní předpis příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 "Směrnici k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb." s účinností od 17. 5. 2022 - podkladová příloha číslo 70225.

(Podklad jednání č. 230)

 

286/22 Žádost o zvýšení kapacity - Mateřská škola Havlíčkův Brod, U Školy 4342

Rada města  schvaluje zvýšení kapacity Mateřské školy Havlíčkův Brod, U Školy 4342 a zároveň zvýšení kapacity Školní jídelny Havlíčkův Brod, U Školy 4342 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 ze současných 64 dětí/64 strávníků na 78 dětí/78 strávníků s účinností od 1.9.2022.

(Podklad jednání č. 262)

 

287/22 Žádost o zvýšení kapacity - Mateřská škola Havlíčkův Brod, U Školy 4342

Rada města pověřuje odbor sociálních věcí a školství k provedení potřebných úkonů ve věci změny zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení - zvýšení nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Havlíčkův Brod, U Školy 4342 a zvýšení nejvyššího počtu strávníků ve Školní jídelně Havlíčkův Brod, U Školy 4342 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 ze současných 64 dětí/64 strávníků na 78 dětí/78 strávníků.

(Podklad jednání č. 262)

 

288/22 Darovací smlouva - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 4/2022 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Janou Kochovou, 580 01 Havlíčkův Brod, V Rámech 277, dle podkladové přílohy č. 70218, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 30.000 Kč účelově určeného na podporu studia žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 229)

 

289/22 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - souhlas zřizovatele se zřízením přípravné třídy - školní rok 2022/2023

Rada města schvaluje pro školní rok 2022/2023 zřízení přípravné třídy při Základní škole Havlíčkův Brod, V Sadech 560 zřizované dle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 

 

(Podklad jednání č. 233)

 

290/22 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_21_011 ze dne 10. 8. 2021 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, IČ 70 91 10 29, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, zastoupenou PaedDr. Milenou Honsovou a Krajem Vysočina, IČ 70 89 07 49, se sídlem 587 33 Jihlava, Žižkova 57, zastoupeným Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA dle podkladové přílohy číslo 70240.

(Podklad jednání č. 235)

 

291/22 Darovací smlouva - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 2/2022 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Sdružením rodičů a přátel školy v ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská, z.s., IČ 701 53 736, zastoupeným Milanem Šedým, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, dle podkladové přílohy č. 70202, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 41.000 Kč účelově určeného na úhradu části nákladů na školní výlety a exkurze dětí přípravné třídy a žáků základní školy ve školním roce 2021/2022. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 223)

 

292/22 Rozšíření okruhu závazných ukazatelů hospodaření pro rok 2022 - příspěvková organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města revokuje část 2) usnesení číslo 69/22 ze dne 24. 1. 2022 a nahrazuje ho tímto textem:

2) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 1.500 tis. Kč (z toho 1. 405 tis. Kč oprava sociálního zařízení v 1. podlaží; 95 tis. Kč zřízení učebny oddělením výklenku na chodbě školy ve 2. podlaží).

(Podklad jednání č. 232)

 

293/22 Žádost příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 – poskytnutí autobusové dopravy žáků

Rada města souhlasí s poskytnutím bezplatné autobusové dopravy žáků 1. stupně příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, v rámci pořádání Sportovního dne, ze sportovního areálu Na Losích ve dnech 10. 6. a 15. 6. 2022, viz podkladová příloha č. 70261 a ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod tuto službu zajistit.

(Podklad jednání č. 245)

 

294/22 Žádost BK k pořádání dětského dne na zimním stadionu dne 21. 5. 2022

Rada města schvaluje bezplatný pronájem zimního stadionu žadateli BK Havlíčkův Brod 2019 s.r.o. za účelem pořádání dětského dne 21. 5. 2022 a ukládá TS poskytnout součinnost dle žádosti - podkladové přílohy č. 70228.

(Podklad jednání č. 242)

 

295/22 Žádost Tělovýchovné jednoty Jiskra z. s. v souvislosti s pořádání sportovního dne pořádaného 30. 7. 2022.

Rada města schvaluje žádost Tělovýchovné jednoty Jiskra z. s. o poskytnutí stánků, popelnic (kontejnerů) na odpad a reklamní plochy MHD v souvislosti s pořádáním sportovního dne pořádaného 30. 7. 2022, dle podkladové přílohy č. 70230.

(Podklad jednání č. 248)

 

296/22 Žádost Kalamajky folklorního souboru Havlíčkův Brod o bezplatné vyvěšení plakátů v MHD v souvislosti s propagací akce „Malý folklorní festival“

Rada města schvaluje žádost Kalamajky folklorního souboru Havlíčkův Brod o bezplatné vyvěšení plakátů v MHD v souvislosti s propagací akce „Malý folklorní festival“ a ukládá TS poskytnout součinnost dle žádosti v podkladové příloze č. 70231.

(Podklad jednání č. 249)

 

297/22 Žádost TJ Sokol o dlouhodobé bezplatné užívání skladu na sportovní nářadí a pomůcky

RM schvaluje žádost TJ Sokol se sídlem Beckovského 2179, Havlíčkův Brod, o dlouhodobém užívání skladu na sportovní nářadí a pomůcky v budově garáží, číslo parcely 8151, viz podkladová příloha č. 70262 a ukládá Technickým službám uzavřít s TJ Sokol smlouvu o nájmu nebytových prostor na dobu neurčitou za 1 Kč/m2 ročně.

(Podklad jednání č. 250)

 

298/22 PROFI TRUCK BUSINESS s.r.o. - Žádost o posunutí termínu dodávky svozového vozidla

Rada města schvaluje dohodu mezi Technickými službami Havlíčkův Brod a firmou PROFI TRUCK BUSINESS s.r.o. dle podkladové přílohy č. 70290 a ukládá Technickým službám tuto dohodu uzavřít.

(Podklad jednání č. 253)

 

299/22 HANES s.r.o., - Žádost o posunutí termínu dodání svozového vozidla z důvodu vyšší moci

Rada města schvaluje dohodu mezi Technickými službami Havlíčkův Brod a firmou HANES s.r.o. dle podkladové přílohy č. 70295 a ukládá Technickým službám tuto dohodu uzavřít.

(Podklad jednání č. 254)

 

300/22 Žádost Bruslařského klubu Havlíčkův Brod o bezplatné využití kurtů na letním koupališti

Rada města schvaluje žadateli Bruslařský klub Havlíčkův Brod, IČ: 00527734, U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod bezplatné využití kurtů přilehlých k letnímu koupališti pro předsezónní přípravu hráčů v rozsahu dle podkladové přílohy č. 70300, a to do otevření letního koupaliště. Žadatel je povinen si sám zajistit bezpečnost osob, které do prostoru areálu vpustí a zajistit, aby tyto osoby nevstupovali mimo vyhrazený prostor hřišť.

(Podklad jednání č. 255)

 

301/22 Změna č. 6 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2022

Rada města schvaluje změnu č. 6 plánu investic a použití investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2022, dle podkladové přílohy č. 70301.

(Podklad jednání č. 256)

 

302/22 Žádost Policie ČR o bezúplatném umístění reklamního polepu ve vozech MHD

Rada města schvaluje Policii ČR bezúplatné umístění reklamního polepu na dvou autobusech MHD v Havlíčkově Brodě, a to na dobu tří kalendářních měsíců s účinností od 1. 6. 2022, dle podkladové přílohy č. 70355. Obsahem reklamního polepu bude náborová kampaň, jejímž cílem bude získat nové uchazeče o přijetí do služebního poměru k Policii České republiky.

(Podklad jednání č. 268)

 

303/22 Schválení smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky cestou MZe

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2002 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy (DMS): 459-2022-16233 mezi smluvními stranami Česká republika – Ministerstvo zemědělství jako „centrální zadavatel“ a město Havlíčkův Brod jako „pověřující zadavatel“ - dle podkladové přílohy č. 70320.

(Podklad jednání č. 260)

 

304/22 Žádost Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s. - podpora mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod - rok 2022

Rada města projednala návrhy na realizaci projektů mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod v roce 2022 předložené Radou dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s., IČO 265 24 783, se sídlem 674 01 Třebíč, Františka Hrubína 753 a ukládá odboru sociálních věcí a školství předložit do zastupitelstva města veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí individuální dotace za účelem realizace projektu „Havlíčkobrodský majáles 2022“ dle podkladové přílohy číslo 70203, projektu "Color run pro Kubíka" dle podkladové přílohy číslo 70204 a projektu "WAFK - Workout Away From Keyboard vol. 2" dle podkladové přílohy číslo 70205 a zároveň doporučuje zastupitelstvu města na realizaci projektů schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2022 v celkové výši 48.700 Kč.

(Podklad jednání č. 244)

 

305/22 Žádost o finanční dar - Klub stomiků H.B. ILCO, z.s.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru spolku Klub stomiků H. B. ILCO, z. s., IČO: 05698855, se sídlem Kyjovská 1699, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 20.000 Kč.

(Podklad jednání č. 266)

 

306/22 Pronájem bytu č. 36 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 36, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod V. O. a E. O., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 90 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 237)

 

307/22 Záměr směny pozemků - Český rybářský svaz

Rada města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 113 o výměře 640 m2 v katastrálním území Termesivy za části pozemků č. 247/2, 2263/1, 2264/1 a pozemky č. 4164, 4162 a st. 343/7 o celkové výměře 122 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 240)

 

308/22 Rozpočtové opatření EO - 05/2022 za 04/2022

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 05/2022 za 04/2022 dle podkladové přílohy č. 70302. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 221/21 ze dne 13.12.2021.

(Podklad jednání č. 257)

 

309/22 Pronájem části pozemku č. 546/18 v k.ú. Havlíčkův Brod - areál Na Losích

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 546/18 o výměře 4 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Janu Sochrovi, IČO: 02561697, se sídlem Beckovského 2579, Havlíčkův Brod, za účelem umístění prodejního stánku na točenou zmrzlinu. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6.000 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 267)

 

310/22 Vodovod Občiny

Rada města souhlasí s realizací staveb Vodovodu a veřejného osvětlení v Občinách a prohlašuje, že uzavřené smlouvy o dílo se společností Dvořáková - stavební firma s. r. o., IČO: 08776270 nabývají v souladu s ustanovením článku XIV, bod 10 smlouvy o dílo účinnosti.

(Podklad jednání č. 236)

 

311/22 Obchodní centrum LIDL - vyjádření k úpravě stávajícího sjezdu

Město Havlíčkův Brod nesouhlasí s úpravou stávajícího sjezdu z ul. Dolní v Havlíčkově Brodě z důvodu plánované výstavby „LIDL Havlíčkův Brod, ul. Dolní“. Před vydáním stavebního povolení musí stavebník s městem Havlíčkův Brod vyřešit majetkoprávní záležitosti a zábory pozemků města z důvodu úpravy a rozšíření oblouků účelové komunikace.

(Podklad jednání č. 251)

    

312/22 Oprava mostu přes Cihlářský potok, Chotěbořská ulice - přeložka plynárenského zařízení

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízená a úhradě nákladů s ní související č. 4000243949 dle podkladové přílohy č. 70282 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567 zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311.

(Podklad jednání č. 252)

 

313/22 Oprava mostu přes Cihlářský potok, Chotěbořská ulice - přeložka plynárenského zařízení

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800088702/1/BVB/P dle podkladové přílohy č. 70282 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567 zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311.

(Podklad jednání č. 252)

 

314/22 Oprava lesní cesty Mírovka

Rada města se seznámila se žádostí společnosti M- SILNICE a.s. k jednání o smlouvě o dílo na realizaci zakázky „Oprava lesní cesty p.č. 1154/5 v k.ú. Mírovka“ a na základě předložených argumentů souhlasí se změnou ceny díla na 2 683 861 Kč bez DPH.

(Podklad jednání č. 258)

 

315/22 Oprava povrchu komunikace ul. Chotěbořská a rekonstrukce mostu přes Cihlářský potok - výběr dodavatele

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Oprava povrchu komunikace ul. Chotěbořská a rekonstrukce mostu přes Cihlářský potok, Havlíčkův Brod“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 70317 až 70327.

(Podklad jednání č. 259)

 

316/22 Oprava povrchu komunikace ul. Chotěbořská a rekonstrukce mostu přes Cihlářský potok - výběr dodavatele

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Oprava povrchu komunikace ul. Chotěbořská a rekonstrukce mostu přes Cihlářský potok, Havlíčkův Brod“ komisi ve složení  Bc. Libor Honzárek, Zbyněk Stejskal, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl, Bc. Martin Stehno a jejich náhradníky Ing. Vladimír Slávka, Ing. Ivana Mojžyšková, Ondřej Kotěra, Ing. Josef Beneš, Ing. Luboš Duben.

(Podklad jednání č. 259)

 

317/22 Provizorní přemostění mostu HB - X09 Pohledští Dvořáci

Rada města ukládá odboru rozvoje města smlouvu o dílo na realizaci akce „Provizorní přemostění mostu v Pohledských Dvořácích“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 70340 se zhotovitelem stavby Chládek a Tintěra Pardubice a.s. IČO: 25253361 a předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této stavby.

(Podklad jednání č. 261)

 

318/22 Technické podmínky pro realizaci překopů

Rada města schvaluje aktualizované technické podmínky pro realizaci překopů dle podkladové přílohy č. 70284s platností od 1.6.2022 .

(Podklad jednání č. 264)

 

319/22 Jmenování ředitele příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města v souladu s § 102 odst. 2), písm. b) zákona o obcích jmenuje s účinností od 1.6.2022 PhDr. Václava Lacinu, LL. M., ředitelem příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ 70188041.

(Podklad jednání č. 231)

   

320/22 Úprava platového výměru ředitelky PO Sociální služby města

Rada města schvaluje úpravu platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby města Mgr. Magdaleny Kufrové dle podkladové přílohy č. 70239.

(Podklad jednání č. 234)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                     Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta