Usnesení rady města z 6. 9. 2004Přítomni:

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Bc. Jiří Vondráček, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Vladimír Hušek, Milan Plodík

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bohuslava Havlíčková, Ing. Zdeněk Endrle, Ing. Vladislav Rohlík, JUDr. Vít Fikar, Milan Semerád

 

548/04 Pronájem sloupů veřejného osvětlení

Rada města nesouhlasí s uzavřením další nájemní smlouvy o pronájmu sloupů VO s firmou Hostalek – Werbung s.r.o. a ukládá Technickým službám s účinností od 1.1. 2005 uzavírat tyto smlouvy přímo s jednotlivými zájemci.

 

549/04 Parkování vozidel na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje výpůjčku středové plochy Havlíčkova náměstí Ivaně V., Havlíčkův Brod, za účelem parkování označených vozidel svatebního obřadu dne 10. září 2004 od 10:30 do 11:30 hod.

 

550/04 "LACTALIS ROADSHOW 2004" na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje užívání Havlíčkova náměstí společnosti Fenomen komunikace a.s., Vinohradská 60, Praha 3 za účelem uspořádání prezentační akce "LACTALIS ROADSHOW 2004" na ploše 30 m2. Poplatek za akci konanou ve dnech 16. září 2004 (16.00 - 18.30 hod.) a 17. září 2004 (7.30 - 10.00 hod.) je stanoven ve výši 300 Kč.

 

551/04 Žádost o výpůjčku sálu staré radnice Sboru Církve bratrské v Horní Krupé

Rada města schvaluje výpůjčku sálu staré radnice Sboru Církve bratské v Horní Krupé dne 21. 9. 2004 od 18 do 21 hodin pro konání přednášky o Izraeli.

 

552/04 Smlouva o dílo - Radniční okénko

Rada města schvaluje doslovný text smlouvy o dílo na zhotovení a odvysílání TV pořadu Radniční okénko s platností od 1.10.2004

 

553/04 Použití znaku města v příloze MF DNES

Rada města souhlasí s povolením použití městského znaku v mimořádné regionální příloze MF DNES Vysočina věnované Havlíčkovu Brodu.

 

554/04 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrh na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 Žižkov II 1294 s Vlastou K., Havlíčkův Brod.

 

555/04 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrh na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 9 o velikosti 2+1 Plovárenská 799 Havlíčkův Brod s Renátou P., Havlíčkův Brod.

 

556/04 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrh na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 Sídliště Pražská 2796 Havlíčkův Brod s Alicí K., Havlíčkův Brod a to za podmínky uzavření dohody o uvolnění bytu o velikosti 1+KK Kokořínská 2475.

 

557/04 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrh na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 8 o velikosti 1+1 Smetanovo náměstí 1857 Havlíčkův Brod s Janou V., Havlíčkův Brod.

 

558/04 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrh na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 29 o velikosti  1+0 Smetanovo náměstí 1857 Havlíčkův Brod s Václavem B., Lípa.

 

559/04 Záměr výpůjčky části pozemku  parc.č. 182/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje záměr výpůjčky části pozemku pozemková parcela číslo 182/1 o výměře 3000 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

560/04 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 150/2002/Ho

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO 150/2002/Ho uzavřené s Marií N., Havlíčkův Brod, dohodou k 30. září 2004.

 

561/04 Záměr pronájmu pozemku stp.č. 5202 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku stavební parcela číslo 5202 o výměře 16 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

562/04 Stavební řízení

Rada města ukládá  stavebnímu úřadu vyjasnit územně plánovací dokumentací možnosti zpřístupnění  pozemků dle žádosti navrhovatelů ze dne 23.7.2004 v souladu s přijatými usneseními ZM ze dne 3.11.1998 a z 25.9.2000.

 

563/04 Stavební řízení

Rada města ukládá hospodářskému odboru vznést písemně připomínku v probíhajícím územním řízení na výstavbu Asijské restaurace týkající se uloženého zpracování územně plánovací dokumentace. Dále zapracovat do připomínky původní důvod prodeje městského pozemku manželům Vidunovým pouze na rodinný domek. 

 

564/04 Počet strážníků

Rada města schvaluje zvýšení stavu strážníků Městské policie Havlíčkův Brod o 3 pracovníky od 1 čtvrtletí 2005.

 

565/04 Hřiště letní koupaliště

Rada města souhlasí s předloženým upraveným návrhem na umístění hřišť v areálu letního koupaliště.

 

566/04 Technologická zařízení pro zimní stadion

Rada města ukládá odboru rozvoje města předložit zastupitelstvu města návrh úpravy rozpočtu na pořízení technologického zařízení na úpravu vody pro krytý plavecký bazén.

 

567/04 Smlouvu o způsobu a podmínkách převzetí budoucího provozu - Plynofikace ZTV Jihlavská

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o podmínkách a způsobu převzetí budoucího provozu (užívání) a údržby stavby na realizaci akce Plynofikace ZTV Jihlavská – průmyslová zóna s Východočeskou plynárenskou a.s., Pražská 702, Hradec Králové.

 

568/04 Smlouva o smlouvě budoucí - kanalizační přípojka

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch kanalizační přípojky po pozemku parc.č.749/1 katastrální území -Perknov, který je ve vlastnictví kraje Vysočina.

 

569/04 Kanalizace v lokalitě pro 6 RD Poděbaby

Rada města se seznámila se stanoviskem Jany O. a Pavla O. ke zřízení kanalizace přes pozemek parc.č.55/1 katastrální území Poděbaby při stavbě „6 rodinných domů a ZTV, lokalita: Poděbaby – Nad mlýnem, Havlíčkův Brod, Poděbaby“, které podali v rámci řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí a ukládá odboru rozvoje města technické podmínky zapracovat do dalšího stupně projektové dokumentace. Smluvní podmínky budou řešeny před vydáním stavebního povolení, popř. v rámci realizace stavby. 

 

570/04 Veřejné osvětlení - Havířská - Lidická

Rada města ukládá odboru rozvoje města v rámci úprav rozpočtu požadovat navýšení nákladů na vybudování veřejného osvětlení v rámci stavby „III/03821 Lidická – Havířská, Havlíčkův Brod.“

 

571/04 Žádost o příspěvek-autobusový záliv Lipka

Rada města bere na vědomí žádost Pavla S. o pokrytí části nákladů na zřízení zálivu pro autobusovou zastávku při silnici I/34 ve Šmolovech a v souladu s přijatým usnesením ZM č. 378/98, konstatuje, že městu nevznikla žádná povinnost investovat v tomto území.

 

572/04 Komunikace pro pěší a cyklisty - Žlábek

Rada města souhlasí s předloženým řešením „Komunikace pro pěší a cyklisty – Žižkov III Žlábek“ a ukládá odboru rozvoje města zajistit, aby probíhající práce byly koordinovány s ohledem na tento návrh a dále ukládá odboru rozvoje města stavbu připravit k realizaci z rozpočtu města roku 2005.

 

573/04 Prevence kriminality - projekt umělé horolezecké stěny

Rada města stanovuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci umělé horolezecké stěny ve složení PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Josef Jukl, Ivana Křížová, Mgr. Marek Topolovský, Ing. Václav Stejskal, Ing. Vladimíra Krajanská a Ing. Jarmila Menšíková.

 

574/04 Výstava "Návrat zapomenutého syna" v budově bývalé ZŠ Rubešova

Rada města schvaluje realizaci výstavy "Návrat zapomenutého syna" v budově bývalé ZŠ Rubešova.

 

575/04 Pracovní náplně odborů Městského úřadu Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje s účinností od 1.10.2004 pracovní náplně jednotlivých odborů a oddělení městského úřadu, které jsou přílohou organizačního řádu úřadu

 

576/04 Jmenování hodnotící komise otevřeného zadávacího řízení "Poskytnutí dlouhodobého úvěru 25.000 tis. Kč městu Havlíčkův Brod v r. 2004".

Zadavatel - rada města jmenuje 5-ti členou hodnotící komisi a náhradníky pro hodnocení nabídek  otevřeného zadávacího řízení  na "Poskytnutí dlouhodobého úvěru 25.000 tis. Kč městu Havlíčkův Brod v r. 2004" takto:

 

1. PhDr. Z. Dobrý    (náhradník Ing. I. Kuželka) - oba ZM

2. PaeDr. M. Matějková (náhradník Ing. Č. Jůzl) - oba ZM

3. Ing. A. Fůrová Úřad pro zast.státu (náhradník Ing. Janovský - ekon.náměstek VaK H. Brod)

4. Ing. J. Hladíková ekonomka Knihovna krajská Vysočiny (náhradník B. Havlíčková - zást.řed. Soc.služby H. Brod)

5. Ing. J. Jukl (náhradník Ing. L. Dvořáková) - oba EO MěÚ HB

 

577/04 Petice občanů Slepé ulice

Rada města ukládá právnímu oddělení upozornit pana Františka B. na jeho povinnosti ohledně ukládání popelnice patřící k jeho rodinnému domu ve smyslu obecně závazné vyhlášky města č. 50.

Pokud ani po těchto opatřeních nedojde k nápravě, pak rada města souhlasí s podáním žaloby

 

 

578/04 Petice občanů Slepé ulice

Rada města ukládá hospodářskému odboru  vypovědět nájemní smlouvu  č. HO 309/2003/Zimz 5.1.2004 pro její hrubé porušování nájemcem panem Františkem B.

 

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Bc. Jiří VONDRÁČEK, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                                                                       starosta