Usnesení rady města ze 14. 2. 2005Přítomni:

Ing. Tomáš Hermann, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl, Vladimír Hušek, Milan Plodík

Omluveni:

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Hana Čelanská, Ing. Jarmila Menšíková, Mgr. Jana Hartmanová, Markéta Polívková DiS., Ing. Zdeněk Endrle, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Tomáš Gec, Ivana Křížová, Martin Stehno, Ing. Josef Beneš

 

64/05 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání včetně informace o prodloužení termínu plnění usnesení č. 803/04 do 28.2.2005 a usnesení č. 477/04 do 31.12.2005.

 

65/05 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 44/05 z důvodu odmítnutí protistrany  uzavřít smlouvu.

 

66/05 Městské informační centrum.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vydání živnostenských listů za účelem provozování městského informačního centra dle podkladu RM 824.

 

67/05 Zápis do prvních tříd základních škol - informace.

Rada města bere na vědomí informaci o zápisu do prvních tříd základních škol.

 

68/05 Výroční zpráva o činnosti centra volného času Ponorka

Rada města bere na vědomí informaci o činnosti centra volného času Ponorka na Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 v roce 2004.

 

69/05 Změna jízdního řádu MHD

Rada města schvaluje jízdní řády městské hromadné dopravy s platností od 6.3.2005 dle předložených podkladů.

 

70/05 Smlouva o poskytnutí příspěvku KKV 2005 - protinávrh.

Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku kraji Vysočina pro Krajskou knihovnu Vysočiny na rok 2005.

 

71/05 Záměr uzavření smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ve Štáflově baště

Rada města schvaluje záměr uzavření smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ve Štáflově baště.

 

72/05 Sociální věci

V souladu s § 37 zákona 114/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů rada města schvaluje návrh číslo 20 na zařazení do pořadníku a následné umístění do Domova důchodců Reynkova 3643, Havlíčkův Brod dle přiloženého seznamu.

 

73/05 Prodejní trhy na Havlíčkově náměstí

Rada města neschvaluje pronájem středové plochy Havlíčkova náměstí provozovateli prodejních trhů firmě Radek Aleš, České trhy a slavnosti, Lašitov 27, Plzeň.

 

74/05 Setkání historických vozidel značky Praga

Rada města schvaluje výpůjčku středové plochy včetně přilehlého parkoviště Havlíčkova náměstí sdružení Veteran car club Praga, Norská 5, Praha 10 pro uspořádání 34. ročníku  Setkání historických vozidel značky Praga dne 4. června 2005 od 11:00 do 14:00 hod.

 

75/05 Prodejní výstava stanů firmy Husky

Rada města schvaluje užívání Havlíčkova náměstí firmě Sport centrum K2 s.r.o., Havlíčkova 3305, Havlíčkův Brod pro uspořádání prodejní výstavy stanů ve dnech 1. - 2. června 2005 v rozsahu 100 m2. Poplatek za užívání Havlíčkova náměstí se stanovuje na ve výši Kč 2.000.

 

76/05 Přeložka telekomunikačního vedení - autobusový terminál

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení telekomunikační sítě se společností Českým telecom a.s., Olšanská 55/5, Praha 3 a to ve prospěch přeložky telekomunikačního vedení realizované v rámci stavby Autobusový terminál pro integrovaný systém dopravy Havlíčkův Brod.

 

77/05 Přeložka telekomunikačního vedení - autobusový terminál

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Českým telecom a.s., Olšanská 55/5, Praha 3 a to ve prospěch přeložky telekomunikačního vedení realizované v rámci stavby Autobusový terminál pro integrovaný systém dopravy Havlíčkův Brod.

 

78/05 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 7 v domě čp. 1871 Husova ul., Havlíčkův Brod pro Ivu J. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

79/05 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 3 v domě čp. 813 Žižkova ul., Havlíčkův Brod pro Marii M. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

80/05 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 7 v domě čp. 1205 Žižkov II, Havlíčkův Brod pro Václava F. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

81/05 Pronájem bytu v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 14 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Martině K., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům.

 

82/05 Pronájem bytu uchazečce ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 5 o velikosti 1+1, Strážná čp. 439, Havlíčkův Brod, Jolaně V., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

83/05 Alena Mottlová, Reynkova 2577, Havlíčkův Brod - žádost o prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy  uzavřené s Alenou M. na nájem bytu č. 4 v domě čp. 2577 Reynkova ul., Havlíčkův Brod do 15. 2. 2006.

 

84/05 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu bytů (předplacený nájem):
Žižkova ul. čp. 812 byt č. 4
Reynkova ul. čp. 2503 byt č. 13
na dobu 15ti dnů na úřední desce, počínaje dnem 21. 2. 2005.

 

85/05 Ministerstvo vnitra - dotazník pro obce a města

Rada města neschvaluje zapojení města Havlíčkův Brod do programu přesídlování a následné integrace krajanů.

 

86/05 Záměr pronájmu rybníka ppč. 4 v k.ú. Jilemník

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku - vodní plocha - parcela číslo 4 o výměře 5.772 m2 v katastrálním území Jilemník.

 

87/05 Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 55 Svatý Kříž

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o výměře 40 m2 v objektu čp. 55 (bývalá škola) ve Svatém Kříži u Havlíčkova Brodu.

 

88/05 Hřiště Plovárenská

Rada města souhlasí s vydáním stavebního povolení na stavbu tělovýchovného areálu Plovárenská na pozemcích města  investorem TJ Jiskra s tím, že podrobná informace o projektu a jeho financování bude podána na nejbližším jednání zastupitelstva města.

 

89/05 Pronájem nebytových prostor v kulturním domě na Vršovicích

Rada města schvaluje pronájem kulturního domu na Vršovicích Miloslavu K., Havlíčkův Brod za účelem zkoušek hudební skupiny, na dobu určitou se zpětnou účinností od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 za cenu 30 Kč/hodina.

 

90/05 Pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou

Rada města schvaluje upravený text nájemní smlouvy typu B (B1, B2) - pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou dle přílohy 1 materiálu RM 765/05.

 

91/05 Pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou

Rada města ruší vedení seznamů žadatelů o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou a zároveň schvaluje doslovný  text dopisu žadatelům dle přílohy 2 materiálu RM 765/05.

 

92/05 Pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou

Rada města schvaluje s platností od 1. března 2005 Dodatek č. 9 Zásad hospodaření s byty v majetku města o pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou dle přílohy 3 materiálu RM 765/05.

 

93/05 Pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou

Rada města schvaluje kritéria hodnocení žádostí o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou v Havlíčkově Brodě dle přílohy 4 materiálu RM 765/05.

 

94/05 Pronájem částí pozemků pp.č. 58/17 a 58/33 v k.ú. Suchá

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků pozemková parcela číslo 58/17 o výměře 407 m2 a část pozemkové parcely číslo 58/33 o výměře 6 m2 - lesní pozemek (v souladu se zákonem o lesích, tento nelze oplotit) v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu Janu T., Havlíčkův Brod za účelem provozování zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.dubna 2005 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 2 Kč/m2/rok.

 

95/05 Výpůjčka nemovitostí od České republiky v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje výpůjčku ideální 1/2 pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní č. 116/1 o výměře 3001 m2 a parcelní č. 118/2 o výměře 746 m2 od České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská1441/46, Praha 10, městu Havlíčkův Brod. Jedná se o pozemky pod komunikacemi v k.ú. Havlíčkův Brod v ulicích "U Pekáren", "Zahradní" a "Luční".

 

96/05 Prominutí úroků z prodlení

Rada města schvaluje prominutí úroků z prodlení  ve výši 693 Kč  dle nájemní smlouvy č. HO 98/120/33/ns/Ho, Sboru dobrovolných hasičů Perknov, Havlíčkův Brod, IČ: 60126094.

 

97/05 Kontrola útvaru vnitřního auditu - návrh na řešení situace

Rada města schvaluje uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2/99 uzavřené se společností HC Rebel, a.s., U Stadionu 2777, Havlíčkův Brod, IČ: 64259757, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o nebytové prostory (plocha pod nápojovými automaty) dle přílohy podkladového materiálu.

 

98/05 Návrh na zvýšení nájemného v objektu kulturního domu čp. 2774 na Vršovicích v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v kulturním domě čp. 2774 na Vršovicích v Havlíčkově Brodě  na dlouhodobý pronájem za cenu 50 Kč/hodina.

 

99/05 Změna doby nájmu nájemních smluv č. 5/95 - Kr a č. 12/95 - Kr

Rada města schvaluje s účinností od 1. 2. 2005 uzavření dodatků č. 2 k nájemním smlouvám č. 5/95 - Kr a č. 12/95 - Kr uzavřeným s Petrem B., Havlíčkův Brod, jejichž předmětem jsou změny doby nájmu z určité na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď bude možné podat vždy k 1. 10. kalendářního roku. Součástí dodatku k nájemní smlouvě č. 12/95 - Kr bude ustanovení,  že nájemce umožní provést rekonstrukci rybníka městu Havlíčkův Brod v termínu, který stanoví město Havlíčkův Brod s tím, že po dobu rekonstrukce nebude hrazena poměrná část ročního nájemného.

 

100/05 Lékařská služba první pomoci

Rada města projednala  zprávu o zabezpečení Lékařské služby první pomoci  firmou Baukomplex a.s. a  schvaluje doslovný text Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na zabezpečení lékařské služby první pomoci a Dohody o zajištění lékařské služby první pomoci s využitím finančních prostředků od kraje Vysočina.

 

101/05 Předání majetku do správy Základní škole Wolkerova, čp. 2941

Rada města, schvaluje dle zákona 250/2000 Sb. v platném znění a v souladu s podkladovým materiálem s účinností od 1.2. 2005, předání drobného dlouhodobého hmotného majetku do správy a k hospodářskému využití příspěvkové organizaci Základní škola Wolkerova, čp. 2941.

 

102/05 Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod

Rada města jmenuje v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod manažerem koordinační skupiny péče o seniory - Bc. Magdu Kufrovou, manažerem koordinační skupiny péče o rodinu, děti, mládež, minority a osoby společensky nepřizpůsobené - Bc. Annu Blažkovou a manažerem koordinační skupiny péče o lidi zdravotně postižené a duševně nemocné Petru Rychlou, DiS..

 

103/05 Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit I. Komunitní plán sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod a doporučuje přijmout  tento materiál jako strategický dokument, určující hlavní směry rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období v let 2005 - 2007.

 

104/05 Zpráva z benchmarkingu (personálního auditu)

Rada města bere na vědomí informaci o výsledku studie srovnávající výkonnost státní správy na MěÚ se zaměřením na počet pracovníků.

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v.r.

Ing. Tomáš HERMANN, v.r.

místostarostové

 

 

                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v.r.

                                                                                starosta