Usnesení rady města z 20. 2. 2006Přítomni:

Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Milan Plodík, PhDr. Ivana Štrossová

 

Omluveni:

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád

 

 

 

169/06 Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě - pověření v jednání s dodavatelem stavby

Rada města na základě usnesení zastupitelstva města č. 55/06/ZM pověřuje místostarostu Tomáše Hermanna a radního Libora Honzárka jednáním s dodavatelem stavby "Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě" firmou Skanska DS a.s., Brno, Bohunická 133/50, o ukončení smlouvy o dílo č. 780300 09806 5 5123 ze dne 25. 8. 2005 dohodou ke dni 31. 3. 2006.

 

 

 

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

 

Ing. Tomáš HERMANN, v. r.

místostarostové