Usnesení z jednání rady města 11. 2. 2008Přítomni:

Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, JUDr. Hana Andělová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Josef Beneš, Ing. Vladimír Kučírek, JUDr. Vít Fikar

 

108/08 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 440/07 do 30.6.2008.

 

109/08 Úpravy nájemného v nájemních smlouvách uzavřených dohodou

Rada města schvaluje nevyužít ustanovení o zvýšení nájemného v čl. V,odst.4 u nájemních smluv uzavřených v roce 2007 dohodou.

 

110/08 Uvolnění bytu

Rada města upouští od vymáhání a promíjí dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu po zemřelém Josefu Č. za období září 2007 až únor 2008.

 

111/08 Výpovědi nájmu nebytových prostor - Kasárna Letiště,

Rada města schvaluje výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 2/2007/SOM 
s fy U Vojtěcha – stavební a obchodní společnost s.r.o., se sídlem Masarykova 3580, Havlíčkův Brod. Ukončení nájemní smlouvy 31.3.2008.

 

112/08 Výpovědi nájmu nebytových prostor - Kasárna Letiště,

Rada města schvaluje výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 3/2007/SOM 
s fy AHORN s.r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Kyjovská 3280. Ukončení nájemní smlouvy dohodou 29.2.2008.

 

113/08 Výpovědi nájmu nebytových prostor - Kasárna Letiště,

Rada města schvaluje výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 3/2007/SOM 
s fy AHORN s.r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Kyjovská 3280. Ukončení nájemní smlouvy dohodou 29.2.2008.

 

114/08 Výpovědi nájmu nebytových prostor - Kasárna Letiště,

Rada města schvaluje výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 5/2007/SOM 
s panem Bohumírem K., Havlíčkův Brod. Ukončení nájemní smlouvy 31.3.2008.

 

115/08 Výpovědi nájmu nebytových prostor - Kasárna Letiště,

Rada města schvaluje výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 11/2007/SOM 
s Ing.Zdeňkem K. RAEX, Havlíčkův Brod. Ukončení nájemní smlouvy 31.3.2008.

 

116/08 Výpovědi nájmu nebytových prostor - Kasárna Letiště,

Rada města schvaluje výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 14/2007/SOM 
s panem Janem D., Havlíčkův Brod. Ukončení nájemní smlouvy 31.3.2008.

 

117/08 Výpovědi nájmu nebytových prostor - Kasárna Letiště,

Rada města schvaluje výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 42/2007/SOM 
s panem Janem K., Havlíčkův Brod. Ukončení nájemní smlouvy 31.3.2008.

118/08 Výpovědi nájmu nebytových prostor - Kasárna Letiště,

Rada města schvaluje výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 43/2007/SOM 
s panem Lukášem N., Havlíčkův Brod. Ukončení nájemní smlouvy 31.3.2008.

 

119/08 Prodej 2 ks UNIMO-buněk - movitého majetku – Kasárna letiště

Rada města schvaluje prodej 2 ks UNIMO-buněk manželům Pavlu H., Havlíčkův Brod, PSČ 580 01,státní občanství Česká republika, a Kateřině H., Havlíčkův Brod, PSČ 580 01,státní občanství Česká republika, za celkovou kupní cenu 32.000,- Kč. 

 

120/08 Souhlas s podnájmem nebytových prostor objektu čp. 53 Havlíčkovo náměstí

Rada města schvaluje udělení souhlasu s podnájmem nebytových prostor dle nájemní smlouvy č. OS MBS/53/101/2007 v objektu čp. 53 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě, Stanislavě K., IČ: 63584484, dle odůvodnění podkladu č. 101/08.

 

121/08 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - "Sedmý Stinger sraz"

Rada města schvaluje výpůjčku Havlíčkova náměstí Ondřeji P., Nový Rychnov, za účelem uskutečnění výstavní akce vozidel 50. až 70 let "Sedmý Stinger sraz" dne 24. května 2008 v čase od 13:00 do 16:00 hodin.

 

122/08 Prodloužení podnájemní smlouvy

Rada města uděluje souhlas nájemci bytu č. 13 v domě čp. 3231 Na Výšině, Havlíčkův Brod k podnájmu bytu pro Janu V. a to na dobu od 1.3. 2008 do 28.2. 2009. Nájemce bude hradit dvojnásobek nájemného.

 

123/08 Provedení vnitřních rozvodů v bytových domech Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje provedení vnitřních rozvodů v budovách čp. 3274,3275,3276,3277 Na Výšině, Havlíčkův Brod a čp. 3247,3248,3249,3250,3251 ( vlastnický podíl 4134/10000) ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o. Havlíčkův Brod, Dobrovského 2366, bezúplatně za podmínek stanovených správcem - organizační složkou Městská bytová správa.

 

124/08 Pronájem bytu č. 13 v domě čp. 1202 Žižkov II Havlíčkův Brod

Rada města vyhodnotila 7 písemných nabídek na pronájem bytu č. 13 Žižkov II 1202 , Havlíčkův Brod a stanovila toto pořadí:
1. Jan Š., za částku 252000 Kč měsíčně
2. Maria B., za částku 4500 Kč měsíčně
3. Michaela J., za částku 4000 Kč měsíčně
S vybraným nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 3. 2008.

 

125/08 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby mimo pořadník

Rada města schvaluje pronájem bytu č.  28 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod o velikosti 1+1 Františce R., Havlíčkův Brod a to mimo pořadník. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.3. 2008. Kauce na nájemné nebude účtována.

 

126/08 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Romanem D., Havlíčkův Brod a Janou M., Havlíčkův Brod. S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.3.2008. Před uzavřením nájemních smluv budou uhrazeny kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

127/08 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje vyjmutí bytu č. 9 v domě čp. 3504 U Kasáren, Havlíčkův Brod z režimu bytů zvláštního určení - byty s pečovatelskou službou.

 

128/08 Prodloužení nájemní smlouvy – Š.,H.

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nájem bytu č. 3 v domě čp. 310 v ul. 5. května, Havlíčkův Brod Milanu H. a Nataše Š., od 1.4.2008 do 31.3. 2009.

 

129/08 Byty v domě čp. 1128 Bělohradská ul. - doplnění zásad pronajímání

Rada města doplňuje Zásady hospodaření s městskými byty o ustanovení týkající se pronájmu bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul. Havlíčkův Brod takto: po skončení doby nájmu, sjednané v nájemní smlouvě, není možné znovu žádat o pronájem bytu v tomto domě a to ani v případě, že nájemce ukončí nájem bytu v době kratší než 7 let.

 

130/08 Řešení výše vodného v lokalitě U Panských

Rada města schvaluje odpuštění platby za vodné v množství 1 000 m3 nájemcům domů čp. 75, 1451,1029, 1829 U Panských, Havlíčkův Brod z důvodu havarie potrubí.

 

131/08 Havlíčkův Brod, Billa - kabel vn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 57/6, 121/31, 57/5, 49, 15/1, 2488/3, 2259/199 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně za cenu 100 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechal  vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

132/08 Prodloužení plynovodu v ul. Kpt. Nováka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net s.r.o. v souladu s ustanovením  zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí  parc.č. 2664/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti VČP Net s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně za cenu 60 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

133/08 Schválení programu zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání zastupitelstva na jeho únorovém zasedání

 

134/08 Dotace na úpravu vojenských areálů

Rada města ukládá organizační složce správa nemovitostí kasárna letiště ve spolupráci s odborem rozvoje města podat žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití v rámci dotačního titulu č.1 – Infrastruktura a rekonstrukce na opravu místních komunikací, rekonstrukci veřejného osvětlení, rekonstrukci objektu č.49 pro potřeby spisovny Městského úřadu a demolici objektu č.18 v kasárnách letiště.

 

135/08 Autobusový terminál

Rada města schvaluje závěrečnou zprávu o projektu "Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy" a ukládá odboru rozvoje města tuto zprávu předložit CRR v termínu dle Rozhodnutí ze dne 26.9.2007.

 

 

Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka