Usnesení rady města z 6. 3. 2006Přítomni:

Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Milan Plodík, PhDr. Ivana Štrossová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, JUDr. Vít Fikar, Ing. Vladislav Rohlík, Milan Bauer, Mgr. Miloš Fikar, Milan Nejezchleba, Ing. Zdeněk Endrle, Jiří Vorlíček, Ing. Jarmila Menšíková

 

170/06 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání, včetně zprávy o prodloužení termínu plnění usnesení č. 78/06 do 30.4.2006.

 

171/06 "Obchodní centrum Havlíčkův Brod" - souhlas s uložením recyklovaného materiálu na pozemky ve vlastnictví města Havlíčkův Brod

Rada města ukládá hospodářskému odboru udělit souhlas investororovi InterCora, spol. s.r.o., Lochotínská 18, 201 00 Plzeň stavby "Obchodní centrum Havlíčkův Brod" s uložením recyklovaného materiálu na pozemky p.č. 295/2, 294/3, 293/1, 292/1, st. 1848, st. 405/1 a st. 405/2 vedené na LV 10001 v k.ú. Havlíčkův Brod, které jsou ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, ve smyslu vyjádření města Havlíčkův Brod k výstavbě Obchodního centra ze dne 22.2.2006, a to před nabytím právní moci stavebního povolení na realizaci veřejných parkovišť I. a II. u bytového domu č.p. 1128.

 

172/06 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi manžely K., Havlíčkův Brod a Danielou V., Havlíčkův Brod. S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.4.2006.

 

173/06 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Petrem P., Havlíčkův Brod a Jaroslavem a Ivetou H., Havlíčkův Brod. S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.3.2006.

 

174/06 žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje meziměstskou výměnu bytů mezi manžely B., Havlíčkův Brod a Petrem R., Jihlava. S Petrem R. bude uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, na nájem bytu č. 3 Strážná 439, Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.4.2006.

 

175/06 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 ul. 5. května 310, Havlíčkův Brod, Milanu H. a Nataše Š. do 31.3.2007.

 

176/06 Pronájem bytu uchazečce ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2 o velikosti 1+ 1 Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod Vlastě K. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 15.3.2006.

 

177/06 Podnájem bytu

Rada města schvaluje podnájem bytu č. 10 v domě čp. 3210 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod pro Petra M., Jihlava a to na dobu 1 roku, počínaje dnem 1.4.2006. Nájemce bude hradit dvojnásobek nájemného.

 

178/06 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 48 v domě čp. 1860 Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod pro Pavla a Kateřinu N. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.4.2006.

 

179/06 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 3 v domě čp. 3229 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod pro ing. Petra D. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 15.3.2006.

 

180/06 Rozšíření nájemní smlouvy

Rada města schvaluje rozšíření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě čp. 2921 Zahradnického ul., Havlíčkův Brod tak, aby se společnou nájemkyní bytu , spolu s Františkem N., stala Irena O.

 

181/06 Záměr pronájmu pozemku ppč. 909 (rybník) v katastrálním území Mírovka

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku (rybníka) ppč. 909 o výměře 2714 m2 v obci Mírovka, katastrální území Mírovka u Havlíčkova Brodu.

 

182/06 Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 19 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě (Havlíčkův dům)

Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvy na pronájem objektu čp. 19 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě a garáže v ulici Boženy Němcové v Havlíčkově Brodě ve znění přílohy dle materiálu č. 145.

 

183/06 Výpověď nájemní smlouvy č. HO 201/2005/MIŠ

Rada města bere na vědomí podání výpovědi nájemní smlouvy číslo HO 201/2005/MIŠ uzavřené se Zdeňkem K., Havlíčkův Brod, na pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní číslo 1048/2 o výměře 285 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Výpovědní lhůta je 1 měsíc tzn., že nájem skončil dne 31.12.2005.

 

184/06 Výpověď nájemní smlouvy č. HO 201/2005/MIŠ

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní číslo 1048/2 o výměře 285 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

185/06 Odložení termínu splatnosti - NS č. HO 085/2003/Ho

Rada města schvaluje prodloužení termínu splatnosti do 15.4.2006, k úhradě dlužné částky (úroky z prodlení) ve výši 9.563 Kč. Pokud do tohoto termínu Radek B., Havlíčkův Brod dlužnou částku neuhradí, město Havlíčkův Brod jako pronajímatel odstoupí od smlouvy dle článku V. odstavce 2.

 

186/06 Souhlas s konáním akcí v kulturním domě v Termesivech

Rada města souhlasí s tím, aby Sbor dobrovolných hasičů Termesivy vypůjčil objekt kulturního domu v Termesivech v termínech uvedených v podkladu tohoto materiálu č. 148. Veškerá práva a povinnosti ve vztahu k městu Havlíčkův Brod nese Sbor dobrovolných hasičů v Termesivech.

 

187/06 Objekt čp. 2272 v Husově ulici v Havlíčkově Brodě - vytápění

Rada města schvaluje uzavřít dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. HO 294/2005/ŠIM uzavřené s Miloslavem Č. - výroba a opravy obuvi, Husova 2272, Havlíčkův Brod, IČ: 16258606, jehož předmětem je snížení nájemného o částku 9.232 Kč za měsíc leden a únor se zpětnou účinností od 1.1.2006.

 

188/06 RK Sever - interní audit

Rada města ukládá provedení interního auditu v oblasti plnění povinností z mandátní smlouvy uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a RK Sever, s.r.o.

 

189/06 Smlouva o výpůjčce drobného hmotného majetku

Rada města schvaluje uzavření smlouvy mezi společností Teplo HB s.r.o. a městem Havlíčkův Brod o výpůjčce drobného hmotného majetku na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a se zpětnou platností a účinností od 1.ledna 2006.

 

190/06 Žádost o povolení uveřejnit znaku města v příloze MF Dnes

Rada města souhlasí, aby skupina MAFRA použila znak města v příloze MF Dnes kde budou vytištěny materiály k 750. výročí města Havlíčkův Brod.

 

191/06 Informace o stavu zpracování digitální technické mapy města

Rada města bere na vědomí informaci o stavu prací na digitální technické mapě města.

 

192/06 Parkování na středové ploše náměstí po dobu konání setkání účastníků projektu BCB Vysočina

Rada města povoluje účastníkům setkání k projektu BCB Vysočina parkování na středové ploše náměstí dne 15.3.2006 od 08.00 do 15.00

 

193/06 Odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Rada města schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 - sněhová fréza VARI.

 

194/06 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch umístění kanalizace na pozemku parc.č.668/1 katastrální území Suchá u Havlíčkově Brodu, který je ve vlastnictví kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

195/06 Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce

Rada města rozšiřuje komisi u výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce, Havlíčkův Brod o Ing. Václava Hlaváče a Ing. Zdeňka Kopeckého.

 

196/06 Změna jízdního řádu MHD Havlíčkův Brod r. 2006

Rada města souhlasí se změnou jízdního řádu MHD od 12.3. 2006.

 

197/06 Přímé zadání projektové dokumentace na rekonstrukci objektu Na Losích

Rada města schvaluje, aby firmě Stavotherm - projekce s.r.o., Žižkova 1666, 580 01 Havlíčkův Brod bylo přímo zadáno vypracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a zadání stavby na akci Denní centrum pro seniory, Na Losích 738, 580 01 Havlíčkův Brod, změna užívání objektu, v návaznosti na studii rekonstrukce objektu zpracované touto firmou.

 

198/06 Smlouva na příspěvek pro KKV 2006.

Rada města schvaluje doslovný text smlouvy o poskytnutí příspěvku kraji Vysočina na plnění funkcí základní knihovny pro občany města Havlíčkova Brodu v roce 2006.

 

199/06 Výtvarná a literární soutěž

Rada města vyhlašuje výtvarné a literární soutěže 750 let od první písemné zmínky o městě Brod pro žáky základních a uměleckých škol v Havlíčkově Brodě. Podmínky soutěže budou zveřejněny dnem 7.3.2006.

 

200/06 Dodatek č. I vnitřní směrnice k postupu zadávání zakázek nižšího rozsahu

Rada města schvaluje s účinností od 1.4.2006 "Dodatek č. I vnitřní směrnice k postupu zadávání zakázek nižšího rozsahu než určuje zákon 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2904, Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a Mateřské školy města Havlíčkova Brodu.

 

201/06 Dodatek č. I vnitřní směrnice k postupu zadávání zakázek nižšího rozsahu

Rada města jmenuje Blanku Vyhnalíkovou a PhDr. Ivanu Štrossovou stálými členkami výběrové komise pro zadávání zakázek nižšího rozsahu než určuje zákon 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, u školských příspěvkových organizací.

 

202/06 Granty a dotace

Rada města bere na vědomí přehled podaných žádostí o granty a dotace za město Havlíčkův Brod za období od začátku roku 2005.

 

203/06 Odměna řediteli TS

Rada města schvaluje doplatek odměn za rok 2005 řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod ve výši dle přílohy podkladového materiálu RM/143/06.

 

204/06 Výpůjčka části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1849/1

Rada města ruší usnesení 56/06/RM týkající se doporučení k záměru prodeje pozemku stpč. 7011 odděleného geometrickým plánem 4970 - 8/2005 z pozemku 1849/1. 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.
Ing. Tomáš HERMANN, v. r.
místostarostové

 


                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.
                                                                                                     starosta