usnesení rady města z 25. 10. 2007Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Mgr. Miloš Fikar, Mgr. Věra Gablechová, Ing. Václav Stejskal, JUDr. Hana Andělová, Ing. Zdeněk Endrle, Bc. Jan Pavlík, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl, Mgr. Milan Bičík, Ing. Petr Zgarba, JUDr. Vít Fikar

 

623/07 Návrh změny cen služeb hlavní činnosti Technických služeb Havl.Brod od 1.1. 2008

Rada města schvaluje předložený návrh na změny cen služeb v hlavní činnosti Technických služeb Havlíčkův Brod platný od 1.1. 2008.

 

624/07 Vánoční výzdoba města

Rada města souhlasí termínem provozu vánoční výzdoby vždy od první adventní neděle do 6.1. 

 

625/07 Smlouva o dílo - rozšíření městského kamerového systému o KB č. 9

Rada města schvaluje vyjimku z vnitřního předpisu o zadávání malých zakázek a souhlasí s návrhem smlouvy na rozšíření městského kamerového systému a úpravu dispečerského stanoviště se zhotovitelem firmou Gepard s.r.o., V Ráji 919, Pardubice. 

 

626/07 Smlouva o umístění zařízení městského kamerového systému

Rada města schvaluje návrh smlouvy o umístění zařízení městského kamerového systému s Gabrielou Beckerovou, bytem Havlíčkův Brod, ulice 5. května 455.

 

627/07 Výpůjčka sálu a salonku staré radnice  Fokusu Vysočina

Rada města schvaluje bezplatnou výpůjčku sálu a salonku staré radnice na slavnostní předávání ceny Křesadlo, které se bude konat dne 22. 10. 2007 od 16:00 do 20:00 hodin.

 

628/07 Finanční dar mládežnickému družstvu kopané  TJ Šmolovy

Rada města souhlasí s finančním darem ve výši 5000,- Kč na nákup dresů pro oddíl kopané mládeže TJ Šmolovy.

 

629/07 Rozpočet na rok 2008 - kap.35 a 40

Rada města ukládá odboru rozvoje města předložit zastupitelstvu města návrh zahájení přípravy projektů dle přílohy podkladového materiálu č. 571.

 

630/07 Veřejné osvětlení Jihlavská ulice

Rada města stanovuje jako nejvýhodnější nabídku na dodávku stavby „Veřejné osvětlení Jihlavská, Havlíčkův Brod“ u zakázky malého rozsahu uchazeče VČE - montáže a.s., Arnošta z Pardubic 2082,  Pardubice, IČO: 25938746 a ukládá odboru rozvoje města s tímto uzavřít smlouvu o dílo.

 

631/07 Dohoda o využití pozemku, poskytnutí historické kamenné dlažby a následném zadláždění pozemku

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Dohody o využití pozemku, poskytnutí historické kamenné dlažby a následném zadláždění pozemku parc.č.213/1 katastrální území Havlíčkův Brod s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod, s.r.o., IČ 60109807.

 

632/07 Oprava fasády garáží v Kozí ulici

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést opravu fasády garáží na stp.č. 5703 – 5705 katastrální území Havlíčkův Brod směrem do Kozí ulice a ulice Boženy Němcové z rozpočtu města.

 

633/07 Autobusový terminál

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o průběžném kontrolním monitoringu a dále zpracování externího závěrečného auditu projektu Autobusový terminál s ing. Karlem Hetešem, Praha 4, Pertoldova 3329, IČ 67655602 ve znění přílohy tohoto podkladu.

 

634/07 Fond rezerv a rozvoje

Rada města projednala návrh statutu Fondu rezerv a rozvoje města Havlíčkův Brod a doporučuje zastupitelstvu města Fond zřídit s účinností od 1.1.2008.

 

635/07 Změna a doplnění ustanovení souboru vnitřních směrnic

Rada města schvaluje změnu a doplnění článku 6.6 vnitřní směrnice Soubor vnitřních předpisů pro provádění hospodářských operací a nakládání rozpočtovými prostředky města Havlíčkův Brod a ukládá uvedenou směrnici aktualizovat ve znění přílohy materiálu rady města č. 551.

 

636/07 Jmenování stálé komise rady města komise zřízená podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Rada města podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. zřizuje stálou pětičlennou komisi pro rozhodování o upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek v nominální hodnotě nad 1.500 Kč vzniklých z výkonu přenesené působnosti v působnosti odborů MěÚ Havlíčkův Brod. Složení komise: tajemník MěÚ - předseda, vedoucí Právního oddělení - místospředseda, vedoucí Ekonomického odboru - člen, vedoucí Živnostenského úřadu - člen, vedoucí Odboru dopravy - člen.

 

637/07 Fond rozvoje bydlení

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit Fond rozvoje bydlení Města Havlíčkův Brod.

 

638/07 Pronájem bytů č. 5 a č. 9 v domě čp. 1128 Bělohradská ul.,Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 5 o velikosti 1+0 v domě čp. 1128 Bělohradská ul.,Havlíčkův Brod Markétě D., Havlíčkův Brod . S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D, dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1.11.2007, za podmínky úhrady kauce ve výši trojnásobku nájemného a zálohy na úhradu služeb.

 

639/07 Pronájem bytů č. 5 a č. 9 v domě čp. 1128 Bělohradská ul.,Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 9 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul.,Havlíčkův Brod Renatě V., Havlíčkův Brod . S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D, dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1.11.2007 , za podmínky úhrady kauce ve výši trojnásobku nájemného a zálohy na úhradu služeb.

 

640/07 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 31 Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Ludmile P., Havlíčkův Brod za podmínky úhrady kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na služby. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.11.2007.

 

641/07 Prodloužení podnájemní smlouvy

Rada města schvaluje prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 1 Na Výšině 3219, Havlíčkův Brod pro Františka P., do 31.10.2008.

 

642/07 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu bytů ( předplacený nájem)
byt č. 1 o velikosti 1+1 Sídliště Pražská 2800, Havlíčkův Brod
byt č. 1 o velikosti 1+1 Reynkova 2503, Havlíčkův Brod
byt č. 13 o velikosti 3+1 Na Výšině 3221, Havlíčkův Brod

643/07 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - sportovně propagační akce

Rada města schvaluje výpůjčku Havlíčkova náměstí o výměře 300 m2 Pavlu M., Havlíčkův Brod za účelem uspořádání sportovně propagační akci společnosti VEHICLE na den 27. listopadu 2007 v čase od 12:00 do 17.00 hodin.

 

644/07 Výpůjčka nebytových prostor v objektu čp. 2854 Sídliště Pražská v Havlíčkově Brodě

Rada města neschvaluje výpůjčku nebytových prostor v objektu čp. 2854 v ulici Sídliště Pražská v Havlíčkově Brodě, Vladimíru S., Havlíčkův Brod, za účelem prezentace fotografií na dobu určitou od 1.11.2007 do 31.3.2008 s týdenní výpovědní lhůtou.

 

645/07 Dodatek č. 4 ke smlouvě č. HO 208/2003/ŠIM

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. HO 208/2007/ŠIM, jehož předmětem je změna současné smluvní strany: Ing. Jaroslav Š., 530 12 Pardubice, IČ: 48163562 a Petr M., 530 02 Pardubice, IČ: 10497765 na smluvní stranu: Ing. Jaroslav Š., 530 12  Pardubice, IČ: 48163562 s účinností od 15. října 2007.

 

646/07 Souhlas s užíváním kulturního domu v Termesivech

Rada města souhlasí s tím, aby Sbor dobrovolných hasičů Termesivy umožnil užívání objektu kulturního domu v Termesivech v termínech uvedených v podkladu materiálu č. 559/2007. Veškerá práva a povinnosti ve vztahu k městu Havlíčkův Brod nese Sbor dobrovolných hasičů v Termesivech.

 

647/07 Inzerce domu čp. 2272 v Husově ulici v Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá hospodářskému odboru inzerovat prodej domu čp. 2272 postaveného na pozemku stavební parcela číslo  -565/1, pozemku stavební parcela číslo  -565/1o výměře 629 m2 a pozemku pozemkové parcely číslo 3767 o výměře 160 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod dle odůvodnění podkladového materiálu č. /07.

 

648/07 Inzerce areálu sběrných surovin v Havířské ulici v Havlíčkově Brodě

Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat areál sběrných surovin v ulici Havířská v Havlíčkově Brodě nájemci za cenu obvyklou dle znaleckého posudku.

 

649/07 Věcné břemeno ve prospěch Římskokatolické farnosti – děkanství Havlíčkův Brod na ppč. 61

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene dle odůvodnění k tíži celého pozemku ppč. 61 v k.ú. Havlíčkův Brod na dobu neurčitou ve prospěch Římskokatolické farnosti – děkanství Havlíčkův Brod, IČ: 15060527, Rubešovo náměstí 173, Havlíčkův Brod.  Věcné břemeno se zřizuje dohodou za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč.

 

650/07 Plynovodní potrubí "VTL Kotlina" - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením  zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí  parc.č. 1715/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně za cenu 60 Kč/bm, tj. 2640 Kč.  Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

651/07 Plynovodní potrubí "VTL přípojka Autolakovna Havlíčkův Brod" - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením  zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí  parc.č. 3211/53, 3211/56, 3211/87, 3211/88 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně za cenu 60 Kč/bm, tj. 540 Kč.  Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

652/07 Plynovodní potrubí "VTL přípojka stavební Havlíčkův Brod" - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením  zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí  parc.č. 942/26 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně za cenu 60 Kč/bm, tj. 180 Kč.  Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

653/07 Plynovodní potrubí "VTL a STL přeložky v ulici Jihlavská Havlíčkův Brod" - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením  zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí  parc.č. 2280/2, 2281a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr parc. č. 2280 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně za cenu 250 Kč/bm, tj. 64750 Kč.  Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

654/07 Plynovodní potrubí "VTL U Rybníčka Havlíčkův Brod" - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením  zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí  parc.č. 778/43, 778/69, 782/9, 785/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně za cenu 60 Kč/bm, tj. 4 080,- Kč.  Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

655/07 Nájemní smlouva č. HO 120/2006/Miš  - prodloužení doby vypůjčky

Rada města schvaluje změnu doby výpůjčky stanovené dle smlouvy o výpůjčce č. HO 120/2006/Miš s TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD na výpůjčku pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod stavební číslo 7081, 7082, 7083, 7084, 7085 a parcelní číslo 1852/12, 1852/13, 1852/14, 1852/15, 1852/16, 1852/17, 1852/18 a 1852/19 na dobu určitou do 31.prosince 2025. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změn.

 

656/07 Souhlas s provedením oprav areálu sběrných surovin

Rada města uděluje souhlas s provedením oprav areálu sběrných surovin v Havlíčkově Brodě dle předložené žádosti, která je přílohou podkladového materiálu č. 580/2007, Jiřímu H., nájemci sběrných surovin, IČ: 11004754 bez finanční spoluúčasti města Havlíčkův Brod s tím, že v případě provedení technického zhodnocení bude při ukončení nájemní smlouvy nabídnuto pronajímateli jako dar.

 

657/07 Operační program životní prostředí - odpady

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí,  prioritní osa 4 – odpady, ze strany Technických služeb Havlíčkův Brod na rozšíření sběrného dvora TS v Reynkově ulici a pořízení svozové a manipulační techniky.

 

658/07 Přerozdělení finančních prostředků na nákup vozíků pro imobilní občany

Rada města ukládá odboru sociálních věcí zajistit realizaci nákupu speciálního sportovního vozíku pro pana Michala Š., Havlíčkův Brod. Na nákup bude použita celá částka daru od společnosti Futaba Czech, s. r. o.

 

659/07 Přerozdělení finančních prostředků na nákup vozíků pro imobilní občany

Rada města ukládá odboru sociálních věcí vyzvat k podání nabídky na nákup sportovního vozíku jednoho zájemce, firmu MEDICCO - Vašíček, s. r. o., Netroufalky 3, 625 00,  Brno,   IČ 262 25 816.

 

660/07 Program jednání říjnového zastupitelstva

Rada města schvaluje program jednání říjnového zastupitelstva města.

 

661/07 Souhlas s prominutím pohledávky

Rada města dává Základní škole Wolkerova předchozí souhlas s odepsáním pohledávky Kč 195 584,- - úrok z prodlení z pohledávky za Tango Havlíčkův Brod v.o.s.

 

662/07 Souhlas s prominutím pohledávky

Rada města dává Základní škole V Sadech předchozí souhlas s odepsáním pohledávky Kč 124 440,- - úrok z prodlení z pohledávky za Tango Havlíčkův Brod v.o.s.

 
Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka