Usnesení rady města z 6. 6. 2005Přítomni:

Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Milan Plodík, PhDr. Ivana Štrossová

Ostatní:

Ing. Zdeněk Endrle, Ing. Václav Stejskal, Vladimíra Fiedlerová, PaedDr. Veronika Prchalová, Věra Žáková, Jiří Vorlíček, Ing. Josef Jukl, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Josef Beneš, JUDr. Vít Fikar

 

400/05 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání včetně zprávy o prodloužení termínů plnění usnesení č. 281/05 do 31.8.2005.

 

401/05 Revokace usnesení RM č. 245/05 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO ZŠ Nuselská za r. 2004.

Rada města zrušuje usnesení č. 245/05 ze dne 2.5.2005.
Rada města na základě protokolu veřejnosprávní kontroly č. 12/2005 a návrhu PO ZŠ Nuselská na rozdělení hospodářského výsledku schvaluje opravu výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Nuselská H.Brod  za rok 2004. 
Rada města schvaluje rozdělení opraveného hospodářského výsledku po zdanění za r. 2004 ve výši +5,39 tis. Kč takto:
+5,39 tis. Kč příděl do rezervního fondu

 

402/05 Změna finančního plánu PO ZŠ Nuselská na r. 2005 - schválení pořízení nových investic.

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ Nuselská převod prostředků z rezervního fondu do fondu reprodukce investičního majetku ve výši 265 tis. Kč.
Rada města příspěvkové organizaci ZŠ Nuselská schvaluje pro rok 2005 pořízení investic:
- klimatizační jednotka
- dataprojektor
- interaktivní tabule

 

403/05 Žádost o převod finančních prostředků

Rada města schvaluje ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod převod částky 110.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce.

 

404/05 Nájemní smlouva

Rada města schvaluje předloženou nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor o výměře 31 m2 v budově Domova důchodců, Reynkova 3643 paní Michaele K., Havlíčkův Brod k provozování holičství a kadeřnictví za cenu 19 580,- Kč za rok s platností do 31.12.2005 s možností prodloužení pronájmu následně vždy o tři měsíce. Prostory se pronajímají s omezením na 3 dny v týdnu a na max. 6 hod. denně.

 

405/05 Dotatek č. 2 ke smlouvě č. 247/2003 ke smlouvě o provádění auditorské činnosti

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 247/2003 o provádění auditorské činnosti s fi. A-V Auditing s.r.o. Pardubice ve znění návrhu v příloze.  Dodatek č. 2 smluvně zajišťuje přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2006.

 

406/05 Slavnosti piva "Rebel má narozeniny"

Rada města schvaluje výpůjčku salonku Staré radnice na den 9 července 2005  společnosti Tango Havlíčkův Brod v.o.s., Vlkaneč 45 pro uspořádání kulturně společenské akce "Rebel má narozeniny".

 

407/05 Slavnosti piva "Rebel má narozeniny"

Rada města schvaluje výpůjčku středové plochy Havlíčkova náměstí a spodního parkoviště společnosti Tango Havlíčkův Brod v.o.s., Vlkaneč 45 pro uspořádání kulturně společenské akce "Rebel má narozeniny" dne 9. července 2005 od 8:00 do 01:00 hodiny druhého dne.

 

408/05 Umístění větroně na Havlíčkově náměstí.

Rada města schvaluje výpůjčku části středové plochy Havlíčkova náměstí Aeroklubu Havlíčkův Brod, Horní Papšíkov 125, Havlíčkův Brod na dny 7.6. - 18.6.2005 pro umístění větroně.

 

409/05 Spišské športové hry dětí a mládeže 2005

Rada města schvaluje služební cestu vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu na Spišské športové hry ve dnech 8.-10.6.2005.

 

410/05 Odměny ředitelů příspěvkových organizací základních škol a příspěvkové organizace Mateřské školy města Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje v souladu s nařízením vlády č.330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění,  a dle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání odměny pro ředitele příspěvkových organizací základních škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod a ředitelku příspěvkové organizace Mateřské školy města Havlíčkova Brodu.

 

411/05 Smlouva o provádění služeb

Rada města schvaluje Smlouvu o provádění služeb praní prádla uzavřenou mezi Nemocnicí Havlíčkův Brod a Městem Havlíčkův Brod.

 

412/05 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - veřejné osvětlení U Šlapanky

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Českými drahami a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, Praha 1 ve prospěch umístění dvou sloupů veřejného osvětlení a kabelového vedení na pozemku parc.č.2459/1 katastrální území Havlíčkův Brod.

 

413/05 Přejezdný práh Chotěbořská ulice

Rada města se seznámila se žádostí pana Ing. Josefa  R., Havlíčkův Brod o zřízení přejezdného prahu v Chotěbořské ulici a ukládá odboru rozvoje města zapracovat tuto investiční akci do návrhu rozpočtu pro rok 2006.

 

414/05 Přemostění Nádražní - Žižkova

Rada města bere na vědomí informaci o možnosti výstavby přemostění Nádražní – Žižkova a ukládá odboru rozvoje města v souladu s podkladovým materiálem předložit na červnové jednání zastupitelstva města souhrnnou informaci o majetkoprávních a dopravních důsledcích a návrh na řešení dopravy v dotčeném prostoru.

 

415/05 Prodej kasáren KHB

Rada města souhlasí se zveřejněním upravených  podmínek pro prodej areálu bývalých kasáren K.H.Borovského v Čechově ulici dle podkladového materiálu a ukládá zveřejnit záměr na prodej v místním tisku, v Hospodářských novinách a na některém ze speciálních realitních serverů.

 

416/05 Výběrové řízení Autobusový terminál

Rada města v souladu s ustanovením § 39 zákona č.40/2004 Sb. vylučuje z účasti v užším řízení na dodávku stavby Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě uchazeče PSG - International a.s., Zarámí 4077, Zlín pro nesplnění kvalifikačních předpokladů.

 

417/05 Výběrové řízení Autobusový terminál

Rada města jmenuje členy hodnotící komise na dodávku stavby Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě Ing. arch. Jaroslava Kruntoráda, Libora Honzárka, Bc. Jiří Vondráčka, Ing. Josefa Beneše, Ing. Tomáše Hermanna a náhradníky: Milana Semeráda, Ing. Karla Báťu, Ing. Václava Marka, Ing. Čeňka Jůzla a Vladimíra Huška

 

418/05 Výběrové řízení Autobusový terminál

Rada města v souladu s usnesením § 40 zákona o veřejných zakázkách č.40/2004 Sb. vybírá k podání nabídky na realizaci stavby Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě tyto uchazeče: Skanska DS a.s., F.Nováka 3/5267, Prostějov, Stavby silnic a železnic a.s., Brněnská 65, Jihlava, Strabag a.s., Myslotínská 313, Pelhřimov, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod, M-Silnice a.s., Husova 1697, Pardubice, Sdružení PSJ holding s.r.o., Křižíkova 2960/72, Brno a Lubomír Dvořák, Mírová 3336, Havlíčkův Brod. Ostatní uchazeči byli odmítnuti z důvodu omezení jejich počtu.

 

419/05 Výběrové řízení ZTV Jihlavská

Rada města v souladu s usnesením § 40 zákona o veřejných zakázkách č.40/2004 Sb. vybírá k podání nabídky na realizaci stavby ZTV Jihlavská – průmyslová zóna tyto uchazeče: Stavak s.r.o., Žižkova 832, Havlíčkův Brod, Chládek a Tintěra s.r.o., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod, Stavounie stavební a obchodní společnost s.r.o., Lidická 1983, Havlíčkův Brod, Skanska DS a.s., F.Nováka 3/5267, Prostějov, M-Silnice a.s., Husova 1697, Pardubice, Lubomír Dvořák – stavby pozemních komunikací, Dvorce 62, Havlíčkův Brod. Ostatní uchazeči byli odmítnuti z důvodu omezení jejich počtu.

 

420/05 Výběrové řízení ZTV Jihlavská

Rada města jmenuje členy hodnotící komise na dodávky stavby ZTV Jihlavská – průmyslová zóna Josefa Matušku, Daniela Fendrycha, Ing. arch. Jaroslava Kruntoráda, Libora Honzárka, Milana Plodíka a náhradníky Ing.Martina Lišku, Tomáše Fendrycha, Ing. Tomáše Hermanna, Vladimíra Huška a Ing. Karla Báťu.

 

421/05 Výběrové řízení zateplení penzion

Rada města jmenuje členy hodnotící komise na dodávku stavby Udržovací práce a zateplení fasády bytového domu Na Výšině č.p. 3241, Havlíčkův Brod: Ing. arch. Jaroslava Kruntoráda, Libora Honzárka, Ing. Josefa Beneše,  Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Pavla Křehlíka jejich náhradníky Milana Semeráda, Ing. Václava Marka, PhDr. Ivanu Štrossovou, Milana Beneše, Ing. Vladimíru Krajanskou.

 

422/05 Přejezdný práh Jůzlova ulice

Rada města se seznámila se žádostí Mgr. Dany V, Havlíčkův Brod o zřízení přejezdného prahu v Jůzlově ulici a ukládá odboru rozvoje města zapracovat tuto investiční akci do návrhu rozpočtu pro rok 2006.

 

423/05 Informace o výběrových řízeních

Rada města bere na vědomí informaci o výběrových řízeních za období od 1.5.2005 do 31.5.2005.

 

424/05 Pronájem bytu uchazečce ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 5 o velikosti 1+1 Na Výšině 3236 Havlíčkův Brod Dáši B. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

425/05 Pronájem bytu uchazečce ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12 o velikosti 1+1 Žižkov II 1237 Havlíčkův Brod Jaroslavě V. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

426/05 Pronájem bytové jednotky v domě čp. 2503 Reynkova ul. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje podmínky pro pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+1 Reynkova ul. 2503 Havlíčkův Brod a ukládá hospodářskému odboru zveřejnit je na úřední desce v budově radnice do 24.6.2005.

 


427/05 Pronájem bytů v domech pečovatelské služby Na Výšině 3241 a U Kasáren 3504

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 27 o velikosti 1+0 v domě čp. 3504 u Kasáren Havlíčkův Brod Věře M., Habry. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B.

 

428/05 Pronájem bytů v domech pečovatelské služby Na Výšině 3241 a U Kasáren 3504

Rada města ruší  své usnesení č. 327/05 ze dne 16.5.2005.

 

429/05 Pronájem bytů v domech pečovatelské služby Na Výšině 3241 a U Kasáren 3504

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 18 o velikosti 1+1 v domě čp. 3241 Na Výšině Havlíčkův Brod PhMr. Ladislavu Š., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu B.

 

430/05 Pronájem bytů v domech pečovatelské služby Na Výšině 3241 a U Kasáren 3504

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 87 o velikosti 1+1 v domě čp. 3241 Na Výšině Havlíčkův Brod Ludmile H., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B.

 

431/05 Pronájem bytů v domech pečovatelské služby Na Výšině 3241 a U Kasáren 3504

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11 o velikosti 1+1 v domě čp. 3241 Na Výšině Havlíčkův Brod Zdeňce K., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B.

 

432/05 Pronájem bytů v domech pečovatelské služby Na Výšině 3241 a U Kasáren 3504

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 49 o velikosti 2+1 v domě čp. 3241 Na Výšině Havlíčkův Brod manželům Vladimíru a Miloslavě H., Havlíčkův Brod. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu B.

 

433/05 Podnájem bytu

Rada města schvaluje smlouvu o podnájmu bytu č. 34 Husova ul. 1872 Havlíčkův Brod pro Karla L., bytem Okrouhlička, a to na dobu 2 let, počínaje 1.6.2005 do 31.5.2007. Nájemce bude hradit dvojnásobek nájemného.

 

434/05 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu bytů ( předplacený nájem):

Reynkova čp. 2577 byt č. 13
Reynkova čp. 2577 byt č. 15
Smetanovo náměstí 1860 byt č. 11
na dobu 15 dnů na úřední desce .

 

435/05 Oprava čísla popisného

Rada města schvaluje provedení opravy písařské chyby v uvedení čp. v nájemní smlouvě nájemce bytu, Havlíčkův Brod , Oldřicha H. 

 

436/05 Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2457 v katastrálním území Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku pozemkové parcely č. 2457/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

437/05 Pronájem částí pozemků pp.č. 707/1 a stp.č. 88 v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků pozemková parcela číslo 707/1 o výměře 344 m2 a část stavební parcely číslo 88 o výměře 25 m2 v katastrálním území Mírovka, Liboru T., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 1.ledna 2005 na dobu neurčitou s výpovědné lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 2 Kč/m2/rok, tj. 738 Kč/rok.

 

438/05 Pronájem částí pozemku stp.č. 88 v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku stavební parcela číslo 88 o výměře 35 m2 v katastrálním území Mírovka, Josefu K., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zázemí k domu (zahrádka). Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.srpna 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 2 Kč/m2/rok, tj. 70 Kč/rok.

 

439/05 Pronájem částí pozemku stp.č. 88 v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku stavební parcela číslo 88 o výměře 35 m2 v katastrálním území Mírovka, Zdeňku A., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zázemí k domu (zahrádka). Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.srpna 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 2 Kč/m2/rok, tj. 70 Kč/rok.

 

440/05 Pronájem částí pozemků parcelní č. 707/1 a 707/2 v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní č. 707/1 o výměře 237 m2 a parcelní č. 707/2 o výměře 75 m2 vše v katastrálním území Mírovka, Stanislavu T., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 1.ledna 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 2 Kč/m2/rok, tj. 624 Kč/rok.

 

441/05 Pronájem části pozemku parcelní č. 704/3 v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 704/3 o výměře 400 m2 v katastrálním území Mírovka, Břetislavu M., Havlíčkův Brod, za účelem uložení zemědělských strojů. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. července 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 2 Kč/m2/rok, tj. 800 Kč/rok.

 

442/05 Pronájem ploch pro umístění reklamní nosičů

Rada města schvaluje pronájem ploch pro umístění 4 ks reklamních nosičů v domě čp. 2954 ulice Pražská v Havlíčkově Brodě o velikosti 70 x 100 cm, společnosti H-Media  s.r.o., zastoupená Mgr. Janou Kratěnovou, Praha 1, IČ: 25069713, za cenu 6.000 Kč/rok, tedy 1.500 Kč/rok/ks, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou se zpětnou účinností od 1.1.2005.

 

443/05 Pronájem části pozemku v k.ú, Havlíčkův Brod ppč.1059

Rada města bere na vědomí postup hospodářského odboru ve věci zveřejnění záměru pronájmu části pozemku z ppč. 1059 v k.ú. Havlíčkův Brod o výměře cca 30 m2 a s tímto postupem souhlasí.

 

444/05 Pronájem části pozemku v k.ú, Havlíčkův Brod ppč.1059

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1059 o výměře 30 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Františku Z., Havlíčkův Brod  a Haně K., Havlíčkův Brod  za účelem užívání zázemí k vlastním nemovitostem. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou  s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 90 Kč/rok.

 

445/05 Záměr výpůjčky hřiště pro skateboard v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje výpůjčku hřiště pro skateboard v Havlíčkově Brodě spolu se zařízením dne 16.7.2005 za účelem uspořádání závodu ve skateboardingu organizaci Smile street & sk8, zastoupené Pavlem Markem, se sídlem v Havlíčkově Brodě.

 

446/05 Objekt čp. 11 v obci Poděbaby

Rada města schvaluje započtení úroku z prodlení z titulu pozdní úhrady nájemného dle nájemní smlouvy č. HO 172/2000/Soj a pohledávky nájemce vůči městu z titulu provedených stavebních úprav viz faktura č. 39/2004 s tím, že strany uzavřením dohody o započtení proti sobě nebudou mít žádných nároků z titulu provedených oprav a pozdní úhrady nájemného.

 

 

447/05 Podmínky pro prodej stavebních parcel v katastrálním území Poděbaby

Rada města ukládá hospodářskému odboru zveřejnit nabídku na prodej pozemku pozemkové parcely č. 54/1 o výměře 2511 m2 v katastrálním území Poděbaby. Nabídky na odkoupení pozemku s uvedením nabízené kupní ceny za 1 m2 budou přijímány v uzavřených označených obálkách v termínu do 26.9. 2005 do 12:00, přičemž bude preferován prodej celé lokality jednomu zájemci.

 

448/05 Hodnocení příspěvkové organizace města Technických služeb Havlíčkův Brod za 1. čtvrtletí 2005

Rada města bere na vědomí informaci o provedené kontrole Technických služeb Havlíčkův Brod za 1. čtvrtletí 2005 ze strany jednotlivých odborů Městského úřadu v Havlíčkově Brodě dle příkazní smlouvy č. HO 215/2004/Zim ze dne 3.1.2005 a plánu kontrolní činnosti pro rok 2005.

 

449/05 Lesní školky Mírovka

Rada města ukládá místostarostovi města Ing. Tomášovi Hermannovi jednat s Lesy České republiky s.p. ve věci možnosti zachování současného vlastnictví města k pozemkům lesních školek v katastrálním území Mírovka a ošetření majetkoprávních vztahů k pozemkům formou jejich výpůjčky.

 

450/05 Pozemky na bývalé skládce TDO v k.ú. Březinka

Rada města bere na vědomí postup hospodářského odboru při předávání vzrostlých porostů jednotlivým vlastníkům na bývalé skládce TDO ve Březince a souhlasí s postupným ukončením nájemních vztahů buď dohodou nebo výpovědí ze strany města.

 

451/05 Návrh na uzavření smlouvy

Rada města schvaluje prodej materiálu (oplocení) z pozemku stavební parcely číslo 3336  v katastrálním území Havlíčkův Brod, Ladislavu S., Havlíčkův Brod, za cenu 100 Kč, s tím, že oplocení bude rozebráno a odvezeno na náklady kupujícího, a při plnění podmínek stanovených odborem životního prostředí a stavebního úřadu.

 

452/05 Prodej bytů v k.ú. Havlíčkův Brod - výzva

Rada města vyhodnotila nabídky ve věci komplexního zajištění prodeje bytů v katastrálním území Havlíčkův Brod v souladu s vnitřní směrnicí k postupu zadávání zakázek města Havlíčkův Brod nižšího rozsahu než určuje zákon č. 40/2004 Sb. a schvaluje uzavření smlouvy s realitní kanceláří SEVER, s.r.o., sídlem Dvořákova 20, Ústí nad Labem, IČ: 61324752.

 

453/05 Souhlas s podnájmem nebytových prostor v domě čp. 91 na Havlíčkově náměstí

Rada města souhlasí s tím, aby Bohumír A., Havlíčkův Brod, dal pronajaté nebytové prostory (nájemní smlouva číslo HO 235/2003/ŠIM) do podnájmu společnosti Alaver s.r.o., IČ: 27471675, zastoupené Alenou Adamcovou, Havlíčkův Brod, dle podmínek přiložené podnájemní smlouvy.

 

454/05 Nesouhlasné vyjádření ke kiosku rychlého občerstvení

Rada města bere na vědomí vyjádření ve věci č.j. ST/2005/Ha a ukládá místostarostovi Ing. Tomáši Hermannovi stížnost projednat se zástupci nájemníků.

 

455/05 Žádost Sportovního klubu PČR

Rada města souhlasí s pronájmem ledové plochy ZS v termínu 2. a 3. 9. 2005 v rozsahu 16,25 hodiny pro Sportovní klub Policie ČR Havlíčkův Brod za úplatu s 50 % slevou oproti schválenému ceníku.

 

456/05 Členka  sociální a bytové komise

Rada města ukládá hospodářskému odboru zaslat člence sociální a bytové komise rady Libuši Murgové dopis upozorňující ji na nutnost dodržování nájemní bytové smlouvy a uhrazení dluhů na nájemném nejpozději do 30.6.2005. Pokud této žádosti nevyhoví, rada města na svém příštím zasedání projedná její odvolání z komise rady.

 

457/05 Petice - nesouhlas se zastávkou autobusů

Rada města projednala petici 29 občanů ulice Pražská, která požaduje přemístění autobusové zastávky od domu 2833-34. Rada města neshledala žádnou změnu poměrů oproti roku 2001, kdy již projednávala obdobnou petici. Zřízení zastávky bylo řádně projednáno ve stavebním řízení, zastávka byla zkolaudována. Z provozních důvodů není možné zastávku přemístit.

 

458/05 Petice "Zachraňte Plovárnu!"

Rada města projednala podání občanů "Zachraňte Plovárnu!" a konstatovala, že podání nemá náležitosti petice podle zákona 85/1990 Sb. o právu petičním. Rada města bude proto reagovat na tento podnět a ukládá starostovi města zveřejnit  podrobné objasnění situace s přebudováním hřiště Plovárenská v článku na úřední desce města, webu města a v místním tisku.

 

459/05 Petice za výstavbu chodníku do Perknova

Rada města projednala podání 261 občanů týkající se výstavby chodníku v ulici Perknovská, konstatuje, že stavba se připravuje, byl zpracován projekt, a ukládá ORM zajistit stavební povolení a zařadit tuto akci do návrhu rozpočtu pro rok 2006.

 

460/05 Odměna řediteli PO Sociální služby města

Rada města schvaluje pololetní odměnu řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Jiřímu Vorlíčkovi.

 

461/05 Úprava zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města

Rada města projednala situaci v Jeslích a stacionáři Na Losích a doporučuje ZM zrušit jeselní oddělení k 31.8.2005, přičlenit denní stacionář pro alergické děti k příspěvkové organizaci Mateřské školy města Havlíčkův Brod a ukládá místostarostce PhDr. Štrossové předložit materiál týkající se úpravy zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na červnové jednání zastupitelstva.

 

462/05 Grantový program - Prezentace města

Rada města ukládá právnímu oddělení do smluv o poskytnutí grantů v grantovém programu Prezentace města vložit požadavek města na bezúplatné poskytnutí knih podle přiloženého podkladu.

 

463/05 Pracovní náplň odboru rozvoje města a stavebního úřadu

Rada města schvaluje s účinností od 1.6.2005 úpravu pracovní náplně odborů rozvoje města a stavebního úřadu, které jsou přílohou organizačního řádu úřadu.

 

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Ing. Tomáš HERMANN, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                                     starosta