usnesení rady města z 5. 11. 2007Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Blažena Polyaková, Ing. Zdeněk Endrle, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Josef Beneš, JUDr. Vít Fikar

 

670/07 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání, včetně zprávy o prodloužení termínu plnění usnesení č.: 460/07, 120/07,  820/06, 622/07 a 85/07 do 31.12.2007.

 

671/07 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší svá usnesení č. 545/07 z důvodů odmítnutí podpisu nájemní smlouvy uchazečkou,     č. 547/07, 587/07 a 536/06 z důvodů zrušení akce.

 

672/07 Výroční zpráva 2006/2007 Mateřské školy města HB

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Mateřských škol města Havlíčkova Brodu za školní rok 2006/2007.

 

673/07 Návrh JŘ MHD platný od 9.12.2007

Rada města schvaluje předložený návrh jízdních řádů  městské hromadné dopravy v Havlíčkově Brodě platný od 9.12.2007.

 

674/07 Smlouva o nájmu nebytových prostor - Kasárna Letiště

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 37/2007/SOM/1 s paní Dagmar P., Havlíčkův Brod, ve znění přílohy podkladového materiálu s účinností od 31.10.2007.

 

675/07 Záměr pronájmu nebytových prostor - Kasárna Letiště

Rada města ukládá Organizační složce správa nemovitostí kasárna letiště  zveřejnit záměr pronájmu

budov v areálu kasáren letiště :
-stav.parcela č.5480, obj.č. 2,  628 m2 ( kanceláře,sklady,dílny ) v k.ú. Havlíčkův Brod
-stav.parcela č.5490, obj.č.34, 3314 m2 ( garáže ) v k.ú. Havlíčkův Brod
-stav.parcela č.5483, obj.č. 5,  893 m2 ( kanceláře,sklady,dílny ) v k.ú. Havlíčkův Brod
-stav.parcela č. 297, obj.č. 41, 163 m2 ( ostatní místnosti ) v k.ú. Šmolovy

 

676/07 Pronájem nebytových prostor - Kasárna Letiště, budoucím vlastníkům

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 39/2007/SOM 
s panem Zdeňkem D., Havlíčkův Brod, ve znění přílohy podkladového materiálu s účinností od 1.11.2007.

 

677/07 Pronájem nebytových prostor - Kasárna Letiště, budoucím vlastníkům

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 40/2007/SOM 
s AGRO LÍPA s.r.o., Lípa 159, ve znění přílohy podkladového materiálu s účinností od 1.11.2007.

 

678/07 Pronájem nebytových prostor - Kasárna Letiště, budoucím vlastníkům

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 41/2007/SOM 
s TRANZITEX, s.r.o., V Podbabě 40/29, Praha 6, ve znění přílohy podkladového materiálu s účinností od 1.11.2007.

 

679/07 Smlouva o nájmu nebytových prostor - Kasárna Letiště

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 42/2007/SOM 
s panem Janem K., Havlíčkův Brod, ve znění přílohy podkladového materiálu s účinností od 10.11.2007.

 

680/07 Rozšíření komise rady města pro přípravu, zpracování a realizaci "Programu regenerace městské památkové zóny města Havlíčkův Brod"

Rada města doplňuje komisi rady města pro přípravu, zpracování a realizaci "Programu regenerace městské památkové zóny města Havlíčkův Brod" o Miloslavu Melounovou pracovnici odboru rozvoje města.

 

681/07 Rekonstrukce Mlýnská, Žďárská

Rada města bere na vědomí informaci o průběhu rekonstrukce komunikací a chodníků v ulici Mlýnská a Žďárská a souhlasí s rozšířením rozsahu stavby o zpevněné a odstavné plochy, úpravu obrubníků, chodníku a vjezdů dle podkladového materiálu.

 

682/07 Chodník podél Mírové ulice

Rada města ukládá odboru rozvoje města do návrhu rozpočtu na rok 2008 zahrnout výdaje na pořízení dokumentace pro územní řízení na stavbu chodníku podél Mírové ulice v Havlíčkově Brodě.

 

683/07 Dětské hřiště Kalinovo nábřeží - povrch

Rada města ukládá odboru rozvoje města realizovat výstavbu dětského hřiště na Kalinově nábřeží s pryžovým povrchem.

 

684/07 Domovinka - vícepráce a méněpráce

Rada města bere na vědomí informaci o realizaci stavby centrum pro seniory v Reynkově ulici.

 

685/07 Předání daru - darovací smlouva

Rada města schvaluje darovací smlouvu mezi městem Havlíčkův Brod a panem Michalem Š., Havlíčkův Brod. Obsahem smlouvy je předání sportovního vozíku X - Limits pro imobilní občany, který byl pořízen z daru společnosti Futaba Czech, s. r.o., poskytnutého za tímto účelem městu na základě smlouvy OSV/2/2007 ze dne 21. 8. 2007.

 

686/07 Souhlas s podnájmem nebytových prostor objektu čp. 91 Havlíčkovo náměstí

Rada města schvaluje udělení souhlasu s podnájmem nebytových prostor dle nájemní smlouvy č. HO 272/2003/ŠIM v objektu čp. 91 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě, Ing. Janě K., IČ: 11007222, dle odůvodnění podkladu č. 598.

 

687/07 Souhlas s podnájmem nebytových prostor objektu čp. 53 Havlíčkovo náměstí

Rada města schvaluje udělení souhlasu s podnájmem nebytových prostor dle nájemní smlouvy č. OS MBS/53/101/2007 v objektu čp. 53 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě, Stanislavě K., IČ: 63584484, dle odůvodnění podkladu č. 599.

 

688/07 Věcné břemeno práva průjezdu a průchodu

Rada města neschvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu průjezdu a průchodu ve prospěch Bytového družstva 5. Května 650-651.

 

689/07 H.Brod, Havířská – f. MITOP,kabel nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák. č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 2395/37 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně za cenu 60 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu. 

 

690/07 H.Brod U Cihláře, zahrádková kolonie, kabel nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák. č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 2348/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně za cenu 60 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu. 

 

691/07 H.Brod U Cihláře, zahrádková kolonie, kabel nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje uzavření dohody o udělení souhlasu a o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitosti - umístění rozvodu elektřiny na pozemcích parc. č. 2348/2 a st. 1894/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod se společností ČEZ Distribuce, a.s. ve znění přílohy.

 

692/07 Umístění větrné elektrárny v k.ú. Zbožice

Rada města nesouhlasí s využitím větrné energie v katastrálním území Zbožice.

 

693/07 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 1 Sídliště Pražská 2800, Havlíčkův Brod s Václavou Š., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.12. 2007.

 

694/07 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 1 Reynkova ul. 2503, Havlíčkův Brod s Miroslavem H., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.12.2007.

 

695/07 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 13 Na Výšině 3221, Havlíčkův Brod s Petrou D., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.12.2007.

 

696/07 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 Julii L., Havlíčkův Brod na dobu od 1.11.2007 do 31.10. 2009.

 

697/07 Pronájem pozemku parc.č.st. 3346 - část o výměře 520 m2 a  pozemku parc.č.st. 1045 - část o výměře 30 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku stavební parcela číslo 3346 - část  o výměře 520 m2 ve výši ideální 1/2 a  pozemku stavební parcela číslo 1045 o výměře 30 m2 ve výši ideální 1/2 vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Bytovému družstvu 5. května 650-651, 5. května 650, Havlíčkův Brod za účelem zázemí k domu. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.11.2007 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 2200 Kč/rok.

 

698/07 Pronájem pozemku parc.č.st. 3346 - část o výměře 520 m2 a  pozemku parc.č.st. 1045 - část o výměře 30 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku stavební parcela číslo 3346 - část o výměře 520 m2 ve výši ideální 1/2 a pozemku stavební parcela číslo 1045 - část o výměře 30 m2 ve výši ideální 1/2 vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Společenství vlastníků bytů Nádražní 309, Nádražní 309, Havlíčkův Brod za účelem zázemí k domu. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.11.2007 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 2200 Kč/rok.

 

699/07 Ukončení nájemní smlouvy číslo HO 014/2001/Ho

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo HO/014/2001/Ho, uzavřené s Drahomírou F., 580 01 Havlíčkův Brod, na pronájem pozemků pozemková parcela číslo 394/5  o výměře 279 m2 a pozemková parcela číslo 394/12  o výměře 95 m2 v katastrálním území Termesivy, dohodou k 31.12.2007.

 

700/07 Ukončení nájemní smlouvy číslo HO 014/2001/Ho

Rada města schvaluje pronájem pozemků pozemková parcela číslo 394/5  o výměře 279 m2 a pozemková parcela číslo 394/12 o výměře 95 m2 v katastrálním území Termesivy, Martinu a Lucii K., 580 01 Havlíčkův Brod, za účelem zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.1.2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 1122 Kč/rok.

 

701/07 Parkování na středové ploše náměstí.

Rada města souhlasí s parkováním účastníků semináře pro žadatele o prostředky s Regionálních operačních programu na středové ploše Havlíčkova náměstí dne 29.11.2007.

 

702/07 Změna organizačního řádu Města Havlíčkův Brod

Rada města zřizuje na základě ustanovení § 102 odst. 2) písm. f)  zákona 128/2000 Sb. o obcích oddělení územního plánování jako součást odboru rozvoje města MěÚ Havlíčkův Brod.

 
Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka