Usnesení z jednání rady města 13.2.2023Přítomni:

Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Mgr. et Mgr Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jan Matějka

Omluveni:

Marie Rothbauerová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Mgr. Milena Popelová, Mgr. Jana Beránková, Mgr. Magdaléna Kufrová, Ing. Miroslav Sommer, PhDr. Václav Lacina, LL.M., Ing. Jana Deveci, Ing. Eva Prodělalová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

63/23 Zapojení MŠ Korálky Havlíčkův Brod - Šablony z Operačního programu Jan Amos Komenský

Rada města schvaluje zapojení příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod do výzvy MŠMT ČR číslo 02_22_002Šablony  pro MŠ a ZŠ I financované z Operačního programu Jan Amos Komenský.

(Podklad jednání č. 63)

 

64/23 Zapojení MŠ Korálky Havlíčkův Brod - Šablony z Operačního programu Jan Amos Komenský

Rada města uděluje souhlas Mgr. Štěpánce Sýkorové k výkonu funkce projektového manažera projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský.

(Podklad jednání č. 63)

 

65/23 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod pro školní rok 2022/2023 výjimku z nejvyššího počtu dětí v I. třídě Mateřské školy Havlíčkův Brod, Šmolovy 107 dle podkladové přílohy číslo 77808, a to od 1. 3. 2023. Výjimka se v uvedené třídě povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 64)

 

66/23 Aktualizace č. I Investičního plánu 2023 příspěvkové organizace MŠ Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Aktualizaci č. I Investičního plánu 2023 příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 77831.

(Podklad jednání č. 79)

 

67/23 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 7/2011 - příspěvková organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 77780 "Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 7/2011" uzavřený mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 709 10 961, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, IČO 750 15 196, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Příčná 191.

(Podklad jednání č. 49)

 

68/23 Darovací smlouva - příspěvková organizace Základní škola a  Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 77800 darovací smlouvu č. 2/2023 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a společností APL GROUP s.r.o., IČO 020 57  506, se sídlem 120 00 Praha 2, Vinohrady, Balbínova 223/5,  zastoupenou Adamem Hlaváčem, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 20 000 Kč účelově určeného na pořízení edukativních pomůcek a hraček pro třídu Soviček v Mateřské škole Havlíčkův Brod, U Školy 4342.  Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 52)

 

69/23 Aktualizace č. I Investičního plánu 2023 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje Aktualizaci č. I Investičního plánu 2023 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 dle podkladové přílohy číslo 77804.

(Podklad jednání č. 58)

 

70/23 Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách provozování Taxíka Maxíka

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 dle podkladové přílohy č. 77812 ke smlouvě o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu „Taxík Maxík“ s účinností od 1.2.2023.

(Podklad jednání č. 61)

 

71/23 Informace o 1. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. konané dne 2. 2. 2023 ve znění podkladové přílohy č. 77809 a stanovuje hodnotící kritéria jednatele společnosti Teplo HB s.r.o. Ing. Miroslavu Sommerovi na rok 2023 navržená dozorčí radou.

(Podklad jednání č. 60)

 

72/23 Aktivní Perknov, z.s. - žádost o zapůjčení pódia

Rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením mobilního pódia na akci "Perknovská pouť" pro spolek Aktivní Perknov, z.s. v termínu od 26 - 27. května 2023.

(Podklad jednání č. 66)

 

73/23 AZ Centrum Havlíčkův Brod - žádost o zapůjčení pódia a součinnost

Rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením, montáží, demontáží a přepravou mobilního pódia, 4 ks stánků a bezplatnému výlepu plakátů v MHD v rámci akce "Den dětí" ve dnech 2 - 3.6.2023.

(Podklad jednání č. 67)

 

74/23 Změna organizačního řádu Technických služeb Havlíčkův Brod č. 4

Rada města projednala a souhlasí se změnou Organizačního řádu Technických služeb č. 4 s platností od 1. května 2023.

(Podklad jednání č. 68)

 

75/23 Schválení ceníku likvidace odpadů pro občany

Rada města schvaluje ceník likvidace odpadů na sběrném dvoře pro občany s platností od 1. března 2023 dle podkladové přílohy č. 77825.

(Podklad jednání č. 69)

 

76/23 Charita HB - žádost o zapůjčení stánků, mobilního pódia a poskytnutí elektrické energie

Rada města projednala žádost Charity Havlíčkův Brod a souhlasí s bezplatným zapůjčením mobilního pódia včetně montáže a přepravy, 6 ks stánků, včetně montáže, demontáže a přepravy a bezplatného poskytnutí elektrické energie na akci "Masopustní jarmark" dne 19. února 2023.

(Podklad jednání č. 70)

 

77/23 Smlouva na restaurování lunetového obrazu

Rada města Havlíčkův Brod schvaluje uzavření Smlouvy na restaurování lunetového obrazu 12/SvR Odpočinek na útěku do Egypta s restaurátorskou firmou Brandl s.r.o. za podmínek uvedených ve smlouvě (viz podkladová příloha č. 77837).

(Podklad jednání č. 78)

 

78/23 Žádost o změnu termínů čtvrtletních splátek neinvestiční dotace poskytnuté na rok 2023 dle Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města - STAMIC CREATIVE, s.r.o.

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. OVVV_FP/40/2023/EB společnosti STAMIC CREATIVE, s.r.o., IČO 284 20 721, se sídlem V Rohožníku 519, 107 00 Praha 10 – Dubeč dle podkladové přílohy č. 77785.

(Podklad jednání č. 59)

 

79/23 Žádost o finanční dar - Jihlavský spolek neslyšících, p.s., havlíčkobrodský spolek

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Jihlavskému spolku neslyšících, p.s., IČO: 75091917, se sídlem Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 76)

 

80/23 Petice za umístění světelné signalizace

Rada města se seznámila s peticí za umístění světelné signalizace dopravního značení na silnici I/34 v majetku České republiky a III/3441 v majetku Kraje Vysočina a předává petici investorovi stavby s žádostí o umístění světelné signalizace na této křižovatce.

(Podklad jednání č. 77)

 

81/23 Jmenování členů konkursní komise

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění:

 

1) jmenuje konkursní komisi k provedení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky  příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve složení:

- Ing. Vladimír Slávka - člen určený zřizovatelem (předseda),

- Ing. Jan Matějka - člen určený zřizovatelem,

- Mgr. Hana Šimonová - člen určený Krajským úřadem Kraje Vysočina,

- Mgr. Bc. Eva Kořínková - člen určený Českou školní inspekcí - odborník v oblasti státní

                                               správy, organizace a řízení v oblasti školství,

- PaedDr. Milena Honsová - člen určený Českou školní inspekcí - odborník v oblasti státní

                                                 správy, organizace a řízení v oblasti školství,

- Ing. Šárka Zelenková - pedagogický pracovník příslušné školy,

- Mgr. Andrea Zadinová- školní inspektorka České školní inspekce,

- Zdeněk Běhounek, DiS. - člen školské rady zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků.

 

2) pověřuje Bc. Janu Královou funkcí tajemníka konkursní komise k provedení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

(Podklad jednání č. 72)

 

82/23 Nominace zástupce Města Havlíčkův Brod do hodnotící komise

Rada města nominuje na základě žádosti Kraje Vysočina (podkladová příloha číslo 77782) Ing. Vladimíra Slávku a Zbyňka Stejskala do hodnotící komise pro hodnocení činnosti ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod, PhDr. Hynka Bouchala.

(Podklad jednání č. 73)

 

83/23 Nominace zástupce Města Havlíčkův Brod do hodnotící komise

Rada města nominuje na základě žádosti Kraje Vysočina (podkladová příloha číslo 77782) Ing. Vladimíra Slávku a Mgr. Jana Sojku do hodnotící komise pro hodnocení činnosti ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, Ing. Josefa Charamzy.

(Podklad jednání č. 73)

 

84/23 Nominace zástupce Města Havlíčkův Brod do hodnotící komise

Rada města nominuje na základě žádosti Kraje Vysočina (podkladová příloha číslo 77782) Ing. Vladimíra Slávku a Mgr. Jana Spjku do hodnotící komise pro hodnocení činnosti ředitelky Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, Mgr. Květoslavy Kubátové.

(Podklad jednání č. 73)

 

85/23 Individuální projektová žádost na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2023

Rada města schválila přípravu a podání Individuální projektové žádosti "Family Point Havlíčkův Brod 2023", o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, dle podkladových příloh č. 77816, č. 77817 a č. 77818.

(Podklad jednání č. 74)

 

86/23 Individuální projektová žádost na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2023

Rada města schválila přípravu a podání Individuální projektové žádosti "Senior Point Havlíčkův Brod 2023", o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, dle podkladových příloh č. 77826, č. 77827 a č. 77828.

(Podklad jednání č. 75)

 

87/23 Stará radnice v Havlíčkově Brodě - 4. etapa rekonstrukce - vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Stará radnice v Havlíčkově Brodě – 4. etapa rekonstrukce“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem RONELI Stavby SE, IČO 29316731.

(Podklad jednání č. 54)

 

88/23 Malé vodní nádrže v Perknově - odbahnění

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo na odbahnění malé vodní nádrž p.č. 454, k.ú. Perknov dle podkladové přílohy č. 77747 se společností AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447 a předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů tohoto odbahnění.

(Podklad jednání č. 55)

 

89/23 Most HB-X09 přes Břevnický potok - provizorní přemostění

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit provizorní přemostění Břevnického potoka pro pěší po dobu realizace stavby „Most HB-X09 přes Břevnický potok“.

(Podklad jednání č. 56)

 

90/23 Rekonstrukce Chotěbořské, most přes Cihlářský potok - vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Oprava povrchu komunikace ul. Chotěbořská a rekonstrukce mostu přes Cihlářský potok, Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem SKANSKA a.s., IČO 08757127.

(Podklad jednání č. 62)

 

91/23 Oprava lesní cesty p.č. 1154/5 v k.ú. Mírovka - ochrana plynovodu

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit opatření ochrany potrubí VTL plynovodu DN 500 včetně příslušných kabelových rozvodů a vývodů v rozsahu dle podkladové přílohy č. 77843.

(Podklad jednání č. 80)

 

92/23 Dobíjecí stanice pro elektromobily - Dobrovského, ZŠ Konečná

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 23_SOP_01_4122102990

dle podkladové přílohy č. 77845 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 81)

 

93/23 Dobíjecí stanice pro elektromobily - Dobrovského, ZŠ Konečná

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 23_SOP_01_4122097912

dle podkladové přílohy č. 77847 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 81)

 

94/23 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1860/31, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. EK 119/2016/Kuč, uzavřené s T. B., trvale bytem Smetanovo Havlíčkův Brod, na pronájem bytu číslo 31, Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod, o jeden rok, tj. do 31.3.2024.

(Podklad jednání č. 57)

 

95/23 Pronájem sociálního bytu - byt č. 2577/19, Reynkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 19, Reynkova 2577, Havlíčkův Brod D. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu S, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 82)

 

96/23 Pronájem bytu v Domě dostupného bydlení - byt č. 4136/7, Havlíčkova, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7, Havlíčkova 4136, Havlíčkův Brod Z. S., trvale bytem, Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu DDB, dle schválených podmínek pro byt v režimu sociálního bydlení v Domě dostupného bydlení, na dobu určitou půl roku. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši aktuální mezní hodnoty nájemného dle podmínek nařízení vlády č. 112/2019/Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální mezní hodnota nájemného činí 73,97 Kč na m2. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.

(Podklad jednání č. 83)

 

97/23 Pronájem části pozemku č. 1873/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Plovárenská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 1873/5 o výměře 100 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod V. V., trvale bytem Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 600 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 84)

 

98/23 Pronájem pozemků - sjezdovka a vlek na Vysoké

Rada města ruší své usnesení č. 861/19 ze dne 25.11.2019 a nahrazuje je usnesením následujícím:

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s M. H., trvale bytem Havlíčkův Brod na pronájem částí pozemků č. 198/21 a 176/2 o výměře 1.600 m2, oba v katastrálním území Vysoká u Havlíčkova Brodu, dle podkladové přílohy č. 77819.

(Podklad jednání č. 85)

 

99/23 Pronájem pozemků - sjezdovka a vlek na Vysoké

Rada města schvaluje uzavření dohody o náhradě za bezesmluvní užívání pozemku s M. H., trvale bytem Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 77820.

(Podklad jednání č. 85)

 

100/23 Výpůjčka lunetového obrazu - Severočeské muzeum v Liberci

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce lunetového obrazu "Odpočinek na útěku do Egypta, z cyklu Ze života sv. Rodiny" Severočeskému muzeu v Liberci, IČ: 00083232, se sídlem Masarykova 11, 460 01 Liberec I - Staré Město, dle podkladové přílohy č. 77840.

(Podklad jednání č. 86)

 

101/23 Nebytové prostory - přehled nájemních smluv a úprava nájemného - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 49/23 ze dne 23.1.2023 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje zvýšení nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města Havlíčkův Brod o inflaci za rok 2022 ve výši 15,1 % s účinností od 1.4.2023.

(Podklad jednání č. 89)

 

102/23 Zásady rozdělování a rozpisu participativní alokace rozpočtových výdajů pro místní části města Havlíčkův Brod

Rada města projednala a schvaluje Zásady rozdělování a rozpisu participativní alokace rozpočtových výdajů pro místní části města dle podkladové přílohy č. 77795.

Rada města ukládá:

- zařadit Zásady do řízené dokumentace směrnic a instrukcí

- seznámit se Zásadami místní části města

- bez zbytečného odkladu provést rozpis alokace rozpočtu schválené pro participaci místních částí pro rozpočtové období 2023 (objem 3 mil. Kč) podle těchto Zásad

- parametr pro fixní část přídělu je 3%.

(Podklad jednání č. 90)

 

103/23 Rozpočtová opatření EO - 02/2023 za 01/2023

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 02/2023 za 01/2023 dle podkladové přílohy č. 77814. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 241/22 ze dne 12.12.2022.

(Podklad jednání č. 91)

 

104/23 Zpráva o činnosti "pověřence pro ochranu osobních údajů".

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů za rok 2021 a 2022 dle podkladové přílohy č. 77798.

(Podklad jednání č. 50)

 

105/23 Návrh na jmenování vedoucího odboru Stavební úřad

Rada města jmenuje s účinností od 1.4.2023 na návrh tajemníka a v souladu s §102, odst. 2), písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. Ing. Libora Sochora vedoucím Stavebního úřadu MěÚ Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 51)

 

106/23 Doplatek prémie za rok 2022 - jednatel Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje výplatu doplatku prémie za rok 2022 jednateli Teplo HB, s.r.o. dle podkladové přílohy č. 77834.

(Podklad jednání č. 65)

 

107/23 Nominace města Havlíčkův Brod do Rady Svazu měst a obcí České republiky

Rada města souhlasí s nominací města Havlíčkův Brod na člena Rady Svazu měst a obcí České republiky.

(Podklad jednání č. 87)

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta