Usnesení z jednání rady města 11.9.2023Přítomni:

Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Marie Rothbauerová, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Ing. Jan Matějka

Omluveni:

Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Miloš Fikar, Mgr. Andrea Hubáčková, Monika Čapková, Mgr. Jana Beránková, Mgr. Magdalena Kufrová, Ing. Tomáš Hermann, PhDr. Václav Lacina, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Ing. Marta Gerthnerová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Jana Deveci, Ing. Josef Beneš, Ing Josef Jukl

 

481/23 Aktualizace č. III  účelových ukazatelů hospodaření školských příspěvkových organizací pro rok 2023 - příspěvková organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvková organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města ruší své usnesení 425/23 ze dne 17.7.2023 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 241 až 244/22 ze dne 12.12.2022 provedla rozpis schváleného rozpočtu města na rok 2023 a stanovuje školským příspěvkovým organizacím závazné ukazatele hospodaření v podrobnostech přílohy číslo 79991.

(Podklad jednání č. 432)

 

482/23 Aktualizace č. III  účelových ukazatelů hospodaření školských příspěvkových organizací pro rok 2023 - příspěvková organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a příspěvková organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství provést změnu rozpisu rozpočtu kapitoly 14 školství (bez dopadu do finančního salda rozpočtu na rok 2023) za účelem aktualizace účelových ukazatelů hospodaření 2023 u příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941.

(Podklad jednání č. 432)

 

483/23 Aktualizace odpisového plánu - příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 79937 aktualizaci č. I Odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004.

(Podklad jednání č. 414)

 

484/23 Darovací smlouva - příspěvková organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy č. 79986 uzavření darovací smlouvy č. 4/2023  mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a společností GiTy, a.s., zastoupenou předsedou představenstva Davidem Janouškem, IČO 253 02 400, se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí věcného daru - dvou tiskových zařízení zn. HP PW MFP E 77650dn  ve výši 20 tis. Kč.  Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 423)

 

485/23 Oznámení o vyhlášení volných dnů ve školním roce 2023/2024 - ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Ředitelka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 projednala v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, vyhlášení volných dnů ve školním roce 2023/2024 ze závažných organizačních a technických důvodů - stěhování vzdělávacího pavilonu I. stupně ZŠ a příprava na jeho demolici, a to ve dnech 22.9.2023 až 29.9.2023. Rada města bere vyhlášení volných dnů na vědomí.

(Podklad jednání č. 424)

 

486/23 Aktualizace plánu investic PO SSM HB na rok 2023

Rada města schvaluje aktualizovaný plán investic na rok 2023 příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 80005.

(Podklad jednání č. 430)

 

487/23 Věcný dar

Rada města schvaluje přijetí věcného daru pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 80006. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 431)

 

488/23 Zpráva o hospodaření MDKO za rok 2022

Rada města ruší své usnesení 387/23 z 26. 6. 2023 a nahrazuje ho usnesením tohoto znění:

Rada města Havlíčkův Brod jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 s tím, že vykázaná účetní ztráta ve výši 165 tis. Kč bude připočtena k hospodářskému výsledku za minulé účetní období a proúčtována na vrub účtu 429 – neuhrazená ztráta minulých let.

(Podklad jednání č. 436)

 

489/23 Fokus Vysočina - žádost o součinnost

Rada města projednala žádost Fokusu Vysočina, z.ú. o součinnost v rámci pořádání Týdnů pro duševní zdraví dne 13. 9. 2023 a ukládá Technickým službám bezplatnou součinnost realizovat dle podkladové přílohy č. 80001.

(Podklad jednání č. 426)

 

490/23 Změna Plánu investic č. 4

Rada města souhlasí se změnou Plánu investic č. 4 Technických služeb Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy č. 80002.

(Podklad jednání č. 427)

 

491/23 Projednání nového znění nájemní smlouvy s BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o

Rada města souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na prostory restaurace a příslušenství v areálu zimního stadionu Havlíčkův Brod s nájemcem, kterým je BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o. ve znění podkladové přílohy č. 80004.

(Podklad jednání č. 429)

 

492/23 Nájemní smlouva na vánoční výzdobu města

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem vánoční výzdoby města s pronajímatelem firmou LED Vánoce, s.r.o, Roháčova 145/1, Praha ve znění podkladové přílohy č. 80025.

(Podklad jednání č. 445)

 

493/23 Třídění odpadů – talk show

Rada města souhlasí s návrhem na technické zajištění programu vzdělávací akce „TROCHU JINÁ TALK SHOW aneb Co bys měl vědět o třídění odpadů“, pořádané městem Havlíčkův Brod ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a. s. ve dnech 26. a 27. září 2023 v sále Městského divadla a kina Ostrov a ukládá jednateli obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o., IČO 474 53 281, zajistit odpovídající technické prostředky.

(Podklad jednání č. 442)

 

494/23 Schválení dodatku č. 1 k dohodě o spolupráci v oblasti odpadového hospodářství s Recycling - kovové odpady a.s.

Město Havlíčkův Brod schvaluje dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci v oblasti odpadového hospodářství se společností Recycling - kovové odpady a.s., IČO 25252852, sídlo Hermannova 561, 583 01 Chotěboř dle podkladové přílohy č. 79984.

(Podklad jednání č. 422)

 

495/23 Projekt "Stavební úpravy Základní školy V Sadech"

Rada města na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Stavební úpravy základní školy V Sadech“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem RONELI Stavby SE, IČ: 29316731.

(Podklad jednání č. 421)

 

496/23 Projekt "Stavební úpravy Základní školy V Sadech"

Rada města schvaluje udělení plné moci M. M. pro projekt „Stavební úpravy Základní školy V Sadech" v rozsahu uvedeném v podkladové příloze č. 79987.

(Podklad jednání č. 421)

 

497/23 Most HB-X09 přes Břevnický potok

Rada města se seznámila s návrhem zhotovitele stavby „Most HB-X09 přes Břevnický potok“ společností Pkbau s.r.o., IČO 08757127 a konstatuje, že nedošlo k naplnění smluvních ujednání pro prodloužení termínu realizace dle návrhu zhotovitele.

(Podklad jednání č. 415)

 

498/23 Přepojení STL plynovodní přípojky tenisového klubu

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit realizaci stavby „Přepojení STL plynovodní přípojky tenisového klubu HB“ a předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů tohoto záměru.

(Podklad jednání č. 416)

 

499/23 Oprava komunikace III/03811, rybníku a veřejné osvětlení v Baštínově - zadávací dokumentace

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „III/03811 Baštínov, rekonstrukce silnice na hrázi“ dle podkladových příloh č. 79954, 79958 až 79964.

(Podklad jednání č. 417)

 

500/23 Oprava komunikace III/03811, rybníku a veřejné osvětlení v Baštínově - zadávací dokumentace

Rada města jmenuje členy hodnotící komise veřejné zakázky „III/03811 Baštínov, rekonstrukce silnice na hrázi“ Bc. Libora Honzárka a Ing. Josefa Beneše a jejich náhradníky Ing. Václava Janouška a Ing. Pavla Slámu.

(Podklad jednání č. 417)

 

501/23 Zelená střecha ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 3 dle podkladové přílohy č. 79995 se zhotovitelem stavby " Zelená střecha ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod" společností H&B delta, s.r.o., IČO 25835661.

(Podklad jednání č. 439)

 

502/23 NN přípojka pro napojení bodů úsekového měření v obci Šmolovy, okres Havlíčkův Brod - smlouvy o zřízení služebnosti

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 12PO-001240 (P/ZS/20/2023) dle podkladové přílohy č. 79989 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390.

(Podklad jednání č. 440)

 

503/23 Prodloužení maximální doby nájmu - byt č. 1128/15, Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje prodloužení maximální doby nájmu bytu č. 1128/15 J. C. a M. Ř., trvale bytem Havlíčkův Brod o čtyři roky, tj. do 31.3.2028.

(Podklad jednání č. 419)

 

504/23 Prodloužení maximální doby nájmu - byt č. 1128/22, Bělohradská, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje prodloužení maximální doby nájmu bytu č. 1128/22 P. S., trvale bytem Havlíčkův Brod a M. S., o dva roky, tj. do 30.9.2025.

(Podklad jednání č. 419)

 

505/23 Pronájem bytu - byt č. 3504/34, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu číslo 34, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod C. S. K. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK na dobu určitou do 30.6.2024. Nájemné je stanoveno ve výši 139 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 420)

 

506/23 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě číslo EK 013/2013/Jan

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. EK 013/2013/Jan, uzavřené s TSM Fanatic, z.s., IČ: 01355708, se sídlem Žižkov II 1293, Havlíčkův Brod, jehož předmětem je se zpětnou účinností od 1.1.2023 změna vyúčtování nákladů na služby, týkající se odběru elektřiny a dodávek tepla na ohřev vody.

(Podklad jednání č. 433)

 

507/23 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení

Rada města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení s TSM Fanatic, z.s., IČ: 01355708, se sídlem Žižkov II 1293 na částku 17.260 Kč. Měsíční splátky budou stanoveny ve výši 1.500 Kč, počínaje zářím 2023. V případě nezaplacení jedné splátky je dohoda důkazním materiálem pro následné soudní vymáhání uvedeného dluhu.

(Podklad jednání č. 433)

 

508/23 Sonet, společnost s r.o., - Rámcová smlouva o dodávce a provozu POS terminálů

Rada města schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o dodávce a provozu POS terminálů s poskytovatelem servisních služeb, společností  SONET, společnost s r.o., se sídlem Lužická 2093/9, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ 155 27 107, dle podkladové přílohy č. 79949 a 79950.

(Podklad jednání č. 434)

 

509/23 Souhlas s provozováním střelnice na pozemcích města

Rada města se seznámila s žádostí Mysliveckého spolku Perknov, IČ: 71225471, se sídlem Žďárská 1717, 580 01 Havlíčkův Brod, a souhlasí s provozováním střelnice brokové a kulové na pozemcích parc. č. 454, 457/1, 534/5, 564/1, 564/2, 568, 569/2, 570/3, 570/4, 570/5, 571/3, 715/2 a 716, vše v katastrálním území Perknov. Střelby budou probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy a dle provozního řádu vypracovaného balistikem.

(Podklad jednání č. 435)

 

510/23 Souhlas s umístěním pomníku AVIATIKA na pozemku města

Rada města se seznámila s žádostí Aeroklubu Havlíčkův Brod, z.s., IČ: 00528951, se sídlem Horní Papšíkov 125, Poděbaby, 580 01 Havlíčkův Brod, a souhlasí s umístěním pomníku AVIATIKA na pozemku parc. č. 912/4, příp. č. 912/13 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu.

(Podklad jednání č. 437)

 

511/23 Nájemní smlouva - pozemek Mírovka

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. VS 6398712123 se Správou železnic, státní organizace, IČ: 709 94 234, se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00. Předmětem smlouvy je pronájem pozemku č. 1047/1 o výměře 8 m2 v katastrálním území Mírovka za cenu 288 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 438)

 

512/23 Dohoda o vypořádání závazků - pozemek Mírovka

Rada města schvaluje uzavření Dohody o vypořádání závazků se Správou železnic, státní organizace, IČ: 709 94 234, se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00. Předmětem dohody je úhrada za bezesmluvní užívání pozemku č. 1047/1 o výměře 8 m2 v katastrálním území Mírovka za cenu 834 Kč.

(Podklad jednání č. 438)

 

513/23 Výpůjčka části pozemku č. 1848/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Sv. Jána

Rada města neschvaluje výpůjčku části pozemku č. 1848/1 o výměře 30 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem zřízení přístupové cesty a provedení terénních úprav.

(Podklad jednání č. 443)

 

514/23 Rozpočtová opatření EO - 09/2023 za 08/2023

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 09/2023 za 08/2023 dle podkladové přílohy č. 80018. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 241/22 ze dne 12.12.2022.

(Podklad jednání č. 444)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta