usnesení rady města z 18. 12. 2006Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Bc. Magda Kufrová, Ing. Miluše Pospíchalová, Ing. Bohuslava Havlíčková, Milan Beneš, Ing. Zdeněk Endrle, Milan Bauer, Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš, Ing. Jarmila Menšíková, JUDr. Vít Fikar

 

827/06 Výše úhrad za sociální služby

Rada města schvaluje sazebník úhrad za sociální služby poskytované v příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu pro základní a fakultativní činnosti dle příloh č. 1 až č. 3.

 

828/06 Bezúplatný převod nádob na TKO na společenství vlastníků bytů.

Rada města schvaluje bezúplatný převod nádob na tuhý komunální odpad na nově vzniklá společenství vlastníků bytů.

 

829/06 OS Městská bytová správa - živnostenské listy.

Rada města schvaluje vydání živnostenských listů pro OS Městská bytová správa za účelem provozování správy nemovitostí a vedení účetnictví.

 

830/06 Zaokrouhlování kupních cen v prodávaných bytech.

Rada města schvaluje, že rozdíly v kupních cenách bytů do 10,- Kč se vyrovnají účetně, nebudou se vracet ani vymáhat.

 

831/06 Žádost plavecké školy o odklad úpravy nájemného

RM souhlasí s odkladem schválené úpravy nájemného pro Libora Mareše - plaveckou školu Havlíčkův Brod k datu 1.9.2007

 

832/06 Bezplatné užívání MHD pro držitele plakety Dr. Jánského

Rada města souhlasí s poskytnutím bezplatného užívání městské hromadné dopravy v Havlíčkově Brodě držitelům stříbrné a zlaté plakety Dr. Jánského do konce volebního období  tj. do 31. 12. 2010.

 

833/06 Smlouva o nájmu a provozování lyžařského vleku

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu a provozování lyžařského vleku LV 400 s občanským sdružením Lyžař Havlíčkův Brod dle předloženého podkladu.

 

834/06 Žádost Plzeňského Prazdroje a.s.

Rada města nesouhlasí s úpravou smluvních podmínek na pronájem nebytových prostor na koupališti s firmou Plzeňský Prazdroj.

 

835/06 Jednatel společnosti

Rada města schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele Teplo HB s.r.o. podle § 66 zákona 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů s panem Milanem Bauerem počínaje 1. lednem 2007.

 

836/06 Výběrové řízení na dodavatele stavby III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická – Havířská, II. stavba

Rada města souhlasí se zadáním veřejné zakázky „III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická – Havířská, II. stavba“ uchazeči Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod, IČ 60932171.

 

837/06 Výběrové řízení na dodavatele stavby III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická – Havířská, II. stavba

Rada města bere na vědomí výsledek hodnocení zakázky hodnotící komisí na dodavatele stavby "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, II. stavba".

 

838/06 Hřiště Jilemník

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo č.115/10/06 na akci Víceúčelové hřiště Jilemník s prodloužením termínu dokončení realizace do 30.6.2007. Finanční prostředky v rozpočtu města budou převedeny z letošního roku do roku 2007 jako akce přecházející.

 

839/06 Parkoviště u čp. 43 a 44

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností KB Building CZ s.r.o. IČ 26105209 na realizaci stavby Parkoviště u křižovatky ulic Nádražní – Bělohradská, II.etapa za smluvní cenu 400 000,- Kč (bez DPH).

 

840/06 Posázavská cyklotrasa

Rada města souhlasí s rozdělením zůstatku účtu Sdružení obcí Posázaví v souladu s ustanovením zakladatelské smlouvy Sdružení obcí Posázaví v poměru k výši příspěvků jednotlivých členů.

 

841/06 Zajištění služby LSPP v roce 2007

Rada města schvaluje dodatek č. 1C ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na zabezpečení lékařské služby první pomoci (č. smlouvy 8/2005/OSV) a dodatek č. 1C k Dohodě o zajištění lékařské služby první pomoci s využitím finančních prostředků od kraje Vysočina ( č. dohody 9/2005/OSV) na  rok 2007 ve znění přílohy podkladového materiálu.

 

842/06 Projekt EQUAL - Dodatek ke smlouvě

Rada města schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci / o rozvojovém partnerství  projektu EQUAL „Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života-kraj Vysočina“ (MOPPS) uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a Českým svazem žen, Panská 7, 111 53 Praha 1, dle přílohy podkladového materiálu.

 

843/06 Záměr uzavření partnerské smlouvy s italským městem Brixen

Rada města ukládá starostce města projednat se zástupci města Brixen upravený text smlouvy o partnerství.

 

844/06 ZŠ Nuselská - havarijní stav oken - řešení.

Rada města schvaluje vypsat výběrové řízení na dodavatele výměny oken pro Základní školu Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

 

845/06 Handballhelp 2006 - dodatek dohody.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 k dohodě o spolupráci uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a firmou Tango v.o.s., kde namísto pronájmu LED obrazovky bude proplaceno ubytování na Základní škole a Mateřské škole Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941a Základní škole Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, do konce roku 2006.

 

846/06 Oldřich G. - zrušení usnesení

Rada města ruší usnesení č. 667/06 ze dne 2.10.2006.

 

847/06 dům čp. 311 ul. 5. května - informace

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 4 v domě čp. 311 v ul. 5. května, Havlíčkův Brod Julii L. Nájemní smlouva typu A bude uzavřena od 1.12.2006 do 30.11.2007, za podmínky úhrady kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Nájemné bude účtováno ve výši dvojnásobku.

 

848/06 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 34 v domě čp. 3504 U Kasáren, Havlíčkův Brod Radku a Ireně L. do 31.1.2007.

 

849/06 Podnájem bytu

Rada města schvaluje podnájem bytu č. 9 Na Spravedlnosti 3210, Havlíčkův Brod pro Pavola Š., Slovensko a to na dobu určitou 1 roku, počínaje dnem 2.1.2007 do 31.12.2007. Podnájemce bude hradit dvojnásobek nájemného.

 

850/06 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 19 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Lindě V. S nájemcem bytu uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 2.1.2007, za podmínky úhrady kauce ve výši trojnásobku nájemného a zálohy na úhradu služeb.

 

851/06 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2 o velikosti 1+kk v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Miroslavu J. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 2.1.2007, za podmínky úhrady kauce ve výši trojnásobku nájemného a zálohy na úhradu služeb.

 

852/06 Pronájem bytu č. 29 Bělohradská 1128 - revokace usnesení

Rada města ruší usnesení č. 807/06 ze dne 4.12.2006.

 

853/06 Pronájem bytu č. 29 Bělohradská 1128 - revokace usnesení

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 29 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Pavlu a Michaele K. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 18. 12.2006, za podmínky úhrady kauce ve výši trojnásobku nájemného a zálohy na úhradu služeb.

 

854/06 Pronájem pozemků v k.ú. Šmolovy - fotbalové hřiště

Rada města neschvaluje proplacení faktury ve výši 6730,50 Kč Bohumíru A., Havlíčkův Brod, za zpracovaný geometrický plán na oddělení parcely vedené ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr č. 290/1 ve vlastnictví Františka B. a Aleny B., Havlíčkův Brod, z parcely vedené v katastru nemovitostí č. 780/1. Geometrický plán není potřebný pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků pod hřištěm v k.ú. Šmolovy.

 

855/06 Pronájem pozemků v k.ú. Šmolovy - fotbalové hřiště

Rada města schvaluje pronájem následujících pozemků vedených v k.ú. Šmolovy od Bohumíra A., Havlíčkův Brod :
pozemky vedené v katastru nemovitostí
parcelní č.      780/3      o výměře      202 m2
parcelní č.      203/2      o výměře        10 m2
parcelní č.      780/6      o výměře      156 m2
pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr
parcelní č.       289         o výměře   12635 m2
Nájemní vztah se sjednává za účelem užívání fotbalového hřiště se zpětnou účinností od 1.7.2006 do 30.6.2007 za požadovanou cenou 50.000 Kč.

 

856/06 číslo přiděleno omylem

 

857/06 Využití pozemku parcelní č. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod po odkoupení od ministerstva obrany ČR

Rada města schvaluje odstranění drobných staveb na pozemku parcelní č. 2792/5 
v k.ú. Havlíčkův Brod před uzavřením kupní smlouvy na uvedený pozemek s Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice na zahrádkách s ukončenými nájemními smlouvami. Odstranění uvedených staveb provede Vojenská ubytovací a stavební správa na náklady Armády ČR. U uživatelů zahrádek, kteří budou mít zájem uzavřít nové nájemní smlouvy s městem Havlíčkův Brod je možné drobné stavby ponechat s tím, že je před zahájením stavby obchvatu uživatelé odstraní na vlastní náklady. Vojenská ubytovací a stavební správa ukončí před uzavřením kupní smlouvy všechny nájemní smlouvy vztahující se k předmětnému pozemku.

 

858/06 Změna doby nájmu nájemní smlouvy č. 1/97 ze dne 11.3.1997

Rada města schvaluje uzavřít dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 1/97uzavřené dne 11.3.1997 s Josefem L. - Radniční vinárna, Havlíčkovo náměstí čp. 87, Havlíčkův Brod, IČ: 40140971 na pronájem nebytových prostor v čp. 87 Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, jehož předmětem je změna doby nájmu z doby určité na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1.1.2007.

 

859/06 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 011/1995/Ho

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo 11/1995 - Ho uzavřené Jaroslavem B., Havlíčkův Brod, "Jaroslav Brož - obchodní firma", IČ: 49980581, se sídlem Jižní 1309, 580 01 Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 337 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, dohodou k 31.12.2006.

 

860/06 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 011/1995/Ho

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 337 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

861/06 Žádost o finanční pomoc - Vánoční trhy 2006

Rada města neschvaluje finanční pomoc Petru H.

 

862/06 Informace o NS č. HO 085/2003/Ho + záměr pronájmu části pozemku pp.č. 362/1 v k.ú. HB

Rada města schvaluje Radku B. (nájemní smlouva č. HO 085/2003/HO) odpuštění úroků z prodlení ve výši 19.800 Kč za podmínky zaplacení celé částky nájemného a zbylých úroků z prodlení za rok 2006 a části roku 2005 a vyklizení pozemku do 31.1.2007. V případě nesplnění podmínek rada města ukládá hospodářskému odboru vymáhat celou dlužnou částku a zajistit odstranění stánku.

 

863/06 Petice

Rada města projednala petici občanů za znovuvybudování dětského hřiště ve čtvrti Žižkov II a pověřuje místostarosty ing. Čeňka Jůzla a Libora Honzárka osobním projednáním se zástupkyní občanů.

 

864/06 Komise pro občanské záležitosti - jmenování předsedy

Rada města jmenuje podle § 102, odst. 2, písm. h) zákona o obcích předsedkyní komise pro občanské záležitosti PhDr.Ivanu Štrosovou a předsedkyní komise sociální a bytové Janu Žežulkovou.

 
Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka