Usnesení rady města z 20. 12. 2004Přítomni:

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl, Vladimír Hušek, Milan Plodík

Omluveni:

PhDr. Ivana Štrossová

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Milan Beneš, Ing. Josef Beneš, Ing. Marta Gerthnerová, Světlana Pátková

 

781/04 Studie středu města

Rada města projednala zápis komise pro vyhodnocení architektonické studie středu města a ukládá odboru rozvoje města zajistit úhradu odměn zpracovatelům studií podle doporučení hodnotící komise.

 

782/04 Studie středu města

Rada města ukládá odboru správy a informatiky ve spolupráci s mediální radou zajistit zveřejnění studií středu města v radničních novinách Včela, v kabelovém vysílání radničního okénka a na presentačních panelech.

 

783/04 Vyjádření města - EIA vestavba lakovny Futaba

Rada města schvaluje dle přiloženého návrhu vyjádření města Havlíčkova Brodu k oznámení záměru "Futaba Czech, s. r. o.: Vestavba lakovny do stávající výrobní haly", které město obdrželo v rámci zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb.. o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

784/04 Zdena Kunstmüllerová, Žižkova 812 - přechod nájmu bytu

Rada města projednala žádost Zdeny B. o potvrzení přechodu nájmu bytu č. 4 v domě čp. 812 Žižkova ul., Havlíčkův Brod pro Hynka K. Rada města s přechodem nájmu bytu nesouhlasí. V případě, že manželé B. byt dobrovolně nevyklidí, schvaluje rada města podání žaloby na přivolení soudu k výpovědi nájmu bytu podle § 711, odst. 1, písm. d) a g) občanského zákoníku.

 

785/04 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby u Kasáren 3504, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 13 o velikosti 1+0 v domě čp. 3504 U Kasáren, Havlíčkův Brod Františku T., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu B.

 

786/04 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby u Kasáren 3504, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 16 o velikosti 1+0 v domě čp 3504 U Kasáren, Havlíčkův Brod  Marii A., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B.

 

787/04 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby u Kasáren 3504, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 36 o velikosti 1+0 v domě čp. 3504 U Kasáren, Havlíčkův Brod Dagmar K., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B.

 

788/04 Záměr pronájmu kulturního domu na Vršovicích

Rada města schvaluje zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v kulturním domě čp. 2774 na Vršovicích v Havlíčkově Brodě  na dlouhodobý pronájem za cenu 30 Kč/hodina.

 

789/04 Záměr pronájmu částí pozemku pp.č. 3819 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zveřejnit záměr pronájmu dvou částí pozemku pozemková parcela číslo 3819 o výměrách dvakrát po 14 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, za účelem stání dvou montovaných garáží.

 

790/04 Pronájem nebytových prostor v domě čp. 91 na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v pravé části II. patra domu čp. 91 Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod o výměře 18 m2 (kancelář č. 11) Miroslavu K., Havlíčkův Brod, IČ: 45909156, za účelem poskytování služeb finančního poradenství , za cenu 1000 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1.1.2005. Dále rada města schvaluje pronájem nábytku do této kanceláře za cenu 1.800 Kč/rok. Zároveň bude uzavřena smlouva o poskytování služeb spojených s užíváním nebytových prostor v tomto objektu.

 

791/04 Změna doby nájmu nájemní smlouvy č. 7/95 - Kr

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 s účinností od 1.1.2005 k nájemní smlouvě č. 7/95 - Kr uzavřené s Karlem P., Havlíčkův Brod, jehož předmětem je změna doby nájmu z určité na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď bude možné podat vždy k 1.10. kalendářního roku.

 

792/04 Změna doby nájmu nájemní smlouvy č. 8/95 - Kr

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 s účinností od 1.1.2005 k nájemní smlouvě č. 8/95 - Kr uzavřené s Vlastimilem T., Havlíčkův Brod, jehož předmětem je změna doby nájmu z určité na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď bude možné podat vždy k 1.10. kalendářního roku.

 

793/04 Změna doby nájmu nájemní smlouvy č. HO 07/1999/Soj - Sv. Kříž čp. 55

Rada města schvaluje uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. HO 07/1999/Soj uzavřené dne 8.7.1999 se společností Triggers, s.r.o., zastoupené Romanem V., Havlíčkův Brod, IČ: 60131195, jehož předmětem bude změna doby nájmu a to z určité na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1.1.2005.

 

794/04 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 311/2002/Ho

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo HO 311/2002/Ho uzavřené se Školním statkem Havlíčkův Brod, zastoupeným  Ing. Pavlem P., Havlíčkův Brod, IČO: 086 967, dohodou k 31.12.2004.

 

795/04 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 311/2002/Ho

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku pozemková parcela číslo 481/5 o výměře 3 066 m2 a pronájmu pozemku pozemková parcela číslo 481/3 o výměře 13 394 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

796/04 Zveřejnění záměru pronájmu

Rada města schvaluje zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor ve II. patře domu čp. 91 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě o výměře 27 m2 (kancelář č. 12).

 

797/04 Ukončení nájemní smlouvy č. 31/12 MBS HB,s.r.o./2004

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 91/12 MBS HB, s.r.o./2004 uzavřené s Janem H., Havlíčkův Brod, IČ: 69860505, dohodou k 31.12.2004.  

 

798/04 Kontrola útvaru vnitřního auditu - návrh na řešení situace

Rada města Havlíčkův Brod schvaluje uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. HO 6/97 - Soj uzavřené dne 7.5.1997 s Restaurací Kotlina s.r.o., zastoupenou Bohuslavem R., U Stadionu 2777, Havlíčkův Brod ve znění přílohy.

 

799/04 Vybudování příjezdové cesty k bývalému objektu "Přístavby domu čp. 2915" v Dobrovského ulici v Havlíčkově Brodě, schváleného k prodeji zastupitelstvem města usnesením č. 325/04 ze dne 20.9.2004

Rada města schvaluje vybudování příjezdové cesty firmou CP Centrum povrchových úprav, sdružení Havlíčkův Brod k bývalému objektu "Přístavby domu čp. 2915" v Dobrovského ulici v Havlíčkově Brodě, budoucím vlastníkem tohoto objektu za podmínky, že žadatel nabídne vybudovanou příjezdovou komunikaci jako dar městu Havlíčkův Brod a zaváže se provádět veškerou její údržbu vlastními prostředky a na své náklady. Umístění stavby bude posouzeno ve stavebním řízení.

 

800/04 Plán zasedání rady města na rok 2005

Rada města schvaluje plán jednání rady města na rok 2005.

 

801/04 Úkoly z kontrolního výboru

Rada města na základě doporučení kontrolního výboru ukládá  tajemníkovi MěÚ aktualizovat v souvislosti se změnami zákona 40/2004 o veřejných zakázkách, vnitřní předpisy o veřejných zakázkách.  

 

802/04 Odkanalizování místních částí

Rada města ukládá ekonomickému odboru zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2005 náklady na zpracování dokumentace na odkanalizování místních částí Termesivy ve výši 250.000,- Kč a Svatý Kříž a Suchá ve výši 650.000,- Kč.

 

803/04 Kaskáda rybníků

Rada města ukládá odboru životního prostředí, aby ve spolupráci s hospodářským odborem posoudil problematiku intenzity chovu ryb v kaskádě rybníků na Cihlářském potoce.

 

804/04 2005 - Rok partnerství – postup příprav

Rada města schvaluje podání projektu „2005 – Rok partnerství“ za město Havlíčkův Brod do Fondu podpory partnerských aktivit Evropské unie

 

805/04 Užívání závěsného odznaku - Ing. Tomáš Hermann

Rada města schvaluje v souladu s § 108, odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích oprávnění člena zastupitelstva a místostarosty Ing. Tomáše Hermanna užívat při občanských obřadech závěsný odznak.

 

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Ing. Tomáš Hermann, v.r.

místostarostové

 

 

                                                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                                                                       starosta