Usnesení rady města z 3 .4. 2006Přítomni:

Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Čeněk Jůzl, Milan Plodík, PhDr. Ivana Štrossová

Omluveni:

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Libuše Sehnalová, Zdeněk Paukeje, Ing. Vladimír Kučírek, Bc. Jiří Vondráček, JUDr. Hana Andělová, JUDr. Vít Fikar

 

228/06 Kontrola plnění usnesení

Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z předchozích jednání, včetně zprávy o prodloužení termínů plnění usnesení: 852/05, 854/05, 858/05 a 859/05 do 30.6.2006.

 

229/06 Kontrola plnění usnesení

Rada města ruší svá usnesení č: 104/06, 105/06, 630/05 a 632/05.

 

230/06 Převod zůstatku účtu MBS HB s.r.o. na účet spol.Teplo HB s.r.o.

Rada města pověřuje jednatele společnosti TEPLO HB s.r.o. pana Milana Bauera zrušením účtu zaniklé společnosti Městská bytová správa HB s.r.o. (IČO:25942387), číslo účtu 2779900297/0100 a převodem zůstatku tohoto účtu na účet nástupnické společnosti Teplo HB s.r.o.(IČO:25930354), číslo účtu 2776640207/0100.

 

231/06 Zpráva o roční účetní závěrce  příspěvkové organizace Technické služby HB

Rada města bere na vědomí roční zprávu o hospodaření Technických služeb Havlíčkův Brod za rok 2005.

 

232/06 Zpráva o roční účetní závěrce  příspěvkové organizace Technické služby HB

Rada města schvaluje návrh na rozdělení zisku z doplňkové činnosti za rok 2005 a úhradu ztráty z hlavní činnosti z rezervního fondu dle přílohy č. 4 a, b podkladového materiálu.

 

233/06 Žádost o zvýšení provozního příspěvku Technických službám HB na rok 2006

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení limitu výdajů na neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Technické služby Havlíčkův Brod pro rok 2006 ve výši 2 000 000,-Kč v důsledku zvýšených nákladů na zimní údržbu a obnovu místních komunikací.

 

234/06 Stížnost občanů Dolní ulice a domů v blízkosti Effect Clubu na hlučnost a nepořádek

Rada města se seznámila s obsahem stížnosti obyvatel Dolní ulice a okolí a bere na vědomí informaci o postupu stavebního úřadu vůči vlastníkovi objektu č.p. 3088, ve které je provozován Effect Music Club.

 

235/06 veřejné osvětlení Máchova, Staškova

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Staškova a Máchova a na realizaci této stavby uzavřít smlouvu o dílo s firmou VČE-montáže a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice, IČ 25938746 dle předložené nabídky.

 

236/06 Veřejné osvětlení Pohledští Dvořáci

Rada města bere na vědomí informaci odboru rozvoje města o poptávkovém řízení na dodavatele veřejného osvětlení v lokalitě Pohledští Dvořáci a ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s firmou ROSS Holding a.s., Jihlavská 893, Havlíčkův Brod, IČ 25259741 v rozsahu finančního objemu plnění v roce 2006 v celkové výši 1.062.410,70 Kč.

 

237/06 Informace o výběrových řízeních

Rada města bere na vědomí informaci o provedených výběrových řízeních na dodavatele staveb: Výtah a přestavba pracoviště cestovních pasů Pražská 2954 (vítěz Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.) a Rozšíření VO Pohledští Dvořáci (vítěz ROSS Holding, s.r.o.) v souladu s Vnitřní směrnicí o zadávání zakázek menšího rozsahu, než určuje zákon 40/2004 Sb.

 

238/06 Prodej městských bytových domů - další postup

Rada města schvaluje návrh na organizační zajištění dalšího postupu prodeje městských bytových domů dle podkladu RM/215/06.

 

239/06 Rozšíření nájemní smlouvy

Rada města schvaluje rozšíření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě čp. 1871 Husova ul., Havlíčkův Brod tak, aby se společnou nájemkyní bytu spolu s Marcelou M., stala i Petra M.

 

240/06 Rozšíření nájemní smlouvy

Rada města schvaluje rozšíření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě čp. 1872 Husova ul., Havlíčkův Brod tak, aby se společnou nájemkyní bytu spolu s Boženou B., stala i Martina B.

 

241/06 Prodej objektu čp. 72 a pozemků v katastrálním území Mírovka

Rada města bere na vědomí znění kupní smlouvy č. HO 068/2006 a ukládá hospodářskému odboru zajistit upřesnění záměru firmy Vultur Traiding s.r.o. k  úpravě domu čp. 72 v katastrálním území Mírovka na ubytovnu a předložit smlouvu, včetně upřesnění záměru zastupitelstvu města.

 

242/06 Autobusový terminál - informace

Rada města ukládá starostovi svolat v souladu se zákonem o obcích jednání zastupitelstva města dne 10.4.2006 v 16:00.

 

243/06 Pronájem pozemku (rybníka) ppč. 909 o výměře 2714 m2 v katastrálním území Mírovka u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem pozemku (rybníka) ppč. 909 o výměře 2714 m2 v obci Mírovka, katastrální území Mírovka u Havlíčkova Brodu, SDH Mírovka, Mírovka 90, Havlíčkův Brod, IČ: 62696637, za účelem realizace potřeb sboru dobrovolných hasičů, za cenu 0,50 Kč/m2/rok, tj. 1.357Kč/rok, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 3.4.2006, přičemž výpověď musí být podána nejpozději do 30.9. příslušného roku.

 

244/06 Pronájem pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1592/4

Rada města bere na vědomí postup hospodářského odboru ve věci zveřejnění záměru pronájmu části pozemku vedeného v katastru nemovitostí  Havlíčkův Brod parcelní číslo 1592/4  o výměře 286 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod a tento postup schvaluje.

 

245/06 Pronájem pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1592/4

Rada města schvaluje pronájem pozemku v k.ú Havlíčkův Brod a ppč. 1592/4 o výměře  286 m2 manželům Bohumilu a Stanislavě Ch., Havlíčkův Brod. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 1. 1. 2006 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2  ročně.

 

246/06 Pronájem části pozemku PK 1048/2 o výměře 285 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní číslo 1048/2 o výměře 285 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Ing. Jindřišce T., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.5.2006 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 855 Kč/rok.

 

247/06 Výpůjčka objektu postaveného na stpč. 6157 v ulici Žižkova v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje výpůjčku objektu postaveného na pozemku stpč. 6157 v areálu parkoviště v ulici Žižkova v Havlíčkově Brodě o výměře 192 m2, Oblastní charitě Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, Havlíčkův Brod, IČ: 15060233, na dobu 30 dnů od 3. 4. 2006 do 2. 5. 2006.

 

248/06 Záměr výpůjčky objektu postaveného na stpč. 6157 v ulici Žižkova v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje záměr výpůjčky objektu postaveného na stpč. 6157 v areálu parkoviště v ulici Žižkova v Havlíčkově Brodě o výměře 192 m2.

 

249/06 Užívání nebytových prostor (garáže) v ulici Bělohradská v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje užívání nebytových prostor - garáže v ulici Bělohradská v Havlíčkově Brodě o výměře 16,53 m2 Městské policii v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 53, Havlíčkův Brod s účinností od 4. 3. 2006.

 

250/06 Záměr pronájmu nebytových prostor (garáže) v ulici Zahradnického v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor (garáže) postavené na stpč. 3360 v ulici Zahradnického v Havlíčkově Brodě o výměře 17,06 m2.

 

251/06 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - 9. ročník motoristické soutěže RALLYE POSÁZAVÍ

Rada města schvaluje výpůjčku středové a spodní části plochy Havlíčkova náměstí pořadateli soutěže Rallye Posázaví - TV studio HB, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, IČ: 10463682, k uskutečnění 9. ročníku motoristické soutěže ve dnech 26. - 27. května 2006.

 

252/06 9. ročník motoristické soutěže RALLYE POSÁZAVÍ

Rada města ukládá odboru správy a informatiky zajistit výpůjčku praporu se znakem města pro slavnostní start soutěže, přípojku 220 V a výpůjčku vestibulu Staré radnice pro 9. ročník motoristické soutěže Rallye Posázaví ve dnech 26. - 27. května 2006.

 

253/06 9. ročník motoristické soutěže RALLYE POSÁZAVÍ

Rada města ukládá vedení města zajistit pohár starosty města, upomínkové předměty pro zúčastněné posádky a určit zástupce města pro slavnostní start a předání cen vítězným posádkám 9. ročníku motoristické soutěže Rallye Posázaví.

 

254/06 Změna dopravního značení na místní pozemní komunikaci v ulicích Horní a Dolní v Havlíčkově Brodě - povolení vjezdu do centra vozidlům pro zásobování do 7,5t

Rada města ukládá hospodářskému odboru neudělit souhlas odboru dopravy k úpravě dopravního značení na místní pozemní komunikaci v ulicích Horní a Dolní v Havlíčkově Brodě a s povolením vjezdu do centra města vozidlům pro zásobování obchodů v centru města do celkové váhy 7,5t.

 

255/06 Přehodnocení nájemného ve smlouvách o nájmu nebytových prostor a objektů pro rok 2006

Rada města schvaluje úpravu nájemného na rok 2006 dle návrhu hospodářského odboru ve znění upravené přílohy.

 

256/06 Informace o některých změnách zákonů a jejich dopadu na činnost úřadu.

Rada města bere na vědomí informaci o některých změnách zákonů a jejich dopadu na činnost úřadu.

 

257/06 Sdělení ÚOHS

Rada města ukládá ekonomickému odboru, aby ve stanovených lhůtách doplnil na Úřad na ochranu hospodářské soutěže všechny požadované informace.

          PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v.r.                                     Ing. Tomáš HERMANN, v.r.
                místostarostka                                                              místostarosta