Usnesení rady města z 4. 10. 2004Přítomni:

Bc. Jiří Vondráček, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Vladimír Hušek, Milan Plodík

Omluveni:

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Jarmila Menšíková, Martin Stehno, Ing. Josef Beneš, JUDr. Vít Fikar, Světlana Pátková

 

579/04 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 530/04 a 554/04.

 

580/04 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání včetně zprávy o prodloužení termínu plnění usnesení č. 477/04 do 31.12.2004.

 

581/04 Prezentace města Havlíčkův Brod v publikaci Havlíčkův Brod - mapa města

Rada města schvaluje předloženou smlouvu o spolupráci s firmou GARP HK spol. s r.o. při vzniku publikace Havlíčkův Brod - mapa města dle předloženého vzoru.

 

582/04 Vysílací časy Radničního okénka

Rada města schvaluje výjimečné odvysílání první premiéry televizního pořadu Radniční okénko v kabelové televizi v pondělí 11.10.2004 v 18.30 hodin, další premiéry budou vysílány v souladu se smlouvou každou středu v 18.30 hodin. 

Rada města souhlasí s vysílacími časy repríz uvedenými v  dodatku ke smlouvě o dílo na zhotovení pořadu Radniční okénko a to 10:45, 18:30 a 21:45.

 

583/04 Vyhrazená stání pro taxislužbu

Rada města schvaluje provedení označení dvou bezplatných parkovacích stání pro vozidla taxislužby v dolní částí Havlíčkova náměstí před sjezdem za středové plochy náměstí pod kašnou.

 

584/04 Předvolební debaty - volby do krajského zastupitelstva

Rada města schvaluje výpůjčku Havlíčkova náměstí společnosti Český rozhlas Region, Masarykovo náměstí 42, Jihlava za účelem uspořádání předvolebních debat do krajského zastupitelstva kraje Vysočina. Akce se bude konat na Havlíčkově náměstí dne 7. října 2004 od 17°° do 18°° hodin.

 

585/04 Smlouva o podmínkách stavby a provozu zařízení - Rozšíření VO v ulici Masarykova, Horní a Žižkova, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení: „ Rozšíření veřejného osvětlení  v ulici Masarykova, Horní a Žižkova, Havlíčkův Brod“ č. 12 – DO – 000288 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4.

 

586/04 Poskytnutí znaku města

Rada města souhlasí s poskytnutím znaku města Svazu podnikatelů ve stavebnictví, který ho použije na propagačních  materiálech v rámci soutěže Stavba Vysočiny.

 

587/04 Poskytnutí zálohy

Rada města souhlasí s poskytnutím zálohy ve výši 200 tis. Kč Technickým službám města Havlíčkův Brod na demolici bývalého administrativního objektu Bytového podniku v areálu Technických služeb.

 

588/04 Jmenování hodnotící komise

Rada města jmenuje hodnotící komisi u výběrového řízení na stavbu Pěší zóny od KD Ostrov k mostku u Rica ve složení: Ing. arch. Kruntorád, Ing. Baťa, p.Honzárek, Ing. Beneš, Ing. Krajanská, Ing. Jukl, Ing. Herman.

 

589/04 Veřejná zakázka - koupě nemovitosti pro autobusový terminál

Rada města souhlasím s předloženými zadávacími podmínkami a na základě nich vypisuje v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.40/2004 veřejnou zakázku na dodávku, jejíž předmětem je koupě nemovitostí za účelem výstavby autobusového terminálu.

 

590/04 Studie středu města

Rada města pověřuje odbor rozvoje města zadat vypracování studie centra města a to formou obeslání poptávkou čtyřem vybraným architektům: Ing. arch. Milanu Stejskalovi, Ing. arch. Davidu Hromadovi, Ing. arch. Luďkovi Rýznerovi a Ing. arch. Karlu Rörichovi dle upravených podkladů.

 

591/04 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul. Havlíčkův  Brod

Rada města schvaluje pronájem bytů č. 23 a 43 Bělohradská 1128 Havlíčkův Brod.

Byt č. 23 - Blanka H., Herálec 

byt č. 43 - Hana R., Havlíčkův Brod.

 

592/04 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby U Kasáren 3504 Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č.  3 o velikosti 1+1 v domě čp. 3504 U Kasáren Havlíčkův Brod Danuši V., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B.

 

593/04 Schválení podnájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 5 Sídliště Pražská 2754 Havlíčkův Brod s Miroslavem V., Havlíčkův Brod. Smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku, počínaje dnem 1.9. 2004 do 31.8. 2005.

 

594/04 Schválení podnájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 7 Žižkova 812 Havlíčkův Brod pro Hanu Č., Jihlava. Smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku, počínaje dnem 1.10.2004 do 30.9. 2005.

 

595/04 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 6 v domě čp. 2800 Sídliště Pražská Havlíčkův Brod pro Bohuslavu F. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

596/04 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje změnu  doby nájmu  v nájemní smlouvě uzavřené s Irenou B., Havlíčkův Brod ze 3 na 7 let a ukládá hospodářskému odboru v tomto smyslu změnit smlouvu o smlouvě budoucí darovací.

 

597/04 Návrh na doplnění sociálního pořadníku

Rada města projednala návrh bytové a sociální komise na doplnění sociálního pořadníku žadatelů o byt a schvaluje zařazení Jaroslavy D., Havlíčkův Brod.

 

598/04 Návrh na doplnění sociálního pořadníku

Rada města projednala návrh bytové a sociální komise na doplnění sociálního pořadníku žadatelů o byt a schvaluje zařazení Jany S., Havlíčkův Brod.

 

599/04 Návrh na doplnění sociálního pořadníku

Rada města projednala návrh bytové a sociální komise na doplnění sociálního pořadníku žadatelů o byt a schvaluje zařazení Marie B., Havlíčkův Brod.

 

600/04 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Libuší a Janem M., Havlíčkův Brod a Evou M., Havlíčkův Brod. Se jmenovanými budou uzavřeny nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou.

 

601/04 Záměr pronájmu části pozemku pp.č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 2745/18 o výměře 176 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem zahrádkaření.

 

602/04 Záměr pronájmu částí pozemků pp.č. 505/1, 505/5, 505/6 a 505/8 v k.ú. Květnov

Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemků pozemková parcela číslo 505/1 o výměře 22 m2, část pozemkové parcely číslo 505/5 o výměře 3 m2, část pozemkové parcely číslo 505/6 o výměře 32 m2 a část pozemkové parcely číslo 505/8 o výměře 12 m2 v katastrálním území Květnov, za účelem provozování zahrádky.

 

603/04 Záměr pronájmu částí pozemků pp.č. 39/1 a pp.č. 498 v k.ú. Květnov

Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemků pozemková parcela číslo 39/1 o výměře 60 m2 a pozemková parcela číslo 498 o výměře 25 m2 v katastrálním území Květnov za účelem užívání zahrádky. Pozemek pozemková parcela číslo 39/1 je součástí chráněné lokality významného krajinného prvku (VKP) "loučka Květnov".

 

604/04 Záměr pronájmu části pozemku pozemkové parcely č. 2434/29 v katastrálním území Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku pozemkové parcely číslo 2434/29 o výměře 200 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

605/04 Pronájem části pozemku pp.č. 505/1 o výměře 55 m2 v k.ú. Květnov

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 505/1 o výměře 55 m2 v katastrálním území Květnov, Zdeňce S., Jihlava za účelem narovnání uživatelského vztahu (užívání zahrádky). Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.listopadu 2004 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 2 Kč/m2/rok.

 

606/04 Dětské a sportovní hřiště v obci Květnov na pozemku parc. č. 38/8 a části pozemku parc. č. 38/1 v k.ú. Květnov

Rada města schvaluje užívání pozemku parc. č. 38/8 a části pozemku parc. č. 38/1 v k.ú. Květnov, jako travnaté plochy ke sportovním účelům.

 

607/04 Hodnocení příspěvkové organizace města Technických služeb Havlíčkův Brod za 2.čtvrtletí 2004.

Rada města bere na vědomí informaci o provádění kontroly Technických služeb Havlíčkův Brod, za 2. čtvrtletí 2004 ze strany jednotlivých odborů Městského úřadu dle smlouvy o obstarání věci č. 284/2000 Soj ze dne 22.12. 2000, dodatku a příloh k této smlouvě a plánu kontrolní činnosti na rok 2004.

 

608/04 Pověření jednáním ve věci pozemkových úprav

Rada města pověřuje v plném rozsahu Jana Zimmermanna, Jana Svatoše a Gabrielu Kadlecovou zastupováním města a jednáním za město Havlíčkův Brod ve věci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

609/04 Nájemní smlouva se společností OSIVA, a.s.

Rada města neschvaluje změnu výše úroku z prodlení společnosti OSIVA, a.s. dle nájemní smlouvy č. HO 172/2004/Miš.

 

610/04 Nájemní smlouva se společností OSIVA, a.s.

Rada města neschvaluje změnu splatnosti nájemného společnosti OSIVA, a.s. dle nájemní smlouvy č. HO 172/2004/Miš od roku 2005  k 30.11. běžného roku.

 

611/04 Pronájem prostor zimního stadionu - Občanské sdružení Úsměvy

Rada města schvaluje Občanskému sdružení Úsměvy, Bechyňovo náměstí 5, Přibyslav, IČ: 26539578 výpůjčku prostor zimního stadionu na dny 16.10.2004  a 17.10.2004 v době od 12:00 hod. do 06:00 hod.  s tím, že  spotřebu medií a služeb spojených s provozem zimního stadionu za tuto dobu uhradí občanské sdružení

 

612/04 Pronájem prostor zimního stadionu - Občanské sdružení Úsměvy

Rada města schvaluje Občanskému sdružení Úsměvy, Bechyňovo náměstí 5, Přibyslav, IČ: 26539578 pronájem parkoviště dle situačního nákresu na den 16.10.2004 za účelem uspořádání sportovního odpoledne, dětských atrakcí a zřízení občerstvení za nájemné celkem 1.000 Kč.

 

613/04 Nepořádek u čp. 85 a 86 ve Svatovojtěšské ulici

Rada města ukládá starostovi města zaslat písemnou žádost vlastníkům a nájemcům domů čp. 85 a 86 ve Svatovojtěšské ulici o uklizení přiléhajících pozemků a opravdu oplocení nejpozději do 31. října t.r. V případě, že k odstranění nepořádku nedojde,rada města rozhodne o pokutě ve smyslu § 58 zákona o obcích

 

614/04 Návrh na likvidaci hmotného  investičního  majetku a pohledávek

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek podle předloženého seznamu likvidační komise ze dne 22. 9. 2004.

 

615/04 Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod

Rada města revokuje své usnesení číslo 537/04, ze dne 30. 8. 2004 a schvaluje upravený text  smlouvy o spolupráci na projektu „Zavádění komunitního plánování v obci Havlíčkův Brod“ mezi městem Havlíčkův Brod a Sdružením Fokus Vysočina, uzavřenou pro rok 2004 a doslovný text smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce mezi městem Havlíčkův Brod a Sdružením Fokus Vysočina.

 

616/04 Město Havlíčkův Brod jako rozvojový partner projektu  EQUAL.

Rada města bere na vědomí informaci o zapojení města Havlíčkův Brod na připravovaném projektu v rámci II.kola výzvy IS EQUAL.

 

617/04 Žádost o bezplatné využívání plaveckého bazénu

Rada města schvaluje prodloužení termínu bezplatného využívání plaveckého bazénu pro sportovní třídy FC Slovan, Havlíčkův Brod na školní rok 2004/05.

 

618/04 Pravidla pro řešení stížností a petic

Rada města  podle § 102, odst. 2, písm. n) zákona 128/2000 Sb. o obcích schvaluje Pravidla pro řešení stížností a petic

 

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Bc. Jiří VONDRÁČEK, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                                                                       starosta