Usnesení z jednání rady města 13.9.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, MgA. Martin Domkář, PaedDr. Veronika Prchalová, PaedDr. Milena Honsová, Mgr. Magdalena Kufrová, Ing. Filip Hejkal, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Karel Milichovský, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Eva Prodělalová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Pavel Sláma, Ing. Josef Jukl

 

474/21 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města Havlíčkův Brod se seznámila s navrhovanými opatřeními kontrolního výboru uvedené v Souhrnné informaci o vyúčtování finančních příspěvků schválených ZM pro rok 2020. Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů projednat navrhovaná opatření s pracovní skupinou pro přidělování dotací a následně v souladu s platnou legislativou zapracovat do „Zásad pro poskytování finančních podpor“.

(Podklad jednání č. 446)

 

475/21 Smlouva o poskytování školských a kulturních služeb - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 64792 uzavření Smlouvy o poskytování školských a kulturních služeb mezi příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a Danielem Maškem, trvale bytem Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 440)

 

476/21 Aktualizace Organizačního řádu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje aktualizované znění Organizačního řádu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 (účinnost od 14.9.2021) ve znění podkladové přílohy číslo 64785.

(Podklad jednání č. 436)

 

477/21 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 pro školní rok 2021/2022 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 9. A dle podkladové přílohy číslo 64762. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 428)

 

478/21 Vzdělávání žáků - cizinců v určené škole - smlouva o výpůjčce

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 64778 Smlouvu o výpůjčce č. 1/2021 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a příspěvkovou organizací AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času.

(Podklad jednání č. 432)

 

479/21 Změna závazného ukazatele hospodaření PO SSM HB pro rok 2021

Rada města revokuje usnesení č. 40/21, odstavec 2b) ze dne 25.1.2021 a na návrh zřizované PO Sociální služby města Havlíčkův Brod schvaluje navýšení limitu objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady v hlavní činnost PO na max. výši 52 546 tis. Kč.

(Podklad jednání č. 441)

 

480/21 Likvidace majetku společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje likvidaci movitého majetku společnosti Teplo HB s.r.o. uvedeného v příloze č. 64804, formou prodeje.

(Podklad jednání č. 448)

 

481/21 Investice společnosti Teplo HB s.r.o., rozvody Výšina

Rada města schvaluje společnosti Teplo HB s.r.o. uzavření smlouvy o dílo se společností Installtop spol.s r.o. ve znění podkladové přílohy č. 64806.

(Podklad jednání č. 449)

 

482/21 Zapůjčení pódia

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zapůjčit mobilní pódium spolku Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s., Horní Papšíkov 125, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 00528951 na akci pořádanou dne 3. října 2021 dle podkladové přílohy č. 64783. Žadatel uhradí cenu za montáž, demontáž a dopravu tribuny.

(Podklad jednání č. 442)

 

483/21 Volný čas není nuda

Rada města souhlasí s bezplatným připojením na elektrickou energii spolku Český červený kříž, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 0042616, na akci „Volný čas není nuda“, pořádané dne 2.9.2021 v parku Budoucnost dle podkladové přílohy č. 64789.

(Podklad jednání č. 443)

 

484/21 Přistavení kontejnerů

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit bezplatné přistavení a odvoz 2 ks velkoobjemových kontejnerů na odpad pro spolek Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s., Horní Papšíkov 125, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 00528951 v areálu letiště ve dnech 25. až 26.9.2021. Žadatel uhradí cenu za likvidaci odpadů dle platných ceníků.

(Podklad jednání č. 444)

 

485/21 Svatováclavský dětský den

Rada města schvaluje bezplatné připojení a odběr el. energie v parku Budoucnost v rámci pořádání akce „Svatováclavský dětský den“ dne 28.9.2021 od 8:00 do 12:30 hodin žadateli dle podkladové přílohy č. 64798.

(Podklad jednání č. 445)

 

486/21 Den bez aut

Rada města souhlasí se zapojením města Havlíčkův Brod do osvětové kampaně Den bez aut a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit provoz městské hromadné dopravy zdarma v rámci akce v termínu 18.9. - 19.9.2021.

(Podklad jednání č. 434)

 

487/21 Dům dostupného bydlení  - Smlouva o poskytnutí dotace

Rada města projednala a souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu podpory investic dle podkladové přílohy č. 64758 a s návrhem Pověřovacího aktu dle podkladové přílohy č. 64759, oba návrhy vypracoval Státní fond podpory investic v souladu s programem Výstavba pro obce. Rada města ukládá oddělení řízení projektů Smlouvu a Pověřovací akt v požadovaném termínu uzavřít.

(Podklad jednání č. 435)

 

488/21 Žádost o finanční dar - NAŠE ODPADKY, z.s.

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru spolku NAŠE ODPADY, z.s., IČO: 107 22 289, se sídlem Uherčice 339, 691 62 Uherčice.

(Podklad jednání č. 430)

 

489/21 Žádost o finanční dar - CZECH SPITFIRE CLUB spolek letecké historie

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč spolku CZECH SPITFIRE CLUB spolek letecké historie, IČO: 227 36 280, se sídlem Zbilidy 5, 588 05.

(Podklad jednání č. 437)

 

490/21 Žádost o poskytnutí finančního daru - Potravinová banka Vysočina, z. s.

Rada města schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Havlíčkův Brod a Potravinovou bankou Vysočina, z. s., Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 014 43 658, dle podkladové přílohy č. 64769. 

(Podklad jednání č. 439)

 

491/21 Vodovod a veřejné osvětlení Občiny - vyhodnocení zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Vodovod Občiny, veřejné osvětlení Občiny, Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Dvořáková – stavební firma s.r.o., IČO 08776270.

(Podklad jednání č. 427)

 

492/21 Stará radnice Havlíčkův Brod - 4. etapa, dodatek smlouvy o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 64782 s dodavatelem projektové dokumentace „Stará radnice Havlíčkův Brod – 4. etapa“ společností Architektonická kancelář Burian – Křivinka s.r.o., IČO 29189187.

(Podklad jednání č. 431)

 

493/21 Pacht pozemků v k.ú. Jilemník

Rada města neschvaluje pacht pozemků ani jejich částí parc. č. 43, 217/8, 524, 525/1, 527/1 a 529, vše v katastrálním území Jilemník.

(Podklad jednání č. 451)

 

494/21 Smlouva o nájmu pozemku č. SNKL 25/2008/SOM - změna nájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. SNKL 25/2008/SOM se společností ATOS stavebniny s.r.o., IČ: 64256472, se sídlem Sázavská 174, Ledeč nad Sázavou, jehož předmětem bude rozšíření předmětu nájmu o část pozemku č. 912/4 a část pozemku č. 912/16, oba v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu, na celkovou pronajatou výměru 2.970 m2 s účinností od 1.10.2021. Účelem pronájmu je přístup k nemovitosti žadatele, uskladnění materiálu a umístění oboustranné reklamní tabule. Cena za pronájem se zvyšuje na 8 Kč/m2/rok, tj. 23.760 Kč/rok, s účinností od 1.10.2021.

(Podklad jednání č. 452)

 

495/21 Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/14, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 14, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod O. O., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 453)

 

496/21 Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/37, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 37, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod J. D., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 453)

 

497/21 Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/49, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 49, v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod A. F. a V. V., oba trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu BK, dle schválených podmínek pro tento dům, na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 453)

 

498/21 Výměna bytu - přidělení náhradní bytové jednotky

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, v domě čp. 2612, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod V. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 39,92 Kč/m2. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu AK na dobu neurčitou.  Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 454)

 

499/21 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/27, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. EK 363/2018/Bre uzavřené s R. F. a V. P., trvale bytem Havlíčkův Brod, na pronájem bytu číslo 27, ulice Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, kterým se prodlužuje doba nájmu do 23.10.2023.

(Podklad jednání č. 455)

 

500/21 Rozpočtové opatření EO - 09/2021 za 08/2021

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 09/2021 dle podkladové přílohy č. 64790. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 246/20 ze dne 14.12.2020.

(Podklad jednání č. 456)

 

501/21 Žádost Celního úřadu pro Kraj Vysočina o zapůjčení zasedací místnosti v budově Městského úřadu Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje výpůjčku zasedací místnosti v přízemí v budově V Rámech 1855 Celnímu úřadu pro Kraj Vysočina pro potřeby podávání daňových přiznání v rozsahu 1 den v měsíci s účinností od 1.1.2022 a platností do odvolání.

(Podklad jednání č. 424)

 

502/21 Platový výměr - ředitelka ZŠ Konečná

Rada města schvaluje nový platový výměr ředitelky ZŠ Konečná dle podkladové přílohy č. 64749.

(Podklad jednání č. 425)

 

503/21 Doplnění pracovní skupiny pro využití budovy bývalé Obchodní akademie

Rada města jmenuje členem pracovní skupiny pro využití budovy bývalé Obchodní akademie Mgr. Ondřeje Rázla.

(Podklad jednání č. 433)

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta