Usnesení rady města z 4. 7. 2005Přítomni:

Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Milan Plodík, PhDr. Ivana Štrossová

 

Omluveni:

Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl

 

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Iva Kučírková, Ing. Eva Nigošová, Martin Stehno, Ing. Vladislav Rohlík, Beno Trávníček, Ing. Jarmila Menšíková, Milan Bauer

 


464/05 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání včetně zprávy o prodloužení termínu plnění usnesení č. 294/05 a 123/05 do 31.8.2005

 

465/05 Následná veřejnosprávní kontrola - ZŠ HB, Nuselská 3240

Rada města bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č. 12/2005 u ZŠ HB, Nuselská 3240.

 

466/05 Následná veřejnosprávní kontrola - ZŠ HB, Nuselská 3240

Rada města ukládá ředitelce Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 odstranit nedostatky zjištěné následnou veřejnosprávní kontrolou  a přijmout navrhovaná doporučení útvaru vnitřního auditu v souladu s Protokolem č. 12/2005.

 

467/05 PO SSM - veřejnosprávní kontrola

Rada města bere na vědomí  závěry z následné veřejnosprávní kontroly  provedené útvarem vnitřního auditu města u PO Sociální služby města Havlíčkův Brod.

 

468/05 PO SSM - veřejnosprávní kontrola

Rada města ukládá řediteli PO SSM odstranit kontrolou zjištěné nedostatky a přijmout navrhovaná doporučení útvaru vnitřního auditu v souladu s Protokolem č. 11/2005.

 

469/05 Handball Help 2005

Rada města schvaluje výpůjčku středové plochy Havlíčkova náměstí, přilehlého parkoviště a příjezdové komunikace společnosti Tango Havlíčkův Brod, v.o.s., Na Výšině 3236, Havlíčkův Brod za účelem uspořádání dalšího ročníku sportovně-společensko-humanitární akce Handball Help 2005 konané ve dnech 15. - 21.srpna 2005.

 

470/05 Handball Help 2005

Rada města schvaluje výpůjčku vestibulu a salonku Staré radnice  od 15. 8. - 21. 8. 2005 a výpůjčku sálu Staré radnice od 17. 8. -21. 8. 2005 společnosti Tango Havlíčkův Brod,  v.o.s., Na Výšině 3236, Havlíčkův Brod pro akci Handball Help 2005.

 

471/05 Rovner Vysočina 2005

Rada města schvaluje výpůjčku Havlíčkova náměstí pořadateli Milanovi Plockovi, Žďár nad Sázavou za účelem uspořádání mezinárodního cyklistického závodu ROVNER VYSOČINA 2005 na den 4. srpna 2005 v době od 12.00 hod do 19.30 hod a 5. srpna 2005 v době od 11:00 hod do 18.00 hod.

472/05 Rovner Vysočina 2005

Rada města schvaluje omezení provozu MHD ve dnech 4. a 5.8.2005 v době od 14:00 do 19:00 hod. z důvodu konání mezinárodního cyklistického závodu ROVNER VYSOČINA 2005 a to na zastávkách Sídl. Pražská, Havlíčkovo nám., Dolní, Penzion STARR, Prokopa Holého, Trocnovská, Žižkov II, Kyjovská, Žižkova, Pekárny, Prima, Zetor závod a BTV plast.

 

473/05 Reklamně - prodejní akce spol. Oskar Mobil a.s. - Oskar na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje užívání Havlíčkova náměstí firmě Oskar Mobil a.s., Vinohradská 167, Praha 10 pro uskutečnění reklamně - prodejní akce ve dnech 1. - 3. srpna 2005 v rozsahu 32 m2 na středové ploše Havlíčkova náměstí. Poplatek za užívání Havlíčkova náměstí se zvyšuje, vzhledem ke stání prodejny Oskaravan i přes noc, o 20%. Celkem je tedy stanoven ve výši 3.456 Kč.

 

474/05 Parkování vozidel na středové ploše - svatební obřady

Rada města schvaluje parkování vozidel účastníků svatebních obřadů  na středové ploše Havlíčkova náměstí po dobu trvání obřadů.

 

475/05 Sociální věci

V souladu s § 37 zákona č. 114/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů rada města schvaluje návrh číslo 22 na zařazení do pořadníku a následné umístění do Domova důchodců Reynkova 3643, Havlíčkův Brod dle přiloženého seznamu.

 

476/05 Revokace usnesení rady města číslo 195/05 Příspěvek Policii ČR na notebook pro krizové řízení

Rada města souhlasí s převodem částky schválené v usnesení č.195/05 z 30.3.2005 pro Nadační fond Policie ČR na účet č. 6015 - 2621521/ 0100 zřízený Městem Světlá nad Sázavou.

 

477/05 Den bez aut  22. září 2005

Rada města ukládá odboru životního prostředí v rámci Evropského dne bez aut 2005 zajistit z Ministerstva životního prostředí dostupné propagační materiály, plakáty a případné drobné finanční prostředky na propagaci dne bez aut. V dostatečném předstihu a rozsahu zveřejnit obsah Evropského dne bez aut 2005 v Havlíčkově Brodě.

 

478/05 Den bez aut  22. září 2005

Rada města ukládá odboru rozvoje města v rámci Evropského dne bez aut 2005 připravit ve spolupráci s odborem dopravy do 22. září 2005 rámcový plán postupné realizace pěších cest (návazně na materiál připravený odborem životního prostředí), cyklostezek a dalších opatření pro chodce a cyklisty (přejezdné prahy, zvýšené přechody pro chodce apod.) tak, aby bylo možné podle tohoto podkladu postupovat při návrhu rozpočtu města v následujících letech. Položky v plánu seřadit dle důležitosti z dopravního hlediska.

 

479/05 Den bez aut  22. září 2005

Rada města ukládá městské policii v rámci Evropského dne bez aut 2005 kontrolovat 22. září 2005 pěší přechody ve městě, zastavovat řidiče, kteří je nerespektují a upozorňovat je na možné sankce. O součinnost požádat Policii ČR.

 

480/05 Den bez aut  22. září 2005

Rada města ukládá odboru správy a informatiky v rámci Evropského dne bez aut 2005 zřídit do 22. září 2005 odpovídající parkování jízdních kol pod střechou pro všechny zaměstnance městského úřadu Havlíčkův Brod, kteří jsou ochotni do zaměstnání dojíždět na kole. Místo označit jako vzor pro veřejnost na vstupních dveřích sloganem „Jezdíme do práce na kole - šetříme životní prostředí“.

 

481/05 Den bez aut  22. září 2005

Rada města ukládá v rámci Evropského dne bez aut 2005 odboru dopravy zajistit ve spolupráci s Technickými službami Havlíčkův Brod a městskou policií dne 22. září 2005 dopravní uzavírku v Havlíčkově Brodě v ulici Na Ostrově (logická spojka cyklostezky a pěší stezky v parku Budoucnost se stezkou kolem řeky Sázavy). Zachován bude průjezd pro nezbytnou dopravní obsluhu. 

 

482/05 Den bez aut  22. září 2005

Rada města ukládá v rámci Evropského dne bez aut 2005 odboru školství, kultury a cestovního ruchu zajistit program ke slavnostnímu otevření pěší a cyklistické zóny Ostrov - Plovárenská dne 22. září 2005 (rozsah do jedné hodiny, téma cyklistika, akce proběhne v čase 15.00-16.00 hodin) a ve spolupráci s odborem rozvoje města připravit do 22. září 2005 návrh řešení parkování kol v základních školách a návrh bezpečných přístupových cest pro cyklisty k těmto školám ze stěžejních směrů, včetně případných nutných úprav a investic.

 

483/05 Den bez aut  22. září 2005

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod v rámci Evropského dne bez aut 2005 zajistit dopravu MHD 22. září 2005 od 00.00 do 24.00 hodin zdarma.

 

484/05 EIA - výměna obalovací soupravy živičných směsí Baštínov

Rada města schvaluje vyjádření města k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení  dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí záměru: "Výměna obalovací soupravy živičných směsí, Havlíčkův Brod - Baštínov" dle návrhu předloženého v příloze odborem životního prostředí.

 

485/05 Grant

Rada města ukládá právnímu oddělení do smlouvy o poskytnutí grantu v grantovém programu Prezentace města  panu Františku Drašnerovi vložit požadavek města na bezúplatné poskytnutí 500 ks knih.  

 

486/05 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Rada města schvaluje dohodu o splátkách dluhu na nájemném za užívání bytu uzavřenou s Jiřím V., Havlíčkův Brod.

 

487/05 Plynofikace obytné zóna Spálená stráň - II.etapa

Rada souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy č. 1250/VII/05 o způsobu a podmínkách převzetí budoucího provozu (užívání) a údržby stavby, uzavřená podle § 269 odst. 2 a § 289 obchodního zákoníku v platném znění s Východočeskou plynárenskou a.s., Pražská 702, Hradec Králové, jejíž předmětem je spolupráce při plynofikace obytné zóny Spálená stráň – II.-etapa.

 

488/05 Výběrové řízení ZTV Jihlavská - průmyslová zóna

Rada města stanovuje následující pořadí veřejné zakázky na dodávku stavebních prací ZTV Jihlavská – průmyslová zóna: 1.Lubomír Dvořák - stavby pozemních komunikací, Mírová 3336, Havlíčkův Brod, 2.Stavak s.r.o., Žižkova 832, Havlíčkův Brod, 3.Chládek a Tintěra s.r.o., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod.

 

489/05 Dohoda o spolupráci Handball Help 2005.

Rada města schvaluje upravený text dohody o spolupráci mezi městem Havlíčkův Brod a společností Tango při pořádání akce Handball Help 2005 konané ve dnech 17.-21.8.2005 .

 

490/05 Dodatek smlouvy o výpůjčce - Štáflova chalupa.

Rada města schvaluje dodatek č.1 smlouvy o výpůjčce nebytových prostor Štáflovy chalupy.

 

491/05 Plat ředitelky základní školy.

Rada města schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání plat ředitelce Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 s platností od 1.8.2005.

 

492/05 Informace o nákladech vynaložených na základní a předškolní školství za rok 2004

Rada města bere na vědomí informaci o nákladech vynaložených na základní a předškolní školství za rok 2004.

 

493/05 Ukončení smlouvy o výpůjčce dohodou.

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce včetně dodatku č.I mezi obcí Radostín a městem Havlíčkův Brod dohodou ke dni 31.7.2005.

 

494/05 Zpráva ze služební cesty ve Spišské Nové Vsi

Rada města bere na vědomí zprávu ze zahraniční služební cesty ve Spišské Nové Vsi konané ve dnech 8.-10.6.2005 ku příležitosti 9.ročníku Spišských športových her.

 

495/05 Znak města pro Handball Help

Rada města schvaluje užití znaku města na všech propagačních materiálech akce Handball Help ve všech ročnících, ve kterých bude město spolupořadatelem této akce.

 

496/05 TEPLO HB s.r.o. - zápis z dozorčí rady

Rada města bere na vědomí zprávu dozorčí rady Tepla HB s.r.o. ze 14. 6. 2005 a schvaluje vyplacení zálohy na roční odměnu jednateli společnosti Teplo HB s.r.o. Milanu Bauerovi.

 

497/05 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 14 v domě čp. 2797 Sídliště Pražská Havlíčkův Brod pro Hanu M. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

498/05 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 5 v domě čp. 1869 Husova ul. Havlíčkův Brod pro Miloslavu K. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.8.2005.

 

499/05 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 1 v domě čp. 1105 Jihlavská ul. Havlíčkův Brod pro Libuši K. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

500/05 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 21 Kokořínská 2475 Havlíčkův Brod pro Martina H. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

501/05 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Annou S., Žižkov II 1238 Havlíčkův Brod a Miroslavou K., Žižkov II 1240 Havlíčkův Brod. Budou s nimi uzavřeny nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou.

 

502/05 žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Martinem a Alenou L., Na Výšině 3231 Havlíčkův Brod a Miluší V., Sídliště Pražská 2795 Havlíčkův Brod. S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.8.2005.

 

503/05 žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje meziměstskou výměnu bytů mezi Věrou S., Husova 1870 Havlíčkův Brod a Věrou V., Zdaru 1510/10 Praha 4. S Věrou V., která  bude  nájemkyní bytu č. 5 Husova 1870 Havlíčkův Brod, bude uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 15.7.2005.

 

504/05 Pronájem bytu v domě čp. 2503 Reynkova ul. Havlíčkův Brod

Rada města vyhodnotila nabídku uchazeče o pronájem bytu č. 2 Reynkova ul. 2503 Havlíčkův Brod a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Marií S., Havlíčkův Brod za měsíční nájemné Kč 5.500 Kč. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.8.2005.

 

505/05 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 49 o velikosti 2+1 v domě čp. 3241 Na Výšině Havlíčkův Brod, manželům Jaroslavu a Marii K., Havlíčkův Brod. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu B2, počínaje dnem 1.8. 2005.

 

506/05 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241

Rada města ruší své usnesení č. 329/05 ze dne 16.5.2005.

 

507/05 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 25 o velikosti 1+1 v domě čp. 3241 Na Výšině, Havlíčkův Brod, Miladě H., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B.

 

508/05 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241

Rada města ruší své usnesení č. 330/05 ze dne 16.5.2005.

 

509/05 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241

Rada města schvaluje pronájem bytu 36 o velikosti 1+0 U Kasáren 3504 Marii B., Horní Cerekev. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B,počínaje dnem 1.8.2005.

 

510/05 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241

Rada města ruší usnesení č. 427/05 ze dne 6.6.2005.

 

511/05 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 27 o velikosti 1+0 U Kasáren 3504 Havlíčkův Brod Heleně B., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B, počínaje dnem 1.8.2005 .

 

512/05 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 13  o velikosti 1+0 Reynkova 2577 s Romanem V., Havlíčkův Brod.

 

513/05 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 15 o velikosti 1+0 v domě čp. 2577 Reynkova ul. Havlíčkův Brod s Lukášem V., Havlíčkův Brod.

 

514/05 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 11 o velikosti 1+0 v domě čp. 1860 Smetanovo náměstí Havlíčkův Brod s Michalem H., Havlíčkův Brod.

 

515/05 Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 627/59, 627/61 a v k.ú. Perknov ppč. 103/209, 103/210

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 627/59, 627/61 a v k.ú. Perknov ppč. 103/209, 103/210 o výměře celkem 95 m2.

 

516/05 Záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1609/4

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1609/4 o výměře 313 m2 .

 

517/05 Výpůjčka cest v parku Budoucnost

Rada města schvaluje výpůjčku cest v areálu parku Budoucnost dle situačního zákresu Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Havlíčkově Brodě za účelem konání charitativní akce Běh Terryho Foxe na den 9. září 2005 v době od 12:00 do 14:00 hodin. Po stránce organizačního zabezpečení, bezpečnosti a uvedení plochy do původního stavu je zodpovědná pořadatelská organizace. Pořádající organizace je zároveň zodpovědná za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

518/05 Výpůjčka pozemku v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parc.č. 1048/2 o výměře 355 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Sociálním službám města Havlíčkův Brod, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky.

 

519/05 Výpůjčka hřiště v obci Perknov - Streetballový turnaj

Rada města schvaluje výpůjčku hřiště parcelní číslo 103/1 v obci Perknov za účelem konání sportovní akce - streetballový turnaj na den 9.7.2004  od 12:00 hodin do 21:00 hodin doprovázené vystoupením hudebních skupin.

 

520/05 Výpůjčka plochy pro umístění vývěsní desky na dům čp. 91 na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje umístění vývěsní skříňky na dům čp. 91 na stěně objektu (formou výpůjčky) v uličce mezi Českou pojišťovnou a domem čp. 91 o rozměrech cca 140 x 60 cm, klubu důchodců Havlíčkova Brodu, zastoupené předsedkyní, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 15.7.2005 a to bezplatně. V případě ukončení smlouvy o výpůjčce provede klub důchodců odstranění informační skříňky na své náklady.

 

521/05 Pronájem nebytových prostor v domě čp. 91 na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v pravé části II. patra domu čp. 91 Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod o výměře 27 m2 (kancelář č. 14) Miroslavu Kubovi, Havlíčkův Brod, IČ: 45909156, za účelem poskytování služeb finančního poradenství, za cenu 1000 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1.8.2005. Zároveň bude uzavřena smlouva o poskytování služeb spojených s užíváním nebytových prostor v tomto objektu.

 

522/05 Prodloužení nájemní smlouvy číslo HO 162/2004/MIŠ

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě číslo HO 162/2004/MIŠ ze dne 2.8.2004 uzavřené s Janou M., Havlíčkův Brod, nájemcem části pozemku pozemková parcela číslo 552/2 o výměře 63 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, kterým bude prodloužena doba nájmu od 1.srpna 2005 na dobu určitou do 31.července 2006 s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 189 Kč/rok.

 

523/05 Ukončení nájemní smlouvy č. 3/96/So - Svatý Kříž

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 3/96/So uzavřené s Českým Telecomem, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, dohodou k 30.6.2005.

 

524/05 Odstoupení od nájemní smlouvy - BIO - VYSOKÁ, s.r.o.

Rada města schvaluje odstoupení od smlouvy nájemní č. HO 057/2000/Ho dle čl. V. odst. 2. z důvodu jejího hrubého porušení.

 

525/05 Záměru pronájmu pozemku PK 890/7

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, parcelní číslo 890/7 o výměře 611 m2 v k.ú. Mírovka.

 

526/05 Odpisování technického zhodnocení pronajatého majetku města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje odpisování technického zhodnocení ve výši 204.922,67 Kč provedeného ze strany nájemce, Josefa Maliny, zastupující společnost Relaxa a.s., Ždírec 21, Havlíčkův Brod, v objektu čp. 258 v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě a to zrychlenou formou.

 

527/05 Objekt čp. 11 v obci Poděbaby u Havlíčkova Brodu

Rada města dodatečně uděluje Michalu H., Havlíčkův Brod, souhlas s provedením stavebních úprav v objektu čp. 11 v obci Poděbaby u Havlíčkova Brodu dle faktury č. 39/2004.

 

528/05 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje prodloužení platnosti nájemní smlouvy č. 113/2005 uzavřené s Romanem Skalickým, IČ 63595141, se sídlem Světlá n. Sázavou, Sázavská 584 o jeden měsíc, tj. do 31. července 2005. Nájemné za toto období činí Kč 7.350 a bude uhrazeno nejpozději v den podpisu dodatku k této nájemní smlouvě.

 

529/05 Projekt PHARE 2003, RLZ - "Zvyšování kvality sociálních služeb v Havlíčkově Brodě k zajištění podpory sociálního začleňování"

Rada města bere na vědomí informaci o projektu PHARE 2003, RLZ, schvaluje smlouvu o spolupráci s partnerem projektu občanským sdružením INSTAND, mandátní smlouvu a dohodu o provedení práce, které budou uzavřeny s lektory a konzultanty v rámci projektu a ukládá ekonomickému a právnímu oddělení, úzce spolupracovat s odborem sociálních věcí při jeho administraci.

 

530/05 Informace ve věci sportovního areálu v ulici Plovárenská

Rada města bere na vědomí informaci hospodářského odboru o vydání souhlasu se stavbou sportovního areálu na pozemcích p.č. 3914, 3915, 1852/6, 1852/7, 2445/1, 2445/2 3613/2  v k.ú. Havlíčkův Brod ze strany vlastníka a.s. Zetor Brno z 20.6.2005 a ukládá:

- místostarostovi Tomáši Hermannovi a hospodářskému odboru dále jednat s a.s. Zetor Brno o uzavření řádné kupní smlouvy

- odboru rozvoje města dopracovat a předložit radě studii rozšíření veřejného sportovního areálu v ulici Plovárenská včetně návrhu časového harmonogramu realizace a odhadu investičních nákladů

- ekonomickému odboru zapracovat akci rozšíření veřejného sportoviště Plovárenská do návrhu rozpočtu města na rok 2006

 

531/05 Informace ve věci sportovního areálu v ulici Plovárenská

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na akci Rekonstrukce sportovně rekreačního areálu Plovárenská.

 

532/05 Vojenské byty

Rada města ukládá městské bytové správě a hospodářskému odboru provedení kontrol bytů v dispozičním právu Armády ČR a souhlasí s neprodleným podáním žalob ve všech případech zjištěného hrubého porušování nájemní smlouvy.

 

533/05 Vojenské byty

Rada města ukládá hospodářskému odboru předložit inventarizaci nájemních vztahů k bytům v dispozičním právu podle § 7 a 8 zákona 102/1992 Sb.

 

534/05 Změna katastrálních hranic katastrálního území Suchá  a Šmolovy

Rada města znovu projednala žádost obce Lípa o změnu katastrálních hranic k.ú. Suchá a Šmolovy a na základě nově vyžádaných stanovisek potvrzuje platnost usnesení zastupitelstva města č. Z  356/04 ze dne 25. října 2004 v nezměněné podobě a ukládá místostarostovi Tomáši Hermannovi obec Lípu o tomto závěru vyrozumět.


535/05 Zpětný odkup osob.automobilu MBS s.r.o.

Městská rada schvaluje uzavření úvěrové smlouvy na zpětný odkup osobního automobilu Hyundai Accent 1J88510 z majetku Městské bytové správy HB s.r.o.  do majetku města Havlíčkův Brod. Délka splátkového režimu 18 měsíců, ukončení úvěrové smlouvy k 31. 12. 2006.

 
PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ

Ing. Tomáš HERMANN

místostarostové

 

 

                                                                Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD
                                                                                starosta