usnesení rady města z 22. 5. 2006Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka

 

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Jukl, Jiří Vorlíček, Ing. Jarmila Menšíková, Mgr. Jarmila Vošická, Edita Ondráčková, PaedDr. Veronika Prchalová, Věra Žáková, Jaroslava Krejcarová, Mgr. Věra Gablechová, Mgr. Miloš Fikar, Eva Machačová, Mgr. Jana Hartmanová, Vladimíra Fiedlerová, Blažena Polyaková, Blanka Muzikářová, Ing. Vladimír Kučírek, Martin Stehno

 

335/06 Zprávy o ročním hospodaření a schválení rozdělení zisku - ZŠ Konečná H.Brod  za rok 2005

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Konečná H.Brod  za rok 2005. Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění ve výši 170.963,68 Kč takto:
119 663,68  Kč příděl do rezervního fondu
  51 300  Kč do fondu hmotné zainteresovanosti  (odměn).

 

336/06 Zprávy o ročním hospodaření a schválení rozdělení zisku - ZŠ Štáflova H.Brod  za rok 2005

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Štáflova H. Brod za rok 2005. Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění ve výši 127.522,60 Kč takto:
 77.522,60 Kč příděl do rezervního fondu
 50.000,00 Kč do fondu hmotné zainteresovanosti  (odměn).

 

337/06 Zprávy o ročním hospodaření a schválení rozdělení zisku - PO SSM H.Brod  za rok 2005

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města H.Brod  za rok 2005. Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění ve výši 105,99 tis. Kč takto:
105,99 tis. Kč příděl do rezervního fondu.

 

338/06 Zprávy o ročním hospodaření a schválení rozdělení zisku - ZŠ V Sadech H.Brod  za rok 2005

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola V Sadech H. Brod za rok 2005. Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění ve výši 28.283,58 Kč takto:
  5.683, 58 Kč příděl do rezervního fondu
22 600 Kč do fondu hmotné zainteresovanosti  (odměn).

 

339/06 Zprávy o ročním hospodaření a schválení rozdělení zisku - ZŠ Wolkerova H.Brod  za rok 2005

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Wolkerova H.Brod  za rok 2005. Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění ve výši 118.073,85 Kč takto:
 24.073,85 Kč příděl do rezervního fondu
 94.000 Kč do fondu hmotné zainteresovanosti  (odměn).

 

340/06 Zprávy o ročním hospodaření a schválení rozdělení zisku - ZŠ Nuselská H.Brod  za rok 2005

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Nuselská H.Brod  za rok 2005. Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění ve výši 253.945,83 Kč takto:
141.945,83 Kč příděl do rezervního fondu
112.000,00  Kč do fondu hmotné zainteresovanosti (odměn).

 

341/06 Zprávy o ročním hospodaření a schválení rozdělení zisku - Mat.školy H.Brod  za rok 2005

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření  příspěvkové organizace Mateřské školy H. Brod za rok 2005. Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění ve výši 10.255,13 Kč takto:
10.255,13 Kč příděl do rezervního fondu.

 

342/06 Havarijní stav střechy na ZŠ Nuselská

Rad města schvaluje zadání opravy střechy nad školní jídelnou základní školy Nuselská formou výběrového řízení se zkrácenými lhůtami zadání (5 pracovních dnů).

 

343/06 Dodatek č. 1 smlouvy č. EK/1/2006 - HC Rebel a.s.

Rada města schvaluje úplné znění Dodatku č. 1 smlouvy číslo EK/01/2006 o poskytnutí finanční dotace ve výši 3 mil. Kč z rozpočtu města dle usnesení zastupitelstva města 256/04 z 24.4.2006 uzavřené mezi smluvními stranami - Městem Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00267449 jako poskytovatelem dotace na straně jedné a společností HC Rebel, a.s. se sídlem U Stadionu 2777, Havlíčkův Brod IČ: 64259757. 
Předmětem dotace je podpora neziskové činnosti společnosti HC Rebel a.s. v oblasti ledního hokeje včetně A mužstva.
Dodatek č. 1 je přílohou materiálu rady města č. 273/2006.

 

344/06 Smlouva č. EK/5/2006 - dotace KN H. Brod

Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města číslo EK/05/2006 uzavřenou mezi smluvními stranami na základě usnesení zastupitelstva města č. 256/04 ze dne 24.4.2006. Smluvní strany - město Havlíčkův Brod se sídlem Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod IČ 002 67 449 jako poskytovatel dotace na straně jedné a Vysočina, kraj se sídlem Žižkova 57, Jihlava 587 33 (zřizovatel konečného příjemce) a Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvková organizace (konečný příjemce dotace), IČ 70890749 se sídlem Husova 2624, Havlíčkův Brod.

 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí investiční dotace ve výši 2.000.000 Kč kraji Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, IČO 70890749,  na pořízení technologie gamakamery SPECT/CT pro jím zřizovanou příspěvkovou organizaci Nemocnice Havlíčkův Brod, IČ 001 79 540. 
Návrh smlouvy č. EK/5/2006 je přílohou materiálu rady města č. 273/2006.

 

345/06 Smlouva č. EK/6/2006 - dotace HZS Vysočina

Rada města schvaluje smlouvu č. Ek/6/2006 o poskytnutí příspěvku uzavřenou dle usnesení zastupitelstva města č. 256/04 ze dne 24.4.2006 mezi smluvními stranami -

 

1.Město Havlíčkův Brod
se sídlem  : Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

IČO: 00267449
(poskytovatel dotace)

a


2.  Česká republika - Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina
se sídlem   Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava
IČO: 708 851 84
( příjemce dotace ).

Předmětem této smlouvy je poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok 2006 ve výši 400.000 Kč na financování technického zhodnocení budovy Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina,  Humpolecká 3606, v Havlíčkův Brod. 

Návrh smlouvy č. EK/5/2006 je přílohou materiálu rady města č. 273/2006.

 

346/06 Výběrové řízení Spálená stráň

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit opětovné svolání výběrové komise pro dokončení výběru nejvhodnějšího zhotovitele na stavbu Obytná zóna Na Spálené Stráni – II.etapa, Havlíčkův Brod, realizovaného dle zákona o veřejných zakázkách č.40/2004 Sb. a následně předložit protokol o výběru radě města k rozhodnutí.

 

347/06 Perknovská ulice - Dohoda o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení

Rada města souhlasí s uzavřením předložené dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení komunikační sítě s Českým telecomem a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ 60193336, jejíž předmětem je přeložka komunikačního vedení umístěného v Perknovské ulici.

 

348/06 Projektová dokumentace jihovýchodního obchvatu města

Rada města se seznámila s připravovanou projektovou dokumentací jihovýchodního obchvatu a do vyjádření města k tomuto projektu ukládá začlenit:
a) nadchod pro pěší u kruhového objezdu u Hypernovy
b) zřízení autobusových zastávek, přechodu pro chodce a bezbariérového napojení u křižovatky obchvatu se silnicí I/38.

 

349/06 Program květnového zastupitelstva

Rada města schvaluje program jednání zastupitelstva města dne 29.5.2006.

 

350/06 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - KDU-ČSL

Rada města schvaluje výpůjčku, politické straně KDU-ČSL, Nádražní 397, Havlíčkův Brod,  části Havlíčkova náměstí  ve dnech 25. 5., 26. 5., 27.5. 2006 a výpůjčku části Rubešova náměstí ve dnech 29.5., 30.5. 2006 a výpůjčku části pozemku ppč. 2457/42 před budovou Českých drah dne 31. 5. 2006, vše za účelem umístění stánku - stůl, židle.

 
Ing. Tomáš HERMANN, v. r.
Libor HONZÁREK, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                              Ing. Jana FISCHEROVÁ, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka