usnesení rady města z 2. 4. 2007Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Jiří  Kopic, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, JUDr. Hana Andělová, Bc. Jan Pavlík, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

195/07 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání včetně informace o prodloužení termínu plnění usnesení č: 79/07 a 10/07 do 30.4.2007, 652/06 do 31.5.2007, 820/06 a 821/06 do 30.6.2007.

 

196/07 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č.: 100/07 z důvodů odstoupení smluvní strany vítěze nabídkového řízení i jeho náhradníka.

 

197/07 Žádost o udělení výjimky

Rada města schvaluje udělení výjimky k účasti v nabídkovém řízení pronájmu městských bytů dne 2.2.2007 Janě B., Havlíčkův Brod.

 

198/07 Smlouva o umístění zařízení městského kamerového systému

Rada města odstupuje od návrhu smlouvy se ZZN Havlíčkův Brod č. usnesení 698/06.

 

199/07 Smlouva o umístění zařízení městského kamerového systému

Rada města schvaluje návrh smlouvy o umístění zařízení městského kamerového systému s Českou zemědělskou akademií v Humpolci.

 

200/07 Rekonstrukce veřejného osvětlení Březinka

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Březinka a na realizaci této stavby uzavřít smlouvu o dílo s firmou VČE-montáže a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice, IČ 25938746, cena díla bude dle předložené nabídky.

 

201/07 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene- veřejné osvětlení Jihlavská

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch umístění veřejného osvětlení na pozemku parc.č.1967/2 katastrální území Havlíčkův Brod, který je ve vlastnictví kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

202/07 Zastavovací studie Vršovice

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracovat zastavovací studii obytné zóny Vršovice.

 

203/07 Zadání projektové dokumentace na zřízení archivu

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu č.31 v areálu kasáren Letiště, který je postaven na pozemku stp.č. 5456 katastrální území Havlíčkův Brod, pro potřeby archívu a spisovny a zároveň ruší své usnesení č.142/04.

 

204/07 Rekonstrukce komunikace ulice 5. května

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uvolnit prostředky z rozpočtové rezervy č.org. 0470 na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ulice 5. května v Havlíčkově Brodě.

 

205/07 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Rada města ruší usnesení č. 109/07 ze dne 12.2.2007-

 

206/07 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 14 o velikosti 1+1 Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Marii K., Havlíčkův Brod, za podmínky úhrady kauce na nájemné ve výši trojnásobku nájemného a zálohy na úhradu služeb. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.5.2007.

 

207/07 Fokus Vysočina - žádost o prodloužení pronájmu bytů

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě Fokusu Vysočina, kterým bude prodloužena stávající nájemní smlouva k pronájmu bytů č. 23 a 27 v domě čp. 3504 U Kasáren, Havlíčkův Brod do 2.5.2009.

 

208/07 Návrh na zařazení do sociálního pořadníku

Rada města projednala návrh bytové a sociální komise na doplnění sociálního pořadníku žadatelů o byt a schvaluje zařazení Petra R., Havlíčkův Brod.

 

209/07 Záměr pronájmu části pozemku pp.č. 1083/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 1083/2 o výměře 180 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

210/07 Záměr pronájmu pozemku pp.č. 998/7 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku pozemková parcela číslo 998/7 o výměře 87 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

211/07 Záměr výpůjčky pozemků v katastrálním území Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 628/1 o výměře 0,5 m2 a parc. č. 1661/35 o výměře 0,5 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem umístění poštovních schránek.  

 

212/07 Pronájem části pozemku PK 1048/2 o výměře 308 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní číslo 1048/2 díl číslo 17 o výměře 308 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Iloně a Janu Š., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 1.3.2007 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 924 Kč/rok

 

213/07 Pronájem Havlíčkova náměstí - prodejní výstava stanů

Rada města schvaluje pronájem části plochy Havlíčkova náměstí o výměře 120 m2 společnosti Highland sport s.r.o., Havlíčkova 3305, Havlíčkův Brod, IČ: 26014351, pro uspořádání prodejní výstavy stanů ve dnech 30. - 31. května 2007. Cena za pronájem Havlíčkova náměstí se stanovuje ve výši 20 Kč/m2/den, tj. celkem ve výši 4.800 Kč.

 

214/07 Zúžení předmětu nájmu dodatkem č. 1 k NS č. HO 016/2000/Ho

Rada města schvaluje zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy číslo HO 016/2000/Ho uzavřené dne 10.2.2000 na pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 5/19 o výměře 192 m2 v katastrálním území Jilemník, s Josefem T., Havlíčkův Brod. Tato smlouva se zužuje dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě číslo HO 016/2000/Ho na dobu neurčitou od 1. května 2007, na pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 5/19 o výměře 127 m2 v katastrálním území Jilemník. Nájemné za pronájem části pozemku pozemková parcela 5/19 o výměře 127 m2 bude činit 254Kč/rok.

 

215/07 Změna doby nájmu - medial agency s.r.o.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. HO 010/2007/ŠIM, jehož předmětem je změna doby nájmu ze dne 21. března 2007 na den 30. března 2007 ze zpětnou účinností od 30. března 2007.

216/07 Prodloužení smlouvy o výpůjčce č. HO 023/2006/Miš dodatkem č. 1

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce číslo HO 023/2006/Miš ze dne 4.4.2006 uzavřené s TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD, IČ: 00529672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupená Pavlem Mazánkem, jehož předmětem je prodloužení výpůjčky na dobu určitou do 31.12.2025.

 

217/07 Snížení nájemní ceny za pronájem Havlíčkova náměstí - VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

Rada města schvaluje snížení ceny za pronájem Havlíčkova náměstí o výměře 375 m2 společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., divize VYSOČINA, Palackého 14/16, Jihlava, za účelem uskutečnění reklamně - marketingové akce na den 17. dubna 2007 na cenu 2.000 Kč.

 

218/07 Havlíčkův Brod-Masarykova - přeložka kabelů NN a VN - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 745/10, 752/31, 752/32, 752/84, 930/5, 930/12, 933/1, 2259/68 a st. 2421 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně za cenu 60 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

219/07 Výstavba přípojky NN - Mírovka - p. Satrapa - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 1131/7 v katastrálním území Mírovka ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ: 27232425, úplatně za cenu 60 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

220/07 Oprava plotu u č.p. 2197 Mahlerova vila v Havlíčkově Brodě - informace o výběru zhotovitele dle Vnitřní směrnice k postupu zadávání zakázek města Havlíčkův Brod malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací na akci "Oprava plotu u č.p. 2197 Mahlerova vila v Havlíčkově Brodě " s vybraným zhotovitelem stavebních prací firmou Stavointerier s.r.o., se sídlem Kozí 201, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 25 94 33 67, za cenu 379.758 Kč včetně 19% DPH ve znění upravené přílohy - návrhu smlouvy o dílo předložené vybraným zhotovitelem ze dne 9.3.2007a schvaluje postup hospodářského odboru dle zdůvodnění.

 

221/07 Oprava plotu u č.p. 2197 Mahlerova vila v Havlíčkově Brodě - informace o výběru zhotovitele dle Vnitřní směrnice k postupu zadávání zakázek města Havlíčkův Brod malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací na akci "Oprava plotu u č.p. 2197 Mahlerova vila v Havlíčkově Brodě " s vybraným zhotovitelem kovářských prací sdružením podnikatelů Robert Fučík a Martin Skála Umělecké kovářství, provozovna Štoky 78, 582 53 Štoky IČ 121 59 000 (není plátcem DPH), za cenu  Kč 468.910 ve znění přílohy - návrhu smlouvy o dílo a schvaluje postup hospodářského odboru dle zdůvodnění.

 

222/07 Oprava plotu u č.p. 2197 Mahlerova vila v Havlíčkově Brodě - informace o výběru zhotovitele dle Vnitřní směrnice k postupu zadávání zakázek města Havlíčkův Brod malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací na akci "Oprava plotu u č.p. 2197 Mahlerova vila v Havlíčkově Brodě " se zhotovitelem kamenických prací Jaroslavem Fiegerem, zpracování kamene, Pěšinky 238, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 16 78 75 61 (není plátcem DPH), za cenu  Kč  89.700 ve znění přílohy - návrhu smlouvy o dílo a schvaluje postup hospodářského odboru dle zdůvodnění.

 

223/07 Jmenování vedoucího organizační složky  Správa nemovitostí - kasárna letiště

Rada města jmenuje Ing. Miroslava Sommera vedoucím organizační složky Správa nemovitostí - kasárna letiště.

 

224/07 Příspěvek zaměstnancům MěÚ na penzijní pojištění

Rada města souhlasí s plnou mocí Města Havlíčkův Brod pro společnost STACH & S. T., a.s. se sídlem Praha 10, Kolovratská 2/111, PSČ: 100 00, IČ: 64948366 ke všem jednáním a právním úkonům v rámci zprostředkování pojistných smluv penzijního připojištění se státním příspěvkem životního pojištění a důchodového pojištění zaměstnanců MěÚ.

 Libor Honzárek, 
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka