Usnesení rady města z 30. 8. 2004Přítomni:

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Bc. Jiří Vondráček, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Vladimír Hušek, Milan Plodík

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Vladislav Rohlík, JUDr. Vít Fikar, Světlana Pátková

 

494/04 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání, včetně zprávy o prodloužení termínu plnění usnesení č. 232/04 do 31.10.2004.

 

495/04 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 632/04 z důvodů, že zastupitelstvo města schválilo jiné řešení.

 

496/04 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší svá usnesení č. 297/04, 425/04 a 467/04. Důvodem ke zrušení je skutečnost, že ve všech třech případech smluvní strany odstoupily od smlouvy.

 

497/04 Republikový sraz vozů MG a Rover na Havlíčkově náměstí

Rada města dodatečně schvaluje výpůjčku Havlíčkova náměstí Rover clubu cz, I. Olbrachta 11, Hodonín, za účelem uspořádání Republikového srazu vozů MG a Rover na Havlíčkově náměstí dne 28.8.2004 od 16:00 do 17:30 hod.

 

498/04 Reklamně-prodejní akce spol. Český Mobil a.s. - Oskar na Havlíčkově náměstí

Rada města dodatečně schvaluje užívání Havlíčkova náměstí společnosti Český Mobil a.s., Vinohradská 167, Praha 10 pro uskutečnění reklamně-prodejní akce ve dnech 12. - 14. srpna 2004 v rozsahu 32 m2 na Havlíčkově náměstí. Poplatek za užívání Havlíčkova náměstí se zvyšuje, vzhledem ke stání prodejny Oskaravan i přes noc, o 20 %. Celkem je tedy stanoven ve výši 3.456 Kč.

 

499/04 Reklamně-prodejní akce spol. Český Mobil a.s. - Oskar na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje užívání Havlíčkova náměstí společnosti Český Mobil a.s., Vinohradská 167, Praha 10 pro uskutečnění reklamně-prodejní akce ve dnech 23. - 25. září 2004 v rozsahu 32 m2 na Havlíčkově náměstí. Poplatek za užívání Havlíčkova náměstí se zvyšuje, vzhledem ke stání prodejny Oskaravan i přes noc, o 20 %. Celkem je tedy stanoven ve výši 3.456 Kč.

 

500/04 Pivní slavnosti

Rada města ruší své usnesení č. 392/04 z důvodu změny pořádající agentury.

 

501/04 Pivní slavnosti

Rada města schvaluje užívání veřejného prostranství Havlíčkova náměstí společnosti Tango Havlíčkův Brod, v.o.s., se sídlem Na Výšině 3236, Havlíčkův Brod za účelem uspořádání akce „Slavnosti piva - Rebel má narozeniny“ dne 4. září 2004 od 9:00 hod do 23:30 na ploše 1000 m2 za celkovou cenu 10.000 Kč. Poplatek byl vypočítán dle vyhlášky č.7 o poplatku za užívání veřejného prostranství, která stanovuje poplatek  10 Kč,- za každý započatý m2. Povolení k užívání Havlíčkova náměstí bude vydáno po předložení dokladu, jakým způsobem pořadatel zajistí veřejný pořádek a úklid Havlíčkova náměstí po ukončení akce.

 

502/04 Pivní slavnosti

Rada města schvaluje výpůjčku sálu a salonku Staré radnice budovy č.p. 87  na den 4. září 2004 na dobu od 10:00 do 23:30 hod pro Tango Havlíčkův Brod, v.o.s., se sídlem Na Výšině 3236, Havlíčkův Brod.  Tyto prostory budou využity jako šatna pro účinkující v kulturním programu pivních slavností.

 

503/04 Trh řemesel 17. listopadu 2004

Rada města ukládá odboru životního prostředí (dále OŽP) zabezpečit tyto úkoly:
- Rozeslat informaci o trhu s návratkou - do 17.9.04.
- Provést výběr prodejců pouze z došlých návratek (uzávěrka 8.10.04, přednost budou mít řemeslníci z partnerských měst, málo frekventovaná řemesla, řemeslníci předvádějící výrobu, provozovatelé občerstvení ve stylových stáncích, místní řemeslníci, charitní organizace, hlediskem výběru bude i pestrost trhu) – do 22.10.04.
- Zabezpečit účast pouze řemeslníků, umělců, prodejců výpěstků, občerstvení a cukrovinek a provozovatelů hudebních a divadelních produkcí – průběžně.
- Vybraným prodejcům odeslat vstupenky na trh (bez platné vstupenky není účast na trhu možná) - do 22.10.04.
- Zajistit zveřejnění informací o trhu včetně internetových stránek města - do 17.9.04 pro účastníky a do 5.11.04 pro veřejnost (spolu s OSI).
- Zajistit hlavního pořadatele akce, který bude 17.11.04 přítomen od 5.30 do 17.30 hod. a bude zejména prověřovat splnění kritérií jednotlivými prodejci a řešit aktuální problémy. 
- Vyrobit plakáty s programem trhu a předat je OSI k vyvěšení - do 29.10.04.
- Zpracovat prostorový plánek akce a předat jej OSI, MP, OD a TS – do 5.11.04.
- Oznámit OSI, TS a MBS požadavky na připojení k elektrickému proudu - do 5.11.04. 
- Oznámit EO požadavky na finanční hotovost k vyplácení odměny za předvádění výroby a umělecké produkce – do 5.11.04 a zajistit zpětné vyúčtování do 19.11.04.
- Požádat OD o dopravní vymezení a uzavírku v centru města od 12.11.04 – do 15.10.04.
- Instalovat ve vestibulech radnic prodejní stoly a židle – 16.11.04 (spolu s OSI).
- Za předvádění výroby vyplatit 17.11.04 částku 200 Kč v čase 14.00 - 17.00 hod. Za kulturní produkce bude uhrazena faktura či vyplacena částka dle platné objednávky nebo smlouvy. Pronájem stánků ve vlastnictví města, míst v budovách města a míst ke stavbě vlastních stánků bude bezplatný.
- Zajistit kulturní program k oživení trhu - do 17.11.04.
- Zpracovat seznam pozvaných prodejců (řazen abecedně dle příjmení) a předat jej MP a OSI k provádění kontroly 17.11.04 – do 15.11.04.
- Provést následný úklid vestibulů radnic – 18.11.04 (spolu s OSI).
- Zajistit výrobu a instalaci orientačního plánku trhu (využité objekty, WC apod.) – do 8.5.04.

504/04 Trh řemesel 17. listopadu 2004

Rada města ukládá odboru správy a informatiky (dále OSI) zabezpečit tyto úkoly:
- Oznámit akci Krajské knihovně – neprodleně.
- Zajistit vytištění samolepících štítků s adresami řemeslníků - do 10.9.04.
- Zajistit odeslání informací o trhu partnerským městům – do 10.9.04.
- Zajistit zveřejnění informací o trhu včetně internetových stránek města - do 17.9.04 pro účastníky a do 5.11.04 pro veřejnost (spolu s OŽP).
- Vyvěsit poutač "TRH ŘEMESEL 17.11." na balkón staré radnice – 5.11.04.
- Zajistit vylepení plakátů s programem trhu - do 5.11.04.
- Zabezpečit odpovídající osvětlení ve vestibulech radnic - do 17.11.04.
- 17.11.04 zajistit připojení řemeslných nástrojů na elektrický rozvod 220V a 380V (dle konkrétní dohody s OŽP) z budov radnic, včetně stálé přítomnosti elektrikáře na akci od 6.30 hod. do doby odpojení posledního elektrospotřebiče.
- 17.11.04 zajistit zpřístupnění vestibulů radnic a znepřístupnění ostatních prostor radnic - od 6.00 do 18.00 hod. 
- Instalovat ve vestibulech radnic prodejní stoly a židle – 16.11.04 (spolu s OŽP).
- Zajistit instalaci 2 ks chemických záchodů do prostoru rozšířeného chodníku před starou radnici – do 17.11.04.
- Zajistit provoz pořadatelského místa 17.11.04 na podatelně MěÚ - od 6.00 do 17.00 hod.
- Zajistit 4 pořadatele, kteří budou 17.11.04 přítomni od 6.00 do 10.00 hod. (účastník trhu má povinnost dostavit se do 9.00 hodin, pak ztrácí nárok na dohodnuté místo; v čase 9.00 až 10.00 hod. provedou pořadatelé kontrolu účasti, doplní seznamy převzaté od MP a případně neobsazená místa v budovách nebo stáncích ve vlastnictví města přidělí oprávněným čekatelům – do seznamů zapíší jejich úplnou adresu).
- Provést následný úklid vestibulů radnic – 18.11.04 (spolu s OŽP).

 

505/04 Trh řemesel 17. listopadu 2004

Rada města ukládá Technickým službám (dále TS) zabezpečit tyto úkoly:
- 17.11.04 zabezpečit nepřetržitý provoz veřejného WC v čase nejméně od 6.00 do 18.00 hod.
- 17.11.04 nejpozději do 6.00 hod. nainstalovat městské stánky dle plánku OŽP (celkem 25 ks malých a 15 ks velkých), od 17.00 hod. stánky demontovat, podle potřeby ošetřit a uložit.
- 17.11.04 od 6.00 do 18.00 hod. zajistit připojování a odpojování prodejců u rozvodu elektrické energie na sloupu VO na centrální ploše náměstí včetně řešení poruch a výpadků.
- Zajistit a označit dopravní vymezení a uzavírky dle rozhodnutí OD – 17.11.04.
- Označit mobilní dopravní značkou „zákaz parkování 17.11.2004“ prostor dolního parkoviště na Havlíčkově náměstí – 12.11.04.
- Pro potřeby trhu přistavit nádoby na odpad 1100 litrů v počtu nejméně 4 ks a rovnoměrně je rozmístit po Havlíčkově náměstí tak, aby nestály na místě, kde je třeba instalovat městské stánky (viz plánek předložený OŽP) – do 17.11.04, po ukončení akce provést úklid náměstí a odvezení odpadu – 17.11.04.

 

506/04 Trh řemesel 17. listopadu 2004

Rada města ukládá Městské policii (dále MP) zabezpečit tyto úkoly:
- 17.11.04 zajistit službu strážníků u vjezdů do úhlů náměstí od 5.30 do 10.00 hod. Vjezd umožnit od 5.30 hod., na základě předložení platné vstupenky na trh. Označení zákazem vjezdu do úhlů umístit již ve 4.00 hod. Do 5.30 hod. řešit porušení zákazu vjezdu jako běžný přestupek. Řemeslníka, který se prokáže platnou vstupenkou, odkázat na pořadatele. Informovat účastníky, že obsazovat stánky města, vestibuly radnic a stavět vlastní stánky je možné až od 6.30 hod. Odškrtnout v seznamu zvaných každého účastníka, který se skutečně dostaví. Seznamy v 9.00 hod. odevzdat pořadatelům. Případné zapomenutí či ztracení vstupenky řeší hlavní pořadatel dle prvotních dokladů.
- Vykazovat účastníky, kterým nebyla vstupenka vydána - s informací, že pokud jsou řemeslníky, mohou čekat do 9.00 hod. jako náhradníci, kteří si však musí své pořadí ohlídat sami a do té doby nesmějí parkovat v prostoru trhu.

 

507/04 Trh řemesel 17. listopadu 2004

Rada města ukládá ekonomickému odboru (dále EO) zabezpečit tyto úkoly:
- Zajistit pro OŽP finanční hotovost na krytí výdajů spojených s předváděním řemeslných prací a produkcemi umělců. Hotovost bude k dispozici na hlavní pokladně MěÚ 16.11.04 dle skutečností sdělených odborem ŽP do 5.11.04 a bude zúčtována OŽP do 19.11.04.

 

508/04 Trh řemesel 17. listopadu 2004

Rada města ukládá odboru dopravy (dále OD) zabezpečit tyto úkoly:

- Vydat rozhodnutí o dopravním vymezení a uzavírce v centru města 17.11.04 dle žádosti OŽP podané do 15.10.04 – do 29.10.04.

 

509/04 Trh řemesel 17. listopadu 2004

Rada města ukládá Městské bytové správě (dále MBS):
- 17.11.04 zajistit připojení řemeslných nástrojů na elektrický rozvod 220V a 380V (dle konkrétní dohody s OŽP) z budovy č. p. 91, Havlíčkovo nám., včetně servisu během dne a odpojení po ukončení trhu (viz dohoda MBS a OSI).

 

510/04 Integrované povolení ASAP Věž

Rada města bere na vědomí informaci o rozhodnutí o integrovaném povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., vydaném společnosti ASAP s. r. o. 582 56 Věž 145 pro zařízení Asanační podnik Věž 145, proti kterému nebude městem podáno odvolání a ukládá Bc. Jiřímu Vondráčkovi zveřejnit výsledky tohoto řízení.

 

511/04 Pronájem bytu uchazečce ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2 o velikosti 1+KK Kokořínská 2475 Havlíčkův Brod Natálii M., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

512/04 Pronájem bytu uchazečce ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11 o velikosti 1+1 Jihlavská 1105 Havlíčkův Brod Heleně N., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

513/04 Pronájem bytu č. 13 Žižkov II 1270 Havlíčkův Brod

Rada města vyhodnotila 2 nabídky na pronájem bytu č. 13 o velikosti 3+1 Žižkov II 1270 Havlíčkův Brod a schvaluje pronájem tohoto bytu Marku K., Havlíčkův Brod za předpokladu uzavření dohody o postoupení pohledávky za cenu 155 250 Kč. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

514/04 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 33 Smetanovo náměstí 1859 Havlíčkův Brod pro Veroniku S.. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

515/04 Žádost o přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu v domě čp. 2706 Rozkošská ul. Havlíčkův Brod pro Romana K.. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

516/04 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu v domě čp. 2798 Sídliště Pražská Havlíčkův Brod pro Milana V.. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

517/04 Źádost o schválení podnájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 47 Smetanovo náměstí 1857 Havlíčkův Brod s Kateřinou V., Havlíčkův Brod. Smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku, počínaje dnem 1.9.2004 do 31.8.2005.

 

518/04 Źádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytu č. 8 Smetanovo náměstí 1859 Havlíčkův Brod a bytu č. 29 Smetanovo náměstí 1859 Havlíčkův Brod mezi manžely Dzurkovými a manžely Horváthovými. Budou uzavřeny nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou.

 

519/04 Žádost o pronájem bytu

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 7 o velikosti 1+0 v domě čp. 3504 U Kasáren Havlíčkův Brod Marii Š. za podmínky uvolnění a předání bytu č. 16 v témže domě. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B.

 

520/04 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje postup hospodářského odboru ve věci zveřejnění nabídky pronájmu bytů: Žižkov II 1294 Havlíčkův Brod, Plovárenská 799/4 Havlíčkův Brod, Plovárenská 799/9 Havlíčkův Brod, Smetanovo nám. 1857/8 Havlíčkův Brod, Sídliště Pražská 2796 Havlíčkův Brod, Smetanovo nám. 1857/29 Havlíčkův Brod na dobu 15ti dnů na úřední desce, počínaje dnem 2.8. 2004.

 

521/04 Změna nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy typu A  na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.2. 2005, uzavřené s Romanem H., Havlíčkův Brod.

 

522/04 Poskytování přístřeší

Rada města souhlasí s řešením poskytování bytových náhrad - přístřeší - prostřednictvím ubytovacích zařízení a ukládá odboru sociálních věcí v programu komunitního plánování sociálních služeb navrhnout způsob řešení poskytování bytových náhrad formou přístřeší.

 

523/04 Záměr pronájmu části pozemku ppč. 505/1 o výměře 55 m2 v k.ú. Květnov

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 505/1 o výměře 55 m2 v katastrálním území Květnov za účelem narovnání uživatelského vztahu (užívání zahrádky).

 

524/04 Záměr výpůjčky nebytových prostor - Domy s pečovatelskou službou

Rada města schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor v domě čp. 3241 Na Výšině o celkové výměře 568,60 m2 a nebytových prostor v domě čp. 3504 U Kasáren o celkové výměře 234,06 m2, Sociálním službám města Havlíčkova Brodu příspěvkové organizaci.

 

525/04 Pronájem pozemku ppč. 464/1 a částí pozemků ppč. 38/1,38/12, 456 v k.ú. Květnov

Rada města schvaluje pronájem pozemku pozemková parcela číslo PK 464/1 a částí pozemků pozemková parcela číslo 38/1, 38/12 a PK 456 o celkové výměře všech pozemků 21 800 m2 v katastrálním území Květnov za účelem chovu koní, Miloslavu Š., Havlíčkův Brod. Cena za pronájem pozemku pozemková parcela číslo PK 464/1 a za části pozemku pozemková parcela číslo 38/1, 38/12 a PK 456 činí 850 Kč/ha/rok. Nájemní vztah bude sjednán od 1.října 2004 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

 

526/04 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 215/2003/ŠIM

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO 215/2003/ŠIM uzavřené dne 15.8.2003 s Lubomírem Š., Havlíčkův Brod dohodou k 1.9.2004.

 

527/04 Prodloužení nájemní smlouvy č. HO 98/111/30ns/Ho

Rada města schvaluje uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. HO 98/111/30/ns/Ho ze dne 18.9.1998 s Hanou N., Havlíčkův Brod, IČ: 63587629, nájemcem pozemku parc.č. 2259/47 v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě za účelem změny doby nájmu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

528/04 Výpůjčka hřiště v ul. Plovárenská

Rada města schvaluje výpůjčku hřiště v ulici Plovárenská v  Havlíčkově Brodě, Marcele K., Havlíčkův Brod za účelem konání sportovního dne při příležitosti celorepublikového Sjezdu mládeže Církve bratrské v Havlíčkově Brodě na den 30.10.2004  v době od 10:00 do 16:00 hodin.

 

529/04 Výpůjčka skateparku včetně zařízení

Rada města schvaluje se zpětnou účinností výpůjčku skateparku v  Havlíčkově Brodě, Pavlu M., SMILE street & sk8, Havlíčkův Brod, za účelem konání sportovní akce - závod v skateboardingu na den 1.8.2004  od 08:00 hodin do 22:00 hodin doprovázené vystoupením hudebních skupin.

 

530/04 Koupě 2/10 domu č.p. 44, stpč. 405/1, ppč. 291/1 a ppč. 294/8 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy s prodávajícím ve znění přílohy podkladu č 448.

 

531/04 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a povinnosti zajišťovat ústředně vytápěné budovy regulací dodávky tepla

Rada města souhlasí s postupem hospodářského odboru ve věci zajištění zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a povinnosti zajišťovat ústředně vytápěné budovy regulací dodávky tepla.

 

532/04 Natura 2000, lokalita Šlapanka a Zlatý potok

Rada města bere na vědomí informaci hospodářského odboru o výsledku jednání ve věci zřízení chráněného území NATURA 2000, viz. dopis Správy ochrany přírody, Správa CHKO v Nasavrkách ze dne 27.7.2004, který byl informativně zaslán projektantovi a investorovi jihovýchodního obchvatu.

 

533/04 Doplnění mandátní smlouvy s Městskou bytovou správou HB, s.r.o. a klasifikace a provádění hospodářských operací

Rada města bere na vědomí postup hospodářského odboru ve věci klasifikace a provádění hospodářských operací a tento postup schvaluje ve znění důvodové zprávy materiálu č. 451.

 

534/04 Doplnění mandátní smlouvy s Městskou bytovou správou HB, s.r.o. a klasifikace a provádění hospodářských operací

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 k mandátní smlouvě  s Městskou bytovou správou ve znění přílohy podkladu č. 451.

 

535/04 Revokace usnesení rady města č. 476/04 ze dne 12.7.2004

Rada města ruší své usnesení č. 476/04 ze dne 12.7.2004 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění: rada města schvaluje uzavření doplněné smlouvy o dílo ve znění přílohy na zpracování energetického auditu na energetická zařízení a objekty ve vlastnictví města Havlíčkův Brod  s auditorem Ing. Jiřím Prokešem, Jihlava.

 

536/04 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Rada města bere na vědomí uznání dluhu a schvaluje uzavření dohody o splátkách s Ing. Františkem E., Havlíčkův Brod ve znění přílohy.

 

537/04 Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje doslovný text  smlouvy o spolupráci na projektu „Zavádění komunitního plánování v obci Havlíčkův Brod“ mezi městem Havlíčkův Brod a Sdružením Fokus Vysočina, uzavřenou pro rok 2004.

 

538/04 Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod

Rada města se seznámila a bere na vědomí materiál pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování - Výstupy z informačního systému sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod.

 

539/04 Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod

Rada města jmenuje v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod manažerem koordinační skupiny péče o seniory - paní Bc. Magdu Kufrovou, manažerem koordinační skupiny péče o rodiny, děti, mládež, minority a osoby společensky nepřizpůsobené - slečnu Bc. Annu Blažkovou a manažerem koordinační skupiny péče o lidi zdravotně postižené a duševně nemocné slečnu Petru Rychlou, DiS..

 

540/04 Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje organizační a jednací řády pracovních skupin a manažerského týmu v rámci procesu komunitního plánování.

 

541/04 Složení poroty 14. Podzimního knižního trhu

Rada města revokuje  své usnesení č. 484/04 a schvaluje porotu 14. Podzimního knižního trhu v Havlíčkově Brodě v počtu 9 členů v předloženém složení.

 

542/04 Složení poroty 14. Podzimního knižního trhu

Rada města ukládá resortní místostarostce a odboru školství, kultury a cestovního ruchu připravit nové zásady pro udílení cen 15. Podzimního knižního trhu.  

 

 

543/04 Žádost o zapůjčení výstavního prostoru v Hausovském domě

Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce výstavní síně v Hanusovském domě uzavíranou mezi městem Havlíčkův Brod a Základní uměleckou školou v Havlíčkově Brodě za účelem výstavy prací žáků ZUŠ v rámci Dnů evropského historického dědicrví ve dnech 9. - 17.9.2004.

 

544/04 Podnájem nebytových prostor - Základní škola Havlíčkův Brod V Sadech

Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi Základní školou Havlíčkův Brod, V Sadech 560 a Klubem Polabiny,s.r.o. vzdělávacím střediskem, Mozartova 456,Pardubice  za účelem pořádání kurzů v období od 1.9.2004 do 30.6.2005.

 

545/04 Reklamační řád

Rada města schvaluje Reklamační řád města Havlíčkův Brod.

 

546/04 Lucie Čuriová

Rada města schvaluje Dohodu o úhradě nákladů na zajištění návratu nezletilého dítěte z ciziny (OSV/10/2004).

 

547/04 Sociální a bytová komise

Rada města ukládá právnímu oddělení, aby písemně upozornilo členku sociální a bytové komise rady města Libuši Murgovou na nutnost dodržování § 15 zákona 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů

 

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Bc. Jiří VONDRÁČEK, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                                                                       starosta