Usnesení rady města z 6. 12. 2004Přítomni:

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Bc. Jiří Vondráček, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Milan Plodík

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Martin Stehno, Daria Ryvolová, Ing. Josef Jukl, Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Josef Beneš, Milan Bauer, JUDr. Vít Fikar, Světlana Pátková

 

735/04 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a ruší své usnesení č: 232/04 a 356/04. Důvodem ke zrušení obou usnesení je skutečnost, že oba zájemci o pronájem pozemků nepodepsali nájemní smlouvu.

 

736/04 Vánoce s Lesy ČR

Rada města schvaluje užívání Havlíčkova náměstí společnosti New Deal Communications, a.s., Nekázanka 9, Praha 1 pro uskutečnění soutěžní akce "Vánoce s Lesy ČR" dne 11. prosince 2004 od 14:00 do 16:00 hod v rozsahu 25 m2. Poplatek za užívání Havlíčkova náměstí je podle vyhlášky města č. 7 stanoven na Kč 500,-.

 

737/04 Sociální věci

V souladu s §37 zákona č.114/1988 Sb., ve znění pozdějších přepisů rada města schvaluje návrh číslo 19 na zařazení do pořadníku a následné umístění do Domova důchodců Reynkova 3643, Havlíčkův Brod dle přiloženého seznamu.

 

738/04 Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku - Financování projektu Autobusový terminál u nádraží ČD.

Rada města H. Brod schvaluje tyto zadávací podmínky veřejné zakázky - Financování projektu "Autobusového terminálu pro integrovaný systém dopravy v Havlíčkově Brodě":

 

1) Zadavatel - město H. Brod, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod

 

2) Charakteristika veřejné zakázky:
Nadlimitní zakázka na poskytnutí jiných služeb.

 

Popis veřejné zakázky:
Poskytnutí úvěrových prostředků na předfinancování a spolufinancování projektu "Autobusového terminálu pro integrovaný systém dopravy v Havlíčkově Brodě", který je přihlášen do 2 kola žádostí o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie, SROP 2.1.2 Regionální infrastruktura městu Havlíčkův Brod do celkové výše 80 000 tis. Kč.

 

3) Předpokládaná realizace projektu:
v letech 2005 až 2007 

 

4) Splatnost úvěru:
Úvěr na předfinancování projektu bude splacen přiznanou dotací ze Strukturálního fondu - předpoklad v r. 2007.
Úvěr na spolufinancování projektu bude splácena postupně dle splátkového kalendáře s požadovanou dobou splatnosti do r. 2016.

 

5) Kriteria pro zadání veřejné zakázky:
- cena za poskytnutí úvěru celkem                   40%
- podmínky zajištění úvěru                                30 %
- podmínky pro předčasné splacení úvěru           10%
- sankce při zpoždění splátek                            20%

 

6) Lhůta pro podání nabídek - termín otevírání:
14.02.2005 (pondělí) od 14,oo hodin v sídle zadavatele 

 

Rada města ukládá ekonomickému odboru zajistit zveřejnění veřejné zakázky - Financování projektu "Autobusového terminálu pro integrovaný systém dopravy v Havlíčkově Brodě" v co nejbližším možném termínu.

 

739/04 Hodnotící komise pro veřejnou zakázku - Financování projektu Autobusového terminálu pro integrovaný systém dopravy v Havlíčkově Brodě.

Rada města schvaluje složení Hodnotící komise pro veřejnou zakázku - Financování projektu Autobusového terminálu pro integrovaný systém dopravy v Havlíčkově Brodě takto:
- počet členů 5
Z toho:
- vedoucí ekonomického odboru MěÚ
- předseda finančního výboru ZM
- člen zastupitelstva 
- pracovník ekonomického odboru KrÚ Jihlava
- pracovník majetkového odboru KrÚ Jihlava

 

740/04 Informační centrum

Rada města schvaluje přípravu realizace provozu informačního centra města Havlíčkův Brod jako součást odboru školství,kultury a cestovního ruchu.

 

741/04 Uzavření smlouvy o provádění servisu elektrické zabezpečovací signalizace v objektu Štáflova chalupa

Rada města schvaluje návrh uzavření smlouvy o pravidelných kontrolách a servisu elektronického zabezpečovacího systému ve Štáflově chalupě s firmou KELCOM.

 

742/04 Odměny ředitelů příspěvkových organizací základních škol a Mateřských škol města Havlíčkova Brodu.

Rada města schvaluje v souladu s nařízením vlády č.330/2003 Sb.,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a dle zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění odměny pro ředitele příspěvkových organizací základních škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod a Mateřských škol města Havlíčkova Brodu.

 

743/04 Dodatek č.1 zřizovací listiny organizační složky Veřejné knihovny Havlíčkův Brod

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č.1 zřizovací listiny organizační složky Veřejné knihovny Havlíčkův Brod o rozšíření vymezení účelu a předmětu činnosti o pedagogickou knihovnu.

 

744/04 Chodník Havířská

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o dílo na provedení stavby „Chodník v ulici Havířská, I. a II. etapa, Havlíčkův Brod“ s firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod.

 

745/04 Smlouva o sdružení - Technická infrastruktura Šmolovy

Rada města souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke smlouvě o sdružení na výstavbu Technické infrastruktury pro lokalitu 14 rodinných domů ve Šmolovech.

 

746/04 Autobusový terminál

Rada města bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci ze Společného regionálního operačního programu na Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy a ukládá odboru rozvoje města uzavřít na základě poptávkového řízení smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a výběr dodavatele pro tuto stavbu s firmou DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod v objemu rozpočtem schváleného limitu.

 

747/04 Hřiště v Rozkošské ulici

Rada města ukládá odboru rozvoje města vzít zpět návrh na vydání stavebního povolení u stavby Sportovní hřiště v Rozkošské ulici a dále ukládá odboru rozvoje města jednat se zástupci obyvatel bytových domů Rozkošská čp. 3009, 3010 a 3011 o umístění tohoto hřiště.

 

748/04 Úhrada zálohových faktur

Rada města souhlasí s poskytnutím zálohových faktur dodavatelským firmám v roce 2004 u investičních akcí do max. výše 100 tis. Kč pro jednu stavbu a zároveň do max.výše 200 tis. Kč pro jednu  dodavatelskou firmu. Pokud bude tento limit překročen, musí být poskytnutí zálohy v plné výši kryty bankovní zárukou.

 

749/04 Studie středu města

Rada města jmenuje hodnotící komisi pro vyhodnocení zpracovaných studií středu města ve složení Ing.arch. Jaroslav Kruntorád, Libor Honzárek, Mgr. Horymír Kubíček, Ing.arch. Jan Strejček, Ing.arch. Marie Nosková, Mgr. Pavel Rous, Ing. Tomáš Herman.

 

750/04 Zvýšení nájemného společnosti Teplo HB, s.r.o.

Rada města schvaluje uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. HO 031/2000-Soj uzavřené dne 14.2.2004 se společností Teplo HB, s.r.o. Havlíčkův Brod, zastoupené Milanem Bauerem, Pražská 3551, Havlíčkův Brod, jehož předmětem je zvýšení nájemného z částky 495.000 Kč/rok na částku 750.000 Kč/rok pro rok 2005.

 

751/04 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Hanou H., Havlíčkův Brod a Petrou H., Havlíčkův Brod. Budou s nimi uzavřeny nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou.

 

752/04 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi manžely H., Havlíčkův Brod a Kateřinou L., Havlíčkův Brod.

 

753/04 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 7 v domě čp. 1237 Žižkov II, Havlíčkův Brod pro Martinu B. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

754/04 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytů č. 32 a 48 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod.

byt č. 32  Jiří J., Havlíčkův Brod

byt č. 48  Perta V., Havlíčkův Brod

S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu D dle schválených podmínek pro tento dům.

 

755/04 Revokace usnesení č. 623/02 ze dne 29.10.2002

Rada města revokuje své usnesení číslo 623/02 ze dne 29.10.2002 takto:

Rada města schvaluje uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 4/95 uzavřené s Českým rybářským svazem, Žižkova 60, Havlíčkův Brod, jehož předmětem je zúžení předmětu nájmu o rybník Rantejch o výměře 7.719 m2 a snížení nájemného o částku 3.859,50 Kč/rok s účinností od 1. 11. 2002 po dobu rekonstrukce stavby, tzn. do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání stavby.

 

756/04 Pronájem částí pozemků pp.č. 505/5, 505/6, 505/7, 505/8 v k.ú. Květnov

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků pozemková parcela číslo 505/5 o výměře 27 m2, část pozemkové parcely číslo 505/6 o výměře 1 m2, část pozemkové parcely číslo 505/7 o výměře 49 m2 a část pozemkové parcely číslo 505/8 o výměře 38 m2 vše v katastrálním území Květnov, Karlu K., Havlíčkův Brod za účelem provozování zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. února 2005 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 2 Kč/m2/rok.

 

757/04 Pronájem nebytových prostor (garáží) v ulici Bělohradská v Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá hospodářskému odboru opětovně zveřejnit nabídku pronájmu nebytových prostor v domě čp. 1128 v Bělohradské ulici v Havlíčkově Brodě v I. podzemním podlaží o celkové výměře 498,39 m2 a ve II. podzemním podlaží o celkové výměře 155,02 m2 a dvou garáží v Bělohradské ulici, postavených na stp.č. 6591 v k.ú. Havlíčkův Brod o celkové výměře 31,98 m2. Upřednostněn bude zájemce o pronájem garáží, který má současně zájem o pronájem dalších nebytových prostor, nájemce bude vybrán i s ohledem na nabídnutou výši nájemného a navrženou dobu nájmu.

 

758/04 Pronájem garáže v ulici B. Němcové pro Městskou policii Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené s Okresním vlastivědným muzeem Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 19, Havlíčkův Brod dne 4.3.2002. Předmětem dodatku je úprava doby nájmu a to na dobu určitou od 1.1.2005 do 31.12.2005 dle přílohy.

 

759/04 Prodloužení nájemí smlouvy číslo HO 068/2000/Ho

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy číslo HO 068/2000/Ho ze dne 10.dubna 2000 uzavřené s Ing. Františkem E., Okrouhlice, nájemcem pozemku pozemková parcela číslo 977/1 o výměře 4,2265 ha v katastrálním území Mírovka od 1.ledna 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

 

760/04 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 084/2003/Ho

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo HO 084/2003/Ho uzavřené s Marií B., bytem Havlíčkův Brod, dohodou k 31.prosinci 2004.

 

761/04 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 084/2003/Ho

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 703 o výměře 500 m2 v katastrálním území Mírovka.

 

762/04 Žádost o  prominutí nájemného

Rada města neschvaluje prominutí nájemného ve výši 9.750 Kč  za I. pololetí roku 2005 za pronájem části pozemku ppč. 752/23 o výměře 15 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Jaroslavě T., Havlíčkův Brod.

 

763/04 Finanční úhrada za úklid lupení

Rada města schvaluje postup hospodářského odboru  ve věci vyřízení žádosti finanční úhrady za úklid lupení, včetně zaslání odpovědi ve znění přílohy.

 

764/04 Hodnocení příspěvkové organizace města Technických služeb Havlíčkův Brod za 3. čtvrtletí 2004

Rada města bere na vědomí informaci o provádění kontroly Technických služeb Havlíčkův Brod, za 3. čtvrtletí 2004 ze strany jednotlivých odborů Městského úřadu dle smlouvy o obstarání věci č. 284/2000 Soj ze dne 22.12. 2000, dodatku a příloh k této smlouvě a plánu kontrolní činnosti na rok 2004.

 

765/04 Hodnocení příspěvkové organizace města Technických služeb Havlíčkův Brod za 3. čtvrtletí 2004

Rada města schvaluje postup aktualizace dokumentu PASPORT ZELENĚ ve znění návrhů na opatření uvedených v odůvodnění podkladu rady města číslo 701.

 

766/04 Výkup pozemků pod letištěm v k.ú. Havlíčkův Brod a Poděbaby

Rada města Havlíčkův Brod bere na vědomí stav výkupu pozemků pod letištěm v k.ú. Havlíčkův Brod a Poděbaby, který proběhl v šedesátých letech.

 

767/04 2005 - rok partnerství

Rada města jmenuje Tomáše Hermanna koordinátorem příprav oslavy 20. výročí partnerství  Havlíčkův Brod - Brielle

 

768/04 2005 - rok partnerství

Rada města schvaluje postup příprav oslav dle  předloženého podkladu

 

769/04 2005 - rok partnerství

Schvaluje účast zástupce města Ing. Tomáše Hermanna a Šárky Prokopové na otevření výstavy uměleckého skla Jana Exnara a dalších výtvarníků v nizozemském Brielle v rámci oslav 20. výročí partnerství Havlíčkův Brod - Brielle.  

 

770/04 Zpráva o průběhu konkurzu

Rada města bere na vědomí zprávu o průběhu konkurzního řízení úpadce Stavba - první stavební s.r.o. Havlíčkův Brod.

 

771/04 Stížnost nájemníků z domu 3236

Rada města ukládá právnímu oddělení podat žádost soudu o přezkoumání zdravotního stavu u paní Marie A., Havlíčkův Brod.

 

772/04 Stížnost na hluk

Rada města projednala stížnost Marie P. na hluk z hřiště V Rámech  a nabízí této občance provedení měření hluku přímo v jejím bytě. Likvidace dětmi  velmi využívaného hřiště nepřichází do úvahy, pokud je jeho provoz v souladu s hygienickými normami.

 

773/04 Stížnost na umístění zastávky MHD

Rada města se seznámila se stížností obyvatel Novotnova Dvora a okolí na přemístění zastávky MHD Nový Svět a konstatuje, že bohužel neexistuje jiné stavebně-technické řešení, aby autobusy MHD mohly projíždět Novotnovým Dvorem.

 

774/04 Program jednání zastupitelstva

Rada města schvaluje program jednání prosincového zastupitelstva.

 

775/04 Lékařská služba první pomoci - prodloužení smlouvy a dohody

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na zabezpečení lékařské služby první pomoci a Dodatek č. 2 k Dohodě o zajištění lékařské služby první pomoci s využitím finančních prostředků od kraje Vysočina.

 

776/04 Hodnocení ředitelů městem zřízených organizací

Rada města schvaluje výplatu druhé části smluvní odměny  za rok2004 jednatelům Tepla HB s.r.o. a Městské bytové správy HB s.r.o. podle předloženého podkladu.

 

777/04 Hodnocení ředitelů městem zřízených organizací

Rada města schvaluje dodatek ke smlouvě o mzdových podmínkách pro jednatele Teplo HB s.r.o. a Městská bytová správa HB s.r.o. v předloženém znění s účinností od 1.1.2005.

 

778/04 Hodnocení ředitelů městem zřízených organizací

Rada města schvaluje změnu výše osobního příplatku  v navržené výši ředitelům příspěvkových organizací Technické služby města Havlíčkova Brodu, Sociální služby města Havlíčkova Brodu  a ředitelům příspěvkových organizací ve školství s účinností od 1.1.2005.

 

779/04 Hodnocení ředitelů městem zřízených organizací

Rada města schvaluje odměnu v navržené výši řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu.

 

780/04 Hodnocení ředitelů městem zřízených organizací

Rada města schvaluje zálohu odměny dle schválených pravidel odměňování  v navržené výši řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkova Brodu.

 

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Bc. Jiří VONDRÁČEK, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                                                                       starosta