usnesení rady města z 5. 2. 2007Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Omluveni:

Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, JUDr. Hana Andělová, Milan Bauer, Milan Beneš, Ing. Zdeněk Endrle, Martin Stehno, Ing. Josef Beneš, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Vladislav Rohlík, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jarmila Menšíková, Pavel Klempíř, Ing. Josef Jukl, JUDr. Vít Fikar

 

39/07 Výpověď nájmu bytu

Rada města neschvaluje zrušení výpovědi nájmu bytu dané Mgr. Miroslavu F.

 

40/07 Zápis z jednání dozorčí rady Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti TEPLO HB s.r.o. konané dne 15.1.2007.

 

41/07 Zápis z jednání dozorčí rady Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje v souladu se smlouvou o mzdových podmínkách doplatek odměny za rok 2006 řediteli firmy Teplo HB s.r.o.

 

42/07 Úpravy bytových nájemních smluv

Rada města schvaluje úpravy bytových nájemních smluv v upraveném znění uvedeném v podkladovém materiálu č. 37 s účinností od 1. ledna 2007.

 

43/07 Autobusová obslužnost pro rok 2007

Rada města bere na vědomí informaci o hrazených spojích ostatní dopravní obslužnosti a schvaluje uzavření smluv na tyto spoje pro rok 2007 s dopravcem ICOM Transport a.s. Jihlava. Podíl města na hrazení prokazatelné ztráty v ostatní dopravní obslužnosti schvaluje ve výši 37,5% pro všechny linky, s výjimkou linky 760600 (Jihlava - Havlíčkův Brod) - 46,5%.

 

44/07 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - kabel veřejného osvětlení Jilemník

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch umístění kabelu veřejného osvětlení na pozemku parc.č.541 katastrální území Jilemník, který je ve vlastnictví kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

45/07 Zadání zakázky Oprava mostu a komunikace přes Šlapanku, U Traplů, Havlíčkův Brod

Rada města konstatuje, že nabídky uchazečů EVOS-HYDRO s.r.o., IČ 47470984 zadání zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Oprava mostu a komunikace přes Šlapanku, U Traplů, Havlíčkův Brod“ nesplňují požadavky kladené na jejich úplnost a z tohoto důvodu je vylučuje z účasti u zadání zakázky malého rozsahu.

 

46/07 Zadání zakázky Oprava mostu a komunikace přes Šlapanku, U Traplů, Havlíčkův Brod

Rada města stanovuje následující pořadí u zadání zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Oprava mostu a komunikace přes Šlapanku, U Traplů, Havlíčkův Brod“: první Strabag a.s., Tovární 3, Brno IČ 60838744, druhý Skanska DS a.s., Bohunická 133/50, Brno, IČ 26271303 a třetí Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod, IČ 60932171 a ukládá odboru rozvoje města jednat s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo v rozsahu provedení nové mostovky.

 

47/07 TRH ŘEMESEL 8.5.2007

Rada města ukládá odboru životního prostředí splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2007 dle přílohy.

 

48/07 TRH ŘEMESEL 8.5.2007

Rada města ukládá odboru správy a informatiky splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2007 dle přílohy.

 

49/07 TRH ŘEMESEL 8.5.2007

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2007 dle přílohy.

 

50/07 TRH ŘEMESEL 8.5.2007

Rada města ukládá Městské policii splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2007 dle přílohy.

 

51/07 TRH ŘEMESEL 8.5.2007

Rada města ukládá ekonomickému odboru splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2007 dle přílohy.

 

52/07 TRH ŘEMESEL 8.5.2007

Rada města ukládá odboru dopravy splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2007 dle přílohy.

 

53/07 TRH ŘEMESEL 8.5.2007

Rada města ukládá městské bytové správě splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2007 dle přílohy.

 

54/07 TRH ŘEMESEL 8.5.2007

Rada města ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 8.5.2007 dle přílohy.

 

55/07 Dodatek č. 2 smlouvy č. ŽP/2005/07 mezi městem a EKO-KOM, a.s., Praha

Rada města schvaluje dodatek č. 2 smlouvy č. ŽP/2005/07 (příloha č. 5) mezi městem a společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 25134701, kde pověřenou svozovou firmou jsou Technické služby Havlíčkův Brod.

 

56/07 Dodatek č. 2 smlouvy č. ŽP/2005/07 mezi městem Havlíčkův Brod a EKO-KOM, a.s., Praha

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zvolit "garanční režim" dle dodatku č. 2 smlouvy č. ŽP/2005/07 uzavřené mezi městem a společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 25134701(příloha 5) vždy, pokud to bude pro město ekonomicky výhodnější než využití běžného režimu.

 

57/07 Účast města v akci " Vlajka pro Tibet".

Rada města souhlasí, aby se město připojilo k akci "Vlajka pro Tibet" vyvěšením Tibetské vlajky dne 10.3. 2007 na budově městského úřadu.

 

58/07 Zapůjčení vlajky města pro město Poděbrady

Rada města ukládá odboru správy a informatiky zaslat vlajku města spolu s historickou zdravicí  k oslavám 535. výročí povýšení Poděbrad na město.

 

59/07 Zapůjčení vlajky města pro město Poděbrady

Rada města ukládá odboru školství kultury a cestovního ruchu zpracovat historickou zdravici k oslavám 535. výročí povýšení Poděbrad na město.

 

60/07 Účast města na veletrhu cestovního ruchu Holliday World 2007

Rada města schvaluje účast pracovnice OŠKCR na veletrhu cestovního ruchu Holliday World 2007, který se koná 15.2.2007 - 18.2.2007 v Praze.

 

61/07 Smlouva Ek/01/2007 - dotace a.s. HC Rebel

Rada města schvaluje doslovný text smlouvy č. Ek/01/2007 o dotaci z rozpočtu města na rok 2007 uzavřenou mezi městem Havlíčkův Brod a akciovou společností HC Rebel.

 

62/07 Pronájem nebytových prostor - garáž

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor (garáže) postavené na stpč. 6666 v ulici Na Písku o výměře 21 m2 v Havlíčkově Brodě Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041 se zpětnou účinností od 1. února 2007 za cenu 6.000 Kč/R.

 

63/07 Záměr pronájmu střechy obytného domu čp. 3219 Na Výšině v Havlíčkově Brodě

Rada města neschvaluje záměr pronájmu části střechy obytného domu čp. 3219 Na Výšině v Havlíčkově Brodě.

 

64/07 Záměr pronájmu reklamní plochy

Rada města schvaluje záměr pronájmu reklamní plochy o celkové výměře 1,2 m2 na umístění jednostranného reklamního zařízení na pozemku parcelní číslo 1700 v ulici Chotěbořská v Havlíčkově Brodě.

 

65/07 Pronájem Havlíčkova náměstí - Vodafone Czech Republic a.s.

Rada města schvaluje pronájem části Havlíčkova náměstí o výměře 30 m2 společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 25788001, za účelem uskutečnění reklamně - prodejní akce v termínu od 26. února 2007 do 28. února 2007. Cena za pronájem prodejní akce je 40 Kč/m2/den. Cena celkem činí 3.600 Kč.

 

66/07 Pronájem Havlíčkova náměstí - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a Profit - mobilní telefony, s.r.o.

Rada města schvaluje pronájem části Havlíčkova náměstí o výměře 10 m2 společnosti PROFIT - mobilní telefony, s.r.o., Horní 16, Havlíčkův Brod, za účelem uskutečnění reklamní akce v termínu od 1. března 2007 do 2. března 2007. Cena za pronájem prodejní akce je 40 Kč/m2/den. Cena celkem činí 800 Kč.

 

67/07 Pronájem Havlíčkova náměstí - medial agency s.r.o.

Rada města schvaluje  pronájem Havlíčkova náměstí o výměře 100 m2 na den 21. 3. 2007 v čase od 12:00 do 20:00 hodin společnosti medial agency s.r.o., Lidická 48, 602 00 Brno, IČ: 26261057 za účelem pořádání akce "Vítání jara". Cena za pronájem činí 40 Kč/m2/den, výše nájemného činí 4.000 Kč.

 

68/07 Pronájem pozemku stp.č. 5342 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku stavební parcela číslo 5342 o výměře 9 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Jaroslavu P., Nasavrky, za účelem provozování novinového stánku. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 1. ledna 2007 na dobu určitou dvou let, tj. do 31.12.2008. Cena za pronájem činí 1.000 Kč/m2/rok, tj. 9.000 Kč/rok.

 

69/07 Pronájem části pozemku pp.č. 503/2 v k.ú. Termesivy

Rada města bere na vědomí zveřejnění záměru pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 503/2 o výměře 105 m2 v katastrálním území Termesivy a tento postup schvaluje.

 

70/07 Pronájem části pozemku pp.č. 503/2 v k.ú. Termesivy

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 503/2 o výměře 105 m2 v katastrálním území Termesivy, Ludmile B., Havlíčkův Brod, za účelem uskladnění dřeva. Nájemní vztah bude sjednán zpětně od 23.9.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 2 Kč/m2/rok, tj. 210 Kč/rok.

 

71/07 Pronájem části pozemku PK 1048/1 o výměře 333 m2 díl č. 3 v k.ú. HB

Rada města bere na vědomí zveřejnění záměru pronájmu části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní číslo 1048/1 díl číslo 3 o výměře 333 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod a tento postup schvaluje.

 

72/07 Pronájem části pozemku PK 1048/1 o výměře 333 m2 díl č. 3 v k.ú. HB

Rada města schvaluje pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní číslo 1048/1 díl číslo 3 o výměře 333 m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod, Zdeňce A., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 7.1.2007 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 999 Kč/rok.

 

73/07 Pronájem tří částí pozemku stp.č. 3346 v k.ú. Havlíčkův Brod - Revokace

Rada města schvaluje pronájem části pozemku stavební parcela číslo 3346 o výměře 20 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Markétě K., Havlíčkův Brod, za účelem stání plechové garáže. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 1. ledna 2007 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 44 Kč/m2/rok, tj. 880 Kč/rok. V roce 2007 bude uhrazena částka ve výši 3 520 Kč (nájemné za 3 roky zpětně).

 

74/07 Pronájem tří částí pozemku stp.č. 3346 v k.ú. Havlíčkův Brod - Revokace

Rada města schvaluje pronájem části pozemku stavební parcela číslo 3346 o výměře 20 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Jaroslavě S., Havlíčkův Brod, za účelem stání plechové garáže. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 1. ledna 2007 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 44 Kč/m2/rok, tj. 880 Kč/rok. V roce 2007 bude uhrazena částka ve výši 3 520 Kč (nájemné za 3 roky zpětně).

 

75/07 Pronájem tří částí pozemku stp.č. 3346 v k.ú. Havlíčkův Brod - Revokace

Rada města schvaluje pronájem části pozemku stavební parcela číslo 3346 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Jaroslavu F., Havlíčkův Brod, za účelem stání dřevěného skladu. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 1. ledna 2007 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 44 Kč/m2/rok, tj. 660 Kč/rok. V roce 2007 bude uhrazena částka ve výši 2 640 Kč (nájemné za 3 roky zpětně).

 

76/07 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 100/2000/Ho

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo HO 100/2000/Ho uzavřené s Janou H.,Pardubice na pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 745/22 (dříve 745/24) o výměře 87 m2 v katastrálním území Šmolovy, dohodou zpětně k 31.1.2007.

 

77/07 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 074/2004/MIŠ

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo HO 074/2004/MIŠ uzavřené s Boženou B. Havlíčkův Brod na pronájem pozemku pozemková parcela číslo 998/27 o výměře 185 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, dohodou zpětně k 31.12.2006.

 

78/07 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 074/2004/MIŠ

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku pozemková parcela číslo 998/27 o výměře 185 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

79/07 Ukončení nájemní smlouvy č. 9/95 - Kr

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9/95 - Kr ze dne 18. 4. 1995 uzavřené s Miroslavem K., Rozsochatec na pronájem pozemku - rybníka pozemková parcela číslo 219 o výměře 5.809 m2 v katastrálním území Termesivy, dohodou k 31. 1. 2007.

 

80/07 Záměr pronájmu pozemku - rybník

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku - rybník pozemková parcela číslo 219 o výměře 5.809 m2 v katastrálním území Termesivy.

81/07 Přehodnocení nájemného ve smlouvách o nájmu nebytových prostor a objektů pro rok 2007

Rada města schvaluje úpravu nájemného na rok 2007 dle návrhu hospodářského odboru ve znění upravené přílohy.

 

82/07 Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu movitých věcí č. 2/1998

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu movitých věcí č. 2/1998  se zpětnou účinností  ve znění přílohy podkladového materiálu č. 62.

 

83/07 Havlíčkův Brod, MATEZA - přeložka kabelů NN - věcné břemeno

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 1777/14, 1777/15 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně za cenu 60 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

84/07 Havlíčkův Brod, Vršovice chaty - kabel nn - věcné břemeno

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 1611/6, 2359/14, 1593/45 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně za cenu 60 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

85/07 Termesivy, plynovodní přípojka - Fikar  - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch Východočeské plynárenské, a.s. v souladu s ustanovením  zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí  parc.č. 10/2 v katastrálním území Termesivy ve prospěch společnosti Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Pražská 702, Hradec Králové, IČ: 60108789, úplatně za cenu 60 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

86/07 Platové zařazení a plat ředitele TS

Rada města schvaluje platové zařazení a plat ředitele TS Havlíčkův Brod s platností od 1.1.2007.

 

Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka