Usnesení rady města z 30. 1. 2006Přítomni:

Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Milan Plodík, PhDr. Ivana Štrossová

 

Omluveni:

Vladimír Hušek

 

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

82/06 Nastoupení nového člena zastupitelstva

Rada města ukládá odboru správy a informatiky předat panu Jaromíru Hlaváčovi ve smyslu § 56 zákona 491/2001 Sb. osvědčení o tom, že se stal dnem 26. ledna t.r. členem zastupitelstva města. 

 

 

83/06 Novela nařízení města č. 9/2005

Rada města schvaluje nařízení města Havlíčkův Brod č. 1/2006, kterým se doplňuje a mění nařízení města Havlíčkův Brod č. 9/2005, o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Havlíčkův Brod.

 

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Ing. Tomáš HERMANN, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                                     starosta