Usnesení z jednání rady města 14.2.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Jan Pavlík, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Ing. Renata Horáčková, JUDr. Vít Fikar, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Markéta Firychová, Ing. Pavel Sláma

 

75/22 Bezplatná výpůjčka tělocvičny a střelnice AZ Centra 2. – 10. července 2022

Rada města ukládá AZ Centru Havlíčkův Brod umožnit bezplatné užívání tělocvičny a střelnice v jejich objektu v termínu 2. – 10. července 2022 pro účely  příměstského tábora Městské policie Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 72)

 

76/22 Oprava havárie ústředního topení - Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nádražní 1329

Rada města ukládá ekonomickému odboru předložit návrh změny rozpočtu 2022, která bude obsahovat alokaci rozpočtových výdajů pro příkazce OSVaŠ na financování transferu neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod na úhradu nákladů za opravu havárie ústředního topení v MŠ Havlíčkův Brod, Nádražní 1329 ve výši 739 tis. Kč.

(Podklad jednání č. 86)

 

77/22 Nákup užitkových vozidel

Rada města schvaluje společnosti Teplo HB s.r.o. uzavření kupní smlouvy na dodávku dvou užitkových automobilů se společností HS AUTOMOBIL s.r.o., IČ:05369444 ve znění podkladových příloh č. 67775 a 67776.

(Podklad jednání č. 70)

 

78/22 Zahrada 2022

Rada města schvaluje poskytnutí bezplatného provedení dopravního značení, zapůjčení prodejního stánku, instalaci a demontáž tribuny od Technických služeb Havlíčkův Brod společnosti Geonova s.r.o. Havlíčkův Brod, Nádražní 397,  IČ: 47472227 na zajištění prodejní výstavy ZAHRADA 2022  ve dnech 22.-24.4. 2022 v souladu s podanou žádostí a  cenovou kalkulací dle podkladové přílohy č. 67785. Podpora  ve výši 8.803,90 Kč včetně DPH bude poskytnuta v režimu de minimis v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř.věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

(Podklad jednání č. 77)

 

79/22 Zapůjčení mobilního pódia - Květnov

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení mobilního pódia osadnímu výboru Květnov za účelem pořádání:

1) oslav 75. výročí založení SDH v Květnově dne 18.6.2022 a 

2) doprovodného programu turnaje v malé kopané dne 30.7.2022  

dle podkladové přílohy č. 67741.

(Podklad jednání č. 78)

 

80/22 Výměna svítidel VO – dotační podpora z národního plánu obnovy

Rada města souhlasí s přípravou podkladů pro podání žádosti o dotační podporu v rámci národního plánu obnovy – komponenta 2.2.2 Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení a ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod zadat zpracování podkladů f. ELECTROSUN,s.r.o., U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, IČ: 25688553  dle podkladové přílohy č. 67755.

(Podklad jednání č. 80)

 

81/22 Úprava jízdních řádů MHD – místní část Termesivy

Rada města souhlasí s úpravou jízdních řádů MHD pro spojení do místní části Termesivy dle podkladové přílohy č. 67727 a ukládá Technickým službám realizovat tuto úpravu v termínu nejbližší celostátní změny jízdních řádů tj. 6.3.2022.

(Podklad jednání č. 81)

 

82/22 Zavedení systému separovaného odpadu ("door to door") v dalších částech města - etapy č. 2 - 4

Rada města bere na vědomí informace o průběhu etapy č. 2 systému odděleného sběru odpadů ("door to door")  ve Šmolovech, Dolním Papšíkově a lokalitě Čechovka a schvaluje pokračování v dalších částech města - etapy č. 3 (Jihlavská, Humpolecká) a etapy č. 4 (Ledečská, Letná, Havlíčkova, Rozkošská).

(Podklad jednání č. 84)

 

83/22 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Vodovod Občiny"

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby "Vodovod Občiny" společností Dvořáková - stavební firma s. r. o., IČO: 08776270  dle podkladové přílohy 67746.

(Podklad jednání č. 62)

 

84/22 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Veřejné osvětlení Občiny"

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby "Veřejné osvětlení Občiny" společností Dvořáková - stavební firma s. r. o., IČO: 08776270  dle podkladové přílohy 67747.

(Podklad jednání č. 62)

 

85/22 Změna ve složení pracovní skupiny pro přípravu, zpracování a realizaci „Programu regenerace městské památkové zóny města Havlíčkův Brod.

Rada města schvaluje změnu ve složení pracovní skupiny pro přípravu, zpracování a realizaci Programu regenerace městské památkové zóny města Havlíčkův Brod, v rámci které bude její dosavadní člen Ing. Vladimír Kučírek nahrazen Ing. Alenou Aubusovou Ph.D., vedoucí úseku územního plánování. Další složení pracovní skupiny zůstává beze změny.

(Podklad jednání č. 89)

 

86/22 Organizační řád - aktualizace

Rada města schvaluje změnu č. 14 vnitřního předpisu, OS 55 -01 Organizační řád Městského úřadu města Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 66522.

(Podklad jednání č. 23)

 

87/22 Žádost o finanční dar - Jihlavský spolek neslyšících, p.s.

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Jihlavský spolek neslyšících, p.s., IČO: 75091917, Úprkova 4340/6, 586 01 Jihlava.

(Podklad jednání č. 75)

 

88/22 Finanční dar- charitativní cyklotour  "Na kole dětem"

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč Na kole dětem - nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka, IČO 292 35 715, se sídlem Na Hrázi 244, Milokošť, 698 01 Veselí nad Moravou.

(Podklad jednání č. 76)

 

89/22 Finanční dar- charitativní cyklotour  "Na kole dětem"

Rada města schvaluje použití znaku města nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka, IČO 292 35 715, se sídlem Na Hrázi 244, Milokošť, 698 01 Veselí nad Moravou v rámci propagace mezinárodní akce "Na kole dětem".

(Podklad jednání č. 76)

 

90/22 Finanční dar- charitativní cyklotour  "Na kole dětem"

Rada města schvaluje převzetí záštity nad mezinárodní akcí s názvem "Na kole dětem", která se uskuteční dne 5. června 2022 v Havlíčkově Brodě.

(Podklad jednání č. 76)

 

91/22 Nominace zástupce města Havlíčkův Brod do hodnotící komise

Rada města nominuje na základě žádosti Kraje Vysočina (podkladová příloha číslo 67714) Ing. Vladimíra Slávku do hodnotící komise pro hodnocení činnosti  Mgr. Jiřího Formana, ředitele Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 64)

 

92/22 Smlouva o zajištění služby Family point Havlíčkův Brod  - rok 2022

Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění služby Family Point Havlíčkův Brod pro rok 2022, mezi městem Havlíčkův Brod a Informačním a poradenským centrem Vysočina, o.p.s., Horní ul. 197, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 28831101, dle podkladové přílohy č. 67749

(Podklad jednání č. 66)

 

93/22 Smlouva o zajištění služby Senior Point Havlíčkův Brod - rok 2022

Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění služby Senior Point Havlíčkův Brod pro rok 2022, mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod , IČO: 00426 164, dle podkladové přílohy č. 67750.

(Podklad jednání č. 67)

 

94/22 Žádost o rozšíření personální kapacity terénního programu u služby Kontaktní centrum

Rada města souhlasí s navýšením úvazku pro Kontaktní a poradenské centrum Spektrum v oblasti drogové problematiky o 1, 5 úvazku, a to konkrétně pro terénní program se zázemím pro lokalitu Havlíčkův Brod v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina od 1. 7. 2022. Služba bude zařazena do systému financování sociálních služeb podporovaných městem Havlíčkův Brod, na základě pověření Kraje Vysočina.

(Podklad jednání č. 68)

 

95/22 Akce Vinný košt

Rada města schvaluje žadateli Lokál servis s.r.o., Biskupcova 1809/43, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 053 16 774 konání akce "Rebel fest"  dne 25.6.2022 za stanovených podmínek.

(Podklad jednání č. 38)

 

96/22 Pronájem bytu č. 3241/84 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 741/21 ze dne 20.12.2021 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 84, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Jiřímu B., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 74)

 

97/22 Výměna bytu - přidělení náhradní bytové jednotky

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 26, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Juraji K., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 83)

 

98/22 Výpověď nájemní smlouvy č. HO 029/1993/Ho - ulice Plovárenská

Rada města schvaluje podání výpovědi nájemní smlouvy č. HO 029/1993/Ho, ve znění dodatku č. 1, uzavřené s Václavem Č., Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 87)

 

99/22 Rozpočtová opatření EO - 02/2022 za 01/222

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 02/2022 dle podkladové přílohy č. 67765. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 221/21 ze dne 13.12.2021.

(Podklad jednání č. 88)

 

100/22 Cyklostezka podél řeky Sázavy za hotelem Slunce - služebnost

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti č.  PVL-2739/2021/SML dle podkladové přílohy č. 67718 s Povodím Vltavy s.p., IČO 70889953.

(Podklad jednání č. 54)

 

101/22 Rozšíření nového hřbitova - zadání projektové dokumentace

Rada města ukládá odboru rozvoje města, aby zadal projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Rozšíření kapacity hřbitova pro urnové hroby na novém hřbitově, Havlíčkův Brod“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 67720.

(Podklad jednání č. 55)

 

102/22 Parkovací dům Výšina

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení na stavbu „Parkovací dům Výšina, Havlíčkův Brod“.

(Podklad jednání č. 56)

 

103/22 Návrh na doplnění seznamu oprav a zhodnocení nemovitého majetku v roce 2022

Rada města ukládá odboru rozvoje města předložit radě města návrh rozpočtových opatření na realizaci opravy a zhodnocení nemovitého majetku se zapojením 2/3 přebytku rozpočtového hospodaření vzniklého v roce 2021 do rozpočtu konsolidovaného celku město Havlíčkův Brod a to v rozsahu podkladového materiálu č. 69/2022.

(Podklad jednání č. 69)

 

104/22 Dešťová kanalizace Herlify

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo se společností STAVAK spol. s r.o. na realizaci zakázky „Dešťová kanalizace Herlify, Havlíčkův Brod“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 67787.

(Podklad jednání č. 85)

 

105/22 Bezplatné uložení odpadu vzniklého při požáru rodinného domu Boňkov 18

Rada města schvaluje prominutí poplatku za ukládání odpadu ve sběrném dvoře Technických služeb Havlíčkův Brod vzniklého při požáru rodinného domu Boňkov 18.

(Podklad jednání č. 71)

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta