Usnesení z jednání rady města 11.4.2008Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Milan Bauer, Mgr. Věra Gablechová, Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Eva Nigošová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš

 

197/08 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č.:  85/07 do 31.12.2008 a usnesení č. 600/07 do 30.9.2008.

 

198/08 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 92/08. Důvodem je skutečnost, že žadatel uzavřel smlouvu na prostor ve 2. podlaží stejného objektu.

 

199/08 Plynová kotelna „Stará radnice“ Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje investiční záměr firmy Teplo HB s.r.o.,Pražská 3551, 580 01 Havlíčkův Brod plynová kotelna „Stará radnice“ Havl.Brod.

 

200/08 Smlouva Dema a.s. - zadání mediálního průzkumu

Rada města schvaluje upravenou smlouvu o dílo Návrh rozvoje mediální a komunikační strategie města Havlíčkova Brodu v připojeném znění.

 

201/08 Hodnotící komise

Rada města jmenuje členkami hodnotící komise pro zakázku TV pořad radnice starostku města Ing.Janu Fischerovou, CSc. a zastupitelku města Mgr.Lenku Šoposkou a zaměstnance MěÚ Ing. Josefa Jukla, Ing. Jarmilu Menšíkovou a Světlanu Pátkovou.

 

202/08 Omezení provozu mateřských škol o letních prázdninách

Rada města schvaluje zajistit letní prázdninový provoz v měsíci červenci 2008 odloučeným pracovištěm Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537 a v měsíci srpnu 2008 odloučeným pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Zahradnického 2864 (horní budova).

 

203/08 Smlouva o poskytnutí podpory na trh řemesel 8.5.2008

Rada města projednala a schvaluje smlouvu uzavíranou mezi městem Havlíčkův Brod a Vysočinou, IČ 70 89 07 49 o poskytnutí finanční podpory na trh řemesel 8.5.2008. Evidenční číslo smlouvy u Vysočiny: FV 073/190/08.

 

204/08 Smlouva o bezplatném pronájmu separačních kontejnerů městu

Rada města projednala a schvaluje smlouvu uzavíranou mezi městem Havlíčkův Brod a společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4, IČ 25 13 47 01 o výpůjčce separačních kontejnerů městu Havlíčkův Brod. Evidenční číslo smlouvy u společnosti EKO-KOM: OS 2008 200 00107.

 

205/08 Dodatek č.2 ke smlouvě o zabezpečení požární ochrany č. SI- 08/07

Rada města schvaluje upravený dodatek č.2 ke smlouvě č. SI-O8/07 o zabezpečení požární ochrany, kterým je upřesněno využití finančního příspěvku poskytovaného městem hasičskému záchrannému sboru na oplocení areálu HZS.

 

206/08 Výsledky výběrových řízení

Na základě výsledků výběrového řízení zakázky malého rozsahu a doporučení hodnotící komise rada města vybrala dodavatele na  „Provedení procesně – ekonomického auditu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod“, společnost MITA THOR INTERNATIONAL, s.r.o., Třída kpt. Jaroše 1947/37, Brno. Rada města ukládá starostce města s touto společností uzavřít smlouvu o dílo dle předloženého návrhu smlouvy v nabídce.

 

207/08 Výsledky výběrových řízení

Na základě výsledků výběrového řízení zakázky malého rozsahu a doporučení hodnotící komise rada města vybrala dodavatele na  „Provedení procesně – personálního (kvalifikačního) auditu MěÚ včetně organizační složky MBS“, společnost  AQE advisor, a.s., Moravské náměstí 3, Brno. Rada města ukládá starostce města s touto společností uzavřít  smlouvu o dílo dle předloženého návrhu smlouvy  v nabídce.

 

208/08 Rozšíření předmětu nájmu nájemní smlouvy č. HO 058/2000/Soj

Rada města schvaluje uzavřít dodatek č. 8 k nájemní smlouvě č. 058/2000/Soj uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a Teplem HB s.r.o., se sídlem Pražská 3551, Havlíčkův Brod, IČ: 25930354, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o kotelnu včetně technologie číslo 40  v objektu čp. 3879 v Reynkově ulici v Havlíčkově Brodě a zvýšení ceny nájmu o částku 100 Kč se zpětnou účinností od 1. 2. 2008.

 

209/08 Pronájem Havlíčkova náměstí - VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

Rada města schvaluje pronájem Havlíčkova náměstí o výměře 375 m2 společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., náměstí Přemysla Otakara II.5, 370 21 České Budějovice, IČ: 61860981 za účelem uskutečnění reklamně - marketingové akce na den 14. května 2008 v čase od 9:00 do 19:00 hodin, .za cenu 40 Kč/m2/den, tj. celkem 15.000 Kč s tím, že VLTAVA-LABE-PRES, a.s. provede inzerci městu Havlíčkův Brod v částce rovné za pronájem Havlíčkova náměstí ve výši 15.000 Kč, čili smluvní strany nebudou mít vůči sobě žádné závazky.

 

210/08 Souhlas s užíváním kulturního domu v Termesivech

Rada města souhlasí s tím, aby Sbor dobrovolných hasičů Termesivy umožnil užívání objektu kulturního domu v Termesivech v termínech uvedených v podkladu materiálu č.197/08. Veškerá práva a povinnosti ve vztahu k městu Havlíčkův Brod nese Sbor dobrovolných hasičů v Termesivech.

 

211/08 Pronájem Havlíčkova náměstí - oslavy 174. výročí založení Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod a.s.

Rada města schvaluje pronájem Havlíčkova náměstí o výměře 1.998 m2 Měšťanskému pivovaru Havlíčkův Brod, a.s., Dobrovského ulice 2027, Havlíčkův Brod, IČ: 60917628, pro uspořádání kulturně společenské akce "Rebel má narozeniny" dne 28. června 2008 od 14:00 do 24:00 hodin, za cenu 40 Kč/m2/den, tj. celkem 79.920 Kč s tím, že Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s. provede propagaci městu Havlíčkův Brod v částce rovné za pronájem Havlíčkova náměstí ve výši 79.920 Kč, čili smluvní strany nebudou mít vůči sobě žádné závazky.

 

212/08 Výpůjčka parku Budoucnost - oslavy 174. výročí založení Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod a.s.

Rada města schvaluje výpůjčku části parku Budoucnost (za bývalou ZŠ Rubešova), společnosti Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s., Dobrovského ulice 2027, Havlíčkův Brod, IČ: 60917628, po dobu konání kulturně společenské akce "Rebel má narozeniny" dne 28. června 2008.

 

213/08 Výpůjčka středové ploše Havlíčkova náměstí - Výstava Zahrada 2008

Rada města schvaluje výpůjčku středové plochy Havlíčkova náměstí společnosti Geonova s.r.o., Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod, IČ: 47472227, za účelem zahájení výstavy "Zahrada 2008" dne 25. dubna 2008.

 

214/08 Pronájem parkoviště v ulici Žižkova v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje pronájem parkovací plochy v ulici Žižkova v Havlíčkově Brodě společnosti GEONOVA s.r.o., Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod, IČ: 47472227, za účelem parkování pro vystavovatele a návštěvníky  výstavy ve dnech 25. - 27. dubna 2008 za nájemné ve výši 4.000 Kč.

 

215/08 Výpůjčka tribuny a stánku - Výstava Zahrada 2008

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, vypůjčit tribunu a stánek včetně přepravy a instalace, společnosti Geonova s.r.o., Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod, IČ: 47472227 při příležitosti konání výstavy Zahrada 2008 ve dnech 25. - 27. dubna 2008. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 18.440 Kč spočívající ve výpůjčce, přepravě a instalaci tribuny a stánku.

 

216/08 Parkování na středové ploše Havlíčkova náměstí - Výstava Zahrada 2008

Rada města souhlasí s parkováním na středové ploše Havlíčkova náměstí ve dnech 25. -27. dubna 2008 při příležitosti konání výstavy Zahrada 2008.

 

217/08 Stará radnice - Výstava Zahrada 2008

Rada města schvaluje

 výpůjčku sálu a salonku staré radnice společnosti Geonova s.r.o, Havlíčkův Brod, pro uspořádání benefičního jarního koncertu uměleckých škol, který se bude konat 8. 4. 2008.

 

218/08 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - Ústřední bramborářský svaz

Rada města schvaluje výpůjčku Havlíčkova náměstí o výměře 1.998 m2 Ústřednímu bramborářskému svazu České republiky, Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 46484388, za účelem uspořádání 18. bramborářských dnů na den 18. října 2008 v čase od 6.30 do 13.00 hodin. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 79.920 Kč spočívající ve výpůjčce Havlíčkova náměstí.

 

219/08 Změna nájemní smlouvy č. HO 001/2006

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 001/2006 uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a Lesním družstvem ve Štokách, IČ: 64829561, se sídlem Štoky 261, 582 53 Štoky, jehož předmětem jsou změny v předmětu nájmu (na pozemcích) ve spoluvlastnictví města Havlíčkův Brod uvedené v příloze podkladového materiálu. Nájemné bude činit 998.784 Kč/rok.

 

220/08 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 181/2005/Miš

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo HO 181/2005/Miš, uzavřené s Jiřinou V., Havlíčkův Brod, na pronájem části pozemku ppč. 2745/18 díl č. 8 o výměře 260 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, dohodou k 31.3.2008.

 

221/08 Pronájem části pozemku ppč. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2745/18 díl č. 8 o výměře 260 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Zdeňku a Marii S., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 1.4.2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 1.040 Kč/rok.

 

222/08 Pronájem zemědělského pozemku v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje pronájem pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci - původ grafický příděl číslo 473/1 o výměře 12.648 m2 v katastrálním území Mírovka Petru E., České Budějovice 5 za účelem provozování zemědělské činnosti. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 1.4.2008 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pronájem činí 850 Kč/ha/rok, tj. 1.075 Kč/rok.

 

223/08 Dodatek k NS č. HO 167/2006/Miš

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k NS č. HO 167/2006/Miš ve znění přílohy podkladového materiálu č. 206 .

 

224/08 Prodej bytů - výběr znalců

Rada města ukládá hospodářskému odboru objednat na základě nabídkového řízení zpracování znaleckých posudků na vybrané bytové domy u znalce Jiřího Pertla.

 

225/08 Návrh na zařazení uchazeče o byt do sociálního pořadníku a zároveň pronájem bytu

Rada města schvaluje zařazení Vlasty B., Havlíčkův Brod  do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

226/08 Návrh na zařazení uchazeče o byt do sociálního pořadníku a zároveň pronájem bytu

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 20 o velikosti 1+ 0 v domě čp.2577 Reynkova ul., Havlíčkův Brod Vlastě B., Havlíčkův Brod, za podmínky úhrady kauce na nájemné ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemní smlouva typu A  bude uzavřena od 1. 5. 2008 na dobu neurčitou.

 

227/08 Pronájem bytu mimo sociální pořadník

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 5 o velikosti 2+1 Sídliště Pražská 2797, Havlíčkův Brod Boženě M., Havlíčkův Brod, za podmínky uvolnění bytu č. 11 o velikosti 1+0 a úhradě kauce na nájemné ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.5. 2008.

 

228/08 Provedení vnitřních rozvodů v bytovém domě čp. 1200 - 1202 Žižkov II, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje provedení vnitřních rozvodů v domě čp. 1200 - 1202 Žižkov II, Havlíčkův Brod společnosti Metropolitní s.r.o. Havlíčkův Brod, Dobrovského 2366 za podmínek stanovených správcem organizační složkou Městskou bytovou správou.

 

229/08 Schválení podnájemní smlouvy

Rada města schvaluje podnájem bytu č. 12  v domě čp. 1860 Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod  manželům Č., pro Marcelu Z., Havlíčkův Brod se zpětnou účinností od  1. 4. 2008 do 31. 3. 2009. Nájemce bude hradit podle Zásad hospodaření s byty: 
-dvojnásobek nájemného , tj. 50,82 Kč/ m2 ( stávající nájemné je 25,41 Kč) 

 

Rada města ukládá Městské bytové správě uzavřít v tomto smyslu s  nájemci bytu dodatek k nájemní smlouvě.

 

230/08 Vršovice, elektrická přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1593/45, 2359/14 a 1592/3 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch Bohumila Ch., Havlíčkův Brod, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.  

 

231/08 H.Brod - knn pro obřadní síň - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 936/5, 930/4, 907/8 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně za cenu jednorázově 100 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

232/08 H.Brod, Perknov – ZTV p. Kolář knn

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 715/2 v k.ú. Perknov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně za cenu 100 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

233/08 Herlify, odpadní potrubí ČOV, výustní objekt - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vedení a údržby odpadního potrubí a výustního objektu, jejich provozu, oprav, odstraňování případného stromoví a možnosti v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 461/1, 456/17, 456/16, 456/1 a 460 v k.ú. Termesivy, ve prospěch Mgr. Miroslava A., Havlíčkův Brod, úplatně za cenu 100 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

234/08 nepronajímání uvolněných bytů Výšina

Rada města ukládá hospodářskému odboru nepronajímat veškeré uvolněné byty vymezené usnesením zastupitelstva města 165/08 Havlíčkův Brod a ponechat je volné pro prodej za tržní cenu.

 

235/08 Záměry výstavby v areálu kasáren Karla Havlíčka Borovského.

Rada města nesouhlasí s novým návrhem zástavby části areálu kasáren Karla Havlíčka Borovského ve smyslu odůvodnění a přílohy tohoto podkladového materiálu. Podklad bude znovu projednán až po posouzení výborem pro uzemní plán zastupitelstva města.

 

236/08 Veřejné osvětlení ulice Sekaninova

Rada města stanovuje následující pořadí uchazečů u zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby Rozšíření VO ul. Sekaninova, Havlíčkův Brod: 1. Gaslines, s.r.o., Horní 1679, Žďár nad Sázavou, 2. VČE - montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice. 

 

237/08 Výběrové řízení - lokalita Vagonová

Rada města vypisuje v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách formou zjednodušeného podlimitního řízení výběrové řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce komunikací v lokalitě Vagónová, Havlíčkův Brod a ukládá odboru rozvoje města vyzvat k podání nabídky  nejméně tyto uchazeče: Skanska DS a.s., Strabag a.s., Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., M-Silnice a.s. a Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod.

 

238/08 Výběrové řízení - lokalita Vagonová

Rada města jmenuje členy hodnotící komise u veřejné zakázky Rekonstrukce komunikací v lokalitě Vagónová, Havlíčkův Brod Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Josefa Jukla, Ing. Josefa Beneše, Ing. Jana Kadlece a Martina Stehna a jejich náhradníky Ing. Čeňka Jůzla, Jindřicha Kučeru, Ing. Libuši Dvořákovou, Ing. Pavla Slámu, Ing.Antonína Samka a Miroslava Žáka.

 

239/08 Žádost o změnu stanoviště autobusové zastávky Pražská

Rada města se seznámila se žádostí o změnu stanoviště autobusové zastávky na ulice Pražská od Společenství vlastníků bytů Sídliště Pražská 2833- 2834 zastoupené Ivetou Málkovou, Žižkov II/3157, Havlíčkův Brod a ukládá odboru rozvoje města znovu projednat s orgány státní správy možnost přesunu zastávky .

 

240/08 Parkoviště Pražská

Rada města se seznámila se žádostí obyvatel domů čp. 2795, 2796 a 2797 Sídliště Pražská o zvýšení kapacity parkovišť a ukládá odboru rozvoje města zadat studii řešení dopravy v klidu v této lokalitě.

 

241/08 Sanace zdiva ZŠ Štáflova

Rada města souhlasí za předpokladu zachování cen výběrového řízení akce Sanace zdiva ve dvoře ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova z roku 2007 se zadáním realizace firmě Qatrosystem s.r.o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod. Akce bude realizována do výše prostředků stanovených na akci v rozpočtu města.

 

242/08 Směrnice pro zadávání malých zakázek

Rada města schvaluje Vnitřní směrnici k postupu zadávání zakázek města Havlíčkův Brod malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb.

 

 

Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka