usnesení rady města z 3. 12. 2007Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PaedDr. Veronika Prchalová, Věra Žáková, Jiří Vorlíček, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Zdeněk Endrle, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Jarmila Menšíková, Bc. Jan Pavlík, JUDr. Vít Fikar

 

739/07 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 582/07, neboť zájemce nepodepsal nájemní smlouvu od svého záměru odstoupil.

 

740/07 Prominutí úroku z prodlení

Rada města dává Základní škole Havlíčkův Brod, Štáflova předchozí souhlas s odepsáním pohledávky Kč 49 755,- - úrok z prodlení z pohledávky za Tango Havlíčkův Brod v.o.s

 

741/07 Informace o 5.zasedání DR spol.Teplo HB s.r.o.

Rada města bere na vědomí, že dne 12.11. 2007 byl předsedou dozorčí rady společnosti TEPLO HB s.r.o. zvolen Ing.Ivan Kuželka.

 

742/07 Informace o 5.zasedání DR spol.Teplo HB s.r.o.

Rada města schvaluje proplacení doplatku roční odměny za rok 2007 řediteli společnosti Teplo HB s.r.o. Milanu Bauerovi.

 

743/07 Plán investic Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje plán investic na rok 2008 příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu.

 

744/07 Smlouva o nájmu nebytových prostor - Kasárna Letiště

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 43/2007/SOM 

s panem Lukášem N., Havlíčkův Brod, ve znění přílohy podkladového materiálu s účinností od 5.12.2007.

 

745/07 Smlouva o nájmu nebytových prostor - Kasárna Letiště

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 44/2007/SOM 

s panem Martinem D., Lipnice, ve znění přílohy podkladového materiálu s účinností od 5.12.2007.

 

746/07 Pronájem nebytových prostor - Kasárna Letiště, budoucím vlastníkům

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 45/2007/SOM 

s panem Pavlem H., Havlíčkův Brod, ve znění přílohy podkladového materiálu s účinností od 5.12.2007.

 

747/07 Pronájem nebytových prostor - Kasárna Letiště, budoucím vlastníkům

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 46/2007/SOM 

s panem Jaroslavem H., Havlíčkův Brod, ve znění přílohy podkladového materiálu s účinností od 5.12.2007.

 

748/07 Pronájem nebytových prostor - Kasárna Letiště, budoucím vlastníkům

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 47/2007/SOM 

s panem Janem B., Havlíčkův Brod, ve znění přílohy podkladového materiálu s účinností od 5.12.2007.

749/07 Pronájem nebytových prostor - Kasárna Letiště, budoucím vlastníkům

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 48/2007/SOM 

s panem Miroslavem D., Lípa, ve znění přílohy podkladového materiálu s účinností od 5.12.2007.

 

750/07 Pronájem nebytových prostor - Kasárna Letiště, budoucím vlastníkům

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 49/2007/SOM 

s ATOS spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou, ve znění přílohy podkladového materiálu s účinností od 5.12.2007.

 

751/07 Žádost HB Rebel a.s.

Rada města souhlasí s poskytnutím bezplatného pronájmu ledové plochy ZS HC Rebel a.s. dle předložené žádosti.

 

752/07 Dodatečný návrh změny cen služeb hlavní činnosti Technických služeb Havl.Brod od 1.1. 2008

Rada Města schvaluje upravený dodatečný návrh na změny cen služeb v hlavní činnosti Technických služeb Havlíčkův Brod platný od 1.1. 2008.

 

753/07 Soudní spor Delta Pekárny a.s.

Rada města souhlasí s udělením plné moci JUDr. Lubomíru Málkovi k zastupování města v dovolacím řízení ve sporu s Delta pekárnami a.s. a United Bakeries a.s. Brno.

 

754/07 Provedení personálního a kvalifikačního auditu na všech odborech MěÚ Havlíčkův Brod a PO TS HB

Rada města doporučuje zastupitelstvu povýšit kapitolu 21, paragraf 6171, položku 5166 za účelem realizace personálního (kvalifikačního) -procesního auditu městského úřadu a Technických služeb Havlíčkův Brod.

 

755/07 Výpůjčka sálu staré radnice pro Klub českých turistů

Rada města schvaluje bezplatnou výpůjčku sálu staré radnice pro přednášku Klubu českých turistů, která se bude konat dne 23. 1. 2008 od 10:00 do 13:00 hodin.

 

756/07 Plynofikace obytné zóny Spálená stráň

Rada města souhlasí s uzavření předloženého dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č.4/07 s VČP Net s.r.o., IČO 27495949 a Olympia P&P s.r.o., IČO 25946609, jehož předmětem je výstavba plynovodu v lokalitě Spálená Stráň.

 

757/07 Plynofikace obytné zóny Spálená stráň

Rada města souhlasí s uzavřením předložené dohody o převodu práv a povinností stavebníka z města Havlíčkův Brod na VČP Net s.r.o., IČO a27495949.

 

758/07 Dodatek ke smlouvě o dílo - autobusový terminál

Rada města souhlasí s uzavřením předloženého dodatku smlouvy o dílo č. 3  na stavbu Výstavba autobusového terminálu pro integrovaný dopravní systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě, k.ú. Havlíčkův Brod se zhotovitelem Skanska DS a.s., IČO 26271303.

 

759/07 Informace o stavu plnění investic

Rada města bere na vědomí informaci o plnění  investičních akcí v roce 2007. Zároveň ukládá odboru rozvoje města podat radě města v lednu 2008 informaci o stavu plnění investic za rok 2007.

 

760/07 Smlouva zakládající právo provést stavbu - chodník Horní Papšíkov

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy zakládající právo provést stavbu s krajem Vysočina, IČO 70890749 a to ve prospěch výstavby chodníku v Horním Papšíkově.

 

761/07 Projektové žádosti ze strukturálních fondů

Rada města ukládá odboru rozvoje města připravit podklady pro podání žádosti v první výzvě z Regionálního operačního programu na investiční akce dle podkladového materiálu č. 689 a ukládá starostce města jmenovat projektové týmy pro přípravu a realizaci těchto projektů.

 

762/07 Kongres nukleární medicíny

Rada města souhlasí s použitím znaku města na všech doprovodných materiálech a v prostorech konání kongresu s mezinárodní účastí "XLV. Dny nukleární medicíny", který se uskuteční ve dnech 24. až 26.9.2008.

 

763/07 Publikace ke 110. výročí založení Nemocnice Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s použitím znaku města v almanachu vydaném Nemocnicí Havlíčkův Brod ke 110. výročí založení Nemocnice Havlíčkův Brod a s prezentací města Havlíčkův Brod v tomto almanachu.

 

764/07 Nájemní vztah k nebytovým prostorám (Bus, Info centrum)

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v odbavovací hale Českých drah a.s. čp. 72 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Českých drah a.s. se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1 ve znění přiložené "Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2937706407.

 

765/07 Nájemní vztah k nebytovým prostorám (Bus, Info centrum)

Rada města schvaluje podnájem předmětu smlouvy dle nájemní smlouvy č. 2937706407 Technickým službám Havlíčkův Btod, IČ: 70188041 s účinností od 1. 12.2007 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou za cenu sjednanou ve smlouvě č. 2937706407.

 

766/07 Výkup hřiště ve Šmolovech

Rada města doporučuje zastupitelstvu města koupi pozemků parcelních čísel 780/3, 203/2, 780/6, PK 289, 745/2 se všemi součástmi a příslušenstvím (hřiště Šmolovy) v katastrálním území Šmolovy za kupní cenu uvedenou v podkladovém materiálu.

 

767/07 Pronájem části pozemku ppč. 636/9 o výměře 10 m2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 636/9 o výměře 10 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu Tomáši B., 580 01 Havlíčkův Brod za účelem skladování stavebního materiálu. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 1.11.2007 na dobu určitou jednoho roku, tj. do 31.10.2008. Cena za pronájem činí 100 Kč/rok.

 

768/07 Pronájem reklamní plochy - outdoor akzent s.r.o.

Rada města schvaluje pronájem pozemku parcelní číslo 904/2 za účelem umístění oboustranného reklamního zařízení o výměře 12 m2 reklamní plochy u silnice č. I/38 ve směru jízdy Kolín na město Havlíčkův  Brod, společnosti outdoor akzent s.r.o., Karlova 27, 110 00 Praha 1, IČ: 00545911, za cenu 1.500 Kč/m2/rok, tj. cena celkem 36.000 Kč/rok s účinností od 1. ledna 2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

 

769/07 Souhlas s podnájmem - Hospodářská komora Havlíčkův Brod

Rada města uděluje souhlas s podnájmem nebytových prostor (sálu)  v objektu čp. 1128 v Bělohradské ulici v Havlíčkově Brodě dle nájemní smlouvy č. OS MBS 1128/109/2007 uzavřené dne 16.4.2007, Hospodářské komoře Havlíčkův Brod, IČ: 60110201.

 

770/07 Prodloužení nájemní smlouvy č. HO 98/18/12/ns/Ho

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 98/18/12/ns/Ho uzavřené s Hanou P., Havlíčkův Brod, na část pozemku parcelní číslo 1777/53 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem provozování novinového stánku, kterým bude prodloužena doba nájmu o dva roky, tj. od 1.1.2008 do 31.12.2009. Nájemné je stanoveno ve výši 1.100 Kč/m2/rok.

 

771/07 Prodloužení nájemní smlouvy č. HO 011/2000/Ho

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 011/2000/Ho uzavřené s Magdalenou D. - AVIZ, Havlíčkův Brod, na část pozemku parcelní číslo 362/1 (aut. nádraží) o výměře 15 m2 v katastrálním území  Havlíčkův Brod za účelem provozování novinového stánku, kterým bude prodloužena doba nájmu o dva roky, tj. od 1.1.2008 do 31.12.2009. Nájemné je stanoveno ve  výši 1.500 Kč/m2/rok.  

 

 772/07 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpovědi nájmu bytů těmto nájemcům:
Evě G., Havlíčkův Brod
Vojtěchu G., Havlíčkův Brod
Zdeňku K., Havlíčkův Brod, Juliu K., Filipu K., Juliu K.
Zuzaně O., Havlíčkův Brod
Dagmar P., Havlíčkův Brod
Jaroslavu K., Havlíčkův Brod
Mariánu K., Havlíčkův Brod
Jaroslavu K., Havlíčkův Brod
Bohumilu H., Havlíčkův Brod
Anně T., Havlíčkův Brod
Filipu S., Havlíčkův Brod
Haně B., Havlíčkův Brod

 

773/07 Přijímání žádostí uchazečů do domů pečovatelské služby.

Rada města nevyhlašuje další kolo přijímání žádostí do domů s pečovatelskou službou z důvodu nevykrytí pořadníku uchazečů z roku 2007. Žádosti budou přijímány po vyhlášení dalšího kola přijímání žádostí radou města, v průběhu roku 2008.

 

774/07 Přijímání žádostí uchazečů do domů pečovatelské služby.

Rada města schvaluje, v případě výskytu volného bytu,  pronájem bytu v domě pečovatelské služby Na Výšině, Havlíčkův Brod mimo pořadník, Jarmile Č., a Stanislavě Č., Havlíčkův Brod.

 

775/07 nabídka bytů do předplaceného nájmu

Rada města schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu bytů ( předplacený nájem)
byt č. 13 o velikosti 1+1 Reynkova ul. 2503, Havlíčkův Brod
byt č. 1 o velikosti 2+1 Smetanovo náměstí 1879, Havlíčkův Brod.

 

776/07 Žaloba na vyklizení bytu v domě čp. 310 ul. 5. května

Rada města schvaluje podání žaloby na vyklizení neoprávněně obývaného bytu č. 6 v domě čp. 310 ul. 5. května, Havlíčkův Brod Otou G., Šárkou B., Františkem K. a Lindou K.

 

777/07 Výstavba přípojky nn – Havlíčkův Brod, ZTV, ul. Práčat, knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 1766/21, 1770/43, 1770/39, 1656/1 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ: 27232425, úplatně za cenu 60 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

778/07 Havlíčkův Brod, Jihlavská, telekomunikační vedení - věcné břemeno - revokace

Rada města ruší svoje usnesení č. 553/07 přijaté dne 27.8.2007 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene  spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr, parc. č. 1966/2, 2397/1 v k. ú.  Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně za cenu 60 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechal  vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.  

 

779/07 Pronájem části  pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 295/2

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 295/2 o výměře 240 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Rostislavu V., 580 01 Havlíčkův Brod. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 10.12.2007 do 8.1.2008. Cena za pronájem činí  28 m2/Kč/rok.

 

780/07 Plán jednání rady města v roce 2008

Rada města schvaluje plán svých zasedání v roce 2008.

 

781/07 Program jednání prosincového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program jednání prosincového zastupitelstva města.

 

782/07 Odměny ředitelů příspěvkových organizací

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod Jiřímu Vorlíčkovi.

 

783/07 Odměny ředitelů příspěvkových organizací

Rada města schvaluje odměnu řediteli Technických služeb Havlíčkův Brod.

 

784/07 Odměny ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, odměny pro ředitele příspěvkových organizací základních škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod a ředitelku příspěvkové organizace Mateřské školy města Havlíčkova Brodu. 
Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka