Usnesení z jednání rady města 10.1.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Bc. Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Magdalena Kufrová, Ing. Karel Milichovský, Ing. Eva Prodělalová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

1/22 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 686/21 ze dne 29.11.2021. Důvodem je skutečnost, že uchazečka odmítla uzavřít nájemní smlouvu.

(Podklad jednání č. 1)

 

2/22 Neúčelový finanční dar

Rada města schvaluje poskytnutí neúčelového finančního daru PO SSM HB dle podkladové přílohy č. 67552. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 6)

 

3/22 Účelový finanční dar

Rada města schvaluje poskytnutí účelového finančního daru PO SSM HB dle podkladové přílohy č. 67553. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

(Podklad jednání č. 7)

 

4/22 Změna plánu investic a použití investičního fondu

Rada města schvaluje změnu č. 5 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2021 dle podkladové přílohy č. 66520 a změnu č. 1 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2022 dle podkladové přílohy č. 66521.

(Podklad jednání č. 11)

 

5/22 Petice za odebrání psa

Rada města se seznámila s "Peticí - odebrání psa a zákaz chovu obdobných psů: Waldhauserova, 580 01 Havlíčkův Brod" a konstatuje, že odebrání zvířete může nařídit městský úřad na návrh veterinární správy, nebo na základě jejího vyjádření, které si v případě řízení o přestupku vyžádá a je pro řízení závazné, a to jestliže je důvodná obava, že pachatel přestupku zvíře týrá, nebo mu byl pravomocným rozhodnutím nebo rozsudkem uložen zákaz chovu.

(Podklad jednání č. 13)

 

6/22 Žádost o finanční dar - ČESKÁ FEDARACE OKINAWA KARATE A KOBUDO, z.s.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč spolku ČESKÁ FEDERACE OKINAWA KARATE A KOBUDO, z.s., IČO: 22731181, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 14)

 

7/22 Žádost o finanční dar - STŘED, z. s.

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru ústavu STŘED, z. ú., IČO: 708 708 96 se sídlem Mládežnická 229, Nové Dvory, 674 01 Třebíč.

(Podklad jednání č. 15)

 

8/22 Sportovní hala - přeložka kabelů nn

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o převodu práv a povinností ze smlouvy č. Z_S14_12_8120076812 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle podkladové přílohy č. 67539 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 3)

 

9/22 ZTV Suchá - připojení k distribuční síti

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 22_SOBS01_4121899766 dle podkladové přílohy č. 67555 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035.

(Podklad jednání č. 8)

 

10/22 Změna nájemní smlouvy - byt č. 258/9, Dolní, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 9, Dolní 258, Havlíčkův Brod s D. S., trvale bytem Havlíčkův Brod na dobu určitou, s účinností od 5.1.2022 do 4.7.2022. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 85 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

(Podklad jednání č. 5)

 

11/22 Umístění stanového přístřešku v parku Budoucnost

Rada města souhlasí s prodloužením bezúplatného umístění stanoveného přístřešku u čp. 4288 v parku Budoucnost v termínu do 31.1.2022 Josefu Švecovi, IČ: 01207385, Dlouhá 3042, Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 12)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta