usnesení rady města z 19. 3. 2007Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Zdeněk Endrle, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Václav Stejskal, Martin Stehno, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Josef Beneš

 

156/07 Plán investic Technických služeb na rok 2007 - rozšíření

Rada města schvaluje návrh na rozšíření plánu investic Technických služeb Havlíčkův Brod na rok 2007. 

 

157/07 číslo použito omylem

 

158/07 Úprava smluvních vztahů se společnostmi ELEKTROWIN a.s. a EKOLAMP s.r.o.

Rada města schvaluje dodatek smlouvy č. 2 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené dne 15.5.2006 se společností ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 27 25 78 43, dle předloženého znění.

 

159/07 Úprava smluvních vztahů se společnostmi ELEKTROWIN a.s. a EKOLAMP s.r.o.

Rada města schvaluje změnu č. 1 dohody č.0/2006/056 o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností, uzavřené 15.5.2006 se společností EKOLAMP s.r.o., Kortyná 47/3, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ 27 24 88 01, dle předloženého znění.

 

160/07 Uspořádání silniční sítě po dostavbě JV obchvatu

Rada města se seznámila s návrhem uspořádání silniční sítě ve městě po dokončení JV obchvatu. Rada města upřednostňuje variantu B a ukládá hospodářskému odboru při jednání o převodu majetku (silnic) mezi městem Havlíčkův Brod a krajem Vysočina požadovat maximálně možnou kvalitu stavebně - technického stavu přebíraného majetku.

 

161/07 Žádost o povolení k použití znaku města Fotostřediskem Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s používáním znaku města na webových stránkách Fotostřediska Havlíčkův Brod, Horní 183.

 

162/07 Žádost o bezplatnou výpůjčku sálu  Staré radnice.

Rada města souhlasí s výpůjčkou sálu Staré radnice Sboru církve bratrské z Horní Krupé na den 13.4.2007 od 18.00 do 22.00 k pořádání přednášky o Izraeli kazatelem Romanem Neumannem, za předpokladu, že na akci nebude vybíráno vstupné.

 

163/07 Dohoda o úschově digitální replik.

Rada města schvaluje uzavření dohody města se Státním okresním archivem v Havlíčkově Brodě o úschově digitálních replik (faximile) pořízených k výročí 750 let první písemné zmínky o městě Brod na dobu neurčitou.

 

164/07 Ukončení smlouvy o vydávání městských novin

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o vydávání městských novin ze dne 20.3.2001 výpovědí ke dni 31.3.2007paní Petře Riegrové jako vydavatelce městských novin Včela - Listy občanů Havlíčkova Brodu. Smluvní vztah končí vydáním a distribucí květnového čísla Včely.

 

165/07 Dotace z Fondu Vysočiny - Hřiště Jilemník

Rada města souhlasí s podáním žádosti z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Sportoviště 2007 na akci Víceúčelové hřiště Jilemník.

 

166/07 Výstavba obchodního centra Kaufland

Rada města ukládá Technickým službám zajistit potřebné přeložení poškozených, nízko usazených či propadlých obrubníku a chodníku v ulici Bělohradská.

 

167/07 Výstavba obchodního centra Kaufland

Rada města souhlasí se zamýšlenou změnou projektové dokumentace, spočívající v úpravě stávajícího chodníku v km 0.00—0.035 km a požaduje předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení.

 

168/07 Zpevněná plocha u DPV

Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě č. HO 231/2004/Žá, kterým bude prodloužena lhůta pro nabídnutí vybudovaného zpevnění , jako dar Městu Havlíčkův Brod na lhůtu do 30 dnů po uplynutí 10 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí .

 

169/07 žádost o stažení žaloby

Rada města ukládá právnímu oddělení vzít zpět žalobu na vyklizení bytu č. 4 v domě čp. 311 v ul. 5. května, podanou u okresního soudu.

 

170/07 Pronájem bytu v domě čp. 1128 Bělohradská ul. , Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 14 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Soně P. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1.4.2007, za podmínky úhrady kauce ve výši trojnásobku nájemného a zálohy n a úhradu služeb.

 

171/07 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby U Kasáren 3504

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 31 U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod Janě L., Havlíčkův Brod za podmínky složení kauce na nájemné ve výši trojnásobku nájemného a zálohy na úhradu služeb. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1. 4. 2007.

 

172/07 Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 1128 v Bělohradské ulici v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu čp. 1128 v Bělohradské ulici v Havlíčkově Brodě č. 16 o výměře 47,36 m2 (sál), č. 24 o výměře 24,48 m2 (kancelář) a č. 25 o výměře 24,45 m2 (kancelář) organizaci Hospodářské komory České republiky, Freyova 27/82, Praha 9, zastoupená Dr. Ing. Jaromírem Drábkem, IČ: 49279530, za účelem působení organizace Hospodářské komory České republiky, za cenu 900 Kč/m2/rok , tj. 86.661 Kč/rok s účinností od 1. dubna 2007 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

173/07 Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 1128 v Bělohradské ulici v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu čp. 1128 v Bělohradské ulici v Havlíčkově Brodě č. 26 o výměře 17,45 m2 (kancelář), č. 27 o výměře 7,06 m2 (společná předsíň ke kancelářím) a č. 28 o výměře 24,84 m2 (kancelář) organizaci Hospodářské komory Havlíčkův Brod, Horní ulice 2002, Havlíčkův Brod, zastoupená Ing. Jaroslavem Drastichem, IČ: 60110201, za účelem působení organizace Hospodářské komory Havlíčkův Brod, za cenu 900 Kč/m2/rok , tj. 44.415 Kč/rok s účinností od 1. dubna 2007 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

174/07 Pronájem reklamní plochy

Rada města schvaluje pronájem pozemku parcelní číslo 1700 za účelem umístění jednostranného reklamního zařízení o výměře 1,2 m2 reklamní plochy v ulici Chotěbořská v Havlíčkově Brodě společnosti MIPOPLAST s.r.o., zastoupenou Milanem Poulem, Nad Rybníkem 3169, Havlíčkův Brod, IČ: 25290304 za cenu 2.000 Kč/m2/rok, tj. cena celkem 2.400 Kč/rok s účinností od 1. dubna 2007 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

175/07 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - 10. ročník motoristické soutěže RALLYE POSÁZAVÍ

Rada města schvaluje výpůjčku středové a spodní části plochy Havlíčkova náměstí pořadateli soutěže Rallye Posázaví - TV studio HB, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, IČ: 10463682, k uskutečnění 10. ročníku motoristické soutěže ve dnech 25. - 26. května 2007.

 

176/07 10. ročník motoristické soutěže RALLYE POSÁZAVÍ

Rada města ukládá odboru správy a informatiky zajistit výpůjčku praporu se znakem města pro slavnostní start soutěže, přípojku 220 V ve vestibulu Staré radnice a výpůjčku chodby pro sklad materiálu při příležitosti konání 10. ročníku motoristické soutěže Rallye Posázaví ve dnech 25. - 26. května 2007.

 

177/07 10. ročník motoristické soutěže RALLYE POSÁZAVÍ

Rada města schvaluje nákup a darování poháru starostky města pro vítěznou posádku 10. ročníku motoristické soutěže Rallye Posázaví v pořizovací ceně maximálně do 4000 Kč.

 

178/07 Výpůjčka Havlíčkova náměstí v Havlíčkově Brodě -  charitativní akce "Města sobě"

Rada města schvaluje výpůjčku Havlíčkova náměstí o výměře 60 m2 společnosti N F P Czech Republic s.r.o., zastoupenou Lenkou Jiráskovou, Dobřenice 121, Dobřenice, IČ: 27081567, za účelem uspořádání charitativní akce "Města sobě" v termínu od 6. - 7. dubna 2007 v čase od 10:00 - 18:00 hodin.

 

179/07 Souhlas s užíváním kulturního domu v Termesivech

Rada města souhlasí s tím, aby Sbor dobrovolných hasičů Termesivy užíval objekt kulturního domu v Termesivech v termínech uvedených v podkladu materiálu č. 146/07 v souladu s odůvodněním tohoto materiálu. Veškerá práva a povinnosti ve vztahu k městu Havlíčkův Brod nese Sbor dobrovolných hasičů v Termesivech.

 

180/07 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - Výstava Zahrada 2007

Rada města schvaluje společnosti GEONOVA s.r.o., zastoupená Josefem Kubátem, Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod, IČ: 47472227, výpůjčku středové plochy Havlíčkova náměstí pro slavnostní zahájení 14. ročníku výstavy Zahrada 2007, její doprovodné programy a parkování vozidel (zdarma) návštěvníků po dobu konání výstavy ve dnech 27. - 29. dubna 2007.

 

181/07 Pronájem parkovací plochy Na Ostrově - Výstava Zahrada 2007

Rada města schvaluje společnosti GEONOVA s.r.o., zastoupené Josefem Kubátem, Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod, IČ: 47472227 pronájem parkovací plochy v ulici Na Ostrově v Havlíčkově Brodě pro vystavovatele a návštěvníky po dobu konání letošního ročníku výstavy Zahrada 2007 ve dnech 27. - 29. dubna 2007. Nájemné bude činit 20% z celkové částky za vybrané parkovné.

 

182/07 Výstava Zahrada 2007

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zapůjčit a instalovat tribunu pro kulturní vystoupení výstavy Zahrada 2007, zabezpečit instalaci přeznačení ulic dle požadavku Policie České republiky a zapůjčit prodejní stánek pro organizaci SPMP ÚSVIT v Havlíčkově Brodě.

 

183/07 Hrobové příslušenství na hřbitově Svatého Vojtěcha v Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá hospodářskému odboru zveřejnit veškeré hrobové příslušenství na hřbitově Svatého Vojtěcha, ke kterému se dosud nikdo nepřihlásil jako vlastník, jako věc opuštěnou, po dobu šesti měsíců s tím, že pokud se o tyto věci ve stanovené lhůtě nikdo nepřihlásí po uplynutí lhůty, hrobové příslušenství připadá do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

184/07 Havlíčkův Brod, k.ú. Perknov, přípojka LAKMUS-CZ - telekomunikační síť - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné 

telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí, parc. č. 749/5 v katastrálním území Perknov ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, IČ: 60193336, úplatně za cenu 60 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

185/07 DOTACE 2007 - specifikace účelu použití

Rada města schvaluje specifikaci účelu dotací z rozpočtu města jednotlivým žadatelům pro rok 2007 dle upravených příloh podkladu č. 149/07.

 

186/07 Inventarizace majetku města H. Brod k roční účetní závěrce 2006.

Rada města schvaluje zvýšení dolní hranice pořizovací ceny rozhodné pro evidenci drobného dlouhodobého majetku města v majetkové evidenci města na hodnotu 1500 Kč. Rada města ukládá ekonomickému odboru zapracovat toto rozhodnutí do Souboru vnitřních předpisů pro schvalování a provádění hospodářských operací s účinností od 1.1.2007.

 

187/07 Svěření majetku města Havlíčkův Brod do správy příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města ukládá připravit k projednání v zastupitelstvu města změnu a doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod, která bude řešit svěření majetku města do správy příspěvkové organizace dle §27, odst. 2. písm e) zákona 250/2000 Sb. Rada města ukládá řešit návrhem tyto soubory majetku města – veřejné osvětlení, světelná signalizace, dopravní značení, příslušenství komunikací.

 

188/07 Svěření majetku města Havlíčkův Brod do správy příspěvkové organizace Sociální služby Havlíčkův Brod

Rada města ukládá připravit k projednání v zastupitelstvu města změnu a doplnění zřizovací listiny Sociálních služeb města Havlíčkův Brod, která bude řešit svěření majetku města do Sociálních služeb města Havlíčkův Brod dle §27, odst. 2. písm e) zákona 250/2000 Sb. Rada města ukládá řešit návrhem tyto soubory majetku města – budovy, movité věci a soubory movitých věcí a drobný hmotný dlouhodobý majetek využívaný hospodářsky příspěvkovou organizací Sociální služby města Havlíčkův Brod.

 

189/07 Svěření majetku města Havlíčkův Brod do správy školských příspěvkových organizací města Havlíčkův Brod

Rada města ukládá připravit k projednání v zastupitelstvu města změnu a doplnění zřizovacích listiny školských příspěvkových organizací města Havlíčkův Brod, která bude řešit svěření majetku města do školských příspěvkových organizací města Havlíčkův Brod dle §27, odst. 2. písm e) zákona 250/2000 Sb. Rada města ukládá řešit návrhem tyto soubory majetku města – školské budovy, movité věci a soubory movitých věcí a drobný hmotný dlouhodobý majetek využívaný hospodářsky školskými příspěvkovými organizacemi města Havlíčkův Brod.

 

190/07 Žádost o vyhotovení poháru vítězi soutěže EQUAL - Podnik podporující rodinu

Rada města schvaluje nákup a darování broušeného skleněného talíře v pořizovací ceně max. do 5.000,- Kč Českému svazu žen pro vítěze soutěže s názvem Podnik podporující rodinu, dle podkladového materiálu č.155/07.

 

191/07 Pozvánka na jednání zastupitelstva města dne 26. 3. 2007

Rada města schvaluje program jednání zastupitelstva města dne 26. 3. 2007.

 

Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka