usnesení rady města z 4. 12. 2006Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

 

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Bohumila Hofmanová, Edita Ondráčková, Ing. Jarmila Menšíková, Mgr. Miloš Fikar, Eva Machačová, Ing. Eva Nigošová, Ing. Iva Kučírková, Ing. Josef Jukl, Ing. Zdeněk Endrle, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Josef Beneš, JUDr. Vít Fikar, Ivana Křížová

 


790/06 Odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 - kopírovací stroj Minolta bizhub 210.

 

791/06 Pronájem reklamní plochy

Rada města schvaluje uzavřít  smlouvu na pronájem reklamní plochy o rozměrech 2 x 1m v objektu Základní školy a Mateřské školy Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941s firmou PKS MONT, a.s., Brněnská 126/32, Žďár nad Sázavou na dobu jednoho roku.

 

792/06 Použití rezervního fondu

Rada města souhlasí  s použitím fondu rezerv příspěvkové organizace Základní škola Wolkerova do výše 100.000 Kč z důvodů podstatného zvýšení záloh na úhradu energií v průběhu roku 2006.

 

793/06 Veřejnosprávní kontrola č. 11/2006 u PO Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města na základě veřejnosprávní kontroly č. 11/2006 provedené útvarem vnitřního auditu v PO Technické služby města Havlíčkův Brod a zjištěných nedostatků ukládá řediteli organizace přijmout veškerá nápravná opatření a doporučení tak, aby byly odstraněny všechny kontrolou zjištěné nedostatky a byl zajištěn soulad s platnou legislativou.

 

794/06 Veřejnosprávní kontrola č. 11/2006 u PO Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ zapracovat do pracovních náplní příslušných vedoucích odborů zabezpečení výkonu veřejnosprávní kontroly, v rámci své působnosti vymezené organizačním řádem, u městem zřízených příspěvkových organizací  v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. (v platném znění) a 250/2000 Sb. (v platném znění).

 

795/06 Veřejnosprávní kontrola č. 11/2006 u PO Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města ukládá řediteli TS zajistit přezkum hospodaření za rok 2006 externí auditorskou firmou.

 

796/06 Setkání Mikulášů, čertů a andělů

Rada města ukládá odboru dopravy, technickým službám, městské policii, odboru správy a informatiky ve spolupráci s městským informačním centrem zajistit organizaci akce Setkání Mikulášů, čertů a andělů dne 5.12.2006 na Havlíčkově náměstí.

 

797/06 Darovací smlouva

Rada města schvaluje darovací smlouvu společnosti FI Konsult s.r.o., Soborská 8, 160 00 Praha 6 na 7000 Kč v předloženém znění.

 

798/06 číslo přiděleno omylem

 

799/06 Sociální věci

V souladu s § 37 zákona č. 114/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů rada města schvaluje návrh číslo 34 na zařazení a následné umístění do Domova důchodců Reynkova 3643, Havlíčkův Brod dle přiloženého seznamu.

 

800/06 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - veřejné osvětlení Březinka

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch umístění kabelu veřejného osvětlení na pozemku parc.č.415/1 katastrální území Březinka u Havlíčkově Brodu, který je ve vlastnictví kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

801/06 Oprava chodníku u koupaliště

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat firmě Stavba – final s.r.o., U Stadionu 2116, Havlíčkův Brod, IČ 47454431 realizaci rekonstrukce chodníku a to v úseku od vjezdu do koupaliště k lávce přes potok.

 

802/06 Odměny

Rada města schvaluje v souladu s nařízením vlády č.330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a dle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání odměny pro ředitele příspěvkových organizací základních škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod a ředitelku příspěvkové organizace Mateřské školy města Havlíčkova Brodu.

 

803/06 Pezentace města Havlíčkův Brod na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2007

Rada města schvaluje účast města Havlíčkův Brod na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2007 v Brně ve dnech 11.1.-14.1.2007.

 

804/06 Omezení provozu mateřských škol o zimních prázdninách

Rada města schvaluje rozhodnutí ředitelky Mateřských škol města Havlíčkova Brodu zajistit zimní prázdninový provoz v době od 27.12. do 29.12.2006 pracovištěm dolní budovy mateřské školy Zahradnického.

 

805/06 Prominutí úroku z prodlení

Rada města schvaluje prominutí úroku z prodlení, který vznikl pozdější úhradou neinvestičních nákladů  za základní a předškolní vzdělávání žáků a dětí s trvalým pobytem mimo město Havlíčkův Brod ve školním roce 2005/2006 v základních a mateřských školách zřizovaných městem Havlíčkův Brod .

 

806/06 Jmenování členů hodnotících komisí pro malé zakázky

Rada města jmenuje podle článku II, písm. a) a b) Směrnice pro zadávání malých zakázek členy hodnotící komise z řad zastupitelů pro jednotlivé správce rozpočtových kapitol:
- odbor rozvoje města - ing. Karel Báťa
- hospodářský odbor + MBS +  TS - Jindřich Kučera
- odbor správy a informatiky  + městská policie - ing. Jan Abbrent, Ing. Ivan Kuželka
- školství včetně příspěvkových organizací + PO SSM - ing. Josef Vašíček

 

807/06 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul.,Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 29 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod pro uchazeče Pavla a Michaelu K., Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 2.1.2007, za podmínky úhrady kauce ve výši trojnásobku nájemného a zálohy na  úhradu služeb.

 

808/06 Žádost o prodloužení nájmu bytu

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod Věře B. a Karlu B. do 30.4.2007, zpětně od 1.11.2006.

809/06 Záměr pronájmu tří částí pozemku stp.č. 3346 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu tří částí pozemku stavební parcela číslo 3346 o výměrách dvakrát po 20 m2 a jednou po 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, za účelem stání dvou plechových garáží a jednoho dřevěného skladu.

 

810/06 Záměr pronájmu reklamních ploch

Rada města schvaluje záměr pronájmu reklamních ploch o celkové výměře 6 m2 na umístění reklamního zařízení u parkoviště u kulturního domu Ostrov a u parkoviště u zimního stadionu dle situačního nákresu.

 

811/06 Pronájem Havlíčkova náměstí - Kavárna u Notáře

Rada města schvaluje pronájem části Havlíčkova náměstí o výměře 6 m2, Pavlíně R., Havlíčkův Brod, za účelem volného prodeje vánočního punče a teplých nápojů na den 24. prosince 2006. Cena za pronájem je 240 Kč.

 

812/06 Změna doby nájmu nájemní smlouvy č. HO 9/97-SO

Rada města schvaluje s účinností od 1. 1. 2007 uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. HO 9/97-So uzavřenou s Petrem Ž., Havlíčkův Brod, jehož předmětem je změna doby nájmu z doby určité na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď bude možné podat vždy k 1. 10. kalendářního roku.

 

813/06 Povolení stavebních úprav na objektu čp. 188 - Oblastní charita Havlíčkův Brod

Rada města uděluje Oblastní charitě Havlíčkův Brod, B. Němcové čp. 188, Havlíčkův Brod, IČ: 15060233, povolení s provedením stavebních úprav dle předložené stavební dokumentace č. PO 131/8/2006 v pronajatém objektu čp. 188 a schvaluje uzavření dodatku č. 6 za podmínek uvedených v podkladovém materiálu č. 655.

 

814/06 Vodafone Czech Republic - žádost o výpůjčku

Rada města schvaluje záměr pronájmu části střechy obytného domu čp. 3234 Na Výšině, Havlíčkův Brod.

 

815/06 Parkování na středové ploše náměstí - hokejové utkání

Rada města zpětně schvaluje bezplatné parkování vozidel diváků na hokejové utkání na středové ploše Havlíčkova náměstí na den 29. listopadu 2006.

 

816/06 Zúžení předmětu nájmu a snížení nájemného - NS č. 64/94 - Ho

Rada města schvaluje zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy číslo 64/94 - Ho uzavřené dne 7. 11. 1994 na pronájem částí pozemku pozemková parcela číslo 2745/1 díl číslo 1 a díl číslo 4 v katastrálním území Havlíčkův Brod, s Karlem D., Havlíčkův Brod. Tato smlouva se zužuje dodatkem č. 3 k nájemní smlouvě číslo 64/94 - Ho na pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2745/1 díl číslo 4 o výměře 112 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Nájemné za pronájem části pozemku pozemková parcela 2745/1 díl číslo 4 o výměře 112 m2bude činit 336 Kč/rok.

 

817/06 Zúžení předmětu nájmu a snížení nájemného - NS č. 64/94 - Ho

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 2745/1 díl číslo 1 o výměře 112 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

818/06 Souhlas s podnájmem nebytových prostor objektu čp. 1124 Havířská

Rada města souhlasí s uzavřením podnájmní smlouvy mezi Jiřím H., Havlíčkův Brod, nájemce dle nájemní smlouvy č. NS-1/98 ze dne 26.1.1998 a společností HBH odpady s.r.o., Havířská 1124, Havlíčkův Brod, zastoupenou Jiřím Holešákem. Podnájemní vztah se uzavírá po dobu trvání nájemného vztahu dle nájemní smlouvy č. NS-1/98 ze dne 26.1.1998. Rada města souhlasí se sídlem společnosti HBH odpady s.r.o. na adrese Havířská 1124, Havlíčkův Brod.


819/06 Výstavba přípojky NN - Termesivy - p. K. - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 10/1 v katastrálním území Termesivy ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ: 27232425, úplatně za cenu 60 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

820/06 Plynovodní přípojka v ulici Čechova - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch Východočeské plynárenské, a.s. v souladu s ustanovením  zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí  parc.č. 531/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Pražská 702, Hradec Králové, IČ: 60108789, úplatně za cenu 60 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

821/06 Plynovod Havlíčkův Brod - ulice Kozí - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch Východočeské plynárenské, a.s. v souladu s ustanovením  zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí  parc.č. 2259/16, 2259/21, 2259/30 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Pražská 702, Hradec Králové, IČ: 60108789, úplatně za cenu 60 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

822/06 Dozorčí rada Teplo HB s.r.o.

Rada města odvolává na základě čl. 10 zakladatelské listiny společnosti Teplo HB s.r.o. stávající dozorčí radu. Zároveň jmenuje dozorčí radu novou ve složení: ing. Zdeněk Kadlec, ing. Zdeněk Kopecký a Mgr. Lenka Šoposká.

 

823/06 Likvidační komise města

Rada města schvaluje složení likvidační komise města pro volební období 2006-2010 ve složení: Miroslav Paušíma - předseda, Vladimíra Krchová -jednatel, a členové: Ing. Jiří Popovič, Bc. Jana Králová, Jiří Kopic a ing. Jan Abbrent

 

824/06 Program jednání zastupitelstva města 18.12.2006.

Rada města schvaluje program jednání zastupitelstva města 18.12.2006.

 

825/06 Zavádění informačního systému hmotné nouze a sociálních služeb

Rada města schvaluje v souvislosti  se zajištěním všech činností a požadavků daných novou legislativou v oblasti sociálních služeb, finančních příspěvků a dávek (systém hmotné nouze) na úřadech obcí s rozšířenou působností nárůst počtu pracovníků zařazených do Městského úřadu v Havlíčkově Brodě o 2.

 826/06 Zavádění informačního systému hmotné nouze a sociálních služeb

Rada města ukládá tajemníkovi informovat radu o výši spoluúčasti státu při výkonu státní správy v rozšířené působnosti při zajištění výkonu státní správy v systému hmotné nouze a sociálních služeb.

Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 


                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka