usnesení rady města z 2. 7. 2007Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Milan Bauer, Ing. Zdeněk Endrle, Ing. Marta Gerthnerová, JUDr. Hana Andělová, Ing. Jarmila Menšíková, JUDr. Vít Fikar

 

441/07 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z předchozích jednání, včetně informace o prodloužení termínu plnění usnesení č. 820/06 do 31.12.2007 a usnesení č. 571/05 do 31.12.2008.

 

442/07 Zápis z Dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. ze dne 11.6.2007

Rada města bere na vědomí zápis Dozorčí rady společnosti TEPLO HB s.r.o. konané dne 11.6.2007.

 

443/07 Zápis z Dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. ze dne 11.6.2007

Rada města schvaluje na základě splněných hodnotících kritérií proplacení zálohy z roční odměny v 1.pololetí roku 2007 řediteli společnosti Teplo HB s.r.o. panu Milanu Bauerovi.

 

444/07 Zápis z Dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. ze dne 11.6.2007

Rada města stanovuje hodnotící kritéria práce ředitele společnosti Teplo HB s.r.o. na II.pololetí roku 2007 navržená dozorčí radou.

 

445/07 Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu a provozování lyžařského vleku

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování lyžařského vleku dle předloženého návrhu.

 

446/07 Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu a provozování lyžařského vleku

Rada města schvaluje úpravu plánu investic Technických služeb Havlíčkův Brod na rok 2007 o zřízení kabiny rozhodčích v západní tribuně a opravu šaten ve východní tribuně zimního stadionu v rámci celkového schváleného objemu investic pro rok 2007.

 

447/07 Návrh smlouvy na uspořádání VZ

Rada města schvaluje předložené návrhy mandátní smlouvy a plné moci pro uspořádání zadávacího řízení na veřejnou zakázku a výběr zhotovitele lesních hospodářských osnov se Stavební poradnou, spol. s r.o., České Budějovice.

 

448/07 Dokončení opravy fasády ZŠ Štáflova

Rada města schvaluje na základě provedeného výběru uzavřít smlouvu o dílo s firmou Qatrosystém, spol.s.r.o. na dokončení opravy fasády jižního průčelí v Základní škole Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 s termínem plnění do 10.9.2008.

 

449/07 Lunety

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost o bezúplatný převod souboru lunetových obrazů z bývalého augustiniánského kláštera do majetku města Havlíčkův Brod.

 

450/07 Dotace

Rada města ukládá právnímu oddělení do 15 dnů zajistit od dodatečných žadatelů o dotaci z rozpočtu města žádost v souladu s čl. IV., odst. 1), Zásad pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu města a tuto předložit radě města na nejbližším zasedání.

 

451/07 Pronájem bytu v domě čp. 66 Mírovka, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu v domě čp. 66 Mírovka, Havlíčkův Brod Jaroslavě D., Havlíčkův Brod.Bude uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu určitou 2 let. Nájemné bude účtováno ve výši Kč 40,- / m2 a měsíc. Nájemné za první rok bude sníženo o 50% z důvodu nutných oprav bytu bez finanční účasti města.

 

452/07 pronájem bytu v domě pečovatelské služby - zrušení

Rada města ruší své usnesení č. 426/07 ze dne 11.6.2007 a odstupuje od návrhu nájemní smlouvy.

 

453/07 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 2 v domě čp. 2613 Reynkova ul., Havlíčkův Brod s Janou T., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.8.2007.

 

454/07 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 5 v domě čp. 1857 Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod s Hanou P., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.8.2007.

 

455/07 Výpůjčka parku Budoucnost - Běh Terryho Foxe

Rada města schvaluje výpůjčku cest v areálu parku Budoucnost dle situačního zákresu Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Havlíčkově Brodě za účelem konání charitativní akce Běh Terryho Foxe dne 7. září 2007 v době od 10:00 do 13:00 hodin. Po stránce organizačního zabezpečení, bezpečnosti a uvedení plochy do původního stavu je zodpovědná pořadatelská organizace. Pořádající organizace je zároveň zodpovědná za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

456/07 Výpůjčka pozemku pp.č. 1182/1 v k.ú. Havl. Brod - lom Vlkovsko

Rada města neschvaluje výpůjčku pozemku pozemková parcela číslo 1182/1 o celkové výměře 6294 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod - těžební prostor v lokalitě Vlkovsko, Pavlu M. Havlíčkův Brod, za účelem pořádání hudebních a kulturních akcí během letních prázdnin v termínu od 1.7.2007 do 31.8.2007.

 

457/07 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - Týdny vzdělávání dospělých

Rada města schvaluje výpůjčku Havlíčkova náměstí společnosti bit cz training s.r.o., zastoupené Ing. Petrem Švíkou, Masarykova 64, 586 01 Jihlava, IČ: 27371891,  za účelem pořádání akce "Týden vzdělávání dospělých" dne 11. září 2007.

 

458/07 Věcné břemeno - objekt č. 43 v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene v katastrálním území Havlíčkův Brod spočívajícího v povinnosti trpění stožáru veřejného osvětlení a přívodního kabelového vedení a zajištění přístupu k němu za účelem jeho údržby a oprav. Věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků stpč. 405/1 a 405/2 daným geometrickým zaměřením opěrného svahu a ve prospěch pozemků ppč. 3950 a ppč. 293/1.

 

459/07 Věcné břemeno - objekt č. 43 v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v trpění opěrného svahu na pozemku stpč. 405/1 a stpč. 405/2 a k jeho tíži ve prospěch pozemků ppč. 3950, ppč. 293/1 a 292/1.

 

460/07 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - 22. etapa - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí, parc. č. 1745/2, 1753/10, 1753/14, 1753/23, 1753/39, 1753/40, 1753/60, 1753/63, 1753/8, 1766/32, 1777/1, 1777/11, 1777/14, 1777/15, 1777/21, 1777/22, 1777/25, 1777/26, 1777/34, 1777/37, 1777/43, 1777/46, 1777/50, 1777/52, 1777/53, 1777/56, 1777/58, 1777/64, 1777/65, 1777/72, 1777/77, 1777/78, 1777/79, 1777/83, 1777/87, 1777/92, 1782/1, 1794/1, 1794/11, 1794/12, 1794/4, 1794/5, 1794/9, 1806/2, 1873/14, 1873/19, 1873/5, 2365/4, 260/4, 260/5, 3212/1, St.1849 a pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - Pozemkový katastr parc. č. 2376 vše v k.ú. Havlíčkův Brod , ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Nádražní 397, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně za cenu 60 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu. 
Rada města dále souhlasí s provedením vnitřních rozvodů v budovách č.p.1884, č.p.807, č.p.812, č.p.813, č.p.1202, č.p.1236 (vlastnický podíl 149/1247), č.p.1268 (vlastnický podíl 1754/7660), č.p.1240 (vlastnický podíl 3033/13678), č.p.1262 (vlastnický podíl 1296/10332), č.p.1238 (vlastnický podíl 3938/13676), č.p.1203 (vlastnický podíl 6529/12440) v k. ú. Havlíčkův Brod

 

461/07 Informace o objektu čp. 53

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu čp. 53 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě Stanislavě Krepčíkové,IČ: 63584484, za účelem: zlatnictví, makléřství v oboru pojišťovnictví a kanceláře s účinností od 1.8.2007 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 342 183 Kč ročně.

 

462/07 Prodloužení nájemní smlouvy - fotbalové hřiště v k.ú. Šmolovy

Rada města schvaluje pronájem následujících pozemků vedených v  k.ú. Šmolovy od Bohumíra A., Havlíčkův Brod :
pozemky vedené v katastru nemovitostí
parcelní č.      780/3      o výměře     202 m2
parcelní č.      203/2      o výměře       10 m2
parcelní č.      780/6      o výměře     156 m2
pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr
parcelní č.       289         o výměře  12635 m2
Nájemní vztah se sjednává za účelem užívání fotbalového hřiště se zpětnou účinností od 1.7.2007 do 30.6.2008 za cenu dle odůvodnění v podkladovém materiálu. 

 

463/07 Výběr zhotovitele v souladu s vnitřní směrnicí k postupu zadávání zakázek města Havlíčkův Brod malého rozsahu  dle zák. č. 137/2006 Sb. na akci "KD Mírovka č.p. 66, zateplení obvodového zdiva a venkovní omítky"

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo se stavební firmou U Vojtěcha - stavební a obchodní společnost, se sídlem Masarykova 3580, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD zhotovitelem stavebních prací na akci "KD Mírovka č.p. 66, zateplení obvodového zdiva a venkovní omítky".

 

464/07 Výpůjčka Havlíčkova náměstí v Havlíčkově Brodě - Ústřední bramborářský svaz České republiky

Rada města schvaluje výpůjčku středové plochy Havlíčkova náměstí včetně přilehlého parkoviště Ústřednímu bramborářskému svazu České republiky, Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 46484388, za účelem pořádání 17. ročníku bramborářských dnů na den 20. října 2007 od 6:30 do 13:00 hodin.

 

465/07 Výpůjčka Staré radnice - Ústřední bramborářský svaz České republiky

Rada města schvaluje výpůjčku Staré radnice (vestibul a místnost v patře) Ústřednímu bramborářskému svazu České republiky, Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ: 46484388, za účelem pořádání 17. ročníku bramborářských dnů na den 20. října 2007 od 7:00 do 12:30 hodin.

 

466/07 Odměny ředitelů příspěvkových organizací.

Rada města schvaluje odměny ředitelů školských příspěvkových organizací.

 

467/07 Odměny ředitelů příspěvkových organizací

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod Ing. Zdeňku Endrlemu.

 

468/07 Odměny ředitelů příspěvkových organizací

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod Jiřímu Vorlíčkovi.

 

469/07 Pronájem nebytových prostor kasárna letiště

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 11/2007/SOM 
s Ing.Zdeňkem Kučerou RAEX, Kyjovská 1125, Havlíčkův Brod, ve znění přílohy podkladového materiálu s účinností od 10.7.2007.

 

470/07 Pronájem nebytových prostor kasárna letiště

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 12/2007/SOM 

s fy ZOK-systém s.r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Pražská 2752, ve znění přílohy podkladového materiálu s účinností od 10.7.2007.

 

471/07 Pronájem nebytových prostor kasárna letiště

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo 13/2007/SOM 
s panem Karlem S., Havlíčkův Brod; ve znění přílohy podkladového materiálu s účinností od 10.7.2007.

 

472/07 Pronájem nebytových prostor kasárna letiště

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo 14/2007/SOM s panem Janem D., Havlíčkův Brod; ve znění přílohy podkladového materiálu s účinností od 10.7.2007.

 

473/07 Pronájem nebytových prostor kasárna letiště

Rada města neschvaluje uzavření smluv o nájmu nebytových prostor s Ing.Jiřím H., Havlíčkův Brod; Sdružením vlastníků oceloplechového hangáru zastoupenému Vladimírem Ř., Havlíčkův Brod a ing. Vladimírem K., Havlíčkův Brod

 

474/07 Pronájem nebytových prostor kasárna letiště

Rada města schvaluje věcný obsah odpovědí ohledně pronájmu a demolice staveb Ing. Vladimíru K. a Sdružení oceloplechového hangáru zastoupenému Vladimírem Ř.

 

475/07 Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku - Kasárna Letiště

Rada města odmítá Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 071807212 mezi Českou republikou – Ministerstvem obrany a městem Havlíčkův Brod ve znění přílohy tohoto podkladu.

 

476/07 Smlouva o zajištění provozu rozvodů VN a NN areálu kasáren

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci číslo 10/2007/SOM s panem Ladislavem K., Havlíčkův Brod; ve znění přílohy podkladového materiálu.

 

477/07 Hřiště Termesivy

Rada města souhlasí s přímým zadáním vybavení dětského hřiště v Termesivech, které sestává z lezecí sestavy a dvou pružinových houpadel, firmě Dřevoartikl s.r.o., Znojmo, IČ 26306921.

 

478/07 Chodník Perknovská-smlouva zakládající právo provést stavbu

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy zakládající právo provést stavbu s krajem Vysočina IČ 70890749, jejíž předmětem je výstavba chodníku na pozemcích parc.č.749/1 a 751/13 katastrální území Perknov.

 

479/07 Smlouva o poskytnutí podpory - hřiště Jilemník

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci projektu Oplocení a vybavení hřiště Jilemník s krajem Vysočina, IČ 70890749 v rámci grantového programu Fondu Vysočiny Sportoviště 2007.

 

480/07 Výběrové řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce Bělohradské ulice

Rada města vypisuje výběrové na dodavatele stavby Rekonstrukce Bělohradské ulice a ukládá odboru rozvoje města písemnou výzvu v souladu s ustanoveními § 38 zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. oslovit uchazeče: M-Silnice a.s., Skanska DS a.s., Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., Stavak a.s., Lubomír Dvořák-stavby pozemních komunikací, Strabag.

 

481/07 Výběrové řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce Bělohradské ulice

Rada města jmenuje v souladu s § 74 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. členy hodnotící komise ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku stavby Rekonstrukce Bělohradské ulice Bc. Jiří Vondráček, Ing. Hana Strnadová, Libor Honzárek, Ing. Josef Beneš a Ing. Čeněk Jůzl a jejich náhradníky PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Irena Šedová, Ing. Karel Báťa, Ing. Vladimír Kučírek, Miroslav Žák.

 

482/07 Denní centrum pro seniory

Rada města souhlasí s výsledky jednacího řízení bez uveřejnění zahájeného dne 11.6.2007 na stavbu Denní centrum pro seniory dle doporučení hodnotící komise a prohlašuje, že tyto vícepráce uhradí v plné výši z rozpočtu města.

 

483/07 Smlouva o připojení k distribuční soustavě - Základní škola Štáflova

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o připojení k distribuční soustavě s VČP NET s.r.o., IČ 27495949, jejíž předmětem je závazek provozovatele připojit odběrné plynové zařízení a umožnit odběr zemního planu pro Základní školu Štáflova.

 

484/07 Bělohradská - rekonstrukce

Rada města pověřuje odbor rozvoje města vypracováním poptávkového řízení na rekonstrukci ulice 5. května.

 
Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka