Usnesení rady města z 27.3.2006Přítomni:

Ing. Tomáš Hermann, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Čeněk Jůzl, Vladimír Hušek, Milan Plodík, Libor Honzárek

Omluveni:

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, JUDr. Hana Andělová

 

226/06 Autobusový terminál - další postup

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 780300 09806 5 5123 na provedení díla "Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě" se společností Skanska DS a.s., se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno, který spočívá v dalším prodloužení přerušení prací maximálně o 30 dnů.

 

 

227/06 Podnájem pozemků pro stavbu komunikace Havířská - Lidická, 2. stavba

Rada města schvaluje podnájem části pozemku pozemkové parcely č. 2897/3 o výměře 523 m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod  kraji Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57. Cena za podnájem činí Kč 10/m2 ročně. Podnájemní vztah se sjednává na dobu určitou, ode dne zahájení stavby silnice III/03821  Havířská - Lidická, Havlíčkův Brod - 2. stavba, do doby jejího dokončení.

 

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Ing. Tomáš HERMANN, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                                     starosta