Usnesení z jednání rady města 15.5.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jan Matějka

Omluveni:

Mgr. et Mgr Jan Sojka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Marie Kudrnová, Bc. Jindřich Macek, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Jana Beránková, Mgr. Miloš Fikar, Mgr. Milena Popelová, Ing. Miroslav Sommer, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

260/23 Nominace členů komisí Svazu měst a obcí ČR

Rada města podle § 102, odst. 3 zákona o obcích a § 5, odst. 1, písm. a) stanov Svazu měst a obcí ČR navrhuje do komisí Předsednictva Svazu měst a obcí ČR tyto zástupce Města Havlíčkův Brod: do Komise pro zahraniční spolupráci zastupitelku Ing. Janu Fischerovou, CSc., bytem Havlíčkův Brod; do Komise pro kulturu a cestovní ruch místostarostu Bc. Libora Honzárka, bytem Havlíčkův Brod; do Školské komise místostarostu Ing. Vladimíra Slávku, bytem Havlíčkův Brod; do Komise pro sociální věci a zdravotnitctví radní PhDr. Ivanu Štrossovou, bytem Havlíčkův Brod a do Bezpečnostní komise místostarostku Marii Rothbauerovou, bytem Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 214)

 

261/23 Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - program "Památky 2023"

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace dle podkladové přílohy č. 79370, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s grantovým programem "Památky 2023" a ukládá Oddělení řízení projektů Smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 225)

 

262/23 Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - program "Sportoviště, klubovny a táborové základny 2023"

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace dle podkladové přílohy č. 79327, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s grantovým programem "Sportoviště, klubovny a táborové základny 2023" a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 227)

 

263/23 Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace dle podkladové přílohy č. 79399, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s dotačním programem "Stavby ve vodním hodspodářství2023" a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 232)

 

264/23 Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace dle podkladové přílohy č. 79400, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s dotačním programem "Obnova venkova Vysočiny 2023" a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 232)

 

265/23 Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace dle podkladové přílohy č. 79402, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s dotačním programem "Památky 2023" a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu v požadovaném termínu uzavřít. Současně souhlasí s realizací projektu dle Smlouvy o dílo ORM/9/2023 ze dne 1. 2. 2023 dle podkladové přílohy č. 79405.

(Podklad jednání č. 232)

 

266/23 Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace dle podkladové přílohy č. 79401, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s dotačním programem "Cyklodoprava a cykloturistika 2023_Podprogram A" a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 233)

 

267/23 Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace dle podkladové přílohy č. 79403, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s dotačním programem "Cyklodoprava a cykloturistika 2023_Podprogram B", a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 233)

 

268/23 Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace dle podkladové přílohy č. 79404, kterou vypracoval Kraj Vysočina v souladu s dotačním programem "Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2023", a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 233)

 

269/23 Plán aktivit města Havlíčkův Brod na rok 2023

Rada města Havlíčkův Brod schvaluje plán aktivit města Havlíčkův Brod na rok 2023 dle podkladové přílohy číslo 79406.

(Podklad jednání č. 234)

 

270/23 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny 2023

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin (1.7 až 31.8. 2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 230)

 

271/23 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny 2023

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin (1.7 až 31.8. 2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 230)

 

272/23 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny 2023

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin (1.7 až 31.8. 2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 230)

 

273/23 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny 2023

Rada města projednala s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin (1.7 až 31.8. 2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 230)

 

274/23 Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny 2023

Rada města projednala s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 přerušení činnosti školní družiny v době letních prázdnin (1.7 až 31.8. 2023) a s tímto souhlasí.

(Podklad jednání č. 230)

 

275/23 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - souhlas zřizovatele se zřízením přípravné třídy - školní rok 2023/2024

Rada města schvaluje pro školní rok 2023/2024 zřízení přípravné třídy při Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 zřizované dle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

(Podklad jednání č. 226)

 

276/23 Dodatek č. 2 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem - příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_21_011 ze dne 10. 8. 2021 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, IČ 709 11 029, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, zastoupenou PaedDr. Milenou Honsovou a Krajem Vysočina, IČ 708 90 749, se sídlem 587 33  Jihlava, Žižkova 57, zastoupeným Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA dle podkladové přílohy číslo 79322.

(Podklad jednání č. 217)

 

277/23 Program proti šikaně KiVa - zapojení příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 79351 realizaci programu proti šikaně KiVa  v  příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 s dobou implementace 3 školní roky (školní rok 2023/2024 až školní rok 2025/2026).

(Podklad jednání č. 231)

 

278/23 Program proti šikaně KiVa - zapojení příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města  ukládá odboru sociálních věcí a školství poskytnout příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 neinvestiční transfer ve výši 71,5 tis. Kč určený k dofinancování nákladů na realizaci programu  proti šikaně KiVa ve školním roce 2023/2024.

(Podklad jednání č. 231)

 

279/23 Informace o 2. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o., schválení hospodaření za rok 2022

Rada města bere na vědomí zápis z 2. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 4. 5. 2023 ve znění podkladové přílohy č. 79373.

(Podklad jednání č. 219)

 

280/23 Informace o 2. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o., schválení hospodaření za rok 2022

Rada města na doporučení dozorčí rady jako jediný společník společnosti Teplo HB s.r.o. tímto  v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením obchodního zákoníku, schvaluje přiloženou účetní závěrku společnosti Teplo HB s.r.o. za účetní období od 1.1. 2022 do 31.12.2022, výsledek hospodaření společnosti a způsob rozdělení zisku „Rozhodnutí o schválení hospodářského výsledku a o způsobu rozdělení zisku“ ve znění podkladové přílohy č. 79374.

(Podklad jednání č. 219)

 

281/23 Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne 07. 02. 2023 - Family Point Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne 07. 02. 2023 - provoz Family Pointu Havlíčkův Brod, mezi městem Havlíčkův Brod a Informačním a poradenským centrem Vysočina, o. p. s., Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 288 31 101, dle podkladové přílohy č. 79338.

(Podklad jednání č. 228)

 

282/23 Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne 07. 02. 2023 - Senior Point Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne 07. 02. 2023 - provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod, mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 004 26 164, dle podkladové přílohy č. 79353.

(Podklad jednání č. 229)

 

283/23 Žádost Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s. - podpora mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod - rok 2023

Rada města projednala návrhy na realizaci projektů mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod v roce 2023 předložené Radou dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s., IČO 265 24 783, se sídlem 674 01 Třebíč, Františka Hrubína 753 a ukládá odboru sociálních věcí a školství předložit do zastupitelstva města veřejnoprávní smlouvu (podkladová příloha číslo 79386) na poskytnutí individuální dotace za účelem realizace projektu "WAFK - Workout Away From Keyboard vol. 4" dle podkladové přílohy číslo 79383, projektu "Majáles Gymnázia Havlíčkův Brod 2023" dle podkladové přílohy číslo 79384 a projektu "Jungle Run" dle podkladové přílohy číslo 79385 a zároveň doporučuje zastupitelstvu města na realizaci projektů schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2023 v celkové výši 48.675,- Kč.

(Podklad jednání č. 235)

 

284/23 Žádost Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s. - podpora mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod - rok 2023

Rada města revokuje usnesení číslo 275/20 ze dne 9.4.2020 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města jmenuje komisi pro výběr a hodnocení projektů mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod ve složení: Ing. Vladimír Slávka, Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Marie Rothbauerová, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. et. Mgr. Jan Sojka, Ing. Jan Matějka, Ing. Ivana Mojžyšková, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Eva Prodělalová a Bc. Jana Králová.

(Podklad jednání č. 235)

 

285/23 Jednotný vizuální styl města

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů uzavřít se společností CZECHDESIGN CENTER, s. r. o., se sídlem Francouzská 284/94, 101 00 Praha 10 IČO 06196870, uzavřít smlouvu o designerské soutěži viz podkladová příloha č. 78214.

(Podklad jednání č. 180)

 

286/23 Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o zajištění pohřebních služeb č. OVVV/11/2019/JM

Rada města schvaluje dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o zajištění pohřebních služeb s Pohřební službou Jaroslav Duben, Pražská 2949, Havlíčkův Brod č. OVVV/11/2019/JM dle podkladové přílohy č. 79347 a č. 79348.

(Podklad jednání č. 218)

 

287/23 FVE Domov důchodců Reynkova - výběr dodavatele

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „FVE Domov důchodců Havlíčkův Brod, Reynkova 99, 44kW“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 79307 až 79312.

(Podklad jednání č. 215)

 

288/23 FVE Domov důchodců Reynkova - výběr dodavatele

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „FVE Domov důchodců Havlíčkův Brod, Reynkova 99, 44kW“ komisi ve složení  Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl MPA, Ing. Miroslav Sommer a jejich náhradníky Marie Rothbauerová, Mgr. Magdalena Kufrová, Bohuslav Doucha, Ing. Josef Beneš a Tomáš Beránek.

(Podklad jednání č. 215)

 

289/23 Výměna střešní krytiny Domova pro seniory - vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Výměna střešní krytina, Domov pro seniory, Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem SEADON s.r.o., IČO 28601505.

(Podklad jednání č. 216)

 

290/23 Výměna střešní krytiny Domova pro seniory - vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města rozhoduje o změně stavebníka a objednatele stavby „Výměna střešní krytina, Domov pro seniory, Havlíčkův Brod“, který nebude příspěvková organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod, ale město Havlíčkův Brod a ukládá ekonomickému odboru provést rozpočtová opatření v souladu s rozhodnutím o změně stavebníka.

(Podklad jednání č. 216)

 

291/23 SSZ - K2 CHOTĚBOŘSKÁ x SILNICE I/34 x SILNICE II/344 - výběr dodavatele

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „SSZ - K2 CHOTĚBOŘSKÁ x SILNICE I/34 x SILNICE II/344“ a souhlasí se zadávací dokumentací dle podkladových příloh č. 79313 až 79318.

(Podklad jednání č. 220)

 

292/23 SSZ - K2 CHOTĚBOŘSKÁ x SILNICE I/34 x SILNICE II/344 - výběr dodavatele

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „SSZ - K2 CHOTĚBOŘSKÁ x SILNICE I/34 x SILNICE II/344“ komisi ve složení  Bc. Libor Honzárek, Marie Rothbauerová, PhDr. Václav Lacina, LL. M. Ing. Václav Janoušek, Ing. Josef Jukl MPA a jejich náhradníky Ing. Vladimír Slávka, Ondřej Kotěra, Ing. Josef Beneš a Ing. Pavel Sláma a Bc. Martin Stehno.

(Podklad jednání č. 220)

 

293/23 Zpevněná plocha pro kontejnerová stání Trčkova ul., Havlíčkův Brod - dodatek smlouvy

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 79393 se zhotovitelem stavby „Zpevněná plocha pro kontejnerová stání Trčkova ul., Havlíčkův Brod“ společností  JVS stavby s.r.o., IČO 03235726.

(Podklad jednání č. 224)

 

294/23 Pronájem bytu v Domě dostupného bydlení - byt č. 4136/12, Havlíčkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12, Havlíčkova 4136, Havlíčkův Brod T. P., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DDB, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení v Domě dostupného bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši aktuální mezní hodnoty nájemného dle podmínek nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 223)

 

295/23 Pronájem bytu č. 1128/11, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11, o velikosti 2 + KK, v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod L. K., Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu DK dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou půl roku. V případě dodržování podmínek nájemní smlouvy, zejména placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve stanoveném termínu a výši, může být nájemní smlouva následně prodlužována, maximálně však po dobu pěti let. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 237)

 

296/23 Pronájem bytu č. 3241/37 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 37, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod J. Ch., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle schválených podmínek pro tento dům na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 238)

 

297/23 Pronájem bytu č. 3241/39 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 39, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod J. T., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle schválených podmínek pro tento dům na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 238)

 

298/23 Pronájem bytu č. 3241/63 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 63, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod J. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle schválených podmínek pro tento dům na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 238)

 

299/23 Pronájem bytu č. 3241/9 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 9, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod M. T., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva dle schválených podmínek pro tento dům na dobu určitou 3 měsíců. Nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 238)

 

300/23 Pronájem sociálního bytu - byt č. 3504/1, U Kasáren, Havlíčkův Brod - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 139/23 ze dne 6.3.2023 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 23, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod J. V., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení, na dobu určitou tří měsíců. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 239)

 

301/23 Pronájem sociálního bytu - byt č. 3504/27, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 27, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod H. Ž., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení, na dobu určitou tří měsíců. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 239)

 

302/23 Veřejná obchodní soutěž - pronájem míst pro stání motorových vozidel - Parkoviště v ulici Reynkova, lokalita Na Nebi, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné obchodní soutěže na pronájem míst pro stání motorových vozidel na Parkovišti v ulici Reynkova, lokalita Na Nebi, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 79411.

Rada města zároveň svěřuje dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona o obcích ekonomickému odboru pravomoc uzavřít s vybranými zájemci, kteří podají nejvýhodnější nabídku, smlouvu o nájmu parkovacího stání. Minimální nabídková cena je 350 Kč včetně DPH/stání/měsíc.

(Podklad jednání č. 240)

 

303/23 Rozpočtová opatření EO - 05/2023 za 04/2023

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 05/2023 za 04/2023 dle podkladové přílohy č. 79394. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 241/22 ze dne 12.12.2022.

(Podklad jednání č. 241)

 

304/23 Výsledek konkursního řízení - konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města bere na vědomí doporučující výsledek konkursního řízení dle Zápisu z druhého jednání konkursní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 (podkladová příloha číslo 79349). V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenuje ředitelkou příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Mgr. Andreu Hubáčkovou, a to k datu 1.7.2023.

(Podklad jednání č. 242)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta