Usnesení rady města z 30. 3. 2005Přítomni:

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Ing. Tomáš Hermann, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Čeněk Jůzl, Vladimír Hušek, Milan Plodík

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bohumil Slanař, Milan Bauer, Ing. Josef Jukl, Ing. Jarmila Menšíková, Martin Stehno, Ing. Josef Beneš, JUDr. Vít Fikar, Světlana Pátková

 

145/05 Přerušení provozu krytého plaveckého bazénu

Rada města souhlasí s přerušením provozu krytého plaveckého bazénu v termínu od 27.6. do 31.7.2005 z důvodu provedení nezbytně nutné údržby.

 

146/05 Zápis z dozorčí rady firmy Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje podnikatelský záměr firmy Teplo HB s.r.o. „Rekonstrukce tepelných rozvodů a osazení směšovacích stanic Smetanovo náměstí“.

 

147/05 Zápis z dozorčí rady firmy Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje časový harmonogram realizace podnikatelského záměru firmy Teplo HB s.r.o. „Rekonstrukce tepelných rozvodů a osazení směšovacích stanic Smetanovo náměstí“.

 

148/05 Smlouva o investiční podpoře projektu Rekonstrukce sportovních zařízení Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod č. programu 233 510 č. podprogramu 233 512

Rada města schvaluje upravenou smlouvu o investiční podpoře projektu Rekonstrukce sportovních zařízení Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod č. programu 233 510 č. podprogramu 233 512.

 

149/05 Smlouva o investiční podpoře projektu Rekonstrukce sportovních zařízení Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod č. programu 233 510 č. podprogramu 233 512

Rada města bere na vědomí skutečnost, že v sousedství hřiště na softball v areálu Plovárenská budou v budoucnu postupně realizována další veřejná hřiště v souladu se schváleným územním plánem. Podmínkou je vykoupení pozemků od firmy Zetor a zajištění financování.

 

150/05 Děti z cizích obcí v MŠ zřizovaných  městem Havlíčkův Brod

Rada města bere na vědomí informaci odboru školství o postupu v rámci úhrad neinvestičních nákladů za děti, které dochází do mateřských škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod s trvalým pobytem mimo území města Havlíčkova Brodu.

 

151/05 Děti z cizích obcí v MŠ zřizovaných  městem Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru školství uzavřít v souladu s § 179, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,s obcemi Michalovice, Dvorce, Kámen a Kochánov  smlouvu na úhradu neinvestičních nákladů za děti, které nemají trvalý pobyt na území města Havlíčkova Brodu a kterým je v mateřských školách města Havlíčkova Brodu poskytováno předškolní vzdělávání.

 

152/05 Děti z cizích obcí v MŠ zřizovaných  městem Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru školství uzavřít s obcí Michalovice dohodu o poskytnutí příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů v plné výši za děti s trvalým pobytem v Michalovicích, kterým není poskytováno předškolní vzdělávání a které navštěvují ve školním roce 2004/2005 MŠ Šmolovy. Pokud nebude dohoda ze strany obce Michalovice v plné výši potvrzena, ukončí děti této obce k 31.8. docházku do mateřských škol města Havlíčkova Brodu.

 

153/05 Uzavření smlouvy o výpůjčce - Štáflova bašta.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů va Štáflově baště mezi Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod a městem Havlíčkův Brod na dobu určitou do 31.12.2005.

 

154/05 Neinvestiční příspěvek  ZŠ Štáflova

Rada města schvaluje použití neinvestičního příspěvku ve výši 4.200 Kč v rámci schváleného rozpočtu na rok 2005 Základní škole Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 na úhradu školních pomůcek a na školní výlet vzhledem k mimořádné situaci.

 

155/05 Motoristická soutěž Rallye Posázaví

Rada města schvaluje výpůjčku středu a spodní části Havlíčkova náměstí pořadateli soutěže Rallye Posázaví - TV studio HB, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod k uskutečnění 8.ročníku motoristické soutěže ve dnech 27. - 28. května 2005.

 

156/05 Motoristická soutěž Rallye Posázaví

Rada města ukládá odboru správy a informatiky zajistit  výpůjčku praporu se znakem města pro slavnostní start soutěže, přípojku 220 V a výpůjčku vestibulu Staré radnice pro 8. ročník motoristické soutěže Rallye Posázaví ve dnech 27. - 28. května 2005.

 

157/05 Motoristická soutěž Rallye Posázaví

Rada města ukládá vedení města zajistit pohár starosty města, upomínkové předměty pro zúčastněné posádky a určit zástupce města pro slavnostní start a předání cen vítězným posádkám 8. ročníku moristické soutěže Rallye Posázaví.

 

158/05 Výstava Zahrada 2005

Rada města schvaluje firmě Zahrada - sdružení pořadatelských firem GEONOVA s.r.o., Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod a Libor Honzárek - DAN, Příčná 192, Havlíčkův Brod, výpůjčku středové plochy Havlíčkova náměstí pro slavnostní zahájení 12. ročníku výstavy Zahrada 2005, její doprovodné programy a parkování vozidel (zdarma) návštěvníků po dobu konání výstavy ve dnech 22. - 24. dubna 2005.

 

159/05 Výstava Zahrada 2005

Rada města schvaluje firmě  Zahrada - sdružení pořadatelských firem GEONOVA s.r.o., Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod a Libor Honzárek - DAN, Příčná 192, Havlíčkův Brod, výpůjčku části ulice Na Ostrově pro rozmístění stánků dle schváleného plánu DI Policie ČR po dobu konání letošního ročníku výstavy Zahrada 2005 ve dnech 22. - 24. dubna 2005.

 

160/05 Výstava Zahrada 2005

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zajistit úpravu dopravního značení po schválení DI Policie ČR a výpůjčku  městského dřevěného stánku pro zajištění letošního ročníku výstavy Zahrada 2004 ve dnech 22. - 24.4.2005.

 

161/05 Reklamní akce - Flora pro.activ

Rada města schvaluje užívání Havlíčkova náměstí firmě bi praha / red cell s.r.o., Karolinská 650/1, Praha 8 pro uspořádání reklamní akce dne 8. dubna 2005 v rozsahu 36 m2. Poplatek za užívání Havlíčkova náměstí se stanovuje dle vyhlášky města č. 7 ve výši 360 Kč.

 

162/05 Veřejné osvětlení Suchá - smlouva o budoucí smlouvě

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch umístění veřejného osvětlení na pozemku parc.č.647/1 katastrální území Suchá u Havlíčkova Brodu, který je ve vlastnictví kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

163/05 Veřejné osvětlení autobusový terminál - smlouva o smouvě budoucí

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch umístění veřejného osvětlení na pozemku parc.č.2393/1 katastrální území Havlíčkův Brod, který je ve vlastnictví kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

164/05 Veřejné osvětlení U Šlapanky - smlouva o smlouvě budoucí

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.j.213-54/2004 ve prospěch umístění veřejného osvětlení na pozemcích parc.č. 2434/1, parc.č.PK 2434/1 a parc.č.PK 2434/2 katastrální území Havlíčkův Brod, které jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, Praha 5.

 

165/05 Věcné břemeno - kabelové vedení veřejného osvětlení

Rada města navrhuje jednorázovou platbu vlastnici pozemku parc.č.552/9 katastrální území Havlíčkův Brod za uzavření smlouvy o věcném břemenu ve prospěch uložení kabelů veřejného osvětlení ve výši 60 Kč/bm a dále uzavření nájemní smlouvy s úhradou ve výši 2,- Kč/m2/týden  za dotčení pozemku po dobu nezbytně nutnou při realizaci stavby.

 

166/05 Výběrové řízení ZTV Jihlavská

Rada města souhlasí s upraveným předloženým zněním oznámení zadávacího řízení na stavbu ZTV Jihlavská – průmyslová zóna a ukládá odboru rozvoje města dále ve věci výběrového řízení postupovat dle zákona č.40/2004 Sb. jako zadavatel.

 

167/05 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 4 o velikosti 2 + 1 v domě čp. 812 Žižkova ul. Havlíčkův Brod s Dariou R., bytem Havlíčkův Brod.

 

168/05 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 13 o velikosti 1+1 Reynkova 2503 Havlíčkův Brod s Ditou P., Havlíčkův Brod.

 

169/05 Záměr pronájmu pozemku parcely v ZE č. 1876/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje záměr pronájmu parcely ve zjednodušené evidenci - původ PK č. 1876/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

170/05 Záměr pronájmu pozemku stavební parcely č. 5202 v katastrálním území Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku stavební parcely č. 5202 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

171/05 Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 930/4 v katastrálním území Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 930/4 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem vybudování parkoviště.

 

172/05 Pronájem části pozemku pozemkové parcely č. 1624/4  v katastrálním území Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemkové parcely číslo 1624/4 - dílu 1 v katastrálním území Havlíčkův Brod manželům Janě a Zdeňkovi V., bytem v Havlíčkově Brodě. Nájemní vztah se sjednává se zpětnou  účinností od 1.1.2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí Kč 3/m2 ročně.

 

173/05 Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 258 v Dolní ulici

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu čp. 258 v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě o výměře 30 m2, Ing. Petru N. a Veronice R., Knihkupectví Vysočina, Havlíčkovo náměstí 180, Havlíčkův Brod, za účelem rozšíření prostor prodejny knihkupectví, za cenu 1.000 Kč/m2/rok po dobu 2 let, na dobu neurčitou od 1. června 2005 s výpovědní lhůtou tři měsíce. Po uplynutí lhůty 2 let bude nájemné vybíráno ve výši odpovídající nájemnému za ostatní prostory (2.500 Kč + inflační nárůst).

 

174/05 Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 258 v Dolní ulici

Rada města neschvaluje pronájem nebytových prostor v objektu čp. 258 v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě o výměře 30 m2, společnosti Leros s.r.o., Slatiňany 205, Slatiňany.

 

175/05 Pronájem nebytových prostor v domě čp. 91 na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor ve III. patře domu čp. 91 Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod o výměře 16 m2 (kancelář č. 21) společnosti Alaver s.r.o., zastoupené Alenou Adamcovou, Hurtova Lhota 72, Havlíčkův Brod, IČ: 27471675 za účelem poskytování služeb finančního poradenství, za cenu 700 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1. 4. 2005. Zároveň bude uzavřena smlouva o poskytování služeb spojených s užíváním nebytových prostor v tomto objektu.

 

176/05 Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 55 ve Svatém Kříži u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu čp. 55 ve Svatém Kříži u Havlíčkova Brodu (bývalá škola) o výměře 40 m2, Tomášovi B., Havlíčkův Brod, IČ: 67041477, za účelem zřízení skladu a přípravny materiálu, za cenu 350 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 15.4.2005.

 

177/05 Pronájem vodní plochy ppč. 4 v katastrálním území Jilemník

Rada města schvaluje pronájem rybníka ppč. 4 v katastrálním území Jilemník  o výměře 5.772 m2 Josefu P., Havlíčkův Brod, za cenu dohodou 100 Kč/rok, za účelem řádného udržování plochy, na dobu neurčitou od 1.5.2005 s tříměsíční výpovědní lhůtou, přičemž výpověď musí být podána nejpozději do 30.9. příslušného roku.

 

178/05 Výpůjčka nemovitosti od České republiky v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje výpůjčku pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 2664/5 o výměře 277 m2 od České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/46, Praha 10, městu Havlíčkův Brod. Jedná se o pozemek pod komunikací v k.ú. Havlíčkův Brod v ulici Kpt. Nováka.

 

179/05 Prodloužení doby nájmu nájemní smlouvy č. 10/96

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 10/96 uzavřené se společností Reklamní servis RS, s.r.o., zastoupenou Radomírem Seidlem, Svaté Anežky České 28, 530 02 Pardubice, IČ: 49287541, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu o 5 let, tedy od 1.4.2005 do 31.3.2010 s výpovědní lhůtou 6 týdnů a zvýšení nájemného na částku 25.700 Kč/rok.

 

180/05 Ukončení nájemní smlouvy č. 05/95

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 05/95 uzavřené dne 7.2.1995 se společností Kominas, spol. s r.o., zastoupenou Josefem Borovským, Dolní ulice 258, Havlíčkův Brod, IČ: 15058123, dohodou ke dni 30.6.2005.

 

181/05 Záměr pronájmu nebytových prostor v domě čp. 258 v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o výměře 62,4 m2 v domě čp. 258 v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě.

 

182/05 Výpověď nájemní smlouvy č. HO 312/2003/Zim

Rada města bere na vědomí podání výpovědi nájemní smlouvy číslo HO 312/2003/Zim uzavřené s Janem L., Havlíčkův Brod, na pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2745/1 (v současné době 2745/18) díl č. 8 o výměře 260 m2. Výpovědní lhůta je 3 měsíce tzn., že nájem skoncí 30.6.2005.

 

183/05 Záměr pronájmu části pozemku pp.č. 2745/1 (v současné době 2745/18) díl č. 8 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 2745/1(v současné době 2745/18) díl číslo 8 o výměře 260 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

184/05 Prominutí úroků z prodlení

Rada města schvaluje prominutí úroků z prodlení  ve výši 900 Kč  dle nájemní smlouvy č. HO 3/99-Soj, Jiřímu B., Havlíčkův Brod.

 

185/05 Hodnocení příspěvkové organizace města Technických služeb Havlíčkův Brod za 4.čtvrtletí 2004

Rada města bere na vědomí informaci o provedené kontrole Technických služeb Havlíčkův Brod za 4. čtvrtletí 2004 ze strany jednotlivých odborů Městského úřadu v Havlíčkově Brodě dle smlouvy o obstarání věci č 284/2000 Soj. ze dne 22.12.2000, dodatku a příloh k této smlouvě a plánu kontrolní činnosti na rok 2004 a schvaluje plán kontrolní činnosti v roce 2005.

 

186/05 Pronájem nebytových prostor v budově restaurace v areálu letního koupaliště v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově restaurace včetně terasy v areálu letního koupaliště v Havlíčkově Brodě Plzeňskému Prazdroji, a.s., Obchodně distribuční centrum Jihlava, Na Hranici 33, 586 01 Jihlava,  za nájemné ve výši 170 000 Kč/rok a za dalších podmínek uvedených v nabídce a ukládá hospodářskému odboru předložit konečný návrh nájemní smlouvy.

 

187/05 Řešení havarijní situace komunikace v ulici Mírová u domu č.p. 116 v Havlíčkově Brodě.

Rada města bere na vědomí informaci o současné situaci-výsledcích dosavadního jednání hospodářského odboru a právního a kontrolního oddělení ve věci poškozování komunikace  splaškovou vodou, vytékající z jímky na vybírání, umístěné u domu č.p. 116 v ulici Mírová v Havlíčkově Brodě a ukládá hospodářskému odboru zajistit vyvážení jímky 2x týdně, do maximální výše Kč 40 000 celkem a objednat znalecký posudek na vyčíslení míry poškození a případně stanovení výše nákladů nutných k provedení oprav komunikace.

 

188/05 Rezignace člena zastupitelstva

Rada města bere na vědomí informaci starosty města, že dne  22. března 2005 obdržel písemnou rezignaci na mandát člena  zastupitelstva města od  Vladimíra Stejskala. Jeho mandát k tomuto datu ze zákona zanikl.  Ve smyslu § 56 zákona 491/2001 Sb. na jeho místo nastupuje dnem  23. března 2005 náhradník  z volební strany č. 7  Komunistická strana Čech a Moravy  ing. Milan Koudelka.
Rada města ukládá odboru správy a informatiky předat Ing. Koudelkovi jménem rady města v zákonném termínu osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva dnem  23. března 2005. Zároveň ukládá  pozvat jej na první následující řádné jednání zastupitelstva města a připravit  tam vše pro složení slibu člena zastupitelstva.

 

189/05 Rezignace člena zastupitelstva

Rada města bere na vědomí písemnou rezignaci na  mandát člena zastupitelstva ing. Zdeňka Kadlece a na místo náhradníka volební strany č. 11 Občanská demokratická strana  Josefa Klofáče , doručené starostovi města dne 30. března 2005

 

190/05 Rezignace člena zastupitelstva

Rada města bere na vědomí, že ve smyslu § 56 zákona 491/2001 Sb. na  uvolněné místo člena zastupitelstva nastupuje dnem  31. března 2005 náhradník  z volební strany č. 11Občanská demokratická strana Jiří Kopic.
Rada města ukládá odboru správy a informatiky předat Jiřímu Kopicovi jménem rady města v zákonném termínu osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva dnem 31. března 2005. Zároveň ukládá  pozvat jej na první následující řádné jednání zastupitelstva města a připravit tam vše pro složení slibu člena zastupitelstva.

 

191/05 Rezignace člena zastupitelstva

Rada města bere na vědomí informaci starosty města, že dne  25. března 2005 obdržel písemnou rezignaci na mandát člena  zastupitelstva města od Jiřího Holešáka. Jeho mandát k tomuto datu ze zákona zanikl. Ve smyslu § 56 zákona 491/2001 Sb. na jeho místo nastupuje dnem  26. března náhradník  z volební strany č. 11Občanská demokratická strana  ing. Zdeněk Kadlec.

 

192/05 Rezignace člena zastupitelstva

Rada města vzala na vědomí rezignaci dvou dlouholetých členů zastupitelstva města Jiřího Holešáka a Vladimíra Stejskala v důsledku zákona č. 96/2005 Sb.  Rada města děkuje oběma svým bývalým kolegům za práci odvedenou pro město.

 

193/05 Žádost Výzkumného centra VÚPSV v Brně o spolupráci

Rada města souhlasí se zapojením města Havlíčkův Brod do výzkumu v oblasti sociálních služeb, který bude realizovat Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, pobočka Brno.

 

194/05 Zákaz kouření

Rada města souhlasí se zavedením zákazu kouření ve všech prostorech městského úřadu od 1.4.2005.

 

195/05 Příspěvek Policii ČR na notebook pro krizové řízení

Rada města schvaluje uvolnění rozpočtových prostředků z položky "krizové řízení" jako příspěvek na nákup notebooku pro Policii ČR (Nadační fond Policie ČR Havlíčkův Brod) v částce do výše 1/3 ceny zařízení, nejvýše 20.000 Kč.

 

196/05 Návštěva festivalu 1. dubna v Brielle

Rada města bere na vědomí informaci o návštěvě tradičních historických slavností 1. dubna v Brielle a souhlasí s účastí zástupce města Bena Trávníčka na těchto slavnostech.

 

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Ing. Tomáš HERMANN, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                                     starosta