Usnesení rady města z 3. 10. 2005Přítomni:

Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Milan Plodík, PhDr. Ivana Štrossová

Omluveni:

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Milan Semerád, MUDr. Aleš Ošťádal, Ing. Zdeněk Endrle, JUDr. Vít Fikar, Martin Stehno

 

641/05 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání včetně zprávy o prodloužení termínu plnění usnesení č. 530/05 a 571/05 do 31.12.2005.

 

642/05 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší svá usnesení č: 339/05 a 364/05. Ve všech případech odstoupila smluvní strana od podpisu smlouvy.

 

643/05 Odpisový plán předaného majetku

Rada města schvaluje odpisový plán na rok 2005 majetku předaného do správy Technickým službám Havlíčkův Brod dle přílohy podkladového materiálu.

 

644/05 Úhrada faktury za neinvestiční náklady za žáky

Rada města schvaluje žádost obce Veselý Ždár o splátkování faktury číslo 500026. Celková fakturovaná částka bude obcí Veselý Žďár uhrazena do 25.12.2005.

 

645/05 Nařízení města č. 9/2005

Rada města schvaluje nařízení města Havlíčkův Brod č. 9/2005, o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Havlíčkův Brod ve znění upravené předlohy.

 

646/05 Parkování vozidel na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje parkování vozidel na středové ploše Havlíčkova náměstí při setkání matrikářů kraje Vysočina a Pardubického kraje dne 18.10.2005 od 8:00 do 15:00 hod.

 

647/05 Reklamně-prodejní akce Oskar Mobil a.s. - Oskar na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje užívání Havlíčkova náměstí společnosti Oskar Mobil a.s., Vinohradská 167, Praha 10 pro uskutečnění reklamně-prodejní akce ve dnech 13.-15. října 2005 v rozsahu 32 m2 na Havlíčkově náměstí. Poplatek za užívání Havlíčkova náměstí se zvyšuje, vzhledem ke stání prodejny Oskaravan i přes noc, o 20%. Celkem je tady stanoven ve výši 3.456 Kč.

 

648/05 Doplňující informace - Sociální služby města

Rada města schvaluje přemístění činnosti centra pro seniory, výdejny obědů pro seniory, střediska PS příspěvkové organizace Sociálních služeb města z objektu Příčná ul. do objektu ul. Na Losích.

 

649/05 Doplňující informace - Sociální služby města

Rada města ukládá hospodářskému odboru převzít od příspěvkové organizace Sociálních služeb objekt čp. 191 Příčná ul., zařadit nemovitost do inventarizace a předložit záměr na využití tohoto majetku

 

650/05 Kontroly na základních školách.

Rada města ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést na základních školách kontroly zaměřené na uvedené oblasti v navrženém rozsahu a termínech a závěrečné zprávy předložit radě města do 31.1.2006.

 

651/05 Dotace z rozpočtu města

Rada města se seznámila s podaným vyúčtováním dotace z rozpočtu města pro Svaz bojovníků za svobodu a souhlasí s tím, že z dotace byl uhrazen nájem a cena služeb za kancelář svazu na rok 2006 a doplatek za rok 2004.

 

652/05 Pěší stezka u koupaliště

Rada města revokuje své usnesení č.312/05 a ukládá odboru rozvoje města realizovat pěší stezku u koupaliště dle předloženého návrhu v šíři stezky 3m.

 

653/05 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace - TJ Jiskra

Rada města schvaluje dodatek smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města – EK/04/2005 dle návrhu Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod.

 

654/05 Oprava komunikace ulice U Panských

Rada města ukládá odboru rozvoje města projednat v rámci přípravy rozpočtu na rok 2006 priority oprav místních komunikací a ulic v příslušných výborech a pracovních skupinách.

 

655/05 Změna nájemních smluv

Rada města schvaluje uzavření nájemních smluv typu A na dobu neurčitou se žadateli o prodloužení nájemní smlouvy, uvedenými v odůvodnění podkladového materiálu,  písm. a) a písm. b) za podmínky úhrady nájemného ve výši Kč 32,84/m2 ( dvojnásobek).

 

656/05 Návrh na doplnění sociálního pořadníku

Rada města projednala návrh bytové a sociální komise na doplnění sociálního pořadníku žadatelů o byt a schvaluje zařazení Marie Š, Havlíčkův Brod.

 

657/05 Návrh na doplnění sociálního pořadníku

Rada města projednala návrh bytové a sociální komise na doplnění sociálního pořadníku žadatelů o byt a schvaluje zařazení Markéty Ž., Havlíčkův Brod.

 

658/05 Návrh na doplnění sociálního pořadníku

Rada města projednala návrh bytové a sociální komise na doplnění sociálního pořadníku žadatelů o byt a schvaluje zařazení Jaroslavy K., Havlíčkův Brod.

 

659/05 Žádost o výměnu bytu

Rada města ruší své usnesení č. 625/05 ze dne 12.9. 2005.

 

660/05 Žádost o výměnu bytu

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4 o velikosti 2+1, Na Výšině 3236, Havlíčkův Brod Anně Z. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 15.10.2005. Nájemné bude účtováno ve výši jednonásobku.

 

661/05 Prodloužení podnájemní smlouvy

Rada města schvaluje prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 7 Žižkova ul. 812 Havlíčkův Brod pro Hanu Č. do 30.9.2006.

 

662/05 Pronájem bytů v domech pečovatelské služby Na Výšině 3241 a U Kasáren 3504 Havlíčkův Brod

Rada města ruší své usnesení č. 594/05 ze dne 29.8.2005

 

663/05 Pronájem bytů v domech pečovatelské služby Na Výšině 3241 a U Kasáren 3504 Havlíčkův Brod

Rada města ruší své usnesení č. 595/05 ze dne 29.8.2005

 

664/05 Pronájem bytů v domech pečovatelské služby Na Výšině 3241 a U Kasáren 3504 Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č.53 Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, Zdeňce K., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 15.10.2005.

 

665/05 Pronájem bytů v domech pečovatelské služby Na Výšině 3241 a U Kasáren 3504 Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 27 o velikosti 1+0, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod, Miladě T., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 15.10. 2005.

 

666/05 Pronájem bytů v domech pečovatelské služby Na Výšině 3241 a U Kasáren 3504 Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 36 o velikosti 1+0 U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod, Tomáši K., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 15.10.2005.

 

667/05 Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Květnov a Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní číslo 98 v k.ú. Květnov, pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - grafický příděl parcelní číslo 49, 86, 89, 114, 121/1, 143/3, 220/1, 223/2, 274/2, 341/1, část 396/1, 399/2, 399/4, 441/1, 449, 454/1, 470, 473, 474, část 477, 482, 503/2 v k.ú. Květnov, pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - pozemkový katastr parcelní číslo 78/2, 225, 326, 408, 409, část 428, 435, 450, 451, 452, 465, 467, 468, 471, 472, 476, 479, 480, část 483/1, 485, 486, 487, část 488, 490, 495, 500, 501, 504 v k.ú. Květnov, pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní číslo 556/6, 665/2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu, pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - pozemkový katastr parcelní číslo 56, 58/6, 65, část 79/5, 80,  část 86, 331, 509/1, 509/2, část 541/5, 542/1, 544/3, 555/1, 555/2, 556/2, 556/3, 626, 635/1, 648, 649, 651, 652, 653, 656/1, 656/2, 660, 661, 662, 664, 665, 669, 671, 672, 673, část 674, 1202, 1207/2, 1225, 1235, 1236, 1247/2, 1325, 1327, 1328 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu o celkové výměře všech uvedených parcel 27,5 ha.

 

668/05 Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 879/1 v k.ú. Šmolovy

Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku pozemkové parcely č. 879/1 v katastrálním území Šmolovy.

 

669/05 Pronájem pozemku v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod - revokace

Rada města ruší svoje usnesení č. 341/05 přijaté dne 16. 5. 2005 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:
Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/1 o výměře 348 m2
- nájemce Ladislava N., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 9. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.

 

670/05 Pronájem pozemku v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod - revokace

Rada města ruší svoje usnesení č. 357/05 přijaté dne 16. 5. 2005 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:
Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/2 o výměře 301 m2
- nájemce Josef V., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 9. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.

 

671/05 Pronájem pozemku v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod - revokace

Rada města ruší svoje usnesení č. 349/05 přijaté dne 16. 5. 2005 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:
Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/1 o výměře 288 m2
- nájemce Hana K., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 9. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.

 

672/05 Pronájem části pozemku pp.č. 2359/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - dodatek č. 1 k NS č. HO 007/2002/Ho

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě číslo HO 007/2002/Ho uzavřené dne 15. července 2002 s Lenkou M., Havlíčkův Brod, jehož předmětem bude rozšíření předmětu nájmu o pozemek pozemková parcela číslo 2359/2 o výměře 22 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, za cenu 3 Kč/m2/rok, to je 66 Kč/rok, za účelem rozšíření stávající předzahrádky. Prostor před plotem pronajatého pozemku má povinnost udržovat majitelka pronajatého pozemku.

 

673/05 Souhlas s konáním akce v parku Budoucnost

Rada města dodatečně schvaluje výpůjčku části areálu městského parku Budoucnost, za účelem konání akce Svatováclavský dětský den, žadateli Milanu Šulcovi, OV KDU-ČSL, Havlíčkův Brod, dne 28. 9. 2005 od 09:30 do 12:30 hodin. Zodpovědnými osobami za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem  v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody jsou  Mgr. Jaroslav Staněk a Bc. Jiří Vondráček.

 

674/05 Souhlas s konáním náborové akce 5. oddílu vodních skautů

Rada města dodatečně schvaluje výpůjčku pozemků dle situačního nákresu, za účelem konání náborové akce 5. oddílu vodních skatů v prostoru rybníka Cihlář a na pobřeží dne 24. 9. 2005 v době od 9:00 do 15:00 hodin.

 

675/05 Souhlas s konáním akci v kulturním domě v Termesivech

Rada města souhlasí s konáním akcí uvedených v podkladu materiálu č. 1249 v kulturním domě v Termesivech.

 

676/05 Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě číslo HO 127/2005/Fik

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě číslo HO 127/2005/Fik s Realitní kanceláří Sever s.r.o., IČ: 61324752, sídlem Dvořákova 20/1579, Ústí nad Labem, ve znění přílohy podkladového materiálu.

 

677/05 Umístění informačního nápisu nanesením - nátěrem fasádními barvami na stávající venkovní omítku bytového domu na Sídlišti Pražská č.p. 2753-2755 v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části domu - plochy stávající venkovní omítky východní štítové zdi bytového domu na Sídlišti Pražská č.p. 2753-2755 v Havlíčkově Brodě o výměře 9 m2 pro účely umístění informačního nápisu.

 

678/05 Doplnění a sjednocení evidence rybníků

Rada města ukládá hospodářskému odboru zajistit posudky na ocenění rybníků a schvaluje vyhotovení znaleckých posudků znalcem Jiřím Pertlem, Havlíčkův Brod.

 

679/05 Doplnění a sjednocení evidence rybníků

Rada města schvaluje převedení evidence staveb rybníků z odboru rozvoje města na hospodářský odbor.

 

680/05 Výzva k podání nabídky kupní ceny na převod pozemků od Pozemkového fondu ČR

Rada města ukládá starostovi města Havlíčkův Brod ing.arch. Jaroslavu Kruntorádovi zúčastnit se dne 17.10.2005 na Pozemkovém fondu ČR, územním pracovišti Havlíčkův Brod podání nabídky kupní ceny na převod pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod parcelní č.651/2 o výměře 9.749 m2 a parcelní č. 856/1 o výměře 79.073 m2.

 

681/05 Výpůjčka informační plochy

Rada města schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části oplocení podél ulice Žižkova u veřejné plochy pro parkování v Havlíčkově Brodě o výměře cca 20 m2 pro účely umístění informačního nápisu.

 

682/05 Informace o převodu areálu kasáren Karla Havlíčka Borovského a vily s pozemkem v areálu kasáren v Čechově ulici

Rada města bere na vědomí informace o postupu při realizaci převodu kasárenského objektu.

 

683/05 Pronájem ledové plochy - hokejová škola

Rada města bere na vědomí žádost ing. Roberta Mičky o poskytnutí slevy na pronájem ledové plochy pro 8. ročník Mezinárodní hokejové školy a neschvaluje snížení nájemného o 50 % oproti platnému ceníku Technických služeb Havlíčkův Brod.

 

684/05 Rychlá zdravotnická služba

Rada města vyslechla informaci o situaci ve zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, oblastním středisku Havlíčkův Brod a pověřuje místostarostku svoláním schůzky k této problematice za účasti zástupců zřizovatele - kraje Vysočina, vedení ZZS kraje, oblastního střediska ZZS Havlíčkův Brod, měst Chotěboř, Ledeč nad Sázavou a Havlíčkův Brod.
PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.
Ing. Tomáš HERMANN, v. r.
místostarostové                                                                                   Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.
                                                                                                          starosta