usnesení rady města z 29. 5. 2006Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka

Omluveni:

Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, JUDr. Vít Fikar, Ing. Jarmila Menšíková

 

351/06 Žádost o doporučení zástupce města

Rada města určuje Libora Honzárka jako zástupce města s hlasem poradním k nově vyhlášenému konkursnímu řízení na funkci ředitele/ředitelky Havlíčkova gymnázia, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod. Jako náhradníka rada určuje Ing. Janu Fischerovou, CSc.

 

352/06 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - Renault Club Praha

Rada města schvaluje výpůjčku Havlíčkova náměstí o výměře 300 m2, Pavlu Vyplerovi, Dělnická 783, Kolín 2, Renault club Praha, za účelem uspořádání výstavy a soutěže elegance historických vozidel Renault, na den 24. června 2006 v čase od 9:30 do 12:00 hodin. Tato akce nesmí být využita k prezentaci prodejců vozidel (komerční účely).

 

353/06 Projekt "Vysočina - evropský region rovných příležitostí"

Rada města bere na vědomí informaci o projektu „Vysočina - evropský region rovných příležitostí“ a schvaluje dohodu o spolupráci s předkladatelem projektu Sdružením pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, krajskou organizací Vysočina, Havlíčkova 44, Jihlava, IČO: 70926182.

 

354/06 Projekt "Vysočina - evropský region rovných příležitostí"

Rada města ukládá odboru rozvoje města spolupracovat na realizaci projektu  „Vysočina - evropský region rovných příležitostí“.

 

355/06 Dohoda o spolupráci Handball Help Cup 2006.

Rada města schvaluje dohodu o spolupráci na akci Handball Help Cup 2006 se společností Tango, v.o.s. Havlíčkův Brod.

 

356/06 Jmenování člena komise pro hodnocení nabídek na zpracování Přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2006, 2007, 2008 a audit účetní závěrky

Rada města schvaluje pana Jiřího Kopice za člena Komise pro hodnocení nabídek na výběr dodavatele služeb - Přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2006, 2007, 2008 a audit účetní závěrky.

 

357/06 Měsíčník Včela

Rada města bere na vědomí informaci starostky o jednání vedení města s vydavatelkou měsíčníku Včela paní Petrou Kruntorádouvou.

 

358/06 Výpůjčka plochy náměstí pro umístění reklamního kluzáku

Rada města schvaluje výpůjčku části středové plochy Havlíčkova náměstí o výměře cca 200 m2 Aeroklubu Havlíčkův Brod v týdnu od 5.6. do 9.6.2006 za účelem umístění kluzáku, jako reklamy na akci Víkend s letadly.

 

Ing. Tomáš HERMANN, v. r.

Libor HONZÁREK, v. r.

místostarostové                                                Ing. Jana FISCHEROVÁ, CSc., v. r.

                                                                                         starostka